Забравена парола

Страница 24 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияГоранова ЖТ, МР Баева, СС Станков, Приложение на пълнозърнесто брашно от лимец (Triticum monococcum L.) в пандишпанов блат със захар, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии’2014”, 24-25 октомври, 2014, Пловдив, УХТ, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 891 - 895
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на Университета по хранителни технологии, Топлотехника, 4, 2013, 7 - 10
ДокладMudryK M., I. Kutchak, O. Levchuk, I. Alexieva, O. Hayran,, N. Boyko, Plant components of traditional dishes as potential source of pathogenic and opportunistic bacteria, Phyto-apitherapy: Achievements and Prospects, 2012, 205 - 209
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of Salt Composition of Nutrient Medium for Lipase Production by Rhizopus Arrhizus, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
СтатияДенев П., Технологична схема за получаване на амидиран пектин, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 41 (1.2), 2004, ISSN 1311-3321, 113 - 117
ДокладTasheva S, T Atanasova, G Valchev, V Rasheva, A Stoyanova, Thermodynamic diagrams for vapor-liquid phase equilibrium of the systems “essential oil-water” 10. Anise, Мiжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку мясноi, олiежировiта молочноi галузей, 22 – 23 березня, Киев, 2012, 86 - 90
ДокладI. Alexieva, DS Mihaylova, Popova A, Evaluation of the antioxidant capacity of aqueous extracts of fresh Chrysanthemum balsamita L. leaves growing in Bulgaria, PROCEEDINGS, Biotechnologies and food technologies, University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 89 - 91
ДокладZhelyazkov NY, On Some Peculiarities of the Verb Phrase in English and Bulgarian, Scientific works of UFT, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 964 - 966
СтатияЩерев ИГ, М Говедаров, ВБ Делчев, Сравнително разглеждане на вътрешномолекулния и (ин)директния междумолекулен протонен пренос в тимина: DFT изследване, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 0477-0250, 734 - 738
СтатияКръстева РЙ, АА Иванова, Особености на образователните системи в Република Казахстан и България (в частност на преподаване на предмета ,,Физическо възпитание и спорт“), Спорт и наука (2), 2016, ISSN 1310-3393, 123 - 128
СтатияГоранова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (18), 2015, ISSN 2218-1652, 67 - 71
СтатияТашева С, Г Вълчев, М Минчев, В Рашева, Резултати от внедряване на Енергийна ефективност на Учебен корпус І на УХТ – Пловдив, Топлотехника, 5 (1), 2014, 32 - 35
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ГД Киришева, БП Капитански, , , Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, LXІ, 2014
ДокладСтефанов С., Г. Костов, Й. Стефанова, Н. Арабаджиева, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева, Възможности за увеличаване срока на годност на някои хранителни продукти чрез прилагането на активни опаковки., Научни Трудове Русенски университет „Ангел Кънчев“, 48 (9), 2009, ISSN 1311-3321, 154 - 159
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, G Uzunova, I Manolov, V Chalova, Biuret and Bradford methods suitability for protein quantification in rapeseed meal., Contemporary Agriculture, 67 (1), 2018, 87 - 92
СтатияИванова П, Хр Калайджиев, В Чалова, Л Колева, Влияние на протеолизата върху трансглутаминазната модификация на слънчогледови белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 321 - 326
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, Емулгиращи и пенообразуващи свойства на модифицирани алгинати, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 58 - 62
СтатияТашева С, С Дамянова, П Мерджанов, А Стоянова, Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.). 1. Дъбилни вещества, Научни трудове РУ „А. Кънчев”, 51 (9.2), 2012, 98 - 104
СтатияPopova V, N Nikolov, V Nikolova, D Drachev, T Ivanova, Quality characteristics of oriental tobacco of ecotype Krumovgrad, variety Krumovgrad 58, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 284 - 287
ДокладZhelyazkov NY, On Some “False Friends” between English and Italian, Scientific works of UFT, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 949 - 951
ДокладБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес - 2015", ТО на НТС, 2015
СтатияКръстева РЙ, Проучване на студентското мнение относно въвеждането на нова спортна специалност ,,Туризъм“ в Университета по хранителни технологии-гр. Пловдив, Спорт и наука (3), 2016, ISSN 1310-3393, 106 - 112
СтатияGoranova ZhT, MR Baeva, VO Slavovа, Influence of non-traditional flours with functional properties on changes of sponge cakes during storage, Indian Journal of Applied Research, 5 (10), 2015, ISSN 2249-555X, 492 - 494
ДокладRasheva V, N Kaloyanov, M Minchev, G Valchev, , Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4, 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 2014, 2014, ISSN 2359-7941, 303 - 306
ДокладАнгелов М., Д. Бодурова, Кавитационна ерозия на машиностроителни материали, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХV, 1 (67), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
ДокладСпасов ХС, ФТ Илиева, Е Гаргова, Изолиране и селекция на винени дрожди от Тиквешкото виногорие и приложението им за производство на регионални вина, Project "Sharing of experience and information in wine production industry - a way for cross-border economic development", 28-02-01.03.2014, Виница, Р Македония, 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, Детерминативната функция на съюза ИЛИ, Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv,, 2012
СтатияДенев П., М. Кунчева, Н. Кирчев, М. Кирчева, Получаване на производни на ксантана, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 63 - 67
СтатияRasheva V, S Tasheva, G Valchev, A Stoyanova, Comparative analysis of decanters used processing of essential raw materials. II. Decanter secondary essential oil, Trakya University Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, 58 - 63
СтатияAngelova V, V Popova, R Ivanova, G Ivanov, K Ivanov, Effect of compost application on uptake and allocation of heavy metals and plant nutrients and quality of oriental tobacco Krumovgrad 90, WASET International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 10 (12), 2016, 682 - 689
ДокладZhelyazkov NY, On Argument Realization in the Apertium Platform, Scientific works of Plovdiv University, 53 (1), 2015, ISSN 0861-0029, 622 - 627
СтатияЩерев ИГ, НТ Николов, ВБ Делчев, Механизми на O-H фотодисоциация на хидрокси формата на барбитуровата киселина в газова фаза и разтворител етанол, Научни трудове на РУ, 52 (10.1), 2013, ISSN 1311-3321, 103 - 107
СтатияПенков Д, Цв. Гогова, Съдържание и истинска смилаемост на аминокиселини на едри пшенични трици при опити с гъски, Научни трудове на съюза на учените в България, I, 2000, 259 - 262
СтатияСтанков СС, МР Баева, Физични и сензорни показатели на пандишпанови блатове с емулгатори, Известия на Съюза на учените - Сливен, 31 (1), 2016, ISSN 13112864, 19 - 24
СтатияРашева В, И Бинев, Р Георгиев, , М Константинов, АНАЛИЗ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, Научна конференция „ Техника, технологиии, образование”, 2014, 2014, 511 - 520
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Омекотяване на вода чрез кавитационна обработка, „Екология и здраве”, Сборник доклади, 2008, 347 - 352
ДокладIvanova S., Iv.Shopova, Study on opportunities for restaurant services improvement., Proceedings of the IV thInternationalcientific Conference Climate Change, Economic Development, Environment and People (CCEDEP) Regional Development of Central and Eastern European Countries,, 1, 2015, ISSN ISBN 978- 619, 203 - 015-5., 357 - 363
СтатияДерекювлиев Т Й, Морфемната структура на определителния член при сингуларните адективни форми (genus masculinum), Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2012
ДокладЗлатанов ВД, Николов СГ, КОЛЕБАНИЯ НИТИ В ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МАШИНАХ В РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, Современное машиностроение: Наука и образование: материалы 7-й Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.Н. Евграфова и А.А. Поповича.– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – 818 с., 2018, ISSN 2223-0807, 134 - 146
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, ИЧ-спектри на алгинат амиди, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 68 - 73
СтатияКостова И, С Дамянова, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Вестник МГУП - Научно-методический журнал, 13 (2), 2012, 85 - 87
СтатияПопова В, П Денев, Т Иванова, А Стоянова, С Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
ДокладZhelyazkov NY, Defining Verb Phrases of the English-Bulgarian Language Pair on the Basis of The Apertium Platform, Festschrift dedicated to Prof. D.Sc. Doctor Honoris Causa Stefana Dimitrova, Publishing house of the Bulgarian Academy of Sciences, 2016, 526 - 529
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Лозарство и винарство, 63 (5), 2015, 20 - 26
СтатияStankov SS, MR Baeva, VO Slavovа, Influence of emulsifiers on the changes of sponge cakes during storage, Indian Journal of Applied Research, 6 (12), 2016, ISSN 2249-555X, 717 - 719
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика, Топлотехника, 5 (2), 2014, 76 - 79
ДокладАлтуньян М, Иванова E, Алтуньян C, Мандрик E, , Функциональные продукты питания на основе рыбного сырья и нетрадиционных видов растительного сырья, Сборник на доклади от V Национална научна конференция` 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, 2013, ISSN 1314-9547, 104 - 109
СтатияДерекювлиев Т Й, За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе, Безкрайността на словото. Пловдив, 2012
СтатияGospodinov DN, V Hadzhiyski, Stefanov S, Thermomechanical characteristics of high elastic vulcanizates used in food machinery, Proceedings of university of ruse - 2017, 56 (10.2), 2017, ISSN 1311-3321, 119 - 124
СтатияТаня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интелигентни методи с приложение в мултисензорния анализ на храни, Информатика и иновативни технологии, 2-3 (1), 2019, ISSN 2682 –9517, 67 - 70

Страница 24 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив