Забравена парола

Страница 22 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладСпасов ХС, Микробиологични проблеми и контрол при производството на алкохолни и безалкохолни напитки, MoniQa обучителен семинар "Алтернативни методи за микробиологичен анализ на храни и фуражи, 04-07.02.2014, УХТ Пловдив, 2014
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, А. Кансъзов, Измерване на цвят с TCS34725, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 196 - 200
СтатияСестримска М., Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход, Списание Автоматика и информатика, 3, 2016, ISSN 0861-7562, 13 - 19
ДокладРайнов П, Георгиева М, И. Ташев, Изследване влиянието на височината на ребрата при охладителни батерии., Семинар "Ефективно и икономично използване на енергията в промишлеността и бита",, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ- Пловдив”, 2019
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Термостабилност на полиурониди, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 119 - 125
ДокладDamianova S, S Tasheva, M Ergezen, P Merdzhanov, A Stoyanova, Extracts from hawthorn (Crataegus orientalis Pall. ex. Bıeb.) grown in Turkey for application in cosmetic, International Conference “Modern Technologies in the Food Industry – 2012”, Chisinau, Republic of Moldova, 1 – 3 November, 1, 2012, 322 - 327
ДокладНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, А Стоянова, Сладкие эмульсионные продукты с исользованием муки из выжимок аронии (Aronia melanocarpa (Elliot)), Другоi мiжнародноi науково-технiчноi конференцii ‘Технiчнi науки: стан, досягнення i перспективи розвитку м’ясноi, олiежировoi та молочноi галузей”, Киiв НУХТ, 20 – 21 березня, 2013, 128 - 131
ДокладKumcheva MK, IO Obreshkov, A piece of diversity — the case of Asenovgrad as tourist destination, Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2014, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 96
СтатияБакърджийски ИЧ, Влияние на ултрафилтрацията върху протеиновия фракционен профил на бели вина. Част ІІ, Лозарство и винарство, 62 (3), 2014, 16 - 20
СтатияХаджиниколова ЛД, РА Атанасова, НГ Тошков, МА Душкова, Влияние на слънчогледовия протеинов концентрат "Сънпро", включван в дажбите като алтернатива на рибеното брашно върху биохимичните показатели на подрастващ шаран (Cyprinus carpio L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (2), 2013, ISSN 1311-0489, 391 - 403
СтатияМилкова-Томова ИлВ, ТН Болашенко, МР Баева, Д Христозов, Разслояване на емулсиите в гравитационно поле. Центромасов метод (барицентричен метод) за определяне на емулсионната стабилност, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1319 - 1323
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, Якостни показатели на стъклените опаковки за хранителната индустрия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том X, 2012, ISSN 1311-9419, 113 - 117
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химични опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, XI, 2014, 4 - 23
СтатияTodorova S, VS Stanchev, L Kozhuharova, Optimization of complex culture medium for increase of Bacillus subtitlis TS01 antimicrobial aktivity against phytopathogens, Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences, 17 (3), 2015, 549 - 5551
СтатияКатранджиев Н., Създаване на информационен сайт на СУБ – Пловдив, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХII, 2015, ISSN 1311-9419, 191 - 195
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
СтатияДенев П., Взаимодействие на пектина с амоняк в хетерогенна среда, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 127 - 132
ДокладTasheva S, S Damianova, M Ergezen, P Merdzhanov, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of aromatic products from hawthorn (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb.), International Conference “Modern Technologies in the Food Industry – 2012”, Chisinau, Republic of Moldova, 1 – 3 November, 2, 2012, 181 - 186
СтатияНиковска К, П Мерджанов, А Стоянова, Сензoрен профил на сладки емулсионни продукти с брашно от пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Elliot)), Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 153 - 158
СтатияYantcheva N, D Markova, D Murdzheva, IN Vasileva, AM Slavov, Foaming and emulsifying properties of pectin isolated from different plant materials, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 7 - 12
СтатияЩерев ИГ, ИИ Тошев, ВБ Делчев, Теоретично изучаване на водородно свързаните комплекси на серотонина с n молекули вода (n=1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 389 - 394
СтатияBakardjiiski ICh, MA Dushkova, DV Chobanova, M Delcheva, M Briand, S Petrov, Effet de l'ultrafiltration sur certaines caractéristiques physico-chimiques des vins blancs. Partie I, Revue de Génie Industriel (10), 2015, 1 - 15
СтатияKrasteva RY, The importance of sports training to the normal physical development of primary-school children, Материалы Международной научно-практической конференции ,,Системная модернизация педагогического образования Республики Казахстан: проблемы, пути решения“, Алматы, Казахстан, 2016, 205 - 209
СтатияДимитров Д, С Гавраилов, В Иванова, А Тонкова, Приложение на магнитно-модифицирани силикати за имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 150 - 155
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, PI Nikovski, Laboratory stand for experiments in real time with applications in training on control non-linear systems, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 467 - 470
ДокладBoyko N, Levchuk О, M. Mudryk, I. Kutchak, Dolgikh А, V. Bati, Jorjadze M, D. Karpenko, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu, P. Kroon, H. Costa, Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region, 2nd Kiel Food Science Symposium, 2012
СтатияКатранджиев Н., Д. Беров, Мобилно приложение "калкулатор" за iOS операционна система, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 700 - 704
ДокладObreshkova KK, IO Obreshkov, The physical changes in bread during storage, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 252 - 253
СтатияStoychev JT, SD. Lekova, GP. Terziyski, Studying and Modeling of the Process Acetification, International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 3 (2), 2020, ISSN 2581-7175, 421 - 430
СтатияДенев П., Върху получаването на амидирани пектини, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 25 - 30
СтатияDrachev D, V Popova, V Nikolova, Patterns of quality formation within the Basma variety group of Bulgarian oriental tobacco. 4. Variety Elenski 817, Междувузовский сборник научных трудов, ВГАУ, Воронеж, 2014, ISSN 978-5-7267-0773-0, 98 - 103
СтатияKrasteva A, М Baeva, Т Gogova, T Dessev, A Yovchev, Functional components in Bulgarian herbs and possibilities for their usage in bread making, 6th International CIGR Technical Symposium - Towards a Sustainable Food Chain: Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, 2011, 20111
ДокладVassilev S, VN Shopska, VK Iliev, MP Kaneva, GA Kostov, S Popova, Modeling of alcohol fermentation in brewing – integrated approach for control of continuous alcohol fermentation, Proceedings of 29th European Conference on Modelling and Simulation, 26-29 May, Albena, Bulgaria, 2015, 286 - 2911
СтатияСейсенбеков ЕК, РЙ Кръстева, АА Иванова, Методические особенности и сравнительный анализ учебного процесса по физическому воспитанию в Республике Казахстан и Республики Болгарии, Материалы международной научной-методической конференции ,,Инновационные технологии в профессиональной подготовке специалиста в сфере физической культуры и спорта“, Волгоград, Русия., 2016, 35 - 43
СтатияГавраилов С, В. Иванова, Инулинази - значение, приложение, получаване, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 155 - 162
ДокладGanchovska DG, SV Vasilev, IM Mihaylov, Investigation of the behavior of glass packaging for food liquids subjected to internal pressure, 14th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” 2014, Topola, Serbia, 2, 2014, 839 - 841
ДокладМурджева ДМ, ИН Василева, И Иванов, П. Денев, Изследване на пенообразуващите и емулгиращи свойства на алгинова киселина и нейни естери, получени чрез ултразвуково въздействие, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве 2014”, 2014, ISSN 2367-6213, 101 - 106
ДокладMihaylov IM, Arabadzhieva NN, Analysis of the accuracy of stand for opening folded cartons, Proceeding of 2th International Conference ″Research and development in mechanical industry″ - Serbia, 2, 2012, 1093 - 1097
СтатияКатранджиев Н., Г. Енев, Електронно попълване на студентски документи, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 695 - 699
ДокладObreshkova KK, IO Obreshkov, Confectionery physical changes during storage, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 253 - 257
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, Output and Power Characteristics of LLC Resonant DC-DC Converters for Photovoltaic Applications, International Journal of Engineering Innovation & Research, 8 (1), 2019, ISSN 2277-5668, 40 - 51
СтатияVlaseva RV, Лу Зуй Тханх, Selection and study on technological parameters of symbiotic starter cultures Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus for production of Vietnamese jogurt, Food Science, Engineering and Technologies Conference, Scientific works of UFT, 2019
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Кинетикана деестерификацията на високоестерифициран пектин с амоняк в хетерогенна среда, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 31 - 36
СтатияAngelova-Romova M, P Merdzhanov, P Denev, M Zlatanov, A Stoyanova, M Kratchanova, Lipid composition of chokeberry fruits, Научно-методический журнал Вестник, 12 (1), 2012, 76 - 80
МонографияDrachev D, V Popova, V Nikolova, Chapter 3. Quality of flue-cured Virginia tobacco varieties with market representativeness in Bulgaria. Sustainable economic development of regions: Monograph, Ed by L Schlossman, “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 6, 2015, ISBN 3-903063-34-7, 32 - 55
СтатияYankov S, T Dessev, A Krsateva, A study of stage aeration in continuous rotor- stator mixer: Part I. Mixing and Power Characteristics, 6th International CIGR Technical Symposium - Towards a Sustainable Food Chain: Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, 2011, 20111
СтатияBakardjiiski ICh, MA Dushkova, DV Chobanova, M Delcheva, M Briand, M Mitreva, ). Effet de l'ultrafiltration sur certaines caractéristiques physico-chimiques des vins blancs. Partie II, Revue de Génie Industriel (10), 2015, 16 - 21
СтатияТошков НГ, ЛД Хаджиниколова, МА Душкова, Влияние на слънчогледовия протеинов концентрат "Сънпро", включван в дажбите като алтернатива на рибеното брашно върху продуктивните параметри на подрастващ шаран (Cyprinus carpio L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16 (2), 2013, ISSN 1311-0489, 418 - 428
СтатияБаева МР, ЖТ Горанова, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Приложение на функционален растителен компонент – червени боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.) в пандишпанов блат със захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1324 - 1328
ДокладМ. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 61 - 64

Страница 22 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив