Забравена парола

Страница 23 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияЙоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, МР Баева, Възможности за частична замяна на нитритите при производството на варени колбаси, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 22, 2013, ISSN 1311-2864, 51 - 55
СтатияЙовчев Г., М. Ангелов, Д. Стоева, Приложение на класически (стандартен) и нов алтернативен методи за третиране и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ – Пловдив., Спорт и наука, Година LIV (4), 2010, 104 - 107
СтатияЙовчев Ал, АП Кръстева, БВ Бозаджиев, Гранулометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", LVII (1), 2010, 147 - 152
ДокладЙ. Алексиева, Топлева С., М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Научни трудове на УХТ, 2015
СтатияИнджелиева Д, КИ Валкова-Йоргова, ДН Градинарска, КР Данов, Влияние на стартерна култура от lactobacillus plantarum върху структурно-механичните свойства на сурово-сушени продукти от нераздробено месо, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2014, ISSN 1311-0179, 36 - 38
ДокладИмирски Н, ДП Стоева, ХГ Христов, Установка для определения распределения давления по поверхности крыла в дозвуковом аеродинамическом канале, 82 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Киïв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй, 2016, 99 - 99
ДокладИМ Маслинков, ПИ Никовски, ХП Динков, Цифрово устройство за изчисляване на отношението на две величини, Международна научна конференция УНИТЕХ’ 12, I, 2012, 194 - 197
ДокладИлиева ФТ, ХС Спасов, ЯБ Чобанов, В Димовска, Проучване на морфологични, физиологични и генетични свойства на новоизолирани и селектирани на второ ниво дрождени щамове от района на Тиквеш, Македония, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука,техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.26, 2014
ДокладИлиева И., С. Василев, Д. Бояджиев, Определяне на въртящия момент, при рязане на хранителни продукти с дисков нож с отчитане на триенето между продукта и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В."Техника и технологии", XVI, 2013, 44 - 48
ДокладИлиева И., Д. Бояджиев, С. Василев, М. Ботева, Изследване на влиянието на скоростния коефициент върху резултантната сила на триене между страничните стени на ножа и разрязвания продукт при рязане с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, XI, 2013, 29 - 32
ДокладИлиев М, П Певичаров, Модел за електронно обучение по математика за инженери, IV национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, 168 - 177
СтатияИларионов Р., Г. Цанев, ДГ Вълчев, И. Симеонов, Х. Ибришимов, , Метод за бързо уейвлитно преобразувание, реализирано чрез програмен език C#;, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2012”, Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 747 - 749
СтатияИгнатов ИИ, МА Стоянова, А Йорданов, Изследване на промените в свойствата на пивна мъст, получена с участието на пшеничен малц., Хранително-вкусова промишленост (9-10), 2013, 43 - 45
ДокладИгнатов ИИ, М Димитрова, Г Няголов, Проучване върху приложението на царевичен грис в условията на инфузионно майшуване., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 179 - 183
СтатияИгнатов ИИ, Изследване на качествените показатели на пивна мъст при частична замяна на ечемичния малц с царевичен грис., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 219 - 222
ДокладИгнатов ИИ, В Бъчваров, МП Кънева, В Великова, Изследване характеристиките на пивна мъст, получена с участие на пшеничен малц и инфузионен метод на майшуване., Научна конференция с международно участие „Хранителна техника и технологии“ Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 359 - 363
ДокладИванова Сн., Т.Коемджиева, ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ., Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство» Материалы II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 года Воронеж, 2016, 25 - 30
СтатияИванова Сн., Н.Качаков, ANALYSIS OF ADDITIVES AND THEIR IMPORTANCE TO READY CULINARY PRODUCTS., Сборник материалов III Международной научно-технической конференции (заочная). «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»., 2016, ISSN УДК 544 Воровеж., 547 - 551
СтатияИванова Сн., МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНИТЕ БРАЦИГОВО И ПЕЩЕРА., , Academic Publishing House “Talent” , University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria , Академично издателство „Талант“ , Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив , New knowledge Journal of Science, 4 (3), 2015, ISSN ISSN 2367-4598, 55 - 72
ДокладИванова Сн., Ж.Иванов, Възможности за използване на културно историческото наследство на Община СтараЗагора за развитие на туризма в региона., Сборник с доклади от кръгла маса, Икономически уиверситет – Варна, Колеж по Туризъм, издателство „Наука и Икономика, 2016, ISSN ISBN 978-954-21-0910-5, 115 - 123
СтатияИванова Сн., Д.Маркова, МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕЗАРАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК - ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, Eastern Academic Journal, 3, 2015, 15 - 45
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Проучване етапите и термичните режими на изпичане на кафето и влиянието им върху крайният продукт, Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 2016, ISSN 2367- 9530, 312 - 318
ДокладИванова Сн., Д.Кузманова, Основни технологични процеси при производства на кафе и влиянието върху човешкия организъм като напитка., Национално научно-техническа конференция с международно участие. 09,10 юни, 2016, 09 и 10 юни 2016 година,, 2016, ISSN ISSN 2367- 9530, 304 - 311
ДокладИванова Сн., Б.Атанасов, Проучване върху традициите в храненето и символиката на кукерските игри по време на сирни заговезни, Осма международна научна – практическа конференция „Иновации в хранително – вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”. Участие с постерен доклад, Сертификат, 2015, ISSN № UFI – 4 468 / 03.12. 2015 , Дом на техниката, гр. Пловдив 45.
СтатияИванова П, Хр Калайджиев, В Чалова, Л Колева, Влияние на протеолизата върху трансглутаминазната модификация на слънчогледови белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 321 - 326
ДокладИванова П, Л Колева, Н Ципорков, И Пищийски, Изолиране на белтъци от солеви екстракти на слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 58 (2), 2011, ISSN 1313-731Х, 391 - 396
ДокладИванова П, Л Колева, И Пищийски, Фракциониране на белтъците в слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 700 - 705
СтатияИванова П, Л Колева, ВИ Чалова, Приложимост на биуретов метод и метод на Брейдфорд за количествено определяне на белтъци в слънчогледови продукти, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 694 - 699
СтатияИванова П, ИлВ Милкова-Томова, МР Баева, Сензорни качества на напитки на база пъпеши с вложени сокове от плодове и зеленчуци, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 402 - 407
ДокладИванова П, ГТ Добрев, Л Колева, Фракционен състав на белтъчни изолати от слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 370 - 375
ДокладИванова П, БВ Бозаджиев, Л Колева, И Пищийски, Характеристика на слънчогледови суровини като източник за получаване на белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 59, 2012, ISSN 1314-7102, 128 - 132
СтатияИванова МГ, РВ Власева, МН Перифанова-Немска, МА Стоянова, ГП Узунова, Изследване влиянието на топлинната обработка върху мастно-киселинния и сензорния профил на млечно-маслени смеси, Хранителновкусова промишленост, 3 (1), 2014, ISSN 1311-0179, 45 - 49
ДокладИванова МГ, НС Ненов, МА Душкова, РВ Власева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. боярышник, анис и тмин, Научное издание производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 1 (1), 2015, ISSN 2311-6870, 158 - 163
ДокладИванова М, Р. Власева, М. Перифанова-Немска, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава и свойствата на растителните масла с цел влагане във функционални млечни продукти, Хранително вкусова промишленост, 3, 2012, 29 - 32
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
ДокладИванова И, М. Какалова, Г. Иванов, К. Василев, К.Неделчева, Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо, Хранителна наука, техника и технологии – 2014, LXI, 2014, 355 - 361
СтатияИванова В., С Гавраилов, Н Делчев, Приложение на циклодекстрини за извличане на холестерол от яйчен жълтък, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 193 - 196
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на Съюза на Учените в България, Серия В - Техника и технологии, XI, 2014, 184 - 188
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 184 - 188
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, Kовалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 189 - 192
СтатияИванова В., М. Кунчева, Н. Атанасова, П. Денев, Имобилизиране на циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди, Сборник материали от VІІІ Национална конференция с международно участие “Природни науки”, ХХ (В2), 2010, 52 - 62
СтатияИванова В., Й Христов, Получаване на циклодекстрини с имобилизирана върху магнитни наночастици циклодекстрин глюканотрансфераза в реактор с магнитно поле, Sci. Works UFT-Plovdiv, 57 (1), 2010, 397 - 402
СтатияИванова В., Й Христов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди и върху хитозан, съдържащ магнетит, Sci. Works UFT-Plovdiv, 57 (1), 2010, 403 - 408
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, АМ Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив; Серия В-Техника и технологии, X, 2013, 101 - 107
СтатияИванова В., А Тонкова, Й Христов, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на СУБ, 10, 2013, 101 - 107
ДокладИванов И, „Аспекти на консервното производство в България”, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9
МонографияИванов И, Трайността-конкурентен фактор в производствената дейност на предприятията от хранителната индустрия, МАКРОС, 2017, ISBN 978-954-561-427-9
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156
ДокладИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, П. Денев, В. Георгиев, А. Павлов, Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalis и Fumaria thuretii Bioss, Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 60, 2013, 638 - 642
СтатияИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, Ат. Павлов, В. Георгиев, , Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalisL. и Fumaria thuretii Bioss,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 638 - 642

Страница 23 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив