Забравена парола

Страница 28 от 73

Общо: 3616

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладSpirov DS, SR Rachev, Dynamic study of synchronous machine electric drive., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 5 - 14
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при основен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 224 - 229
СтатияКръстева А, М Димитрова, Д Фердинандов, П Калчев, , Изследване на соеви продукти при производството на хляб тип "Стара Загора", соев продукт SOPRO - PEAB, Сборник научни доклади ВИХВП, 2002, 310 - 314
СтатияTasheva S, Technology regime of distillation plants as process coriander., Proceeding of the international conference Modern Technologies, in the Food Industry-2012, 2, 2012, 187 - 191
СтатияStoeva D,, М. Angelov, Cavitation treatment of grape rakia, Journal of EcoAgriTourism, BIOATLAS 2014 CONFERENCE, Brasov, Rumania, 10 (1(28)), 2014, ISSN 1844-8577, 71 - 74
ДокладИванова Сн., Ж.Иванов, Възможности за използване на културно историческото наследство на Община СтараЗагора за развитие на туризма в региона., Сборник с доклади от кръгла маса, Икономически уиверситет – Варна, Колеж по Туризъм, издателство „Наука и Икономика, 2016, ISSN ISBN 978-954-21-0910-5, 115 - 123
СтатияДерекювлиев Т Й, По въпроса за интерфикса, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияPetkova N., Topuzova M., Todorova M., I Ivanov, Denev P., Polyphenolic content and antioxidant activity of eleven different aromatic plants used in bulgarian culinary, Industrial Technologies, V (1), 2018, ISSN 1314-9911, 40 - 47
МонографияХаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
СтатияRasheva, V., Ch. Iliev, V. Kamburova, Dr. Karadaglic, M. Velikanov, Technical Monitoring Results After Energy Efficiency Investment for a Student Dormitory in Podgorica, 6th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2017, Mistral Resort 3*- Moieciu, Romania, 8 - 10 June 2017, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2017/04/International-Conference-TE-RE-RD-2017-Printed-Proceedings.pdf), 2017, ISSN ISSN 2359 – 7941, 139 - 144
ДокладVlahova V, P. Denev, K. Kolev, Biocovers for cherries, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, 46-50, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 46 - 50
СтатияTaneva DS, D Kralchev, TV Prokopov, Effects of work related stress on workers’ health, Ukrainian Journal of Food Science, 1 (2), 2013, 253 - 261
ДокладТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, С Иванова, Модел за оценка на здравния риск в млечната промишленост, Сборник на докладите от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве-2008”, Академично издателство на АУ, Пловдив, 2008, 411 - 416
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Обобщено представяне на уравненията на електромеханично преобразуване на енергията при асинхронните машини., Известия на ТУ-Габрово, 31, 2005, ISSN 1310-6686, 118 - 122
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при граничен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 230 - 235
СтатияГогова Цв, А Вангелов, Й Иванов, Качество на хляба, произведен от замразено неферментирало хлебно тесто, Научни трудове УХТ, LII (2), 2005, 53 - 58
СтатияGavrailov S, C Perrachon, C Truchet, V Ivanova, Microbial production of inulinases from bacteria of genus Bacillus and effect of carbon and nitrogen sources, Научни трудове на УХТ, 61, 2014, 517 - 522
СтатияRasheva V, S Tasheva, G Valchev, A Stoyanova, Comparative analysis of decanters used in processing of essential raw materials II. Decanter for secondary essential oil., Trakya University, Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, 57 - 63
СтатияDishliev S, RESEARCH OF THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE COATINGS OVER 100Cr6 STEEL, 2013, ISSN 1224-029X
СтатияD.Dimitrov, Ivanova S., AROMATIC PROFILE OF BULGARIAN GRAPE AND FRUIT (PLUM) BRANDIES, Food Science and Technology., 20161
СтатияДерекювлиев Т Й, Запазване на стб. „слаб ер“ в структурата на новобългарски корен от диалектен тип, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, том LXII, 2015
СтатияIvanov I, N. Petkova, Tumbarski Y., R Vrancheva, M Stoyanova, Lavander waste - promising source of triterpenoids and polyphenols with antioxidnat and antimicrobial activity, Inductrial Technologies, V (1), 2018, ISSN 1314-9911, 26 - 31
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
СтатияKomitov G., V. Rasheva, I. Binev, I. Kiryakov, Innovation technology for using of disposals automobile tyres, European Journal of Technical and Natural Sciences, № 4, 2016, Vienna, (available at: https://ppublishing.org/upload/iblock/956/EJT_4_2016-cor.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.20534/EJTNS-16-4-20-22), 2016, ISSN ISSN 2414-2352, 20 - 22
ДокладVlahova V., P. Denev, Denev P., Biocovers for peaches,, International Science conference "Economics and Society development on the Base of Knowledge",, Nautical & Environmental Studies (V 51), 2009, 51 - 55
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 6. Обикновен глог – течни екстракти, Научни трудове РУ „А. Кънчев”, 53 (10.2), 2014, 140 - 145
ДокладЧочков РМ, ГИ Караджов, Определяне влиянието на мазнини и захари върху сензорната оценка на бисквити от царевично брашно, Научна конференция с международно участие – Качество и безопасност на храните – Икономически университет, гр. Варна, 2013, ISSN 978-954-8760-51-5, 277 - 283
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Realization of different methods for defining the speed in the sensorless systems for orientation of the magnetic field., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 149 - 154
ДокладБанков НД, АС Вучев, Анализ на реверсивен резонансен DC/DC преобразувател, Национален форум „Електроника 2015”, София, 2015, ISSN 1314-8605, 110 - 115
ДокладИванова П, Л Колева, Н Ципорков, И Пищийски, Изолиране на белтъци от солеви екстракти на слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 58 (2), 2011, ISSN 1313-731Х, 391 - 396
СтатияGavrailov S, A Helier, V Ivanova, Microbial production of inulinase from Bacillus sp. SG115, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 451 - 455
СтатияTasheva S, Energy efficiency of different technological regims in distilleries processing of fennel, Miжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнення I перспективи розвитку м`ьсноï, олiєжипоноï та молочноï галузей”. Киïв НУХТ, 2013, 132 - 136
СтатияДишлиев С, МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪНКИ ТВЪРДИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ, 2013, ISSN 1310-3946
СтатияIneson E., St.Rhoden, I. Alexieva, Success in hotel management: Implications for M-level course design in Bulgaria, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 10 (2), 2011, 30 - 491
СтатияДерекювлиев Т Й, Културологичният модус на храната, След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Сборник от юбилейна научна конференция, Пловдив, 2015
СтатияMihaylova DS, Popova A, Non-traditional grains for a balanced diet, Journal of Hygienic Engineering and Design, 23, 2018, 64 - 711
МонографияХаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009
СтатияRasheva V., I. Binev, , Assessment the Level of Energy Efficiency in Public Buildings of Sliven Municipality, 6th International Conference Thermal Systems and Environmental Engineering, May, 12 – 13, 2016 MET IME 2016, “Dunarea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Engineering, Romania. Termotehnica/Thermal Engineering Journal,, No. S1/2016 (available at: http://www.revistatermotehnica.agir.ro/numar_revista.php?id=126), 2016, ISSN ISSN–L 1222-4057, 94 - 99
СтатияVlahova V., P.Denev, K. Kolev, Use of edible covers upon cherries, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety,, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563,, 557 - 574
СтатияTaneva DS, PT Panayotov, TV Prokopov, Investigation of working environment parameters and risk assessment in dairy processing, Научно-производственый журнал, „Пищевая наука и технология”, ОНАПТ, Одесса, Украина, 3 (24), 2013, 67 - 70
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, Модел за оценка на здравния риск при производството на етерични и растителни масла, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LV, 2008, 234 - 238
ДокладVladimitov PY, DS Spirov, An improved method for frequency control of an induction motor for different systems for pulse width modulation., Eleventh international conference on electrical machines, drives and power systems ELMA, 2005, ISSN 9549020959, 155 - 159
ДокладПетрова Т., М. Душкова, Н. Тошков, А.Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Текстурен анализ на екструдирани смеси от годжи бери и оризово брашно, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", селскостопанска академия, Институт за изследване и развитие на храните, 2014, ISSN 2367-6213, 125 - 130
ДокладИванова П, Л Колева, И Пищийски, Фракциониране на белтъците в слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 700 - 705
СтатияGavrailov S, A Helier, V Ivanova, Effect of cultivation conditions on the inulinase production from strain Bacillus sp. SG113, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 456 - 460
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., "Жанет-45" (трето преработено и допълнено издание), 2015, ISBN 978-619-186-107-1
СтатияМишев Г, С Дишлиев, В Рупецов, Повишаване износоустойчивостта на шприцформи с помощта на PVD покрития, 2013, ISSN 1313-9878
СтатияIneson E., St.Rhoden, V.Nita, I. Alexieva, Seeking excellent recruits for hotel management training: an intercultural comparative study, Journal оf Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 23 (2), 2011, 5 - 131
СтатияДерекювлиев Т Й, Аглутинативно сатурирана субективност, Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянськ, 2016
МонографияХаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005

Страница 28 от 73

Общо: 3616

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив