Забравена парола

Страница 23 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияIvanov G., I. Ivanova, A. Slavchev, K. Vassilev, Biogenic amines and their role as index of freshness in chicken meat, Journal of Applied Life Sciences International, 3 (2), 2015, ISSN 2394-1103, 55 - 62
СтатияStoilova IS, VS Stanchev, G Dimitrova, G Angelova, AI Krastanov, Growth kinetics and biodegradation of high inhibitory concentration of phenol, catechol and 2,4-dichlorophenol by Trametes versicolor 1, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 3 (12), 2016, 139 - 144
СтатияDospatliev L., I. Ivanov, B. Parvanova, N. Katrandzhiev, R. Popova, Determining the relationship between the dielectric properties and the basic physical and chemical parameters of the air-dry soil, International Journal of Scientific and Research Publications, 4 (7), 2014, ISSN 2250-3153
ДокладKostadinova RM, IO Obreshkov, Educational incentive engineering through tourism for Dobrich province primary school students from multicultural environment, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 300 - 305
СтатияПанчев И, НД Менков, П. Денев, Сорбционни изотерми на пектин, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 37 - 40
СтатияNikolova V, V Popova, N Nikolov, Physical and chemical characteristics of small-cigar brands distributed on Bulgarian market, Journal of Eurasian Union of Scientists, 4 (13), 2015, ISSN 2411-6467, 85 - 90
СтатияДушкова МА, НГ Тошков, КК Балкански, Влияние на температурата при конвективно сушене на Годжи бери (Lycium barbarum L.) върху сорбционните му характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 33 - 36
СтатияЩерев ИГ, НТ Николов, ВБ Делчев, Ефекти на хидратираната вода върху вертикалните енергии на възбуждане във водородно свързаните комплекси на серотонина с вода, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 0477-0250, 636 - 640
СтатияГогова Цв, А Вангелов, М Димитрова, Й Иванов, Технологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 102 - 106
ДокладТошков НГ, МА Душкова, Използване на растителни суровини при храни за риби - обзор, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2012", Пловдив 19-20 октомври, 2012, ISSN 1314-7102, 444 - 449
СтатияИванова П, ИлВ Милкова-Томова, МР Баева, Сензорни качества на напитки на база пъпеши с вложени сокове от плодове и зеленчуци, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 402 - 407
ДокладМ. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 65 - 68
ДокладMurdzheva DM, IN Vasileva, Denev P., Physicochemical characteristics of ultrasound-assisted synthesis of new alginic acid derivatives, International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2015, ISSN 2367-6213, 47 - 52
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, Специфика на регионалните вина – Роля на селекцията на местни щамове, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, юни 2014, гр. Пещера, 2014
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Създаване на монохромен 360° дисплей, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1163 - 1167
ДокладAvradaliev LZ, IO Obreshkov, Analyses of the rail-road entry points for incoming and outgoing tourists of Bulgaria, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 530 - 534
СтатияИванова П, Л Колева, ВИ Чалова, Приложимост на биуретов метод и метод на Брейдфорд за количествено определяне на белтъци в слънчогледови продукти, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 694 - 699
СтатияК. Иванов, П. Денев, М. Попова-Иванова, А. Нейчева, Възможности за деметализиране на хранителни масла с помощта на природни и химично модифицирани полиурониди, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 466 - 469
СтатияТашева С, Г Вълчев, В Рашева, А Стоянова, Термодинамични диаграми за паро-течното фазово равновесие на системата масло – вода. 6. Кимион, Топлотехника, 4 (1), 2013, 21 - 24
СтатияSapundzhieva T, Baeva M, Merdzhanov P, A. Popova, I. Alexieva, A. Stoyanova, Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 2. costmary (Chrysanthemum balsamita L.), Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2 (2), 2013, ISSN 1314-7773, 33 - 35
ДокладMarinova IV, NH Bozukov, PI Nestorova, NY Zhelyazkov, Validity and Reliability of English Tests Created for Technology Students at the UFT, Scientific works of UFT, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 959 - 961
СтатияYankov S, T Dessev, T Gogova, A study of stage aeration in continuous rotor- stator mixer: Part II. Effect of flow characteristics on microstructure of sponge batter whipped in continuous rotor – stator mixer, 6th International CIGR Technical Symposium - Towards a Sustainable Food Chain: Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, 2011, 20111
ДокладНенов ВБ, АТ Симитчиев, НГ Тошков, МА Душкова, Лабораторна уредба за регулирано подаване на пълнежна маса, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, 2012, ISSN 1314-7102, 821 - 824
СтатияSlavova VO, StP Petrov, MR Baeva, Transport and selective characteristics of ultrafiltration polymer membranes vacuum coated with chromium-nickel, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Алматинского технологического университета,17-18 октября 2013 года, Материалы конференции АТ, 2013, ISSN 978-601-263-193-7, 318 - 320
ДокладStoeva D., L. Dimitrova, Model research of centrifugal fan performance, 80 мiжнародна наукова конференцiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв, Нацiональний унiверситет харчових технологiй (Киïв,), 2014, 85 - 86
СтатияСтефанов СВ, НН Арабаджиева, Безопасност на храните чрез използване на интелигентни опаковъчни системи, Пропак (1), 2015, 8 - 10
СтатияDospatliev L., N. Katrandzhiev, G. Kostadinova, Use of nearinfrared spectroscopy technology for assessment of the internal quality of some fruits and vegetables. Review, International scientific journal "Science & Technologies", "Natural & Mathematical Science", III (3), 2013, ISSN 1314-4111, 39 - 48
ДокладКатранжи ЕМ, ИО Обрешков, Концентрация распределения туристических объектов Болгарии, включённых в список «100 национальных туристических объектов», Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 542 - 548
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, I Pishtiyski, Amino acid composition and solubility of proteins isolated from sunflower meal produced in Bulgaria, International Food Research Journal, 20 (6), 2013, 2995 - 30001
СтатияВ. Попова, А.К.Омар, П. Денев, Влияние на някои химични вещества върху технологични показатели на тютюневи блендове, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 133 - 136
СтатияTasheva S, B Milenkov, V Rasheva, G Valchev, A Stoyanova, Determination of the actual number of trays for cohobation column. 1. At manufacturing of coniferous distillation water, Науковi працi, 42 (2), 2012, 452 - 455
ДокладI. Alexieva, DS Mihaylova, Popova A, Evaluation of the antioxidant capacity of aqueous extracts of fresh samardala (Allium bulgaricum l.) leaves, Scientific works of UFT, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 826 - 831
ДокладЖелязков НЙ, Основни понятия в текстообработката и предпечатната подготовка, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 966 - 970
СтатияЩерев ИГ, Д Димитрова, ВБ Делчев, Сравнително DFT изследване на механизма на N-H фотодисоциация в оксо формата на барбитуровата киселина в газова фаза и разтворител етанол, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 679 - 683
СтатияБакърджийски ИЧ, Изследване върху протеиновия профил на мъст от бели сортове грозде, отглеждани в долината на река Струма, Лозарство и винарство, 63 (1), 2015, 34 - 41
ДокладПенов НД, ТВ Петрова, ММ Рускова, НГ Тошков, Влияние на някои параметри на процеса екструдиране върху производителността при екструдиране на грис от леща, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 18-19 октомври, 2013, ISSN 1314-7102, 162 - 165
СтатияБорисенко ДИ, МР Баева, ИлВ Милкова-Томова, Некоторые вопросы коммерциализации инновационных решений технических задач пищевой отрасли в российско-болгарском партнёрстве, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1335 - 1336
СтатияМ. Илиев, Модели на образователни формати "Природните науки и гражданското образование", Гражданско образование в природните науки, 2016, 105 - 110
ДокладLevchuk O., V. Bati, V. Petrov, N. Markush, , , M. Jorjadze, B.Kocaoglu, D.V.Karpenko, O.Hayran, N.Boyko, C.Costea, Beneficial microorganisms of traditional foods of Black Sea Region and their potential implementation, TFI, 2012
ДокладСтефанов С., Й. Стефанова, Ч. Саздов, Д. Стоева, Някои насоки при активното опаковане на хранителни продукти, Научни трудове УХТ, LVI (2), 2009, ISSN 0477-0250, 301 - 306
СтатияДоспатлиев Л., И. Иванова, Б. Първанова, , П. Вълкова, Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви, Научно списание на селскостопанската академия - Почвознание Агрохимия и Екология, XLVII (2), 2013, ISSN 0861-9425 (Print), 2534-9864 (Online), 21 - 28
СтатияTumbarski YD, In vitro antiviral activity and kinetics of the inhibitory effect of some compounds against Feline calicivirus strain F9 – a surrogate model of human noroviruses, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 8 (5), 2018, ISSN 2231-3354, 55 - 601
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, Functional properties of protein isolated from industrially produced sunflower meal, International Journal of Food Studies, 3 (2), 2014, 203 - 2121
СтатияTumbarski YD, FOODBORNE ZOONOTIC AGENTS AND THEIR FOOD BIOTERRORISM POTENTIAL: A REVIEW., BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 23 (2), 2020, ISSN 1313-3543, 147 - 1591
СтатияДенев П., Приложение на амидирани пектини за получаване на нискозахарни желет, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 108 - 112
СтатияTasheva S, S Damianova, V Rasheva, B Milenkov, G Valchev, A Stoyanova, Thermodynamic diagrams for vapor-liquid phase equilibrium of the systems “essential oil-water”. Carum carvi, Вестник МГУП - Научно-методический журнал, 12 (1), 2012, 81 - 84
СтатияPopova V, V Nikolova, N Nikolov, D Drachev, Quality characteristics of market outlined oriental tobaccos of ecotypes Katerini and Dzhebel, produced in Bulgaria, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4, 2015, ISSN 2311-68701, 35 - 43
ДокладЖелязков НЙ, Представяне на синтактични дървовидни структури с LaTeX, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1454 - 1457
СтатияГогова Цв, М Димитрова, А Вангелов, Д Димитрова, Микробиологични промени в замразено, неферментирало, хлебно тесто, Научни трудове УХТ, L (1), 2003, 107 - 112
ДокладРускова ММ, ТВ Петрова, НГ Тошков, НД Пенов, Воздействие отдельных параметров экструзии яблочных выжимок на коэффициент водопоглощения, Сборник доклади, XI международной научно-практической конференции "Пища экология качество", Екатеринбург 14-16 мая, 2014, 181 - 184

Страница 23 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив