Забравена парола

Страница 23 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Combined production of electricity and heat energy, I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 323 - 325
СтатияHristova IN, AI Krastanov, Stability of new actinomycete protease subjected to UV light radiation, J. BioSci. Biotech, 2014, 107 - 110
МонографияИванов И, Трайността-конкурентен фактор в производствената дейност на предприятията от хранителната индустрия, МАКРОС, 2017, ISBN 978-954-561-427-9
СтатияPetkova N., I. Petrova, I Ivanov, RB Mihov, R. Hadjikinova, M. Ognyanov, V. Nikolova, Nutritional and antioxidant potential of carob (Ceratonia siliqua) flour and evaluation of functional properties of its polysaccharide fraction, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9(10), 2017, 2189-2195., 9 (10), 2017, 2189 - 21951
СтатияDikova P.M., RY Krasteva, Methodological guidelines for working in cycling academies in the Republic of Greece for children of age 6-14 years, Материалы XLII Международной научно-практической конференции ,, Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика’’, Алматы, Казахстан, 2018, 473 - 477
СтатияS.Dyankova, M.Doneva, Y. Todorov, , Determination of particle size distribution and analysis of a natural food supplement on pectin base, IOSR Journal Of Pharmacy, 6 (5), 2016, ISSN 2319-4219, 1 - 6
СтатияMarchev A, I Ivanov, Denev P., M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, V Georgiev, Acetylcholinesterase inhibitory, antioxidant, and antimicrobial activities of Salvia tomentosa Mill. essential oil, Journal of BioScience and Biotechnology, 4 (2), 2015, ISSN 1314-6246, 219 - 229
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 1. Химичен състав, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 189 - 192
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – генератор на кризи или възможен изход от тях (Тезите на Нобеловите лауреати Фридрих фон Хайек и Амартя Сен), Икономически измерения и социални последици на глобалната криза”, сборник доклади от конференцията на ФИСН, посветена на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-761-5, 134 - 145
СтатияBaeva MR, IlV Milkova-Tomova, TzvI Gogova, St Angelova, Preparation of sponge cakes with flour of topinambur tubers, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 212 - 217
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Г. Костов, Моделиране хидродинамиката и топлообмена на течение в тръбен топлообменник. Хранителна наука техника и технологии - УХТ, Vol. I, 2011, 136-141., 2011
ДокладВасилев СВ, КГ Ангелов, ДГ Ганчовска, Влияние на аксиалното натоварване върху меридианните напрежения при изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, ХIII, 2015, ISSN 1311-9419, 237 - 240
СтатияБараков Т. (студент), А Босакова-Арденска, АИ Кансъзов, НА Шопов, И. Симеонов, Проектиране на лабораторен стенд по „АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ”, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 690 - 694
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на термичната обработка на червено цвекло върху екстрахируемостта и стабилността на беталаиновите пигменти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 149 - 154
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 2. Хидротермични процеси за производство, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 193 - 197
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост през призмата на демократичните институти, Демокрация, ценности, идентичност”, сборник студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-755-4, 11 - 22
ДокладN. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
ДокладСтоева Д., Анализ и съпоставка на изчислителната мрежа във вертикален въздушен канал. Хранителна наука техника и технологии - УХТ ,Vol. IІІ, 2011. ISSN 1314-3913, 84-88., 2011
СтатияКансъзов АИ, НА Шопов, Р. Василев (докторант), ИМ Михайлов, Ст. Асенов (студент), Сравнителен анализ и разработка на мултисензорно устройство, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 735 - 739
Статия, Acknowledgement increase effect in accordance with the health improvement motor activities among students, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2 (3), 2017, ISSN 2534-8620, 89 - 99
СтатияДуракова АГ, АЛ Богоева, Биологична активност на гроздови семки, Хранително-Вкусова Промишленост, 9 (83664), 2017, ISSN 1311-0179, 36 - 38
ДокладTerziyska, M, M. Dobreva, Solving optimization problems in MS Excel, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology, 64 (1), 2017
СтатияGeorgieva L, I Ivanov, A Marchev, I Aneva, V Georgiev, Denev P., A Pavlov, Initiation and selection of callus cultures from Fumaria rostellata Knaf. as potential producers of isoquinoline alkaloids, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 52 - 57
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter, 56th Conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and nuclear engineering-ETRAN, Zlatibor, Serbia, 11-14 June 2012, Elektronski zbornik radova, 2012, ISSN ISBN 978-86-80509-67-9, EL4.5 1 - EL4.5 4
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на pH на средата върху стабилността на беталаинови пигменти от червено цвекло, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 155 - 161
МонографияDenkova R, V Yanakieva, Z Denkova, D Blazheva, Antimicrobial activity of probiotic lactobacilli, bifidobacteria and propionic acid bacteria, isolated from different sources, In (A. Méndez-Vilas ed.). Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education, Formatex, 2013, ISBN 978-84-942134-0-3, 853 - 864
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност през призмата на подхода на способностите, Хранителна наука, техника и технологии, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 1386 - 1391
СтатияBaeva MR, TzvI Gogova, IlV Milkova-Tomova, IN Panchev, ZhT Goranova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of cacao husks, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 218 - 223
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
СтатияHristova IN, GT Dobrev, PP Nedelcheva, AI Krastanov, Purification and characterization of stable in organic solvents protease from new thermophilic actinomycete isolate, Bioprospect, 24 (3), 2014, 42 - 47
СтатияДжурков ТГ, Пречистване на миризми от изходящите газове на промишлена разпръсквателна сушилня, Научни трудове на УХТ, LІX, 2012, ISSN 1314-7102, 526 - 529
СтатияВасилев Р. (докторант), Катранджиев Н., НА Шопов, АИ Кансъзов, Компютърни метoди за мултисензорно окачествяване на храни., Сборник научни трудове на УХТ., Том LXII, 2015, ISSN ISSN 1314-7102, 685 - 690
СтатияT Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Moisture sorption charakteristics and starage regime of defatted grape seeds flour – enological by-product, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 08, Issue, 11, 2017, ISSN 0976-3376, 6794 - 6800
ДокладTerziyska, M, M. Dobreva, Soft computing techniques as statistical tool, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology, 64 (1), 2017
СтатияZhelev I, T Batsalova, L Georgieva, B Dzhambazov, A Stoyanova, I Dimitrova-Dyulgerova, Chemical composition, cytotoxity and antioxidant activity of essential oil from Vitex agnus-castus fruits, growing in Bulgaria, Oxidation Communications, 39 (1), 2016, 145 - 1561
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, АМ Славов, М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
ДокладТоплева СА, Социалният избор – път към постигането на устойчив икономически растеж, V Национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади учени – гр.Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547
СтатияIvanov T, V. Ivanova, M Kamburov, Magnetic poly-(acrylonitrile-co-acrylamide) microparticles for immobilization of trypsin, IRECHE, 1, 2009, 308 - 315
СтатияCh. Damyanov, T. Titova, V. Nachev, A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2013, 2 - 6
СтатияДжурков ТД, Изследване възможностите за получаване на прахообразен пчелен мед, Научни трудове на Русенския университет, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 105 - 108
СтатияKostadinova-Georgieva LF, NA Shopov, N. Madjarov, I. Jelezarov, New Computer Aided Ultrasonic Technology for Classification of Factory Produced Bulgarian Yogurt., Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, http://www.proceedings.bas.bg/(IF 0.198 / 2013 г.), Tome 68 (N0 1), 2015, ISSN ISSN 1310-1331 (print) ISSN 2367-5535 (Online), 89 - 941
СтатияDobrev GT, Zhekova BY, Biosynthesis, purification and characterization of endoglucanase from a xylanase producing strain Aspergillus niger B03, Brazilian Journal of Microbiology, 43 (1), 2012, 70 - 771
ДокладDamyanova S, S Tasheva, S Mollova, N Korolkova, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of tannins in extracts from sage (Salvia officinalis L.), Международная научно-техническая конференция „Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: Менеджмент качества и безопасности“, Воронеж, Русия, 17 – 18 мая, 2016, 62 - 68
СтатияКрачанова МГ, ХГ Крачанов, ПН Денев, ММ Николова, ВП Карагьозов, АМ Славов, ИИ Янакиева, АН Ричнев, Плодови и зеленчукови функционални храни за превенция на социално значими болести, Сборник доклади от Трети международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 2009, 41 - 48
СтатияGoranov B, D Blazheva, G Kostov, Z Denkova, Y Germanova, Lactic acid fermentation with encapsulated Lactobacillus casei ssp. rhamnosus ATCC 11979 (NBIMCC 1013) in alginate/chitosan matrices, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 2013, ISSN 1310-0351, 101 - 1041
СтатияDragoev SG ‎, AS Staykov, KP Vassilev, DK Balev, DB Vlahova-Vangelova, Improvement the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by ‎superficial spraying with dihydroquercetin solution, International Journal of Food Science (Hindawi)‎, Volume 2014 (2014)‎ (Article ID 629062‎), 2014, ISSN Print: 2356-7015 Online: 2314-5765, ‎10 pages - http://dx.doi.org/10.1155/2014/629062‎1
СтатияTopleva SA, Sustainable tourism and the necessary institutional framework, 1901 Scientific Journal L’Association «SEPIKE», 6, 2014, ISSN 2196-95312, 176 - 179
СтатияIvanova V., A Tonkova, N Atanasova, M Safarikova, J Hristov, Immobilization of CGTases from Bacillus circulans and Bacillus pseudalcaliphilus on Aminosilane and PEI Modified Magnetic Nanoparticles and Modified Silica Particles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 2 (2), 2010, 278 - 288

Страница 23 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив