Забравена парола

Страница 26 от 73

Общо: 3608

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
СтатияVrancheva R, I Ivanov, A Marchev, A Pavlov, Qualitative and quantitative determination of protopine in Fumaria spp. by TLC-densitometry method, Journal of BioScience and Biotechnology, 1 (3), 2012, ISSN 1314-6246, 255 - 259
СтатияStoilova I, N Nenov, T Atanasova, A Stoyanova, V Gochev, T Girova, Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases. 9. Fruits from cumin (Cuminum cyminum L.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет, 12 – 13 октября, 2012, 13 - 16
ДокладObreshkov IO, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), CIA – 2013. 7. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2013, 111 - 111
СтатияDobrev GT, HN Strinska, BY Zhekova, VT Dobreva, ND Delchev, Influence of fer-mentation medium composition on lipase production by Rhizopus arrhizus, Bulgarian Journal Agriculture Science, 20 (1), 2014, ISSN 1310-0351, 42 - 451
СтатияKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, H Nikolov ‎, DK Balev, Effect of electrochemically activated anolyte on the shelf life of cold stored ‎rainbow trout, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (1), 2018, ISSN Online ISSN: 2603-3380, 1 - 10.
ДокладТоплева СА, Устойчивият туризъм като фактор за регионално развитие, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 189 - 194
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизирани дрожди чрез адсорбция върху зеолит, пемза и магнетит, покрит с активен въглен, с приложение в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 49 - 60
СтатияBadev J., Iv. Maslinkov, S. Madzharova, Research on an estimation method for the coefficients of discrete models, Indian journal of applied research,(IF: 3,6241), 5 (7), 2015, ISSN 2249-555X, 556 - 560
ДокладЙ. Алексиева, Топлева С., М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Научни трудове на УХТ, 2015
СтатияСтанчев ВС, Оптичен сензор с потенциален изход за опознаване маркера на фолио с центриран печат, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 225 - 229
ДокладDrachev D, Research of the relationship between the increment of the eco type Krumovgrad in Mesta tobacco valley region by using dеvelopment factors, Proceedings of the International scientific and practical conference "Innovative technologies in the industry and economy of Kazakhstan", April 29-30, Almaty, 2014, 43 - 46
СтатияStefanova G, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Coeffiicient of diffusion of tannins in extracts from laurel leaves (Laurus nobilis L.), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation 'Food science, Engineering and Technology - 2017', LXIV (1), 2017, ISSN 1314-7102, 70 - 74
ДокладИванова Л, Е Кичукова, Ц Димитрова, А Гоговска, С Константинова, Авангардни технологии и иновации в туризма., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 48 - 51
СтатияPerkova N, R Vrancheva, I Ivanov, A Pavlov, P Denev, D Mihaylova, Antioxidant activity and fructan content in root extracts from elecampane (Inula helenium L.), Journa of Bioscience and Biotechnology, 4 (1), 2015, ISSN 1314-6246, 101 - 107
СтатияДамянова С, С Ташева, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Коэффициенты моллекульрной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex Bieb), Науковi працi, 42 (2), 2012, 23 - 28
СтатияPanchev IN, MA Dushkova, AM Slavov, D Kovacheva, Water sorption properties of inulin and flour from Jerusalem artichoke (Helliantus tuberosis), Хранителна наука, техника и технологии, 1, 2011, 83 - 86
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus arrhizus, Scientific Works of University of Food Technologies, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
СтатияKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, H Nikolov, DK Balev, Extension the shelf-life of fresh golden rainbow trout via ultra-‎fast air or cryogenic carbon dioxide super chilling, Journal of Aquaculture Research and Development, 8 (4), 2017, ISSN Online: 2155-95461
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Междусекторно сътрудничество и развитие на туризма в извънградски райони, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ),УНСС, 2015, 57 - 62
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Приложение на имобилизирани в магнитни полиурониди, върху магнетит-съдържащ хитозан и на модифицирани с ферофлуиди дрожди в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 61 - 71
ДокладDinkov Hr., N. Bozukov, S. Madzharova, Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition, Journal of food and packaging science technique and technologies, 2015, ISSN 1314-7773
СтатияБамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34
СтатияGospodinov DN, Numerical study of the influence of the compressive strength of the corrugated paperboard from the modulus of elasticity of its layers, Journal of food and packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 157 - 160
СтатияDrachev D, Research on the vegetation of the oriental tobacco by exposition and the agrotechnics of the soil, The Scientific Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, 80 - 84
СтатияDimov M, K Dobreva, S Damyanova, A Stoyanova, Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of dill essential oils (Anethum graveolens L.), Assen Zlatarov University Annual, XLVI (1), 2017, 37 - 42
СтатияAngelova-Romova M, P Merdzhanov, M Ergezen, M Zlatanov, G Antova, S Damianova, A Stoyanova, Lipid composition of hawthorn fruits (Crataegus orientalis M Bieb) grown in Turkey, Науковi працi, 42 (2), 2012, 29 - 32
ДокладГнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
ДокладKitanivski VD, DB Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, DP Kitanivski, Alternations in quality parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) compared to albino golden rainbow trout stored at 0 to 4°C, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 76 - 82
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
СтатияБаева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
ДокладМаслинков И., Е. Петров, , Приложения на термовизионните камери, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 119 - 123
ДокладТоплева СА, Й. Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Научни трудове на УХТ, 2015
ДокладНБ Благоева, ХС Спасов, Умами вкусът във вината - роля и предпоставки за изява, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност", Винпром Пещера, април 2013, гр. Пещера, 2013
Уч. пособиеДрачев Д, В Николова, В Попова, Изкупуване и промишлена обработка на ориенталски тютюн, Агенция 7Д, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-9774-34-4
СтатияIlieva I., E. Dimitrova, Programming and mathematical-statistical tools, solving engineering tasks, International Scientific Conference ”International Trends in Science and Technology” (October 17, 2017, Warsaw, Poland), 5 (5), 2017, 3 - 6
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
СтатияVladev VP, Broad-band fluorescent all-fiber sources compatible with conventional and microstructured optical fibers, Научни трудове на УХТ - Пловдив, 64 (1), 2017, ISSN 1314-7102, 180 - 188
СтатияОбрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
ДокладVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, GD Kirisheva, Improvement of the technological and sensory properties of meat by whey marinating, Scientific Works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, ISSN Online: 1314-7102, 7 - 13
ДокладТоплева СА, ЙН Алексиева, Между устойчивото развитие и борбата с бедността – възможностите и рисковете на ГМО, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 834 - 839
СтатияПетрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизиране на дрожди в магнитни полиурониди, върху комплекс хитозан/магнетит и чрез ферофлуиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В: Техника и технологии, 8, 2011, 90 - 95
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65
СтатияБамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
ДокладСпасов ХС, ЯБ Чобанов, П. Запрянова, Сравнително проучване на комерсиални и колекционни щамове дрожди за производство на спирт от зърнени култури, Семинар на отдел "Научно-развойна дейност" Винпром Пещера, април, 2013,гр. Пещера, 2013
Уч. пособиеДрачев Д, Експертна оценка на тютюна, Агенция 7Д, Пловдив, 2015
СтатияPopova A., DS Mihaylova, A review of the medicinal plants in Bulgaria – collection, storage, and extraction techniques, Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11 (3), 2018, ISSN 2455-3891, 28 - 351
ДокладАврадалиев Л, С Константинова, Проект „Да възродим тролейбусния транспорт в Пловдив“., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 5 - 11

Страница 26 от 73

Общо: 3608

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив