Забравена парола

Страница 23 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Е. Арнаудова, Моделни изследвания на очистването на изгорели газове чрез каталитичен конвертор, Научни трудове УХТ, Том LVII, 2010, свитък 2, ISSN 0477-0250, 337-342., 2010
МонографияDjurkov TG, Лазаров ЛВ, Heat and mass transfer research on the drying of cut tobacco in a rotating-pulsed fluidized bed dryer, Proceedings of the 2016 International Conference “Advanced Technology & Sustainable Development”, 2016, ISBN 978-604-920-040-3, 494 - 500
СтатияИларионов Р., Г. Цанев, ДГ Вълчев, И. Симеонов, Х. Ибришимов, , Метод за бързо уейвлитно преобразувание, реализирано чрез програмен език C#;, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2012”, Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 747 - 749
СтатияKrasteva RY, KN Nyagolova, PM Dikova, The importance of Bulgarian folk dances for the preservation of the health, traditions and custom of Bulgarian people, Сборник материалы, Международная научно практическая конференция - 4-6 септември, г. Чолпон-Ата, Киргизстан, 2017, 33 - 35
ДокладKornelia Choroleeva, Construction of Mirror Conceptual Networks by English and Bulgarian Lexical Blends Denoting People, Научни трудове на УХТ – Пловдив, том 64, книжка 1, 2017, 361 - 366
СтатияIvanov I, Polyphenols content and antioxidant activities of Taraxacum officinale FH Wigg (dandelion) leaves, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 6 (4), 2014, ISSN 0975-4873, 889 - 8931
СтатияДенев П, Д Блажева, П Неделчева, М Крачанова, Антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от билки срещу причинители на хранителни токсикози и токсикоинфекции, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 656 - 661
Уч. пособиеДенкова ЗР, РС Денкова, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Хранителна микробиология. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0269-5
СтатияAtanasova N, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Isolation of novel alkalophilic Bacillus strains for beta-cyclodextrin glucanotransferase production - Bacillus sp. 20RF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI report, 2007
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Combined production of electricity and heat energy, I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 323 - 325
СтатияHristova IN, AI Krastanov, Stability of new actinomycete protease subjected to UV light radiation, J. BioSci. Biotech, 2014, 107 - 110
МонографияИванов И, Трайността-конкурентен фактор в производствената дейност на предприятията от хранителната индустрия, МАКРОС, 2017, ISBN 978-954-561-427-9
СтатияPetkova N., I. Petrova, I Ivanov, RB Mihov, R. Hadjikinova, M. Ognyanov, V. Nikolova, Nutritional and antioxidant potential of carob (Ceratonia siliqua) flour and evaluation of functional properties of its polysaccharide fraction, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 9(10), 2017, 2189-2195., 9 (10), 2017, 2189 - 21951
СтатияDikova P.M., RY Krasteva, Methodological guidelines for working in cycling academies in the Republic of Greece for children of age 6-14 years, Материалы XLII Международной научно-практической конференции ,, Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика’’, Алматы, Казахстан, 2018, 473 - 477
СтатияS.Dyankova, M.Doneva, Y. Todorov, , Determination of particle size distribution and analysis of a natural food supplement on pectin base, IOSR Journal Of Pharmacy, 6 (5), 2016, ISSN 2319-4219, 1 - 6
СтатияMarchev A, I Ivanov, Denev P., M Nikolova, V Gochev, A Stoyanova, A Pavlov, V Georgiev, Acetylcholinesterase inhibitory, antioxidant, and antimicrobial activities of Salvia tomentosa Mill. essential oil, Journal of BioScience and Biotechnology, 4 (2), 2015, ISSN 1314-6246, 219 - 229
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 1. Химичен състав, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 189 - 192
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост – генератор на кризи или възможен изход от тях (Тезите на Нобеловите лауреати Фридрих фон Хайек и Амартя Сен), Икономически измерения и социални последици на глобалната криза”, сборник доклади от конференцията на ФИСН, посветена на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-761-5, 134 - 145
СтатияBaeva MR, IlV Milkova-Tomova, TzvI Gogova, St Angelova, Preparation of sponge cakes with flour of topinambur tubers, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 212 - 217
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Г. Костов, Моделиране хидродинамиката и топлообмена на течение в тръбен топлообменник. Хранителна наука техника и технологии - УХТ, Vol. I, 2011, 136-141., 2011
ДокладВасилев СВ, КГ Ангелов, ДГ Ганчовска, Влияние на аксиалното натоварване върху меридианните напрежения при изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, ХIII, 2015, ISSN 1311-9419, 237 - 240
СтатияБараков Т. (студент), А Босакова-Арденска, АИ Кансъзов, НА Шопов, И. Симеонов, Проектиране на лабораторен стенд по „АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ”, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 690 - 694
СтатияКръстева РЙ, Поглед върху възникването и развитието на физическото възпитание и спорт в България (в частност и на борбата като спорт с национални традиции), Научно-практический журнал ,,Вестник физической культуры“, Алматы, Казахстан (2), 2018, 26 - 32
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на термичната обработка на червено цвекло върху екстрахируемостта и стабилността на беталаиновите пигменти, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 149 - 154
ДокладКолева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 2. Хидротермични процеси за производство, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 193 - 197
ДокладТоплева СА, Икономическата справедливост през призмата на демократичните институти, Демокрация, ценности, идентичност”, сборник студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, ISSN 978-954-423-755-4, 11 - 22
ДокладN. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
ДокладСтоева Д., Анализ и съпоставка на изчислителната мрежа във вертикален въздушен канал. Хранителна наука техника и технологии - УХТ ,Vol. IІІ, 2011. ISSN 1314-3913, 84-88., 2011
СтатияКансъзов АИ, НА Шопов, Р. Василев (докторант), ИМ Михайлов, Ст. Асенов (студент), Сравнителен анализ и разработка на мултисензорно устройство, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 735 - 739
Статия, Acknowledgement increase effect in accordance with the health improvement motor activities among students, Physical Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal, 2 (3), 2017, ISSN 2534-8620, 89 - 99
СтатияДуракова АГ, АЛ Богоева, Биологична активност на гроздови семки, Хранително-Вкусова Промишленост, 9 (83664), 2017, ISSN 1311-0179, 36 - 38
ДокладTerziyska, M, M. Dobreva, Solving optimization problems in MS Excel, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology, 64 (1), 2017
СтатияGeorgieva L, I Ivanov, A Marchev, I Aneva, V Georgiev, Denev P., A Pavlov, Initiation and selection of callus cultures from Fumaria rostellata Knaf. as potential producers of isoquinoline alkaloids, Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 19, 2015, ISSN 2285-1372, 52 - 57
ДокладVuchev AS, ND Bankov, Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter, 56th Conference for Electronics, Telecommunications, Computers, Automation and nuclear engineering-ETRAN, Zlatibor, Serbia, 11-14 June 2012, Elektronski zbornik radova, 2012, ISSN ISBN 978-86-80509-67-9, EL4.5 1 - EL4.5 4
СтатияСлавов АМ, ВП Карагьозов, МГ Крачанова, Влияние на pH на средата върху стабилността на беталаинови пигменти от червено цвекло, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 155 - 161
МонографияDenkova R, V Yanakieva, Z Denkova, D Blazheva, Antimicrobial activity of probiotic lactobacilli, bifidobacteria and propionic acid bacteria, isolated from different sources, In (A. Méndez-Vilas ed.). Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education, Formatex, 2013, ISBN 978-84-942134-0-3, 853 - 864
ДокладТоплева СА, Корпоративната социална отговорност през призмата на подхода на способностите, Хранителна наука, техника и технологии, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 1386 - 1391
СтатияBaeva MR, TzvI Gogova, IlV Milkova-Tomova, IN Panchev, ZhT Goranova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of cacao husks, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 218 - 223
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
СтатияHristova IN, GT Dobrev, PP Nedelcheva, AI Krastanov, Purification and characterization of stable in organic solvents protease from new thermophilic actinomycete isolate, Bioprospect, 24 (3), 2014, 42 - 47
СтатияДжурков ТГ, Пречистване на миризми от изходящите газове на промишлена разпръсквателна сушилня, Научни трудове на УХТ, LІX, 2012, ISSN 1314-7102, 526 - 529
СтатияВасилев Р. (докторант), Катранджиев Н., НА Шопов, АИ Кансъзов, Компютърни метoди за мултисензорно окачествяване на храни., Сборник научни трудове на УХТ., Том LXII, 2015, ISSN ISSN 1314-7102, 685 - 690
СтатияT Dimitrova, VP Vladev, G Ivanov, Classroom demonstrations of some polarization phenomena in nature, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2017, ISSN 1311-9419, 197 - 200
СтатияDurakova AG, AL Bogoeva, VB Yanakieva, Moisture sorption charakteristics and starage regime of defatted grape seeds flour – enological by-product, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 08, Issue, 11, 2017, ISSN 0976-3376, 6794 - 6800
ДокладTerziyska, M, M. Dobreva, Soft computing techniques as statistical tool, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology, 64 (1), 2017
СтатияZhelev I, T Batsalova, L Georgieva, B Dzhambazov, A Stoyanova, I Dimitrova-Dyulgerova, Chemical composition, cytotoxity and antioxidant activity of essential oil from Vitex agnus-castus fruits, growing in Bulgaria, Oxidation Communications, 39 (1), 2016, 145 - 1561
СтатияНиколова М, Е Павлова, Г Бекяров, АМ Славов, М Крачанова, Химична характеристика на ядливи гъби отглеждани в България, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LVI (1), 2009, 449 - 455
ДокладТоплева СА, Социалният избор – път към постигането на устойчив икономически растеж, V Национална научна конференция 2013 за студенти, докторанти и млади учени – гр.Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547
СтатияIvanov T, V. Ivanova, M Kamburov, Magnetic poly-(acrylonitrile-co-acrylamide) microparticles for immobilization of trypsin, IRECHE, 1, 2009, 308 - 315
СтатияCh. Damyanov, T. Titova, V. Nachev, A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2013, 2 - 6

Страница 23 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив