Забравена парола

Страница 24 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладКиряков ИА, ВР Еленков, Сушене млечнокисела закваска в нискотемпературен кипящ слой, Научни трудове на ВИХВП, XLII, 1997, 265 - 268
ДокладКиряков ИА, Опитна уредба за сушене в кипящ слой с предварително подсушен въздух, Научни трудове на ВИХВП, XLIII (3), 1998, 107 - 112
ДокладElenkov VR, TG Djurkov, IA Kiryakov, Drying of solutions in atomized inert particles fluidized bed, 1st Sout-East European Symposium on fluidized beds i energy production, chenical and process engineering and ecology. Ohrid, Republic of Macedonia, 24-27 September, 1997, 219 - 228
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, СП Дичев, ХГ Христов, Изследване на кинетични зависимости при сушене на на нарязани картофи в ниско-температурен плътен слой, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 106 - 111
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
ДокладКиряков ИА, Определяне на необходимото количество иниртен материал за сушене на млечнокисела закваска в нискотемпературен оросяван кипящ слой, Научни трудове на УХТ, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 357 - 362
ДокладКиряков ИА, ГИ Вълчев, ВД Рашева, МН Перифанова-Немска, Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла, Международная конференция "Дендрарию дальневосточного нии лесного хозяйства - 110 лет". Хабаровск, Октябрь, 2006, 222 - 225
ДокладValchev GI, MN Perifanova-Nemska, IA Kiryakov, VD Rasheva, TT Hadjiiski, Technical Possibilities for Production of Vegetable Oil from Grapes Seeds as Waste Product, XXXVII International Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tecnologies - ICEST 2002, Nis, Yugoslavia, 1-4 October (2), 2002, 701 - 702
ДокладRaichkov GR, MG Georgieva, NS Nenov, IA Kiryakov, Investigation on energy cost for convective food drying and possibilities for their reduction, Symposium EU Drying 03, Heraklion, Crete, Greece, September 4-5, 2003, 260 - 267
ДокладАктерян СГ, Костадин Фикиин, Борислав Станков, Адекватност на европейския регламент относно температурно-влажностния контрол в хранителната верига за яйца, 22-ра Научна Конференция ЕМФ 2017, Технически университет - София, 1 (2017), 2017, 175 - 181
ДокладИванов И, Релацията между трайността на хранителния продукт и ефективността на обращение на краткотрайните активи, СУБ - Пловдив, Обществени науки, изкуство и култура, II, 2015, ISSN 1311 - 9400, 150 - 156
ДокладИванов И, Иванов И. „Алтернативен способ за анализ ефективността на обращение на краткотрайните активи в хранителните предприятия и неговите практически приложения”, International scientific conference – High technologies, business, society: 14-17. 03.2016 Borovets, Bulgaria – ISSN 1310-3946, II, 2016, 102 - 107
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладObreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
ДокладЯнева АР, Клъстерният модел за фомиране на конкурентоспособна икономика, Сборник с доклади на Съюз на учените в България, Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 196 - 202
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
ДокладТерзийски ГП, Един подход за инженерна настройка на ПИ-регулатор с динамичен обект от втори ред, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии ”, LXII (резюме), 2016
ДокладГерасимов В, К. Цветков, ГП. Терзийски, С. Лекова, Хибриден хаотичен алгоритъм използващ градиентна техника за намиране на глобален оптимум, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 114 - 114
ДокладИванов Д, Т. Чавдаров, ГП. Терзийски, С. Лекова, Ортогонални динамични модели на обекти със закъснение, XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти (резюме), 2017, 116 - 116
ДокладVasilev PI, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Control of fermentation process in Biovet AD – Peshtera, Scientific Works of UFT, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 231 - 239
ДокладStoychev JT, GP. Terziyski, Factors determining the process of acetic acid fermentation as a control object, Scientific Works of UFT,64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology”, 64 (1), 2017, ISSN 2535-1311, 240 - 245
ДокладХаджиев БИ, Проблеми на обучението по предприемачество във висшите училища, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” и кръгла маса „ Обучението по предприемачество във висшите училища” ТУ, Пловдив, 2010, ISSN 1313-9460
ДокладХаджиев БИ, Обучението по предприемачество-мост между бизнеса и науката за управление, Сборник от материали на НК „мениджмънт и предприемачество” , ТУ-Пловдив, 2012, ISSN 1313-9460
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС, 2013, ISSN 978-054-644-494-3
ДокладХаджиев БИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ/ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE MARKETS OF INNOVATIONS AND INTELLECTUAL AND ENTREPRENEURIAL CAPITAL IN BULGARIA, Научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности ”, организирана от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и ИИИ при БАН, проведена във Велико Търново, 2015
ДокладХаджиев БИ, Е. Маринова, Някои възможности за преодоляване на бариерите задържащи конкурентоспособността на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, А. Пашева, Преодоляване на бариерите задържащи прилагането на системи и модели за усъвършенстване на управлението чрез екоефективност, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, А. Давчев, И. Бъчварова, Стратегическа ориентация при използване на уелнес процеса в релацията хранителна и туристическа индустрии, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, Някои проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия, НК СУП, том 3, ISBN 1311-9400; ISBN2534-9368, 2017
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Реинженерингови акценти за ефективността при трансформиране на зелена енергия, Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” ТУ – Пловдив, 2012
ДокладХаджиев БИ, Л. Пашев, Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България, Научна конференция "Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност", гр. Велико Търново, 2011
ДокладХаджиев БИ, С. Коев, Ролята на фирмената култура за формиране на ценностите в технологията за реинженеринг на бизнеса, Научна конференция (НК) „Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие на селските райони”, издание на АУ Пловдив, ISBN 078-619-90128-10-9, 2017
ДокладИванов И, Р Вранчева, ДС Михайлова, А. Попова, Адаптиране на HPLC метод за количествено определяне на органични киселини в хранителни продукти, VII Национална Научна Конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени, 15 години Федерация "Наука и висше образование" Пловдив, At СНЦ "ТО на НТС с ДНТ - Пловдив, 2017, 41 - 46
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Проектиране на асинхронно електрозадвижване с квазирезонансен преобразувател, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 42 - 45
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите на квазирезонансен преобразувател с два паралелни ключа, Международна научна конференция ТЕХСИС 2017, II, 2017, ISSN 2535-0048, 46 - 49
ДокладSpirov DS, NG Komitov, Design of Induction Motor Drive with Parallel Quasi-Resonant Converter, 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), IEEE Conference Publications (DOI: 10.1109/ET.2017.8124388), 2017, ISSN 978-1-5386-1752-6, 1 - 411
ДокладSpirov DS, MG Dochev, Monitoring system for senseless energy characteristics identification of inverter-fed single-phase collector motor drive, 2017 15th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA) (DOI: 10.1109/ELMA.2017.7955465), 2017, ISSN 978-1-5090-6690-2, 366 - 36911
ДокладСпиров ДС, НГ Комитов, Определяне на параметрите и загубите на асинхронната машина при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 101 - 105
ДокладСпиров ДС, МГ Дочев, Работни характеристики на ударни електроинструменти при динамични и установени режими, Международна научна конференция “УНИТЕХ’17”, Габрово, I, 2017, ISSN 1313-230X, 96 - 100
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Improved Characteristics, LII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, 28 – 30 Junе 2017, Nis, Serbia, Proceedings of Papers, (under press), 2017
ДокладVuchev AS, ND Bankov, AA Lichev, A Control Technique for a Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter, XXVI International Scientific Conference Electronics – ET2017, 13-15 September 2017, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, 2017, ISSN ISBN 978-1-5386-1752-6, 216 - 21911
ДокладЛичев АА, АС Вучев, Толев МГ, Сравнителен анализ на методи за управление на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-228 - I-233
ДокладBadev JA, AA. Lichev, GP. Terziyski, Identification Method for Objects by High Order Models in Closed Loop, 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - Niš, Serbia, June 28 – 30 (1), 2017, ISSN 2603-3259, 401 - 404
ДокладObreshkov IO, Tourism history in Plovdiv, Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations” celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017, 46 - 59
ДокладОбрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
ДокладObreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
ДокладВучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
ДокладObreshkova KK, IO Obreshkov, The physical changes in bread during storage, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 252 - 253

Страница 24 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив