Забравена парола

Страница 26 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДодевска ТМ, Влияние на методиката за електрохимично отлагане върху каталитичните свойства на модифицирани с Ru стъклографитови електроди, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 343 - 348
СтатияДодевска ТМ, Амперометрични биосензори за анализ на ксантин, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 54 (10.1), 2015, ISSN 1311-3321, 117 - 121
ДокладДобрева М., В. Нончева, Ив. Ченчев, Сравняване на два метода на лечение с Бейсов подход, Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет по “Математика и информатика”, ВТУ “Св. Св Кирил и Методий", 2015, 107 - 112
ДокладДобрева ВЦ, РВ Власева, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинов, МГ Иванова, Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечнокисели напитки, Научни Трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 516 - 519
СтатияДобрев ИН, РС Денкова, ЗР Денкова, З Уршев, , Установяване на сходства и различия между родителските щамове Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum и получените от тях чрез междуродова генетична рекомбинация хибридни клонове, „Хранителна наука, техника и технологии”, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 26 - 31
СтатияДобрев ИН, РС Денкова, ЗР Денкова, З Уршев, , М Йорданова, Установяване на сходства и различия между родителските щамове Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus и получените от тях чрез междувидова генетична рекомбинация хибридни клонове, „Хранителна наука, техника и технологии”, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 32 - 37
СтатияДобрев ГТ, И Пищийски, БЙ Жекова, ВС Станчев, Оптимизация на концентрацията на въглеродния източник в хранителна среда за получаване на ксиланаза от Aspergillus niger B03, Научни трудове ТУ гр. София - филиал гр. Пловдив, 2006
СтатияДобрев ГТ, Д Вълчева, ВС Станчев, Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на ксиланаза от Bacillus subtilis и характеристика на ензимния препарат, Хранително-вкусова промишленост (9), 2010, 43 - 48
СтатияДобрев ГТ, ВС Станчев, БЙ Жекова, Н Ципорков, И Пищийски, Оптимизиране на някои условия на дълбочинно култивиране на Aspergillus Niger B03 за получаване на ендоксиланаза, Научни трудове на СУБ - Пловдив, VII, 2008, 94 - 98
СтатияДишлиев С, МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪНКИ ТВЪРДИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ, 2013, ISSN 1310-3946
СтатияДишлиев С, Изследване на трибологичните характеристики на покрития върху стомана 100Cr6, 2012
СтатияДишлиев С, В Хаджийски, С Стефанов, Смазочни материали, предназначени за случаен контакт с храни, 2016, ISSN 2367-8569
СтатияДинкова РХ, Георгиева М, Василев К, , Йончева Н, , АНТИОКСИДАНТЕН КАПАЦИТЕТ НА ПЛОДОВЕ НА ЧЕРНА БОРОВИНКА, НАУЧНИ ТРУДОВЕ - Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204–5346, 205 - 211
ДокладДинков КТ, ЦВ Прокопов, Т Златев, Ултрафилтрацията и диафилтрацията деконтаминират храни, съдържащи инсектофунгициди, Първи международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни” 19-20 октомври, РНТС-Пловдив, 2006, 327 - 330
СтатияДинков КТ, МА Душкова, ЦВ Прокопов, Детоксикация на бистър ябълков сок от пестициди чрез ензимна обработка и ултрафилтрация, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 579 - 584
СтатияДинков КТ, МА Душкова, НГ Тошков, Регресионни модели за плътността и вискозитета на ултрафилтрационни суроватъчни концентрати, Хранително-вкусова промишленост, 8, 2008, ISSN 1311-0179, 38 - 43
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9
ДокладДинева Г, ГП. Терзийски, Автоматизация на процесите при производството на кетчуп във фирма “Vital” – гр. Първомай, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии", LXII (резюме), 2016
СтатияДимчева НД, ЕГ Хорозова, ТМ Додевска, Хем-съдържащите ензими каталази – ефективни биоелектрокатализатори при електрохимичното окисление на фенол, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В. Техника и технологии, XII, 2008, ISSN 1311-9192, 166 - 169
СтатияДимов ИЕ, АП Кръстева, АГ Дуракова, Хлебопекарно качество на брашнено-билкови смеси, Хранително-вкусова промишленост (8), 2014, ISSN 1311-0179, 30 - 34
СтатияДимов ИЕ, АП Кръстева, АГ Дуракова, Гранулометричен състав и физикохимични показатели на брашнено-билкови смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 156 - 161
СтатияДимов ИЕ, АГ Дуракова, АП Кръстева, Разработване на технология за производство на билков хляб на база типово пшенично брашно, XXIV Международна научна конференция „Мениджмънт и Качество“ за млади учени, 2015, 87 - 95
СтатияДимов ИЕ, АГ Дуракова, АП Кръстева, Влияние микса болгарских трав на пищевуюценность готовых мучно-травяных смесей и травяного хлеба, Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века. Материалы IV международной научно-практической конференции. Краснодар, 2015, ISSN 978-5-8333-0550-8, 96 - 100
СтатияДимитров НД, Теоретично определяне на неравномерността на постъпленията при директно приемане на зърно в зърнохранилищата, Сб. трудове от научна конференция на Русенския университет - Филиал Разград. Биотехнологии и хранителни технологии, 53 (10,2), 2014, 111 - 115
Уч. пособиеДимитров НД, Силозно-складова технология. Ръководство за упражнения., Интелексперт-94, 2015, ISBN 978-619-7220-04-9
СтатияДимитров НД, Самозагряването - основна опасност при съхранението на зърното, Фуражи и хранене, 15 (3), 2015, 25 - 28
СтатияДимитров НД, РМ Чочков, Йовчев С., Влияние на бирената мая върху стареенето на пшеничен хляб, Сборник на докладите от Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве“, 2016, 272 - 276
ДокладДимитров НД, Производителност на системите за приемане на зърно в зърнохранилищата, Сб. трудове от научна конференция на Русенския университет - Филиал Разград. Биотехнологии и хранителни технологии, 53 (10,2), 2014, 135 - 139
Уч. пособиеДимитров НД, Въведение в научните изследвания, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-954-8835-88-6
СтатияДимитров НД, Влияние на продължителността на съхранение и влажността върху температурния профил на дишане на зърно от мека пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки, 16, 2014, 19 - 23
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Установяване появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 16 - 19
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Водна активност на хляб с топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, I, 2011, 30 - 33
СтатияДимитров НД, Анатомично устройство на зърното, Фуражи и хранене, 16 (1), 2016, 12 - 17
СтатияДимитров НД, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Зависимости между основни качествени показатели на обикновена пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки, 12, 2013, 5 - 11
СтатияДимитров НД, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Зависимост между основните качествени показатели н обикновена пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки година IV (12), 2013, 5 - 11
СтатияДимитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Равновесна влажност на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Хранително-вкусова промишленост, 3, 2013, ISSN 1311-0179, 40 - 43
ДокладДимитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Насипни характеристики на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Биотехнологии и хранителни технологии, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 64 - 68
СтатияДимитров Н, В Чонова, М Георгиева, Ат Ташев, Й Топузова, РМ Чочков, Влияние на влажността върху някои физични характеристики на брашно от кестени, Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 196 - 200
СтатияДимитров Н, А Колева, Б Бозаджиев, П Мерджанов, А Стоянова, Физические свойства выжимок из плодов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Науковi працi, 44 (2), 2013, 58 - 63
ДокладДимитров ДР, РВ Власева, А Оспанов, Ж Симов, Изследване на влиянието на СВЧ обработка върху някои физикохимични и микробиологични характеристики на краве мляко, Научни Трудове на УХТ, LXI (1), 2014, ISSN 1314-7102, 568 - 571
СтатияДимитров Д, С Гавраилов, В Иванова, А Тонкова, Приложение на магнитно-модифицирани силикати за имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 150 - 155
ДокладДимбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013
ДокладДиана Цанкова, Божидар Марков, Управление на мобилен робот, базирано на „СМАС“ невронна мрежа, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 85 - 90
СтатияДжурков ТД, Изследване възможностите за получаване на прахообразен пчелен мед, Научни трудове на Русенския университет, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 105 - 108
ДокладДжурков ТД, ИА Киряков, Камерна сушилня за плодове и зеленчуци, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 161 - 165
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Сорбционные характеристики и гигроскопичность порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 578 - 583
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Исследование физических параметров порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 583 - 589
СтатияДжурков ТГ, Пречистване на миризми от изходящите газове на промишлена разпръсквателна сушилня, Научни трудове на УХТ, LІX, 2012, ISSN 1314-7102, 526 - 529
СтатияДжурков ТГ, Пилотна разпръсквателна сушилня за винаса, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 97 - 101
СтатияДжурков ТГ, Исследование сушки биопродуктов в ротационно-импульсном псевдоожиженном слое. Кинетика сушки, АПК-России, 74, 2015, ISSN 2227-7005, 157 - 161

Страница 26 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив