Забравена парола

Страница 25 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладPevicharova Z, V Atanasova, P Pevicharov, Tiredness and stress evaluation of students educated at Technical College, 7 Balkan Congress of Medicine and Dentistry for students and young doctors, 5-7.XI.2004, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004, 49 - 49
СтатияЗлатанов Зл, П Певичаров, С Пенчев, Зависимост на коефициента на челно съпротивление от числото на Рейнолдс при изследване на физичен модел в аеродинамична тръба, Сборник “Машиностроене и уредостроене" 2004, 2004, 213 - 218
ДокладГоранова-Атанасова В., Г. Певичарова, П. Певичаров, Хигиенна характеристика на условията на труд при работещи с пестициди в НИЗК “Марица” – Пловдив, Научни трудове на Аграрен Университет - Пловдив, XLVIII, 2004, 433 - 439
ДокладGaneva, D, Toscov, P. Pevicharov, Еffect of the variety and technology for cultivation on the productivity and quality of mid-early determinate tomatoes, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, IV (B), 2003, 208 - 213
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
ДокладПевичаров П, Г. Певичарова, Я. Гегов, Сл. Калъпчиева, Kорелации между сензорни показатели при оценка на градински грах за замразяване, Юбилейна научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии - 2003”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (2), 2003, ISSN 0477-0250, 165 - 170
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Факторен анализ на дългосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 112 - 115
ДокладИлиев М, П Певичаров, Модел за електронно обучение по математика за инженери, IV национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, ISSN 1314-0752, 168 - 177
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на факторите, влияещи върху краткосрочната задлъжнялост на предприятия от хранителната индустрия, Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 108 - 112
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на вземанията), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 134 - 139
ДокладПевичаров П, М Илиев, Мултимедиен подход в обучението по математика, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LVIII (3), 2011, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияBuhalova Dr., Kr. Nikolova, G. Antova, Il. Tomova, D. Aladjadjiyan, Y. Aleksieva . and Zh. Petkova, Comparative characteristics of sunflower oil with supplement of traditional bulgarian herbs, Bulgarian Chemical Communications, Selection of papers presented on the XI International Conference of Food Physicists, June 10-12, 2014, Plovdiv, Bulgaria, Volume 47, 2014, 34 - 381
ДокладЙорданова-Динова, П., Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ на обръщаемостта на материалните запаси), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, II, серия А, 2016, ISSN 1311-9400, 140 - 145
ДокладПевичаров П, Образование и проблеми, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество”, Пловдив, 2014, ISSN 1314-0752, 171 - 181
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" (анализ и оценка на ликвидността), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 257 - 260
ДокладПевичаров П, Електронните учебници и образователни платформи, VII национална конференция “Oбразованието и измерванията в информационното общество” Пловдив 2014, 2114, 182 - 191
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи), Сборник от научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, XVII, 2015, ISSN 1311-9192, 216 - 265
СтатияДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. III. Влияние на режимите на студова обработка на купажите., Лозарство и винарство, 2013 (6), 2014, 10 - 18
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Един модел за измерване и оценка на капиталовата динамика на предприятие от хранителната индустрия, Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 223 - 229
ДокладПевичаров П, Иновации, образованиe, качество, VIII конференция “Авангардни научни инструменти в управлението“ Равда, 2015
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. II. Стабилизиране на купажите за уиски с органични и неорганични стабилизиращи и бистрещи вещества., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 413 - 421
ДокладПевичаров П, Повече възможности за обучение, IX национална конференция "Oбразованието и измерванията в информационното общество" Пловдив 2016, I, 2016, ISSN 1314-0752, 228 - 237
ДокладЙорданова-Динова, П., Светла Георгиева, Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната (измерване и оценка на рентабилността), Сборник от доклади на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2015, ISSN 1314-9547, 217 - 223
Статия1. Бухалова Д., Л. Георгиева, Ил. Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клуквы 1:2 Vaccinium vitisideae L., ПМНТК – г. Набережны Челны – Татарстан;, 2013, 225 - 230
ДокладДенев СП, ХН Николов, Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. I.Влияние на екстрактното и алкохолното съдържание на купажите върху студовата обработка., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013”., LX, 2013, 408 - 412
Статия7. Василенко З., П. Ромашихин, О. Мацикова, Т. Болашенко, Д. Бухалова, Использование пюре из кабачков в технологии термостабильной начинки для мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, №1 (16), 2014, ISSN УДК 664.68, 38 - 42
Уч. пособиеПевичаров П, М Милев, Ръководство за решаване на задачи по Висша математика I, Блаком Пловдив, 2016, ISBN 978-619-7010-47-3, 1 - 80
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, KM Mihalev, VT Shikov, SG Dragoev, V Nikolov, Application of natural dietary antioxidants in broiler feeds, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18 (2), 2015, 224 - 232
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, СГ Драгоев, Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и технологичните характеристики на месо. Обзор, ХВП, 65 (4), 2015, 25 - 28
СтатияBalev DK, GY Ivanov, KP Vassilev, , Effect of refrigeration treatment regimes on the morphology and microstructure of chicken breast meat, Proceedings of the International Conference “Agri-food sciences, processes and technologies” Agri-food 2014, May 14-15, Sibiu, Romania., 6 (7), 2014, 48 - 57
СтатияVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, B Kapitanski, KM Mihalev, TV Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 1 - 6
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, KM Mihalev, Doncheva TV, Development of New Functional Cooked Sausages by Addition of Rose Petal Extract, Food Tech Congress, Novi Sad, Serbia, ІІ International Congress Food Technology, Quality and Safety, Proceedings, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 111 - 117
СтатияDinkova R., Shikov V., Mihalev K., Velchev Z., Dinkov H., Penov N., Mollov P., Optimizing enzymatic maceration of bilberry mash by response surface methodology., Journal of mountain agriculture on the Balkans,, 16 (1), 2013, ISSN 1311-0489, 327 - 339
СтатияStaykov AS, SG Dragoev, DK Balev, DB. Vlahova-Vangelova, MR Pavlova, Preserving the quality and prolongation the shelf-life of beef packed under vacuum or modified atmosphere using ternary antioxidant blend, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science‎,, 5 (6), 2016, ISSN ISSN 1338-5178, 617 - 6221
СтатияRupetsov V, G Mishev, , V Kopanov, V Chitanov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, Increasing in the wear resistance of injection molds made of 1.2343 steel using Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C nanocomposite coating, Materials Science and Engineering, 174 (012064), 2017
СтатияBalev DK, Nenov NS, SG Dragoev, KP Vassilev, GD Kirisheva, DB Vlahova-Vangelova, Comparison of the effect of new spice freon extracts towards ground spices and antioxidants for improving the quality of Bulgarian-type dry-cured sausage, Polish Journal of Food Science and Nutrition, 67 (1), 2017, ISSN ISSN Online: 2083-6007, 59 - 6611
СтатияDishliev S, G Mishev, V Rupetsov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, R Minchev, Study of the properties of multilayered gradient TiAlSiN nanocomposite coating deposited on 1.2343 steel, Bulgarian Chemical Communications, vol. 48, 2016, ISSN 0324-1130, 373 - 377
СтатияДинкова РХ, Георгиева М, Василев К, , Йончева Н, , АНТИОКСИДАНТЕН КАПАЦИТЕТ НА ПЛОДОВЕ НА ЧЕРНА БОРОВИНКА, НАУЧНИ ТРУДОВЕ - Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204–5346, 205 - 211
СтатияДишлиев С, В Хаджийски, С Стефанов, Смазочни материали, предназначени за случаен контакт с храни, 2016, ISSN 2367-8569
СтатияVlahova-Vangelova DB, S Abjanova, SG Dragoev, Influence of marinating type on the morphological and sensory properties of horse meat, ACTA Scentarium Polonorum Technologia Alimentaria, 13 (5), 2014, 403 - 41111
СтатияРупецов В, С Дишлиев, Р Минчев, Г. Мишев, И Янчев, М Ангелов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА МНОГОСЛОЙНО ПОКРИТИЕ Ti/TiN/CrN-ml ОТЛОЖЕНО ВЪРХУ СТОМАНА 1.7034, 2015, ISSN 1313-9878
СтатияDinkova, R., Shikov, V., Mihalev, K., Velchev, Z., Dinkov, H., Mollov, P., Changes in the total anthocyanins and polyphenols during processing of wild berries into freshly pressed juices, Journal of EcoAgriTourism, 8 (1), 2012, ISSN 1844-8577, 254 - 259
СтатияDragoev SG, Staykov AS, Vassilev KP, DK Balev, Vlahova-Vangelova DB, Improvement the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by superficial spraying with dihydroquercetin solution, International Journal of Food Science (Hindawi), Article ID 629062, 10 pages, 20141
СтатияRupetsov V, L Kolaklieva, V Kopanov, V Chitanov, Ch Pashinski, S Dishliev, DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL PARAMETERS OF Ti/TiN/CrN ml COATING APPLIED ON 1.2343 STEEL, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies, IV (6), 2015, ISSN 1314-7773
СтатияKalcheva - Karadzhova Krasimira, Ludneva Danka, Dinkova Rada, Shikov Vasil, , INFLUENCE OF EXTRACTION DURATION ON THE COLOR CHARACTERISTIC OF AQUEOUS EXTRACTS FROM LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS L.) LEAVES, "Food, Technologies & Health", 2015, 76 - 80
СтатияSerikkaisai, M.S, Vlahova-Vangelova DB, SG Dragoev, DK Balev, Uzakov YM, Effect of dry goji berry and pumpkin powder on quality of cooked and smoked beef with reduced nitrite content, Advance Journal of Food Science and Technology, 6 (7), 2014, ISSN Print: 2042-4868 Online: 2042-4876, 877 - 88311

Страница 25 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив