Забравена парола

Страница 23 от 68

Общо: 3353

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
СтатияKrastanov AI, R. Koleva, Z Alexieva, , Decolorization of industrial dyes by immobilized mycelia of Trametes versicolor, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (6), 2013, ISSN 13102818, 4263 - 42681
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
СтатияIS Stoilova, T. Petrova, AI Krastanov, , Antioxidant activity of lentil semolina extrudates using cathode voltammetry,, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1), 2013, ISSN 13100351, 15 - 211
СтатияKrastanov AI, Z Alexieva, H Yemendzhiev, Microbial degradation of phenol and phenolic derivatives, Engineering in life sciences, 13, 2013, ISSN 16180240, 76 - 871
СтатияOgnyanov M, I Yanakieva, M Nikolova, , V Kussovsky, M Kratchanova, Enzymatic production of biologically active fractions of pectic polysaccharide from leek, Nutrition science between discussions and evidences , ed. Bojidar Popov, 2012, 148 - 153
ДокладБожидар Марков, Модулно реализиране на асинхронен двигател в Simulink среда, Хранителна наука, техника и технологии, LXI (part 1), 2014, ISSN 1314-7102, 581 - 586
СтатияHristova IN, PP Nedelcheva, A Gushterova, D Paskaleva, , Isolation of thermophilic actinomycetes producers of thermostable proteases, Microbes in Applied Research: Current Advances and Challenges ed. A. Mendez- Vilas, 2012, 423 - 4261
СтатияHristova IN, A Gushterova, D Paskaleva, AI Krastanov, Study of the effect of temperature and time of cultivation of thermophilic actinomycete isolate 11a on the protease production, Food Science, Engineering and technologies, Scientific works of UFT, 59, 2012, 563 - 566
ДокладB.Markov, V.Panov, Study of control system of permanent magnet linear synchronous motor, XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Serbia, Niš, June 25 - 27, 2014, Volume 2, 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 274 - 277
ДокладRizova V, R Ivanova, Kr Ivanov, , Potential of Sunflower (Helianthus annus L.) for phytoremediation, Balwois International Conference on water, Climate and Environment, 2012
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, V Stanchev, Sucrose conversion into palatinose with immobilized Serratia plymuthica cells in a hollow-fibre bioreactor, Process Biochemistry, 42 (12), 2007, ISSN 13595113, 1655 - 165911
СтатияKrastanov AI, D Blazheva, I Yanakieva, M Kratchanova, Conversion of sucrose into palatinose in a batch and continuous processes by immobilized Serratia plymuthica cells, Enzyme and Microbial Technology, 39 (6), 2006, ISSN 01410229, 1306 - 131211
СтатияПерифанова-Немска М, ПГеоргиева, ДБояджиев, Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Наукови праци,Одеска Академия Харчових наук, 2 (44), 2013, 77 - 81
ДокладБожидар Марков, Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
СтатияMarinova P, M Marinov, M Kazakova, Y Feodorova, A Slavchev, D Blazheva, D Georgiev, P Penchev, V Sarafian, N Stoyanov, Study on the synthesis, characterization and bioactivities of 3-methyl-9'-fluorenespiro-5-hydantoin, Acta Chimica Slovenica, 63 (1), 2016, ISSN 1318-0207, 26 - 3211
СтатияХристова ИН, АИ Кръстанов, Актиномицети, продуциращи протеази, Хранителна наука, техника и технологии. Научна конференция с международно участие. Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 557 - 562
ДокладПерифанова-Немска М, Изследване на фосфолипидния състав на памучни семена, получени от български сортове памук, Съюз на учените в България, 2013
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
СтатияMarinova P, M Marinov, Y Feodorova, M Kazakova, A Slavchev, D Blazheva, V Sarafian, I Nikolova, N Stoyanov, Synthesis, characterization, in vitro antiproliferative and antimicrobial study of 3-methyl-(9'-fluorene)-spiro-5-(2,4-dithiohydantoin), Science and Technologies – Medicine, 4 (1), 2014, ISSN 1314-4111, 112 - 117
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, I Stoilova, D Blazheva, Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4), 2014, ISSN 13100351, 839 - 8421
ДокладДимбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013
ДокладNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftimov, DBrabant, Quick Fluorescence method for differing of vegetable oil, NAROSSA, 2012
ДокладVlaseva RV, M Perifanova-Nemska, A Stoyanova, Denev P., MG Ivanova, Development of technology for lactic acid beverage enriched with omega-3 and omega-6 fatty acids and dietary fibre, NAROSSA, 2012
ДокладПерифанова-Немска М, Нови тенденции в производството на хранителни мазнини, Втори квалификационен курс по производство и преработка на растителни масла с международно участие, 2013
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, PGeorgieva, DBoyadzhiev, Identification of vegetable oil adulterants in sunflower oil through discriminant analysis of colorimetric parameters, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (3), 2013, 508 - 512
ДокладKonstantinova S, Оборотный и задействованный капитал биржевьıх туристических компаний в Болгарии, В сборнике материалов V Международной научной конференции „Теория и практика современной науки”, Москва, Россия. Москва: Спецкнига, Том 1, 2012, ISSN 978-5-91891-135-8, 372 - 380
СтатияПерифанова-Немска М, Стеролов състав на памучни масла от семена на български сортове памук, Journal of Food and packaging, 3, 2013, 223 - 226
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Финансов ливъридж в туризма, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012“, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 157 - 163
ДокладКонстантинова С, Равнище и динамика на основни икономически показатели в хотелиерството и ресторантьорството, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012”, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 42 - 46
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684
СтатияКонстантинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
ДокладKonstantinova S, Sources and Uses of Capital in a Crisis Situation., The International Scientific Conference: "Science, Technology and Higher Education" At Westwood, Canada, Vol. I, 2012, ISSN 978-1-927480-38-0, 63 - 68
ДокладБожидар Марков, Симулационно изследване на линеен асинхронен двигател с система на пряко управление на електромагнитната сила, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications", 21 (book 1), 2015, ISSN 1310 - 8271, 99 - 104
ДокладKonstantinova S, Corporate Management of Capital in Tourism in a Crisis Situation, 11th International Applied Science Conference, Moscow, Russia, "Economics, Sociology, Law", 2012, ISSN 1995-9648, 8 - 13
СтатияКонарев А, Константинова С, Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", X, 2013, ISSN 1313-8472, 5 - 13
ДокладB.Markov, Modular Development of Linear Induction Motor Control in Simulink Enviroment, ICEST 2014 Conference-Nish, Serbia, XII (Proceeding of papers volume 2), 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 278 - 282
ДокладКонарев А, Константинова С, Югоизточна Европа и България - сравнителен анализ на развитието на борсовите компании, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 153 - 158
ДокладB.Markov, D. Tsankova, MIT rule based model reference adaptive control of linear induction motor, nnals of faculty of engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, XII (Fascicule 3), 2014, ISSN 1584‐2673, 95 - 100
СтатияКонстантинова С, А Конарев, Марж и оборот в индустрията на България, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 159 - 164
ДокладБ.Г.Марков, Без сензорно управление на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 99 - 106
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 93 - 98

Страница 23 от 68

Общо: 3353

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив