Забравена парола

Страница 23 от 68

Общо: 3376

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияVelchev, Z., Dinkova, R., Dinkov, H., Quality control and food safety management in the blueberry juice production., Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 269 - 274
СтатияНиколова Кр., Бухалова Д., Томова Ил., Й. Алексиева, Мацикова О., Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 93 - 97
СтатияСтоева Д., Изследване на граничен слой покрай плоска пластина, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN ISSN 1314-2550, 34 - 37
СтатияStoeva D, Observation of the aero-dynamic characteristics of corrugated wall tube, Journal of EcoAgriTourism, BIOATLAS 2014 CONFERENCE, Brasov, Rumania, 10 (1(28)), 2014, ISSN 1844-8577, 75 - 82
СтатияStoeva D., Intensification of the heat transfer through corrugated wall, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University “Food Engineering”, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania,, VІІІ (1), 2014, ISSN 2068-6609, 14 - 22
СтатияСтоева Д., М. Ангелов, Моделно изследване на основните параметри на наноструйни течения., "Топлотехника", 5 (2), 2013, ISSN 1314-2550, 65 - 68
СтатияDinkova, Rada, Heffels, P., Mihalev, Kiril, Weber, F., Schieber, A., , Effect of enzyme-assisted extraction on the chilled storage stability of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) anthocyanins in skin extracts and freshly pressed juices, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SI, Part A (65), 2014, ISSN 0963-9969, 35 - 4111
СтатияKalcheva-Karadzhova, K. D., Mihalev, K. M., Ludneva, D. P., Dinkova, R. H., Penov, N. D., , Optimizing enzymatic extraction from rose petals (Rosa Damascena Mill.), BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, E2 (48), 2016, ISSN 0324-1130, 459 - 4631
СтатияStoeva D., M. Angelov, Studying the hydrodynamics and heat transfer near the corrugated tube wall, Trakia University Turkey, Odrin,, Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, ISSN 2147 0308, 65 - 73
СтатияKalcheva-Karadzhova, K. D., Ludneva, D. P., Bakalov, I. Y., Dinkova, R. H., , , Effect of pectolytic enzyme preparation on antioxidant capacity and color characteristic of rose petals extract (Rosa Damascena Mill.), Bulgarian Chemical Communications, E2 (48), 2016, ISSN 0324-1130, 464 - 4671
СтатияHristova IN, GT Dobrev, PP Nedelcheva, AI Krastanov, Purification and characterization of stable in organic solvents protease from new thermophilic actinomycete isolate, Bioprospect, 24 (3), 2014, 42 - 47
ДокладСтоева Д., Анализ и съпоставка на изчислителната мрежа във вертикален въздушен канал. Хранителна наука техника и технологии - УХТ ,Vol. IІІ, 2011. ISSN 1314-3913, 84-88., 2011
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Г. Костов, Моделиране хидродинамиката и топлообмена на течение в тръбен топлообменник. Хранителна наука техника и технологии - УХТ, Vol. I, 2011, 136-141., 2011
СтатияHristova IN, AI Krastanov, Stability of new actinomycete protease subjected to UV light radiation, J. BioSci. Biotech, 2014, 107 - 110
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Е. Арнаудова, Моделни изследвания на очистването на изгорели газове чрез каталитичен конвертор, Научни трудове УХТ, Том LVII, 2010, свитък 2, ISSN 0477-0250, 337-342., 2010
СтатияIvanova M, R Singh, M Dharmasena, C Gong, , X Jiang, Rapid identification of Campylobacter jejuni from poultry carcasses and slaughtering environment samples by real-time PCR, Poultry Science, 93 (6), 2014, ISSN 00325791, 1587 - 15971
СтатияStoykov Y, AI Krastanov, A Pavlov, Optimization of cultural conditions for production of chitinase by bacterial soil isolate, "Industrial, medical and environmental applications of microorganisms. Current status and trends", Editor: A. Mndez-Vilas, Wageningen Academic Publishers, 2014, 618 - 624
Уч. пособиеБожидар Георгиев Марков, Практикум по Автоматизирано Електрозадвижване (Решени практически задачи), Академично издателство на УХТ Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0022-6
СтатияHöferl M, IS Stoilova, E Schmidt, J Wanner, L Jirovetz, D Trifonova, L Krastev, AI Krastanov, Chemical Composition and Antioxidant Properties of Juniper Berry (Juniperus communis L.) Essential Oil. Action of the Essential Oil on the Antioxidant Protection of Saccharomyces cerevisiae Model Organism, Antioxidants, 3, 2014, 81 - 981
ДокладНаталья Шиянова, Божидар Марков, Структурная модель сушильной установки как объект управления, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 179 - 181
СтатияBrazkova MS, AI Krastanov, Polycyclic aromatic hydrocarbons: Sources, effects and biodegradation, Proceedings, University of Ruse "Angel Kanchev", 52 (10.2), 2013, 52 - 56
ДокладБадев Й.А., Марков Б.Г., Маслинков И.М., Выбор MPL нейронных сетей для класиффкаторов оптических изображении сельскохозяйственных продуктов, Первая международнная научно-практическая конференция „Актуалнные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013г, г. Набережнные Челны, татарская республика, РФ., 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 219 - 225
СтатияGerginova M, N Peneva, , Z Alexieva, Analysis of key enzymes involved in the degradation of catechol and o-cresol by Aspergillus fumigatus strain AL3, isolated from the antarctic soil, Food Science, engineering and technologies. Scientific works of UFT, 60, 2013, 1483 - 1485
ДокладСтоева Д., Н. Арабаджева, Възможности за определяне параметрите на пълначни машини с помощта на съвременни изчислителни методи” Научни трудове УХТ, Том LVI, 2009, Свитък 2, ISSN 0477-0250, 313 – 318., 2009
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
СтатияKrastanov AI, R. Koleva, Z Alexieva, , Decolorization of industrial dyes by immobilized mycelia of Trametes versicolor, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (6), 2013, ISSN 13102818, 4263 - 42681
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
СтатияIS Stoilova, T. Petrova, AI Krastanov, , Antioxidant activity of lentil semolina extrudates using cathode voltammetry,, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 2013, ISSN 13100351, 15 - 211
СтатияKrastanov AI, Z Alexieva, H Yemendzhiev, Microbial degradation of phenol and phenolic derivatives, Engineering in life sciences, 13, 2013, ISSN 16180240, 76 - 871
СтатияOgnyanov M, I Yanakieva, M Nikolova, , V Kussovsky, M Kratchanova, Enzymatic production of biologically active fractions of pectic polysaccharide from leek, Nutrition science between discussions and evidences , ed. Bojidar Popov, 2012, 148 - 153
ДокладБожидар Марков, Модулно реализиране на асинхронен двигател в Simulink среда, Хранителна наука, техника и технологии, LXI (part 1), 2014, ISSN 1314-7102, 581 - 586
СтатияHristova IN, PP Nedelcheva, A Gushterova, D Paskaleva, , Isolation of thermophilic actinomycetes producers of thermostable proteases, Microbes in Applied Research: Current Advances and Challenges ed. A. Mendez- Vilas, 2012, 423 - 4261
СтатияHristova IN, A Gushterova, D Paskaleva, AI Krastanov, Study of the effect of temperature and time of cultivation of thermophilic actinomycete isolate 11a on the protease production, Food Science, Engineering and technologies, Scientific works of UFT, 59, 2012, 563 - 566
ДокладB.Markov, V.Panov, Study of control system of permanent magnet linear synchronous motor, XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Niš, June 25 - 27, 2014, Volume 2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 274 - 277
ДокладRizova V, R Ivanova, Kr Ivanov, , Potential of Sunflower (Helianthus annus L.) for phytoremediation, Balwois International Conference on water, Climate and Environment, 2012
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, V Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42 (12), 2007, ISSN 13595113, 1655 - 165911
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, I Yanakieva, M Kratchanova, Conversion of sucrose into palatinose in a batch and continuous processes by immobilized Serratia plymuthica cells, Enzyme and Microbial Technology, 39 (6), 2006, ISSN 01410229, 1306 - 131211
СтатияПерифанова-Немска М, ПГеоргиева, ДБояджиев, Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Наукови праци,Одеска Академия Харчових наук, 2 (44), 2013, 77 - 81
ДокладБожидар Марков, Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
СтатияMarinova P, M Marinov, M Kazakova, Y Feodorova, A Slavchev, D Blazheva, D Georgiev, P Penchev, V Sarafian, N Stoyanov, Study on the synthesis, characterization and bioactivities of 3-methyl-9'-fluorenespiro-5-hydantoin, Acta Chimica Slovenica, 63 (1), 2016, ISSN 1318-0207, 26 - 3211
СтатияХристова ИН, АИ Кръстанов, Актиномицети, продуциращи протеази, Хранителна наука, техника и технологии. Научна конференция с международно участие. Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 557 - 562
ДокладПерифанова-Немска М, Изследване на фосфолипидния състав на памучни семена, получени от български сортове памук, Съюз на учените в България, 2013
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
СтатияMarinova P, M Marinov, Y Feodorova, M Kazakova, A Slavchev, D Blazheva, V Sarafian, I Nikolova, N Stoyanov, Synthesis, characterization, in vitro antiproliferative and antimicrobial study of 3-methyl-(9'-fluorene)-spiro-5-(2,4-dithiohydantoin), Science and Technologies – Medicine, 4 (1), 2014, ISSN 1314-4111, 112 - 117
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, I Stoilova, D Blazheva, Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4), 2014, ISSN 13100351, 839 - 8421
ДокладДимбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013

Страница 23 от 68

Общо: 3376

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив