Забравена парола

Страница 28 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладДенев П., НД Менков, И Панчев, Сорбционные изотермы гидроколоидов полисахаридного строение., Дендрарию дальневосточного лесного хозяства, Материалы Международной конференции – Хабаровск, 2006, 228 - 231
Уч. пособиеДенев П., Н. Петкова, М. Тодорова, Хранителна химия, Академично издателство при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 978-954-24-0291-6
СтатияДенев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
ДокладДенев П., Н. Кирчев, Ив. Панчев, Характеристика пектиновых веществ в отходах при производстве соков., Лесные Биологически Активные Ресурсы, Материалы ІІ Международной конференции – Хабаровск, 2004, 153 - 156
СтатияДенев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
ДокладДенев П., Н. Делчев, М. Тодорова, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) II. Характеристика на пектиновите вещества., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 377 - 380
СтатияДенев П., Н. Делчев, Г. Добрев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур, Хранително-вкусова промишленост (3), 2010, 48 - 51
СтатияДенев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
ДокладДенев П., М. Тодорова, М. Кунчева, Р. Власева, Г. Антова, Изследване на функционалните свойства на химично-модифициран инулин, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 381 - 384
СтатияДенев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
СтатияДенев П., М. Кунчева, Н. Кирчев, М. Кирчева, Получаване на производни на ксантана, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 63 - 67
СтатияДенев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Термостабилност на полиурониди, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 119 - 125
СтатияДенев П., Ив. Панчев, Кинетикана деестерификацията на високоестерифициран пектин с амоняк в хетерогенна среда, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 31 - 36
СтатияДенев П., Върху реакцията на пектин с амоняк. ІV Инфрачервени спектри на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 93 - 99
СтатияДенев П., Върху получаването на амидирани пектини, Научни трудове на УХТ, 51 (2), 2004, 25 - 30
СтатияДенев П., Взаимодействие на пектина с амоняк в хетерогенна среда, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Научни трудове, 32 (5), 2004, ISSN 0204-5346, 127 - 132
СтатияДенев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
СтатияДенев П., В. Карагьозов, Хр. Крачанов,, Влияние на катионите върху реологичните свойства на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 375 - 380
Уч. пособиеДенев П., АМ Славов, И Иванов, ИН Василева, М. Тодорова, Н. Петкова, А Павлов, Ръководство за упражнения по Основи на кулинарната химия, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0262-6
СтатияДенев П., M. Попова-Иванова,, М.Кунчева, Хр. Крачанов, Приложение на модифицирани полиурониди като емулгатори и стабилизатори на хранителни емулсии, ., Екология и здраве,, 5, 2004, 445 - 450
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, ИЧ-спектри на алгинат амиди, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 68 - 73
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, Емулгиращи и пенообразуващи свойства на модифицирани алгинати, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 58 - 62
ДокладДенев П, Н. Петкова, И. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на Русенския университет, Биотехнологии и хранителни технологии, 52 (10.2), 2013, 174 - 178
СтатияДенев П, Д Блажева, П Неделчева, М Крачанова, Антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от билки срещу причинители на хранителни токсикози и токсикоинфекции, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 656 - 661
ДокладДенев П, В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, А. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, AC Стоянова, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини 1. плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.), Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Техника и технологии, VIII ((Серия В)), 2010, 125 - 129
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.), Хранително-вкусова промишленост, 2, 2014, 36 - 40
СтатияДелчев НД, АГ Дуракова, Д Костова, Въглехидратен състав на вегетативните части на Helianthus Tuberosus L., V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2013, 92 - 98
ДокладДворянинова ОП, ДГ Йорданов, АВ Соколов, АЛ Боякова, МВ Бобрешова, Перспективы применения глубокой разделки при переработке гидробионтов, Материалы Международной научно-практической конференции "Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса", ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 978-5-00032-111-9, 246 - 251
СтатияДВ Бухалова, РС Денкова, П Дойкина, ЗР Денкова, ЗР Денкова, Хляб с „LB-подкислители” без консерванти, ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014; Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014
ДокладДанов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Хр Караджова, Д Василев, Качествена характеристика на традиционен български сурово-сушен месен продукт произведен с използване на стартерна култура, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и техника и технологии - 2013", LX, 2013, 318 - 323
СтатияДанов КР, ДН Градинарска, КИ Вълкова-Йоргова, Д. Инджелиева, МР Баева, Влияние на биоконсорциумни стартерни култури върху ароматообразуването в сурово-сушени месни продукти от нераздробено месо, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 22, 2013, ISSN 1311-2864, 45 - 50
ДокладДанов КР, ДГ Йорданов, Технологични аспекти при добива и преработката на заешко месо, Н. тр. На СУБ, VII, 2006, 81 - 86
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
СтатияДамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
ДокладДамянова С, С Ташева, Ж Набиева, М Стоянова, Т Атанасова, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. Боярышник, анис и тмин, Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции “Производство и переработка сельскохозяюственной продукции: Менеджмент качества и безопасности”, 11 – 13 февраля, Воронеж, Россия,, 2015, 158 - 162
ДокладДамянова С, С Ташева, А Колева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. 1. Листья пауловнии, боярышника обыкновенного и боярышника восточного, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан), 2014, 134 - 136
СтатияДамянова С, С Ташева, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Коэффициенты моллекульрной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex Bieb), Науковi працi, 42 (2), 2012, 23 - 28
СтатияДамянова С, А Стоянова, С Тодорова, Р Енчева, С Ташева, Етерично масло от плодове на ким (Carum carvi L.), Научни трудове УХТ, 59, 2012, 73 - 76
СтатияДамянова С, А Колева, С Ташева, К Добрева, М Стоянова, А Стоянова, Б Ангелов, Пауловния - дежрело бiологiчно активних речовин. Технолгiя екстракiв для косметики та фармацевти, Харчова промисловiсть, 2012, 195 - 199
СтатияД Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
ДокладД Инджелиева, ДН Градинарска, ПН Чорбаджиев, Изследване влиянието на бактериален ензимен препарат с колагеназна активност върху белтъчната фракция на варени малотрайни колбаси, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 55 (10.2), 2016, ISSN 1311-3321, 8 - 11
СтатияД Иванов, С Божков, К Коликов, Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери, Сборник с доклади на юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 2 (2), 2013, ISSN 978-954-8767-43-9, 33 - 39
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ресторантьорство-Управление, организация, технология, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Първи, 2011, ISBN 978-954-24-0185-8, 1 - 479
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Туроператорска, туристическа,агентска и транспортна дейност-управление,организация, технология, Академично издателство на ВУАРР-Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7048-94-0, 1 - 489
ДокладГТ.Сомов, Разработване на методика за провеждане на екскурзионна дейност,Хранителна наука, техника и технологии,, , Научна конференция с международно участие, Научни трудове,, Трети (58), 2011, 27 - 34
ДокладГрудева Р, Н. Петкова, П. Денев, Нови подходи при синтеза на биологично активни сукроестери, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- България, Научни трудове - Химия, 39 (5), 2014, ISSN 0204-5346, 77 - 88
СтатияГрадинарска ДН, ПН Чорбаджиев, , Влияние стартерной культуры из бифидобактерий и молочно-кислых бактерий на структурно-механические свойства сырокопченых мясных продуктов,, Research Journal «European Research», 8 (19), 2016, ISSN 2410-2873, 33 - 37
ДокладГрадинарска ДН, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Д Инджелиева, Влияние на различните концентрации на влагане на ликопенсъдържащ доматен продукт и нитрити върху липидната фракция на варени-малотрайни колбаси, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве", 2014, 265 - 271

Страница 28 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив