Забравена парола

Страница 26 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияGospodinov DN, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Хранително-вкусова промишленост (3), 2018, ISSN 1311-0179, 31 - 36
ДокладObreshkov IO, Innovative training approaches in cultural tourism programs, Second international scientific conference Science Education and Innovation in the arts – AMDFA, 2, 2019, ISSN 978-954-2963-56-1, 274 - 280
ДокладМатев Г., Петкова Н., П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, IX Техника и технологии (серия В:), 2012, 106 - 109
СтатияNabiyeva Z, P Merdzhanov, M Angelova-Romova, M Zlatanov, G Antova, A Stoyanova, M Kizatova, G Karadjov, Lipid composition on during the germination of Kazahstan maize hybrid, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (4), 2013, 780 - 7841
СтатияПрокопов ЦВ, Т Златев, МВ Хаджикинова, ДС Танева, Екомаркировка на хранителните продукти, Земеделие, 3, 2007, 38 - 39
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, ДЙ Хрусавов, ДЙ Хрусавов, ЕР Пашамов, Характеристика на карамелажните маси, в зависимост от състава на глюкозните сиропи, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, ISSN 1311-9192, 55 - 59
Уч. пособиеБанков НД, АС Вучев, Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0194-0
СтатияMolla N, ICh Bakardzhiyski, Y Manolova, V Bambalov, D Cozzolino, L Antonov, The effect of path length on the measurement accuracies of wine chemical parameters by UV, visible, and near-infrared spectroscopy, Food Analytical Methods, 2016
ДокладМинчев МС, ИА Киряков, АИ Ташев, Анализ на конвективна многолентова сушилня с регенерация на топлина, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 515 - 520
Уч. пособиеБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от Енергийната ефективност на Учебен корпус І на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, Научни трудове РУ Ангел Кънчев, 54 (1.2), 2015, ISSN 1311-3321, 61 - 64
ДокладСтоева Д., М. Ангелов, Влияние на кавитационното въздействие върху дисперзитета на W/O емулсии, Сборник доклади, ФНТС София, 2009, ISSN 978-954-92219-5-4, 34 - 38
СтатияStoilova IS, D Trifonova, A Marchev, VS Stanchev, G Angelova, AI Krastanov, Phytochemical Constituents and In Vitro Anti-Diabetic Properties of Ziziphus jujubа (Rhamnaceae) Fruits, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (2), 2017, 150 - 158
ДокладДерекювлиев Т Й, За местоименното наречие като релативен съюз, – XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона” (16-17 май 2013, Пловдив), 2013
СтатияPetkova N., Popova A, I. Alexieva, Antioxidant properties and some phytochemical components of the edible medicinal Malva sylvestris L,, Journal of Medicinal Plants Studies, 7 (1), 2019, ISSN ISSN (E): 2320-3862 ISSN (P): 2394-0530., 96 - 99
СтатияМатев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
СтатияКолева А, Н Димитров, Б Бозаджиев, П Мерджанов, С Дамянова, А Стоянова, Изследване възможностите за гранулиране на плодови пресовки от арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Научни трудове РУ “А. Кънчев”, 52 (10,2), 2013, 234 - 238
ДокладХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оценка за безопасност на добавки за хранителни продукти, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ – Пловдив, 2008, 47 - 54
ДокладДживодерова ММ, КН Никовска, ВГ Начев, ДГ Хаджикинов, Изследване характеристиките на маслено-водни емулсии с нишесте от тапиока, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 268 - 273
СтатияBankov ND, AS Vuchev, YK Madankov, Design Methodology for High Voltage Resonant DC/DC Converter for CO2 Laser Power Supply, Annual Journal of Electronics, TU-Sofia, 7, 2013, ISSN 1314-0078, 152 - 155
ДокладГогова Цв, ЦВ Прокопов, Ив Фурлински, П Параскова, Ст Танчев, Средиземноморски начин на хранене - модел за дълголетие и здраве, Сборник научни доклади ВИХВП, 2001, 103 - 109
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Кинетични зависимости при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 521 - 526
Уч. пособиеБаева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
ДокладTasheva S, I Binev, , Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven., TE-RE-RD 2015, 2015, ISSN 2457 – 3302, 129 - 134
ДокладAlexieva I., Hospitality Today Challenges and Trends, XIIIth International Conference of Partner Institutions, Hospitality Today, 2013
ДокладIvanova S., N. Kachakov, M. Hadzhikinova, INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS., INVESTIGATION THE INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE TASTE AND THE FLAVOR OF FOOD AND SWEETIES PRODUCTS. AGRICULTURAL ACADEMY FOOD RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE Internationa Scientific - Practical Conference" " Food , Technologies & Healt", 2015 , Proceedings Book, International scientific-practical conference "FOOD, TECHNOLOGIES & HEALTH", 2015, ISSN 2367-6213
СтатияДерекювлиев Т Й, За архаичните особености в диалектите - запазване на старобългарската демонстративна морфема сь, Научни трудове на Съюза на учените. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, Пловдив, 2014, 2014
СтатияIvanov I, I. Dincheva, I. Badjakov, N. Petkova, P. Denev, A. Pavlov, GC-MS analysis of unpolar fraction from Ficus carica L. (fig) leaves, International Food Research Journal, 25 (1), 2018, ISSN 2231-7546, 1 - 51
СтатияIvanov I., R. Vrancheva, N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, Phytochemical compounds of anise hyssop (Agastache foeniculum) and antibacterial, antioxidant, and acetylcholinesterase inhibitory properties of its essential oil, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 9 (02), 2019, ISSN 2231-3354., 072 - 0781
СтатияПеткова Н., М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери,, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 303 - 306
СтатияМерджанов П, M Ergezen, Я Христова, С Дамянова, А Стоянова, Химичен състав и антимикробни свойства на ароматични продукти от листа и плодове на два вида глог (Crataegus ssp.), Научни трудове РУ “A. Кънчев”, 52 (10.2), 2013, 163 - 168
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Екологични аспекти на съвременния мониторинг на храни, Сборник на докладите от Седма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве 2008”, Акад. изд. на АУ-Пловдив, 2008, 329 - 334
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, , Сравнителна реологична характеристика на глюкозни сиропи, в зависимост от количественото съотношение между декстрозата и малтозата, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 281 - 283
ДокладMolla N, Y Manolova, D Nedeltcheva, ICh Bakardzhiyski, V Bambalov, A Springer, C Schalley, L Antonov, HPLC analysis of polyphenols in Bulgarian wine, X конференция по химия с международно участие, Пловдив 9-11.10.2016г., 2016
СтатияIvanova V., K Petrov, M Safarikova, I Safarik, P Petrova, A Tonkova, N Delchev, Immobilization of CGTase by adsorption on magnetically activated natural supports and silicates, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 6 (1), 2014, 1 - 8
СтатияКонарев А, С Константинова, Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост. (студия), II, 2016, 36 - 68
СтатияStaykov A, KP Vssilev, SG Dragoev, Vlahova-Vangelova DB, , Stabilisation of sensory properties, colour and conjugated lipid products in modified atmosphere packaged veal, treated with dihydroquercetin, Food Processing Industry Magazine, 63 (1), 2013, 37 - 42
ДокладИванова Сн., Б.Атанасов, Проучване върху традициите в храненето и символиката на кукерските игри по време на сирни заговезни, Осма международна научна – практическа конференция „Иновации в хранително – вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”. Участие с постерен доклад, Сертификат, 2015, ISSN № UFI – 4 468 / 03.12. 2015 , Дом на техниката, гр. Пловдив 45.
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияTsaneva D., Zh. Petkova, N. Petkova, M. Stoyanova, A. Stoyanova, P. Denev, Isolation and Characterization of Chitin and Biologically Active Substances from Honeybee (Apis mellifera), Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10 (4), 2018, ISSN 0975-1459, 884 - 8881
СтатияB. Georgieva, D. Karashanova, R. Angelov, AM Slavov, IN Vasileva, TM Dodevska, TEM characterization of silver and gold nanoparticles synthesized by a “green” method using water extract of Rosa Damascena petals waste and beer weast, Bulgarian Chemical Communications, 50 (F), 2018, ISSN ISSN: 0324-1130, 158 - 1621
СтатияKomitov, G., V. Rasheva, I. Binev, Methodology for Quickly Determining the Quality of Pellets, International Symposium “The Environment and the Industry”, 2019, Proceedings Book,, DOI: 10.21698/simi.2019.fp27, 2019, 207 - 214
СтатияDenev P., M. Kuncheva, M. Popova-Ivanova, Synthesis and characteristics of alginate amides., Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 4 (6), 2005, ISSN ISSN: 1579-4377, 1143 - 11491
СтатияChochkov RM, GI Karadzhov, Study the influence of dry gluten upon the quality of barley flour bread, Modern Technologies in the food industry, volume I (CZU 664 (082)), 2012, 283 - 287
СтатияDzhivoderova MM, KN Nikovska, DG Hadjikinov, RD Hadjikinova, Evaluation of reduced-fat food emulsions with cassava starch, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2 (6), 2015, 286 - 291
СтатияКръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - UTB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
ДокладТашев АИ, МС Минчев, Слънчево покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня, Научни трудове на УХТ, LVІІ (2), 2010, 527 - 532
СтатияИванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 184 - 188
СтатияКонарев А, Константинова С, Управление на паричните потоци в корпоративните финанси, Годишник на ВУСИ - Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, XIII, 2016, ISSN 2367-8798, 161 - 169
СтатияAngelov M., D. Stoeva, Research of the main factors, influencing the cavitation emulsification process of diesel fuel Vol, Journal of science and development, Hanoi University of Agriculture,, 7 (2), 2009, ISSN 1859-0004, 137 - 142

Страница 26 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив