Забравена парола

Страница 28 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияСтоев Зл, М Перифанова-Немска, Сравнителна характеристика на олеинови хибриди слънчогледови семена, Наука и технологии, III (6), 2013, 248 - 253
СтатияMarinova P, M Marinov, M Kazakova, Y Feodorova, A Slavchev, D Blazheva, D Georgiev, P Penchev, V Sarafian, N Stoyanov, Study on the synthesis, characterization and bioactivities of 3-methyl-9'-fluorenespiro-5-hydantoin, Acta Chimica Slovenica, 63 (1), 2016, ISSN 1318-0207, 26 - 3211
СтатияХристова ИН, АИ Кръстанов, Актиномицети, продуциращи протеази, Хранителна наука, техника и технологии. Научна конференция с международно участие. Научни трудове на УХТ, 59, 2012, 557 - 562
ДокладПерифанова-Немска М, Изследване на фосфолипидния състав на памучни семена, получени от български сортове памук, Съюз на учените в България, 2013
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
СтатияMarinova P, M Marinov, Y Feodorova, M Kazakova, A Slavchev, D Blazheva, V Sarafian, I Nikolova, N Stoyanov, Synthesis, characterization, in vitro antiproliferative and antimicrobial study of 3-methyl-(9'-fluorene)-spiro-5-(2,4-dithiohydantoin), Science and Technologies – Medicine, 4 (1), 2014, ISSN 1314-4111, 112 - 117
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
СтатияPerifanova-Nemska M, G Uzunova, I Stoilova, D Blazheva, Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (4), 2014, ISSN 13100351, 839 - 8421
ДокладДимбарева Д, ЗР Денкова, М Перифанова-Немска, Селекция на лактобацили за микробиологично консервиране на кремообразни маси, Съюз на учените в България, 2013
ДокладNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftimov, DBrabant, Quick Fluorescence method for differing of vegetable oil, NAROSSA, 2012
ДокладVlaseva RV, M Perifanova-Nemska, A Stoyanova, Denev P., MG Ivanova, Development of technology for lactic acid beverage enriched with omega-3 and omega-6 fatty acids and dietary fibre, NAROSSA, 2012
ДокладПерифанова-Немска М, Нови тенденции в производството на хранителни мазнини, Втори квалификационен курс по производство и преработка на растителни масла с международно участие, 2013
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, PGeorgieva, DBoyadzhiev, Identification of vegetable oil adulterants in sunflower oil through discriminant analysis of colorimetric parameters, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (3), 2013, 508 - 512
ДокладKonstantinova S, Оборотный и задействованный капитал биржевьıх туристических компаний в Болгарии, В сборнике материалов V Международной научной конференции „Теория и практика современной науки”, Москва, Россия. Москва: Спецкнига, Том 1, 2012, ISSN 978-5-91891-135-8, 372 - 380
СтатияПерифанова-Немска М, Стеролов състав на памучни масла от семена на български сортове памук, Journal of Food and packaging, 3, 2013, 223 - 226
ДокладКонстантинова С, А Конарев, Финансов ливъридж в туризма, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012“, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 157 - 163
ДокладКонстантинова С, Равнище и динамика на основни икономически показатели в хотелиерството и ресторантьорството, X-та Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество – 2012”, ТУ – София, Филиал Пловдив, Сборник доклади, 2012, ISSN 1313-9460, 42 - 46
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
СтатияКонстантинова С, Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година, Годишник на КИА – Пловдив, УИ "П. Хилендарски", Том IX, 2012, ISSN 1313-8472, 144 - 154
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
СтатияNikolova Kr, M Perifanova-Nemska, TEftinov, Quick Fluorescence method for the Distinguishing of Vegetable Oils, Journal of Food Science and Engineering, 2 (12), 2012, 674 - 684
СтатияКонстантинова С, Конарев А, Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", IX, 2012, ISSN 1313-8472, 65 - 75
ДокладKonstantinova S, Sources and Uses of Capital in a Crisis Situation., The International Scientific Conference: "Science, Technology and Higher Education" At Westwood, Canada, Vol. I, 2012, ISSN 978-1-927480-38-0, 63 - 68
ДокладБожидар Марков, Симулационно изследване на линеен асинхронен двигател с система на пряко управление на електромагнитната сила, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications", 21 (book 1), 2015, ISSN 1310 - 8271, 99 - 104
ДокладKonstantinova S, Corporate Management of Capital in Tourism in a Crisis Situation, 11th International Applied Science Conference, Moscow, Russia, "Economics, Sociology, Law", 2012, ISSN 1995-9648, 8 - 13
СтатияКонарев А, Константинова С, Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза, Годишник на КИА - Пловдив, УИ "П. Хилендарски", X, 2013, ISSN 1313-8472, 5 - 13
ДокладB.Markov, Modular Development of Linear Induction Motor Control in Simulink Enviroment, ICEST 2014 Conference-Nish, Serbia, XII (Proceeding of papers volume 2), 2014, ISSN 978-86-6125-109-2, 278 - 282
ДокладКонарев А, Константинова С, Югоизточна Европа и България - сравнителен анализ на развитието на борсовите компании, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 153 - 158
ДокладB.Markov, D. Tsankova, MIT rule based model reference adaptive control of linear induction motor, nnals of faculty of engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, XII (Fascicule 3), 2014, ISSN 1584‐2673, 95 - 100
СтатияКонстантинова С, А Конарев, Марж и оборот в индустрията на България, Сборник доклади: Международна научна конференция „Източноевропейския преход и социално-икономическото разслояване”, 2013, ISSN 978-619-90178-1-4, 159 - 164
ДокладБ.Г.Марков, Без сензорно управление на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 99 - 106
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 93 - 98
ДокладБ.Г.Марков, Математичен модел на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 375 - 388
ДокладБ.Г.Марков, Линейни електрозадвижвания в промишлеността, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 381 - 386
ДокладБ.Г.Марков, Изчисляване на роторните токове, електромагнитния момент и избора на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 211, ISSN 1314-7102, 369 - 374
ДокладБ.Г.Марков, Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (Свитък 2), 2010, ISSN 1314-7102, 355 - 360
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Изследване на икономическата рентабилност на предприятия от сектор "Млекопреработка" в страната, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 349 - 352
СтатияСн. Иванова, Т.Гергинова, Г.Т. Сомов, Анализ на стратегическият маркетингов подход при позиционирането на Пловдив като туристическа дестинация, Eastern Academic Journal,, 2, 2015, ISSN ISSN: 2367 – 7384, 10 - 34
ДокладЗл.Григорова, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Gourmet tourism in Bulgaria, 5 th international Conference of Economic Sciences and 5 th CCEDEP (Climate Change, Economic Development, Environment and People) Conference of the ACEU (Conference of the Alliance of Central – Eastern European Universities),Kaposvar University-Kaposvar , Hungary, 7-8 May 2015, 2015, ISSN ISBN 978 – 963 – 9821 – 86 – 6, 449 - 457
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Възможности на ринейното програмиране при съставяне на производствената програма на предприятие от хранителната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 399 - 404
СтатияСн. Иванова, Ив.Иванова, Проучване и маркетингов анализ на възможностите за развитие на културно – исторически туризъм в Созопол, Eastern Academic Journal, March, 2015, 3, 2015, 36 - 42
МонографияЧобанова ДВ, Енология - Част II, УХТ, 2016
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Анализ на динамиката на оборотния капитал на предприятия от млекопреработватерната индустрия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 345 - 348
МонографияЧобанова ДВ, Енология - Част I, УХТ, 2012
СтатияИВ.Иванова, ГЙ.Иванов, ВТ.Шиков, Сн.Иванова, Study the opportunities for the development of local bulgarian traditional cuisine,, Food Technology, 18 (2), 2014, 43 - 531
Уч. пособиеChobanova DV, Phisico-chimie oenologique - Travaux pratiques, УХТ, 2006
ДокладЙорданова-Динова П., Светла Георгиева, Динамика на ликвидността на месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2014, ISSN 1314-1880, 393 - 397
Уч. пособиеChobanova DV, IB Tchobanov, KG Bambalov, Oenologie - Travaux pratiques, УХТ, 2012
Уч. пособиеЧобанова ДВ, Ръководство за упражнения по енология, УХТ, 2007

Страница 28 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив