Забравена парола

Страница 25 от 68

Общо: 3353

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Сравнителни сензорни характеристики на сладкарски изделия с аспартам, Юбилейна научна сесия – Съюз на учените в България, Пловдив, Сборник с резюметата и докладите, 1, 1998, 421 - 424
СтатияBaeva MR, IN Panchev, VV Terzieva, Comparative study of texture of normal and energy reduced sponge cakes, Food/Nahrung, 44 (4), 2000, ISSN 0027-769Х, 242 - 24611
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Я Янев, Нетрадиционни сладкарски изделия, «40 години Колеж - Сливен» - Юбилейна научна конференция - Сливен, Сборник доклади, 2, 2001, ISSN 954-90907-2-8, 246 - 249
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване влиянието на хранителен филм съдържащ ксантан върху преснотата на пандишпанов блат без захар, «Храни, здраве, дълголетие - 2002» - Научна конференция с международно участие - Смолян, Научни трудове на ВИХВП, 48 (1), 2002, ISSN 0477-0250, 101 - 111
СтатияБаева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
СтатияBaeva MR, VV Terzieva, IN Panchev, Structural development of sucrose-sweetened and sucrose-free sponge cakes during baking, Food/Nahrung, 47 (3), 2003, ISSN 0027-769Х, 154 - 16011
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване на хранително покритие съдържащо карбоксиметилцелулоза като фактор за удължаване трайността на диетичен пандишпанов блат без захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 373 - 378
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди, Механика на машините, 48 (4), 2003, ISSN 0861-9727, 46 - 49
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 1. Изследване на зависимостта на структурно-механичните показатели на блатовете с различни покрития от продължителността на съхранение, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 80 - 83
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 2. Взаимовръзка между структурно-механичните показатели на блатовете, състоянието на водата им в процес на съхранение и тяхната микроструктура, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 84 - 87
СтатияПанчев ИН, МР Баева, СИ Ламбов, Цветови показатели на диетични пандишпанови блатове без захар с хранителни филми в процес на съхранение, «Техника, аграрни науки и технологии - 2003» - Научна сесия - Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В «Техника и технологии», 3, 2003, ISSN 1311-9419, 120 - 125
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 1: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (10), 2004, ISSN 1311-0179, 14 - 16
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 3: Скорост на изменение на основни млевни показатели при горещо кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, ISSN 1311-0179, 17 - 20
СтатияКръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 2: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на олющена пшеница, Хранително-вкусова промишленост (11), 2004, ISSN 1311-0179, 19 - 22
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Д.Бояджиев, П.Георгиева, Математико – статистическо моделиране на физико –химични показатели на многократно термично обработени мазнини., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката , Академично издателство на Аграрния университет,, 9 (1), 2012, 405 - 410
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, М.Кунчева, Идентифициране на химични структури на меланоидини, изолирани от печени месни полуфабрикати чрез mas спектрални характеристики по метода на термичната деструкция, . Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май, 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9 (1), 2012, 347 - 3521
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й.Н. Алексиева, Изследване влиянието на хранителните продукти върху окислителните процеси на фритюрните мазнини за пържене., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 9 (1), 2012, 341 - 346
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Определяне състава на мастните киселини на топлинно третирано маслиново масло., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май 17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, 9 (1), 2012, 335 - 340
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й.Н. Алексиева, Проследяване динамиката на окислителните процеси в слънчогледово и маслинено масла при пържене на пилешки шницели., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012 г. Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9 (1), 2012, 387 - 392
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Др. Бухалова, Й. Алексиева, Определяне степента на окисление на растителни масла при пържене на картофи., Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, Май17, 2012, Дом на науката и техниката, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив,, 9, 2012, 381 - 386
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Д.Георгиева, П.Иванова, Матемамтико – статистическое моделирование физико – химических показателей фритюрного жира и дисперсионный анализ показателей фритюрного жира растительного происхождения., Одеська национальна академия, харчових технологии науков, 42 (2), 2012, 403 - 406
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, , Research possibilities for developing an educational excursion in Bulgaria, .Списание за наука “ Ново Знание”, Издание на Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите,, 2 (1), 2012, 84 - 92
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, ГТ.Сомов, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на картофи чрез прилагането на физикохимични методи,, ,Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, 11 (Серия В), 2012, 188 - 193
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи., 11 (Серия В), 2012, 184 - 187
ДокладСн. Иванова, Й.Н. Алексиева, Ил.В.Милкова-Томова, Проектиране на маршрут за селски туризъм в региона на Странджа планина,, Съюз на учените в България, Пловдив, Научни трудове, Серия В, Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 180 - 183
ДокладСн. Иванова, ИО Обрешков, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут „ Съединението на България”, Съюз на учените в България, Пловдив,Научни трудове,Техника и технологии,, 11 (Серия В), 2012, 164 - 168
СтатияBaeva MR, IN Panchev, Investigation the retaining effect of a pectin-containing edible film upon the crumb ageing of dietetic sucrose-free sponge cake, Food Chemistry, 92 (2), 2005, ISSN 0308-8146, 343 - 34811
ДокладГТ.Сомов, Разработване на методика за провеждане на екскурзионна дейност,Хранителна наука, техника и технологии,, , Научна конференция с международно участие, Научни трудове,, Трети (58), 2011, 27 - 34
ДокладСн. Иванова, Цветан Обретенов, Маргарита Кунчева, , Опит за опознаване структурата на меланоидини изолирани от печен телешки шол в моделни условия., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив.Научна конференция с международно участие, Научни трудове, Трети (58), 2011, 20 - 26
СтатияPanchev IN, MR Baeva, SI Lambov, Influence of edible films upon the moisture loss and microstructure of dietetic sucrose-free sponge cakes during storage, Drying Technology, 23 (4), 2005, ISSN 0737-3937, 925 - 94011
СтатияКръстева А, Цв Гогова, Зърненото съкровище на фараоните, Хляб плюс (6), 2003, 37 - 39
СтатияГогова Цв, Историята на кифлата, Хляб (4), 1993, 8 - 10
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
ДокладGogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладKaradzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, Ил.В.Милкова-Томова, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на продукти от месен произход – панирани пилешки шницели чрез физико химични методи,, Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Трети (5), 2011, 38 - 41
СтатияЙочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
СтатияGogova Tzv, Comparative technological characteristics of two primitive wheat ot type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844 - 8577, 49 - 52
ДокладСн. Иванова, Фритюрното пържене и факторите влияещи по време на топлинната обработка на пържените хранителни полуфабрикати ползвани в ресторантите и кетъринга,, Хранителна наука, техника и технологии. Пловдив, 3 (5), 201, 42 - 45
СтатияGogova Tzv, BV Bozadzhiev, DI Hrusavov, Technological Characteristics of Primitive type L. susp. Turanicum, Part I Kamut, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 18448577, 53 - 56
СтатияБаева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45

Страница 25 от 68

Общо: 3353

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив