Забравена парола

Страница 25 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладДенев П., Н. Кирчев, Ив. Панчев, Характеристика пектиновых веществ в отходах при производстве соков., Лесные Биологически Активные Ресурсы, Материалы ІІ Международной конференции – Хабаровск, 2004, 153 - 156
ДокладErgezen M, П Мерджанов, Н Начева, А Стоянова, Получение экстрактов из листьев и плодов боярышника, Сборник материалы Первая международная студенчесская научно-практическая конференция “«Студенчество в науке – инновационный потенциал будещeго”, 12.04.2013 , Набережные Челны, Республика Татарстан, 2013, 16 - 17
ДокладFernandez PS, A Martinez, S Tanchev, TV Prokopov, Inactivation and Inhibition of Sporulated Microorganisms Related to the Degradation of Quality Factors. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process Optimisation and Minimal Processing of Foods, Thermal Processing-New Technologies, Proceedings of the third project workshop, Porto, Portugal, 1, 1997, 92 - 95
СтатияChochkov RM, VM Chonova, GI Karadzhov, RP Nedelcheva, The influence of walnut flour quantity on the quality of wheat bread, International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (10), 2016, ISSN 2229-5518, 1161 - 1164
СтатияGoranov, VN Shopska, RS Denkova, GA Kostov, Kinetics of batch fermentation in the cultivation of a probiotic strain Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus B1, Acta Universitatis Cibiniensis, Series E: Food Technology, 19 (1), 2015, 63 - 74
СтатияM.Brazkova, A.Krastanov, G.Angelova, Removal of fluorene by native and modified by linear-dendritic copolymers laccase from trametes versicolor, International Journal of General Chemistry, 2016, 21 - 25
СтатияGoranova ZhT, MR Baeva, SS Stankov, G Zsivanovits, Sensory characteristics and textural changes during storage of sponge cake with functional ingredients, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 70 - 79
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и опазване на околната среда, Инсталации (2), 2014, ISSN 1312-2584, 4 - 7
ДокладКитановски ВД, ДП Китановски, ДК Балев, ДК Балев, ДБ Влахова-Вангелова, Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 61 (1), 2014, ISSN 2535-1311, 133 - 136
ДокладСтефанов С., Хр. Христов, Г. Костов, Й. Стефанова, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева, Съхранение на опаковани хранителни продукти в модифицирана атмосфера., Научни Трудове Русенски университет „Ангел Кънчев“, 48 (9), 2009, ISSN 1311-3321, 125 - 129
СтатияДерекювлиев Т Й, Модификационни adverbia demonstrativa в българските диалекти, Научни трудове на Пловдивския университет, 51 (1 СБ. Б), 2013
СтатияGospodinov DN, V Hadzhiyski, Doneva D, Experimental study on mechanical properties of NBR-based rubber mixture, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies (11), 2016, ISSN 1314-7773, 39 - 42
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, G Uzunova, I Manolov, V Chalova, Biuret and Bradford methods suitability for protein quantification in rapeseed meal, Serbian Journal of Agricultural Sciences, 67 (1), 2018, ISSN 0350-1205, 87 - 92
СтатияTanya Titova, V. Nachev, “Electronic tongue” in Food Industry, Food Science and Applied Biotechnology, 3 (1), 2020, ISSN 2603-3380, 71 - 76
ДокладV. Poopova, Denev P., V. Nenov, A.Karim Omar, V.Nenov,Effect of the composition of reconstituted tobacco sheet on the physical and technological properties, Manufacturing and management in XXI century, Conference proceeding (2), 2004, 317 - 322
ДокладМерджанов П, М Какалова, Г Тончева, А Стоянова, Минерален състав на пресовки от плодове на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot)), Сборник материали на международна конференция на младите учени, Съюз на учените – Пловдив, 13 – 16 юни 2013, 2013
СтатияТанчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Добрата производствена практика-същност и приложения, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLIV (2), 2000, 18 - 24
СтатияChochkov RM, GA Gercheva, Sensory evaluation of pastry biscuits with thyme, oregano and sage, International Journal of Scientific & Engineering Research, 1 (1), 2017, ISSN 2229-5518, 430 - 433
СтатияBankov ND, AS Vuchev, Influence of the Snubbers and Matching transformer on an Optimal Trajectory Controlled Resonant Transistor DC/DC Converter, Serbian Journal of Electrical Engineering, 9 (2), 2012, ISSN 1451-4869, 247 - 261
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното, Лозарство и винарство, 64 (2), 2016, 27 - 32
СтатияGenchev R, Angelova G., Laskova I., Gocheva V., Angelov A., Mycoflora of fresh chokeberry (Aronia melanocarpa) and ochratoxin-producing ability of Penicillium isolates, Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 7 (2), 2016, 123 - 1311
СтатияStankov SS, MR Baeva, ZhT Goranova, MG Marudova, Effect of emulsifiers of the starch gelatinization in sponge cake batter, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 91 - 101
МонографияКонстантинова С, Планиране на дейността на фирмата., Издателство КСИ, 2017, ISBN 978-954-2942-26-9
СтатияSapundzhieva T, I. Alexieva, N. Boyko, A Stoyanova, Merdzhanov P., Antibacterial activity of some local Bulgarian culinary spices, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, 10 (С), 2013, ISSN 1311-9192, 222 - 226
СтатияИванова Сн., Д.Маркова, МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕЗАРАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК - ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН, Eastern Academic Journal, 3, 2015, 15 - 45
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Гущеров С, Абдураимова М, Анализ на студената крехкост на съвременни стомани, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 5 - 9
СтатияPetkova N., I Ivanov, DS Mihaylova, A Lante, Effect of pressure liquid extraction and ultrasonic irradiation frequency on inulin, phenolic content and antioxidant activity in burdock (Arctium lappa L.) roots, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 19 (3), 2020, ISSN 2545-1405, 125 - 1331
ДокладN. Petkova, M.Todorova, K.Nikovska, Denev P., New fatty acid esters of soluble dietary fibers with emulsifing properties., NAROSSA, Magdeburg, Germany,, Proceedings, 2012
СтатияМерджанов П, С Ташева, Т Атанасова, С Дамянова, А Стоянова, Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.). 2. Антоциани, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 561 - 565
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Влияние на алкохола върху здравето на човека, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, XLVIII, 2002, 134 - 142
СтатияStefanova DA, DY Zlateva, RM Chochkov, Shelf life of zinc- and selenium-enriched wheat bread, Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv, LXIII (1), 2016, ISSN 1314 – 7102, 71 - 76
СтатияПенков Д, Цв Гогова, Съдържание и истинска смилаемост на аминокиселини на дребни пшенични трици при опити с гъски, Научни трудове на съюза на учените в България, I, 2000, 262 - 265
Уч. пособиеGogova TzvI, MR Baeva, Aliments et boissons speciales (fonctionnels) a la base des cereals, Guide des travaux pratiques, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0200-8
ДокладКонарев А, Константинова С, Ликвидност и делова активност на индустриалните компании, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”. Академично издателство „Ценов” - Свищов., 2016, ISSN 978-954-2942-26-9, 298 - 303
СтатияКръстева И, ЛФ Костадинова-Георгиева, ДБ Влахова-Вангелова, Проследявяне изменението на цветовите компоненти при мариноване на пилешко и телешко месо, Втора научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" 26-27 септември, Варна, България, 2014, 130 - 138
СтатияИванова Сн., МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНИТЕ БРАЦИГОВО И ПЕЩЕРА., , Academic Publishing House “Talent” , University of Agribusiness and Rural Development - Bulgaria , Академично издателство „Талант“ , Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив , New knowledge Journal of Science, 4 (3), 2015, ISSN ISSN 2367-4598, 55 - 72
СтатияДерекювлиев Т Й, Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич, Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“., 2, 2013
ДокладГосподинов ДН, В Хаджийски, Авджийски Д, Михайлов Г, Абдураимова М, Изследване на поведението на високоеластични гумени материали за уплътнители при ниски температури, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 10 - 13
ДокладДенев П., М. Тодорова, М. Кунчева, Р. Власева, Г. Антова, Изследване на функционалните свойства на химично-модифициран инулин, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 381 - 384
СтатияДимитров Н, А Колева, Б Бозаджиев, П Мерджанов, А Стоянова, Физические свойства выжимок из плодов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Науковi працi, 44 (2), 2013, 58 - 63
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, Екоефективността като критерий за екомаркировка на продукти от ХВП, Сборник на докладите от Първия международен симпозиум «Екологични подходи при производството на безопасни храни», Сдружение РНТС с ДНТ-Пловдив, 2006, 277 - 280
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, YA Topuzova, Modification of methodology for washing off gluten from barley flour, Алматинский Технологический Университет - Казахстан, УДК 67/68, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 9 - 11
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Високоволтов транзисторен преобразувател за захранване на мощен СО2 лазер, Международна научна конференция “УНИТЕХ′12”, Габрово, 2012, ISSN 1313-230Х, I-228 - I-233
СтатияПрокопов ЦВ, Ив Фурлински, , П Параскова, Ст. Танчев, Антиоксидантна активност на подправките, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 119 - 125
СтатияТашев АИ, МС Минчев, Изследване върху специфичния разход на енергия при сушене на картофи в слънчева конвективна сушилня, Топлотехника, 1 (1), 2010, 35 - 38
Уч. пособиеБаева МР, Технология ня сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0227-5
ДокладKonstantinova S, Return on Equity of Travel Companies, „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, „80 години Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов: АИ „Ценов”, 2016, ISSN 978-954-23-1150-8, 265 - 270
Уч. пособиеАлексиева Й., Ил. Милкова-Томова, Основи на кулинарната технология, І част, Академично издателство на УХТ, 2013
СтатияVlahova-Vangelova DB, SG Dragoev, DK Balev, BK Assenova, KJ Amirhanov, Quality, Microstructure, and Technological Properties of Sheep Meat Marinated in Three Different Ways, Journal of Food Quality, Article ID 5631532, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2017/5631532, 20171
СтатияДерекювлиев Т Й, О структурно-семантической роли болгарского определенного артикля, Первая международная студенческая научно-практическая конференция. Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. Набережные челны, 2013

Страница 25 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив