Забравена парола

Страница 25 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, Плътност и радиален експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис навлажнен с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (1), 2009, ISSN 1314-7102, 503 - 509
ДокладДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, МА Стоянова, Процесни характеристики при екструдиране на царевичен грис навлажнен с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 23-24 октомври, LVI (1), 2009, ISSN 1314-7102, 509 - 515
СтатияДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, МА Стоянова, Процесни характеристики при екструдиране на картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, ISSN 1314-3913, 122 - 125
СтатияДушкова МА, НД Менков, НГ Тошков, КТ Динков, Плътност и експанзия на екструдати от картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат, Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, ISSN 1314-3913, 126 - 129
СтатияДушкова МА, НГ Тошков, КК Балкански, Влияние на температурата при конвективно сушене на Годжи бери (Lycium barbarum L.) върху сорбционните му характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 33 - 36
ДокладДушкова МА, НГ Тошков, АТ Симитчиев, Плътност и експанзионен индекс на екструдирани храни за риби с включването на слънчогледов протеинов концентрат „Сънпро”, Научна конференция на УХТ „Хранителна наука, техника и технологи”, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1266 - 1269
ДокладДушкова МА, АТ Динчев, КМ Михалев, МП Митева-Петрова, РХ Динкова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на моделен разтвор на ябълков екстракт, Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 193 - 197
ДокладДушкова М., Н. Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (I), 2014, 449 - 453
СтатияДуракова АГ, ЦвИ Гогова, Сорбционни характеристики на хляб с топинамбур, предназначен за профилактично и здравословно хранене, Хранително-Вкусова Промишленост (11), 2015, ISSN 1311-0179, 24 - 27
СтатияДуракова АГ, Сорбционни характеристики на брашнена смес с картофено брашно, Хранително-вкусова промишленост (5), 2013, ISSN 1311-0179, 37 - 40
Уч. пособиеДуракова АГ, Сборник от задачи по основни процеси в хранителната индустрия, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0285-5
Уч. пособиеДуракова АГ, Основни процеси в хранителната индустрия, Учебник, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0257-2
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, Сорбционни характеристики на елда, Сборник доклади, Научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив 24 март, 3, 2007, ISSN 978-954-9449-13-6, 47 - 52
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, Сорбционни характеристики на брашно от "kamut", Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 24-25 октомври, LV (1), 2008, ISSN 1314-7102, 101 - 106
ДокладДуракова АГ, НГ Тошков, НД Менков, Сорбционни характеристики на брашно от елда, Сборник доклади, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", Пловдив 19-20 октомври, LIV (1), 2007, ISSN 1314-7102, 154 - 159
СтатияДуракова АГ, Изследване влиянието на типове брашна върху сорбционната характеристика на готови брашнени смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 146 - 149
ДокладДуракова АГ, ИЕ Димов, ЦвИ Гогова, АП Кръстева, Технологический процесс производства белого травяного хлеба и его сорбционные свойства. Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века., V-та Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования ФГБОУ ВО „Кубинский государственный технологический университет“, 2017, 242 - 250
СтатияДуракова АГ, АП Кръстева, А Изембаева, Сорбционные ьарактеристики мучной смеси из цельных семян тыквы, Международная научно-прктическая конференнция „Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века, 2013, 128 - 132
СтатияДуракова АГ, АЛ. Богоева, Р. Кръстева, В. Янакиева, Р. Вранчева, Брашно от субтропичен плод Лукума (Pouteria Lucuma)., Хранително-Вкусова Промишленост. (бр. 7), 2019, ISSN ISSN: 1311-0179, 32 - 35
ДокладДуракова АГ, АЛ Богоева, ВБ Янакиева, Р Вранчева, Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство, Младежки форум "Наука Технологии, Иновации, Бизнес, 2018, ISSN 2367-8569, 140 - 147
СтатияДуракова АГ, АЛ Богоева, Биологична активност на гроздови семки, Хранително-Вкусова Промишленост, 9 (83664), 2017, ISSN 1311-0179, 36 - 38
СтатияДуракова АГ, АЖ Колева, Сорбционни характеристика набрашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост (9), 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
СтатияДуракова А., А. Колева, Сорбционна характеристика на брашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост, 9, 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
Уч. пособиеДрачев Д, Експертна оценка на тютюна, Агенция 7Д, Пловдив, 2015
ДокладДрачев Д, В Николова, Н Николов, Исследование технологических показателей интродуцированных сортов табака „Виржиния” произведенных в Болгарии, Международная научно-практическая конференция „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Октябрь 17-18, 2013, Алматы, АТУ, 2013, 61 - 63
ДокладДрачев Д, В Николова, Комплексная оценка качества интродуцированных сортов табака „Виржиния” произведенных в Северной Болгарии, Международная научно-практическая конференция „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Октябрь 12-13, 2012, Алматы, АТУ, 2012, 49 - 52
Уч. пособиеДрачев Д, В Николова, В Попова, Изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн, Агенция 7Д, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9774-34-4
Уч. пособиеДраготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, НП. Гинов, Технически средства за автоматизация, Ак. изд. на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0205-3, 1 - 123
Уч. пособиеДраготинов ИИ, КП. Кутрянски, ЖТ. Стойчев, ГП. Терзийски, Технически средства за автоматизация, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 139
Уч. пособиеДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината Автоматизация на технологични процеси, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0298-5, 1 - 70
ДокладДраготинов ИИ, ГП. Терзийски, Автоматично определяне на координатите на инфлексна точка и параметрите на типова апроксимация, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 2015, 643 - 647
Уч. пособиеДраготинов И, КП. Кутрянски, ГП. Терзийски, , Технически средства за автоматизация, Ак. изд. на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0266-4, 1 - 138
Уч. пособиеДраготинов И, ИК. Ганчев, , Автоматизация на технологични процеси, Ак. изд. на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0221-3, 1 - 137
ДокладДрагоев СГ, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Влияние маринования на цветовые харастеристики конина, Збiрник тез доповiдей мiжнародної науково-практичної конференцiї „Технологiї храчових продуктiв i комбiкормiв““, 25 - 30 Сентября 2017 г., Одеська нацiональна академiя храчових технологiй, г. Одесса, Украина, 2017, 68 - 69
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химчни опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, 11 (Series C. Natural Sciences and ‎Humanities‎), 2014, ISSN 1311-9419, 4 - 23
ДокладДрагоев СГ, ДБ Влахова-Вангелова, Потенциални химични опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти, Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, XI, 2014, 4 - 23
Уч. пособиеДочев МГ, ДС Спиров, Динамични режими при ръчни електроинструменти, „Инфовижън” Ловеч, 2017, ISBN 978-619-7442-03-8
СтатияДоспатлиев Л., И. Иванова, Б. Първанова, , П. Вълкова, Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви, Научно списание на селскостопанската академия - Почвознание Агрохимия и Екология, XLVII (2), 2013, ISSN 0861-9425 (Print), 2534-9864 (Online), 21 - 28
ДокладДонев Р, ЖТ. Стойчев, Д. Кузманова-Донева, Електронен стенд за калибриране на промишлени манометри, Научни трудове “Хранителна наука, техника и технологии - 2014”, LXI, 2014, 587 - 592
СтатияДодевска ТМ, Стъклографит модифициран с рутениев оксид хексацианоферат (RuOHCF): електрохимично поведение и активност при електроредукция на водороден пероксид в силно кисела среда, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 53 (10.1), 2014, ISSN 1311-3321, 106 - 110
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Електрокаталитично окисление на глюкоза върху графитов електрод, модифициран с осмиев комплекс, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 711 - 715
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Д Дурлойкова, Амперометрични ензимни биосензори: приложение в анализа на храни, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 78 - 84
СтатияДодевска ТМ, НД Димчева, ЕГ Хорозова, Г Филова, Разработване на каталитичен пероксиден електрод на базата на модифициран с осмий графит, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 73 - 77
СтатияДодевска ТМ, Модифициран с Rh стъклографит: електрокаталитична активност в реакциите на редукция на водороден перoксид и нитрати, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 338 - 342
СтатияДодевска ТМ, К Пепечкова, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Био-електрохимичен метод за определяне на глюкоза в пчелен мед, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XIII, 2010, ISSN 1311-9192, 106 - 110
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Р Мусърлиева, Електрокаталитична активност на микроотложения от Pd и Au върху стъклографит, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XII, 2009, ISSN 1311-9192, 329 - 332
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Модифицирани с Rh въглеродни електроди: сравнително разглеждане на каталитичната активност при редукция на H2O2, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия „Техника и технологии”, 13, 2016, ISSN 1311-9419, 20 - 23
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Модифицирани графитови електроди – база за разработване на селективни глюкозни биосензори, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 34 (5), 2006, ISSN 0204-5346, 113 - 118
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Електрокаталитично окисление на L-аскорбинова киселина върху модифицирани с Au-наночастици въглеродни електроди, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 716 - 721
СтатияДодевска ТМ, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Директна електрохимия на аскорбатоксидаза имобилизирана върху модифициран с Au-отложения спектрално чист графит, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, ISSN 1314-7102, 104 - 107

Страница 25 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив