Забравена парола

Страница 24 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияIvanova V., K Petrov, M Safarikova, I Safarik, P Petrova, A Tonkova, N Delchev, Immobilization of CGTase by adsorption on magnetically activated natural supports and silicates, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 6 (1), 2014, 1 - 8
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 184 - 188
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, Kовалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 189 - 192
СтатияИванова В., С Гавраилов, Н Делчев, Приложение на циклодекстрини за извличане на холестерол от яйчен жълтък, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 193 - 196
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Biosynthesis of inulinases by Bacillus bacteria, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2014, 75 - 8211
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Isolation and characteristics of a thermophilic Bacillus strain, producer of inulinase, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2014, 83 - 9411
СтатияGavrailov S, C Perrachon, C Truchet, V Ivanova, Microbial production of inulinases from bacteria of genus Bacillus and effect of carbon and nitrogen sources, Научни трудове на УХТ, 61, 2014, 517 - 522
СтатияGavrailov S, A Helier, V Ivanova, Microbial production of inulinase from Bacillus sp. SG115, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 451 - 455
СтатияGavrailov S, A Helier, V Ivanova, Effect of cultivation conditions on the inulinase production from strain Bacillus sp. SG113, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 456 - 460
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Characterization of a newly isolated thermophilic Bacillus strain and of the produced exo-inulinase, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2015, 171 - 18111
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Effects of nitrogen and carbon sources on the production of inulinase from strain Bacillus sp. SG113, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 68 - 73
СтатияVutsova AH, Лиляна Павлова, Coherence of policies, Икономически алтернативи, 2, 2012
СтатияVutsova AH, Т.Георгиева;Т.Галев;Д чонкова, Impact of 7FP, Innovation BG, 2012
СтатияVutsova AH, . Transfer of technology as way for sustainable development and building up knowledge society, PRADEC Conference Proceedings, 1 (1), 2012
СтатияVutsova AH, O.Ignatova, “The role of public-private partnership for effective technology transfer”, Technology Transfer and Innovations, PRADEC Conference Proceedings, 2 (2), 2013, 11 - 18
СтатияВуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
СтатияВуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
СтатияVutsova AH, Й.Минова, Financing of secondary education in the Netherlands and Bulgaria – comparative analysi, Pedagogy, 86 (1), 2014, 144 - 154
СтатияВуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
СтатияVutsova AH, М.Арабаджиева, Innovative tools supporting higher education development, good practices and possible solutions, International Conference, “Growth, competitiveness and inequity -proceedings, 1 (1), 2015
СтатияВуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
СтатияVutsova AH, О.Игнатова, Public-private partnership and smart growth – principles, challenges, and mechanisms for effective action, , Journal of Business and Economics, USA, 2, 2015, ISSN JBE20150612-21
СтатияВуцова АХ, М.Арабаджиева, Финансово управление на ВО в България, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики - управленска наука, икономика и бизнес практики- съвременни ракурси и предизвикателства", 1, 2016
СтатияVutsova AH, А.Марков, Synergy effect due to the common milieu for FM and HR - way to the better competitiveness and effectiveness, International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice", 1, 2016
СтатияВуцова АХ, Е.Митов, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, Професионално образование, 18 (3), 2016
СтатияVutsova AH, Impact of the European Instruments on Institutional Development of Higher Education and Science Higher Education and Science in Bulgaria before and during the European Policies and Instruments, Conference Proceedings International Conference “New perspectives in Science Education “ (6), 20171
СтатияVutsova AH, Д.Негохосян, The 2014–2020 European Regional Development Fund Indicators, "Social Indicators Research.” ss part of the Springer Nature SharedIt initiative, 20171
СтатияВуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, НН Ненов, Изследване влиянието на режимите на ферментация и съзряване в цилиндрично-конични апарати върху качеството на пивото, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, 15 - 16
СтатияMilev M, Georgieva S, Markovska V, Valuation of Exotic Options in the Framework of Levy Processes, 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE13), AIP Conference Proceedings (1570), 2013, 65 - 731
СтатияMarkovska VM, SI Kabaivanov, MN Milev, Using Real Options Analysis to Support Strategic Management Decisions, АMEE'13 - AIP, 1570, 2013, 87 - 961
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, МД Динев, Изследване влиянието на методите на майшуване върху качеството на пивната мъст при използване на филтрационен апарат “Pegasus” и варилна система “Merlin”, Хранително-вкусова промишленост (2), 2005, 17 - 20
СтатияМитев ПС, И Мельник, М Штырболова, ИИ Игнатов, Обосновка на технологични свойства на „бариерни” РЕТ бутилки в сравнение с конвенционалните РЕТ бутилки за съхранение на пиво., Научни трудове НТС - Пловдив, 2012, 423 - 428
СтатияАкова В, М Перифанова - Немска, Р Иванова, Ж Тодоров, Г Узунова, Кр Иванов, Възможности за отглеждане на сафлор (Carthamus tinctorus L.) върху замърсени с тежки метали почви, Аграрни науки, IV (11), 2012, 171 - 176
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, И Стоилова, Л Кръстев, Антиоксидантна активност и стабилност на слънчогледово масло, стабилизирано с естествени антиоксиданти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 527 - 531
СтатияАнгелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
СтатияИгнатов ИИ, МА Стоянова, А Йорданов, Изследване на промените в свойствата на пивна мъст, получена с участието на пшеничен малц., Хранително-вкусова промишленост (9-10), 2013, 43 - 45
СтатияДжингилбаев С, Г Узунова, М Перифанова - Немска, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В, XI, 2013, 210 - 213
СтатияNikolova Kr, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, T Evtimov, G Antova, А Aladjadjiyan, V Plachkova, W Bock, Phisico-chemical properties of sunflower oil enriched with ω-3 fatty acids, Bulgarian Chemical Communication, 46 (3), 2014, 473 - 478
СтатияОмельчук С, И Мельник, З Романова, ИИ Игнатов, Разработка технологии специального пива с использованием екстракта грецкого ореха., Научна конференция с международно участие „Хранителна техника и технологии“ Научни трудове, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 353 - 358
СтатияIgnatov II, MP Kaneva, M Valchev, N Vasileva, Research on the fermentation process in wheat beer., Proceedings of the International Conference Agri-Food Sciences, Processes and technologies – Agri – Food “Lucian Blaga” University of Sibiu, 2014, ISSN 1843-0694, 223 - 231
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова Немска, И Влаева, Т Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически Университет Габрово (49), 2015, 51 - 54
СтатияMP Kaneva, I Varbanova, R Trendafilova, II Ignatov, Caffeine content of Cola-types and Energy Drinks from the Bulgarian market., Proceedings of the International Conference Agri-Food Sciences, Processes and technologies – Agri – Food “Lucian Blaga” University of Sibiu, 2014, ISSN 1843-0694, 58 - 69
СтатияТахсин Н, М Перифанова- Немска, З Стоев, М Стоянова, , Проучване на глицеридното масло на високоолеинови хибриди слънчоглед, СУБ - Ст. Загора, IV (6), 2014, 191 - 196
СтатияИгнатов ИИ, Изследване на качествените показатели на пивна мъст при частична замяна на ечемичния малц с царевичен грис., Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 219 - 222
СтатияAngelova V, M Perifanova - Nemska, G Uzunova, E Koletsova, Accumulation of Heavy Metals in Safflower (Carthamus tinctorius L.), International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food, and Biotechnological Engeneering, 10 (7), 2016, 351 - 356
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
СтатияIgnatov II, Changes in the beer wort in partial substitution of barley malt with malted einkorn., Scientific works of University of food technologies, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 59 - 63

Страница 24 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив