Забравена парола

Страница 24 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладИванов И, Р Вранчева, ДС Михайлова, А. Попова, Адаптиране на HPLC метод за количествено определяне на органични киселини в хранителни продукти, VII Национална Научна Конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени, 15 години Федерация "Наука и висше образование" Пловдив, At СНЦ "ТО на НТС с ДНТ - Пловдив, 2017, 41 - 46
ДокладИванов И, Основни стратегии за развитието на фирми от консервната промишленост, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", СУБ - Пловдив, XV (49), 2012, ISSN ISBN 1131-9192, 243 - 245
СтатияИванов И, Н. Петкова, П. Денев, Полифенолен състав и антиоксидантна активност на плодове от финикова палма (Phoenix dactylifera), предлагани в търговската мрежа, Индустриални технологии, 3 (1), 2016, ISSN 1314-9911, 75 - 79
ДокладИванов И, Н. Петкова, Н. Денчева, П. Денев, Фитохимични и фармакологични изследвания на Ficus carica L. (смокиня), Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2014”, LXI, 2014, 362 - 365
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладИванов И, Значение на скоростта на обращаемост на краткотрайните активи за хранителната индустрия, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив 2014, I (31), 2014, ISSN 1311 – 9400, 139 - 141
ДокладИванов И, Допълнителен фактор за определяне цената на хранителния продукт, Международна научна конференция „Високи технологии, бизнес, общество, 2016 г." Боровец, 2016, ISSN 1310 3946
ДокладИванов И, док. Димитър Тошев, Натуралната икономика и нейната тежест върху стопанския живот на България, Научна сесия „Общество, науки, изкуство и култура”, СУБ - Пловдив 2016, II (29), 2016, ISSN 1311 – 9400, 146 - 149
ДокладИванов И, Възможности за България свързани с изборът на Пловдив за „Европейска столица на културата 2019, Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив, СУБ - Пловдив, I (30), 2014, ISSN 1311 – 9400, 137 - 139
ДокладИванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, МА Балтаджиева, , Липолиза в хладилно съхраняванобяло саламурено сирене от краве и биволско мляко, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 139 - 144
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, ИВ Иванова, МА Балтаджиева, Протеолиза в бяло саламурено сиренеот краве и биволско мляко в процеса на хладилно съхранение, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 158 - 161
СтатияИванов ГЙ, TB Balabanova, МА Baltadzhieva, KP Vasilev, Effect of ripening temperature on the fermentation process in Bulgarian white brined cheese produced form cow and buffalo milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,, 18 (1), 2015, 47 - 60
ДокладИванов ГИ, ДС Спиров, Оценка на ъгловата скорост на асинхронни електрозадвижвания на база невронен MRAS модел, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 91 - 96
СтатияИв.Шопова, Сн.Иванова, Study on opportunities for hotel service improvement, Иновации в технологиях и образовании, Сборникстатей,Белово, Велико – Тырново, 2, 2014, 139 - 143
ДокладИв.Кръстева, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение изменения цвета сушено-копченой колбасы в программной среде LabVIEW, Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 124 - 127
СтатияИВ.Иванова, ГЙ.Иванов, ВТ.Шиков, Сн.Иванова, Study the opportunities for the development of local bulgarian traditional cuisine,, Food Technology, 18 (2), 2014, 43 - 531
ДокладИв. Кръстева, ЛФ Костадинова-Георгиева, ВК Ганчовска, Определяне цвета на пилешко месо от бут в програмни среди Matlab и LabVIEW, Международна конференция на младите учени, СУБ Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 37 - 42
ДокладИв. Кръстева, Компьютерные методы для определения качества мясных продуктов в соответствии с их характеристиками цвета, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, 2013, 474 - 476
ДокладИв. Кръстева, ВК Ганчовска, Информационен сайт по проблемите на качеството на суровини и храни, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 730 - 734
ДокладИв. Кръстева, ВК Ганчовска, Възможности на софтуерния продукт LabVIEW за приложения при проследяване и контрол на процеси в ХВП, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука техника и технологии”, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1159 - 1162
ДокладИв. Кръстева, А Босакова-Арденска, Изследване изменението на цвета на замразено пилешко месо от бут с използване на представителен цвят, Международна конференция на младите учени, СУБ Пловдив, ХVI, 2013, ISSN 1311-9192, 79 - 83
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Научен подход и анализ на елементите по безопасност на храните, Шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2006”, Пловдив, Сборник на докладите, Академично издателство на АУ-Пловдив, 2006, 23 - 28
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Екологични аспекти на съвременния мониторинг на храни, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ-Пловдив, 2008, 329 - 334
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Възможности за оползотворяване на растителни отпадъци в биогаз, Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Институт по Розата и Етеричномаслените култури, Казанлък, 2007, 116 - 120
ДокладЗлатев Т, ДС Танева, М Антонова, Концептуален модел за управление на отпадъците в хранителната и питейна индустрия, Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври, Пловдив, Сдружение “ТО на НТС с ДНТ-Пловдив”, Академично издателство на Аграрен университет-Пловдив, 2009, 49 - 52
СтатияЗлатанов Зл, П Певичаров, С Пенчев, Зависимост на коефициента на челно съпротивление от числото на Рейнолдс при изследване на физичен модел в аеродинамична тръба, Сборник “Машиностроене и уредостроене" 2004, 2004, 213 - 218
ДокладЗлатанов ВД, Янев М, ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНАЛИТИЧНИТE АСИМПТОТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, Сборник доклади от Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес -2018", Пловдив ,26.04.2018, 2018, ISSN 2367- 8569, 13 - 18
ДокладЗлатанов ВД, Стационарные колебания в двухмассовом машинном агрегате с карданной передачей, 4-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 19-20 Юни 2014, Санкт Петербург, Русия. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2014, ISSN 2223-0807, 192 - 202
ДокладЗлатанов ВД, СН Бъчваров, , Компютърно моделиране на определянето на опорните реакции при сложно натоварени тела, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2012”, 19-20 Октомври 2012, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 852 - 855
Уч. пособиеЗлатанов ВД, СИ Атанасова, ВМ Хаджийски, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Машинознание, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0198-8
Уч. пособиеЗлатанов ВД, С Атанасова, В Хаджийски, Ръководство за курсова проектиране по Машинни елементи ІІ част /зъбни предавки/, Академично издателство на Аграрен Университет-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-517-269-4
ДокладЗлатанов ВД, Об определении силы реакции связей сложно нагруженного тела, 2-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 14-15 Юни 2012, Санкт Петербург, Русия. Материалы 2-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2012, ISSN 2223-0807, 344 - 349
ДокладЗлатанов ВД, Николов СГ, КОЛЕБАНИЯ НИТИ В ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МАШИНАХ В РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, Современное машиностроение: Наука и образование: материалы 7-й Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.Н. Евграфова и А.А. Поповича.– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 818 с., 2018, ISSN 2223-0807, 134 - 146
Уч. пособиеЗлатанов ВД, Методично ръководство за изпълнение на курсова работа по Механика ІІ част, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0199-5
ДокладЗлатанов ВД, Математично моделиране на движението на една антропоморфна манипулационна система, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 18-19 Октомври 2013, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1249 - 1254
ДокладЗлатанов ВД, ИГ Янчев, КА Мундев, Аналитично определяне на натоварването върху ножови захвати за контролирано разрушаване на орехови плодове, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 755 - 758
ДокладЗлатанов ВД, Динамично моделиране на една антропоморфна манипулационна система, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 18-19 Октомври 2013, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1245 - 1248
ДокладЗл.Григорова, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Gourmet tourism in Bulgaria, 5 th international Conference of Economic Sciences and 5 th CCEDEP (Climate Change, Economic Development, Environment and People) Conference of the ACEU (Conference of the Alliance of Central – Eastern European Universities),Kaposvar University-Kaposvar , Hungary, 7-8 May 2015, 2015, ISSN ISBN 978 – 963 – 9821 – 86 – 6, 449 - 457
ДокладЗапрянов ДВ, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите по измиване и дезинфекция на оборудването в цех Ферментация в ПЗ “Каменица” АД, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 599 - 604
ДокладЖелязков НЙ, Представяне на синтактични дървовидни структури с LaTeX, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1454 - 1457
ДокладЖелязков НЙ, Основни понятия в текстообработката и предпечатната подготовка, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 966 - 970
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Получаване на циклодекстрини в присъствие на полярни органични съединения, Научни трудове на УХТ, LIV (4), 2007, 69 - 74
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване на дециклизиращата активност на циклодекстрин глюканотрансфераза, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 13 (10), 2006, 113 - 120
СтатияЖекова БЙ, И Пищийски, ВС Станчев, Изследване влиянието на някои физични обработки на нишестето върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове на УХТ, LII (4), 2005, 45 - 50
СтатияЖекова БЙ, ГТ Добрев, Влияние на състава на хранителната среда върху биосинтеза на карбоксиметил целулаза от Trichoderma reesei NRLL 3652, Научни трудове, УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", 60 (1), 2013, 956 - 959
СтатияЖекова БЙ, ВС Станчев, И Пищийски, Влияние на рН и температурата върху получаването на циклодекстрини, Научни трудове УХТ, Научни трудове на УХТ, LIII (1), 2006, 452 - 457
ДокладЕнгеров А, ЖТ. Стойчев, Управление на машина за сглобяване на електрически компоненти за автомобилостроенето, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 593 - 598
ДокладЕкснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
ДокладЕвгения Чакърова, Сребрина Кекенова, Станислава Драганова, С Константинова, Таймшеъринг в екотуризма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 179 - 184

Страница 24 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив