Забравена парола

Страница 25 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияMolla N, ICh Bakardzhiyski, Y Manolova, V Bambalov, D Cozzolino, L Antonov, The effect of path length on the measurement accuracies of wine chemical parameters by UV, visible, and near-infrared spectroscopy, Food Analytical Methods, 2016
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, АИ Ташев, Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 515 - 520
Уч. пособиеБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от Енергийната ефективност на Учебен корпус І на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, Научни трудове РУ Ангел Кънчев, 54 (1.2), 2015, ISSN 1311-3321, 61 - 64
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Влияние на кавитационното въздействие върху дисперзитета на W/O емулсии, Сборник доклади, ФНТС София, 2009, ISSN 978-954-92219-5-4, 34 - 38
СтатияStoilova IS, D Trifonova, A Marchev, VS Stanchev, G Angelova, AI Krastanov, Phytochemical Constituents and In Vitro Anti-Diabetic Properties of Ziziphus jujubа (Rhamnaceae) Fruits, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (2), 2017, 150 - 158
ДокладДерекювлиев Т Й, За местоименното наречие като релативен съюз, – XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона” (16-17 май 2013, Пловдив), 2013
СтатияPetkova N., Popova A, I. Alexieva, Antioxidant properties and some phytochemical components of the edible medicinal Malva sylvestris L,, Journal of Medicinal Plants Studies, 7 (1), 2019, ISSN ISSN (E): 2320-3862 ISSN (P): 2394-0530., 96 - 99
СтатияRasheva V, G Komitov, I. Binev, G Valtchev, Structural and Technological Features of an Installation for Recovery of End-of-life Automobile Tires, E3S Web of Conferences, 180 (01016), 20201
СтатияМатев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
СтатияКолева А, Н Димитров, Б Бозаджиев, П Мерджанов, С Дамянова, А Стоянова, Изследване възможностите за гранулиране на плодови пресовки от арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 52 (10,2), 2013, 234 - 238
ДокладХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оценка за безопасност на добавки за хранителни продукти, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ – Пловдив, 2008, 47 - 54
ДокладДживодерова ММ, КН Никовска, ВГ Начев, ДГ Хаджикинов, Изследване характеристиките на маслено-водни емулсии с нишесте от тапиока, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 268 - 273
СтатияBankov ND, AS Vuchev, YK Madankov, Design Methodology for High Voltage Resonant DC/DC Converter for CO2 Laser Power Supply, Annual Journal of Electronics, TU-Sofia, 7, 2013, ISSN 1314-0078, 152 - 155
ДокладГогова Цв, ЦВ Прокопов, Ив Фурлински, П Параскова, Ст Танчев, Средиземноморски начин на хранене - модел за дълголетие и здраве, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 103 - 109
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Кинетични зависимости при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 521 - 526
Уч. пособиеБаева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
ДокладTasheva S, I Binev, , Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven., TE-RE-RD 2015, 2015, ISSN 2457 – 3302, 129 - 134
ДокладAlexieva I., Hospitality Today Challenges and Trends, XIIIth International Conference of Partner Institutions, Hospitality Today, 2013
ДокладIvanova S., N. Kachakov, M. Hadzhikinova, INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS., INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS. AGRICULTURAL ACADEMY FOOD RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE Internationa Scientific - Practical Conference" " Food , Technologies & Healt", 2015 , Proceedings Book, International scientific-practical conference "FOOD, TECHNOLOGIES & HEALTH", 2015, ISSN 2367-6213
СтатияДерекювлиев Т Й, За архаичните особености в диалектите - запазване на старобългарската демонстративна морфема сь, Научни трудове на Съюза на учените. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, Пловдив, 2014, 2014
СтатияПеткова Н., М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери,, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 303 - 306
СтатияМерджанов П, M Ergezen, Я Христова, С Дамянова, А Стоянова, Химичен състав и антимикробни свойства на ароматични продукти от листа и плодове на два вида глог (Crataegus ssp.), Научни трудове РУ “A. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 163 - 168
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Екологични аспекти на съвременния мониторинг на храни, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ-Пловдив, 2008, 329 - 334
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, , Сравнителна реологична характеристика на глюкозни сиропи, в зависимост от количественото съотношение между декстрозата и малтозата, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 281 - 283
ДокладMolla N, Y Manolova, D Nedeltcheva, ICh Bakardzhiyski, V Bambalov, A Springer, C Schalley, L Antonov, HPLC analysis of polyphenols in Bulgarian wine, X конференция по химия с международно участие, Пловдив 9-11.10.2016г., 2016
СтатияIvanova V., K Petrov, M Safarikova, I Safarik, P Petrova, A Tonkova, N Delchev, Immobilization of CGTase by adsorption on magnetically activated natural supports and silicates, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 6 (1), 2014, 1 - 8
СтатияКонарев А, С Константинова, Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост. (студия), II, 2016, 36 - 68
СтатияStaykov A, KP Vssilev, SG Dragoev, Vlahova-Vangelova DB, , Stabilisation of sensory properties, colour and conjugated lipid products in modified atmosphere packaged veal, treated with dihydroquercetin, Food Processing Industry Magazine, 63 (1), 2013, 37 - 42
ДокладИванова Сн., Б.Атанасов, Проучване върху традициите в храненето и символиката на кукерските игри по време на сирни заговезни, Осма международна научна – практическа конференция „Иновации в хранително – вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”. Участие с постерен доклад, Сертификат, 2015, ISSN № UFI – 4 468 / 03.12. 2015 , Дом на техниката, гр. Пловдив 45.
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияKomitov, G., V. Rasheva, I. Binev, Methodology for Quickly Determining the Quality of Pellets, International Symposium “The Environment and the Industry”, 2019, Proceedings Book,, DOI: 10.21698/simi.2019.fp27, 2019, 207 - 214
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, Study the influence of dry gluten upon the quality of barley flour bread, Modern Technologies in the food industry, volume I (CZU 664 (082)), 2012, 283 - 287
СтатияDzhivoderova MM, KN Nikovska, DG Hadjikinov, RD Hadjikinova, Evaluation of reduced-fat food emulsions with cassava starch, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2 (6), 2015, 286 - 291
СтатияКръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - UTB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Слънчево покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 527 - 532
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 184 - 188
СтатияКонарев А, Константинова С, Управление на паричните потоци в корпоративните финанси, Годишник на ВУСИ - Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, XIII, 2016, ISSN 2367-8798, 161 - 169
СтатияAngelov M., D. Stoeva, Research of the main factors, influencing the cavitation emulsification process of diesel fuel Vol, Journal of science and development, Hanoi University of Agriculture,, 7 (2), 2009, ISSN 1859-0004, 137 - 142
ДокладХаджииски ВМ, СВ Стефанов, НН Арабаджиева, Изследване на значимовлияещи фактори върху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенски университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
СтатияДерекювлиев Т Й, Наречието – синтезиращ тип дума, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, том I. Пловдив, 2015, 2015
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
ДокладКунчева М, П. Денев, С. Димитрова, Л. Луканов, Модифицированные растительные полисакариды, Дендрарию дальневосточногонии лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 219 - 221
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДГ Хаджикинов, ДС Танева, Деконтаминирующии эффект при производстве соков прямого отжима и осветленных соков из аронии, загрязненной пестицидами, Науковi працi, ОНХТ, Одеса, 34 (2), 2008, 17 - 21
ДокладПашамов EР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на локум с орехи, стафиди и какова глазура, Сборник статей, 1, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 148 - 152
СтатияBankov ND, AS Vuchev, SA Vuchev, An Analysis of a Bidirectional Series Resonant DC/DC Converter, Annual Journal of Electronics, TU-Sofia, 9, 2015, ISSN 1314-0078, 228 - 231
ДокладЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЧ Бакърджийски, Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството, Международен енологичен семинар-Приморско, 2010
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, Kовалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 189 - 192
СтатияБинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
СтатияЙовчев Г., М. Ангелов, Д. Стоева, Приложение на класически (стандартен) и нов алтернативен методи за третиране и поддържане годността на водата в плувния басейн на УХТ – Пловдив., Спорт и наука, Година LIV (4), 2010, 104 - 107

Страница 25 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив