Забравена парола

Страница 27 от 73

Общо: 3606

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладДжурков ТД, ИА Киряков, Камерна сушилня за плодове и зеленчуци, Научни трудове на ВИХВП, XLIV (3), 2000, 161 - 165
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Сорбционные характеристики и гигроскопичность порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 578 - 583
СтатияДжурков ТГ, Русков Д, , Исследование физических параметров порошкообразного пчелиного меда, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство, 2015, ISSN УДК 639:338, 583 - 589
СтатияДжурков ТГ, Пречистване на миризми от изходящите газове на промишлена разпръсквателна сушилня, Научни трудове на УХТ, LІX, 2012, ISSN 1314-7102, 526 - 529
СтатияДжурков ТГ, Пилотна разпръсквателна сушилня за винаса, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 97 - 101
СтатияДжурков ТГ, Исследование сушки биопродуктов в ротационно-импульсном псевдоожиженном слое. Кинетика сушки, АПК-России, 74, 2015, ISSN 2227-7005, 157 - 161
СтатияДжурков ТГ, Исследование сушки биопродуктов в ротационно-импульсном псевдоожиженном слое. Интенсивность тепло- и массообмена, АПК-России, 75 (1), 2016, ISSN 2227-7005, 132 - 135
СтатияДжурков ТГ, Изследване работата на промишлена барабанна сушилня за кристална захар, . Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, XIII, 2016, ISSN 1311-9419, 102 - 107
СтатияДжингилбаев СС, Актерян СГ, Узунова ГП, Перифанова-Немска МН, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод. 1. Съпоставка на технико-икономическите показатели., Научни трудове на СУБ-Пловдив, 11 (Серия В. Техника и технологии), 2014, ISSN 1311-9419, 205 - 209
СтатияДжингилбаев С, Г Узунова, М Перифанова - Немска, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В, XI, 2013, 210 - 213
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, ДЙ Хрусавов, ДЙ Хрусавов, ЕР Пашамов, Характеристика на карамелажните маси, в зависимост от състава на глюкозните сиропи, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, ISSN 1311-9192, 55 - 59
ДокладДживодерова ММ, РД Хаджикинова, , Сравнителна реологична характеристика на глюкозни сиропи, в зависимост от количественото съотношение между декстрозата и малтозата, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 281 - 283
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Сравнителна характеристика на глюкозни сиропи в зависимост от количественото съотношение между декстроза и малтоза, 2015
СтатияДживодерова ММ, Р Хаджикинова, Кр. Никовска, Д Хрусавов, Пашамов Е, Характеристика на карамелажни маси в зависимост от състава на глюкозни сиропи, 2015
ДокладДживодерова ММ, МВ Георгиев, РД Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014, ISSN 1314-7102, 293 - 295
СтатияДживодерова ММ, Мартин Георгиев, Р Хаджикинова, Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване, 2014
ДокладДживодерова ММ, КН Никовска, ВГ Начев, ДГ Хаджикинов, Изследване характеристиките на маслено-водни емулсии с нишесте от тапиока, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 268 - 273
ДокладДерекювлиев Т Й, Сатурация на субективността, // Доклад, изнесен на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2016“, 21 октомври, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Релемни и арелемни думи, Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ., 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, По въпроса за интерфикса, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, О структурно-семантической роли болгарского определенного артикля, Первая международная студенческая научно-практическая конференция. Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. Набережные челны, 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, Наречието – синтезиращ тип дума, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, том I. Пловдив, 2015, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Морфемната структура на определителния член при сингуларните адективни форми (genus masculinum), Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Модификационни adverbia demonstrativa в българските диалекти, Научни трудове на Пловдивския университет, 51 (1 СБ. Б), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич, Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“., 2, 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, Лингвистичната триада местоимение-наречие-местоименно наречие, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVII. International conference of young scientists 11 - 13 June 2015. Plovdiv, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Към relativum generale (дето/дека) в българските диалекти. (Произход и същност)., Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Културологичният модус на храната, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Сборник от юбилейна научна конференция, Пловдив, 2015
СтатияДерекювлиев Т Й, Запазване на стб. „слаб ер“ в структурата на новобългарски корен от диалектен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
ДокладДерекювлиев Т Й, За местоименното наречие като релативен съюз, – XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона” (16-17 май 2013, Пловдив), 2013
СтатияДерекювлиев Т Й, За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе, Безкрайността на словото. Пловдив, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, За архаичните особености в диалектите - запазване на старобългарската демонстративна морфема сь, Научни трудове на Съюза на учените. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том XVI, Пловдив, 2014, 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, Етнолингвистичният профил на говорещия, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, Детерминативната функция на съюза ИЛИ, Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv,, 2012
СтатияДерекювлиев Т Й, Българските диалекти – лингвистична система от комбинационен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии , том LXI, 2014., 2014
СтатияДерекювлиев Т Й, Аглутинативно сатурирана субективност, Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ, 2016
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
ДокладДенкова РС, С Илиева, Л Георгиева, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Е Султина, Устойчивост на щамове Lactobacillus casei и Lactobacillus plantarum спрямо сапрофитни микроорганизми и консерванти, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 83 - 88
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Пробиотични свойства на щамове Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, изолирани от различни източници, Международна научно-практическа конференция "Технологии, храни, здраве” 50 години ИИРХ – Пловдив, 8.11.2012, 2012, 67 - 72
ДокладДенкова РС, С Илиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Инхибираща активност на щамове Lactobacillus fermentum и Lactobacillus brevis спрямо сапрофитни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 84 - 88
ДокладДенкова РС, Л Георгиева, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Антимикробна активност на щам Lactobacillus acidophilus Z10 спрямо патогенни микроорганизми, Научни трудове на Русенския Университет - 2012, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 79 - 83
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, И Мургов, Б Горанов, Р Николова, Суровосушен ферментирал суджук с пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LBRZ12, Science and Technologies, 4 (3), 2014, 59 - 63
ДокладДенкова РС, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Определяне на ензимния профил на щамове Lactobacillus paracasei, изолирани от различни източници, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 858 - 863
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, С Илиева, А Петкова, Антимикробна активност на щамове Lactobacillus plantarum, изолирани от различни източници, срещу патогени, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2012”, 19-20.10.2012, 2012, ISSN 1314-3913, 77 - 82
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашночревния тракт на пробиотичен щам Lactobacillus casei RN5, Science and Technologies, 3 (4), 2013, ISSN 1314-4111, 134 - 138
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, Е Галенова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашно-чревния тракт на щам Lactobacillus casei PX3, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 110 - 115
ДокладДенкова РС, ВБ Янакиева, ЗР Денкова, В Николова, Антимикробна активност на пробиотични щамове Lactobacillus plantarum спрямо Candida albicans NBIMCC 74, V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – 18.05.2013. 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Пловдив, 2013, ISSN 1314-9547, 116 - 121
ДокладДенкова РС, Б Горанов, И Георгиева, ЗР Денкова, ГА Костов, Определяне на кинетичните параметри при периодично култивиране на Lactobacillus paracasei PX3 с пробиотичен потенциал, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, 61, 2014, 428 - 432
Уч. пособиеДенкова ЗР, РС Денкова, ВБ Янакиева, ИН Добрев, Хранителна микробиология. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0269-5
СтатияДенкова ЗР, Д Димбарева, ВБ Янакиева, РС Денкова, Щамове Lactobacillus helveticus с пробиотични свойства, „Хранителна наука, техника и технологии”, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 63 - 66

Страница 27 от 73

Общо: 3606

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив