Забравена парола

Страница 29 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладР.Димитрова, Сн.Иванова, Study the opportunities for the development of local bulgarian traditional cuisine,, Хранителна наука, техника и технологии 2014, Научна конференция с международно участие, Научни трудове, 61 (1), 2014, 825 - 837
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи обработки върху цветните характеристики на червено вино Марселан, Научна конференция "Хранителна наука, техника и технологии", 2015
ДокладЙорданова-Динова П., Тенденции на оборотния капитал на предприятията от "Месопреработка" (на примера на подотрасъла в Пловдивска област за периода 2006-2010 г.) в контекста на междуфирмената задлъжнялост, Сборник доклади от научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", LIX, 2012, 907 - 910
ДокладСн. Иванова, М.Андреев, Проучване на възможностите за развитие на културно –исторически туризъм в Охрид,, Хранителна наука, техника и технологии 2014, Научна конференция с международно участие. Научни трудове, 61 (1), 2014, 825 - 837
ДокладНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, Влияние на бистрещи, филтриращи, стабилизиращи и коригиращи обработки върху фенолните съединения на бяло вино от сорта Совиньон Блан, Международен енологичен семинар - Приморско, 2015
ДокладСн. Иванова, Възможности и перспективи за развитие на културен туризъм в Хасковска област – България, София, 11 – та международна научна конференция, интелигентна специализация на България. Международно Висше Бизнес училище – Ботевград, Гранд Хотел София - Издателство на МВБУ, 11, 2014, 922 - 944
СтатияНиколов ИЖ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Изменение на фенолните съединения в бели и червени вина, обработени с различни бистрещи средства. Част II - Червени вина, Лозарство и винарство (6), 2014, 22 - 29
ДокладАндреева ХТ, Исследование основных показателей качества хлеба и хлебных изделий с помощью компьютерных методов, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 460 - 462
СтатияИв.Шопова, Сн.Иванова, Study on opportunities for hotel service improvement, Иновации в технологиях и образовании, Сборникстатей,Белово, Велико – Тырново, 2, 2014, 139 - 143
СтатияЧобанова ДВ, КГ Бамбалов, ИЖ Николов, Изменение на фенолните съединения в бели и червени вина, обработени с различни бистрещи средства. Част I - Бели вина, Лозарство и винарство (5), 2014, 22 - 29
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ив.Шопова, Туроператорска, туристическа,агентска и транспортна дейност-управление,организация, технология, Академично издателство на ВУАРР-Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7048-94-0, 1 - 489
Уч. пособиеЙорданова-Динова П., Учебно помагало по анализ на стопанската дейност, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0284-8, 1 - 227
МонографияЙорданова-Динова П., Динамика на икономическата рентабилност на млекопреработвателни предприятия, Академично издателство на УХТ- Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0283-1, 1 - 122
СтатияАндреева ХТ, Катранджиев Н., Определяне качествените характеристики на хранителни продукти по морфологични показатели в програмната среда MatLab, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 680 - 684
ДокладСн. Иванова, Изследване влиянието на термични режими на печене върху процесите на меланоидинообразуване в едропорционни месни полуфабрикати, Сборник на докладите от Х юбилейна национална –техническа конференция с международно участие „ Екология и здраве”, Пловдив, Юни5, 10 (3), 2014, 375 - 379
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МП.Димитрова, Проследяване промените на мастно – киселинния състав на различни видове растителни масла при топлинно третиране, 60 – юбилейна научна конференция с международно участие при УХТ, Пловдив, Хранителна наука, техника и технологии 2013, Научни трудове,, 60 (1), 2013, 1313 - 1318
СтатияMadireddi N, DK Daniel, V Sankar, , Effect of carbon dioxide on the rheological behavior of submerged cultures of Chlorella minutissima in stirred tank reactors, Engineering in life sciences, 12 (5), 2012, ISSN 16180240, 529 - 5331
СтатияGochev G, G Montero, G Kostov, L Toscano, M Stoicheva, , A Georgieva, Nutritive medium engineering enhanced production of extracelular lipase by Trichoderma longibrachiatum, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26 (2), 2012, ISSN 13102818, 2875 - 28821
СтатияGochev V, Z .Velkova, M. Stoytcheva, H. Yemendzhiev, Z. Aleksieva, , Biosorption of Cu(II) from aqueous solutions by immobilized mycelium of Trametes versicolor, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26 (6), 2012, ISSN 13102818, 3365 - 33701
СтатияСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Проучване влиянието на природни антиоксиданти върху топлинно обработени растителни мазнини, списание „ Хранителна промишленост”, 4 (3), 2013, 33 - 37
СтатияYemendzhiev H, N Peneva, P Zlateva, , Z Alexieva, Growth of Trametes versicolor in nitro and hydroxyl phenol derivatives, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26, 2012, ISSN 13102818, 2726 - 27301
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, Г.Т. Сомов, Methodology of conducting a cultural educational tour in the Eastern Rhodopes., Списание за наука - Ново Знание, издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Януари – Март 2013, 1 (2), 2013, 317 - 329
СтатияGitsov I, A Simonyan, L Wang, , S Tanenbaum, D Kiemle, Polymer-Assisted Biocatalysis: Unprecedented Enzymatic Oxidation of Fullerene in Aqueous Medium, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50, 2012, ISSN 0887624X, 119 - 1261
Уч. пособиеСн. Иванова, Учебно помагало по екскурзионна дейност, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0218-3, 1 - 213
СтатияСн. Иванова, Ив.Шопова, М.Илчева, Възможности и перспективи за развитие на голф туризъм в България., Списание за наука - Ново Знание, издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Януари – Март 2013, 1 (2), 2013, 343 - 353
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Л.Кръстев, Characteristics of the process of frying in oil bath., Proceedings of the International Conference Modern technologies, in the Food Industry, 2012, November 1 – 3, 2012, Food Technology, Republic of Moldova,, 1 (2), 2012, 382 - 387
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МА.Стоянова, Л.Кръстев, , Изследване на мастно-киселинния състав на топлинно третирани растителнослънчогледово олио и маслиново масло от пържени панирани пилешки шницели., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Октомври 19 -20, 2012, Научни трудове, 59 (1), 2012, 888 - 891
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, МА.Стоянова, Л.Кръстев, , Изследване на мастно - киселинния състав на топлинно третирани слънчогледово масло и маслиново масло при термично третиране на замразени картофени полуфабрикати., Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Октомври 19 - 20, 2012, 59 (1), 2012, 883 - 887
ДокладСн. Иванова, Ил.В.Милкова-Томова, Состав жирных кислот подсолнечного масла после термической обработки., Международной научно – практической конференции „ Иновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостоприимства”, 12 – 13 октебря, Алматы 2012, Посвященная 55-летию Алматинсково технологического университета,, 37 (2), 2012, 391 - 393
ДокладБодурова Д., O Карабаджев, Изследване на аеродинамичните характеристики на вертикален въздушен канал, Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 166-171, 2007
ДокладБодурова Д., И. Димов, Моделиране на въздухообмена при климатизаране на спортната зала при УХТ – Пловдив.,Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 172-177, 2007
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, СМ Марков, Влияние на захарта върху клейстеризацията на скорбялата в бисквитени (пандишпанови) теста, Хранителна наука и технологии (4-6), 1997, ISSN 310-8646, 16 - 18
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Физични и сензорни характеристики на диетични пандишпанови блатове с аспартам, Хранителна наука и технологии (1-6), 1998, ISSN 310-8646, 7 - 10
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Сравнителни сензорни характеристики на сладкарски изделия с аспартам, Юбилейна научна сесия – Съюз на учените в България, Пловдив, Сборник с резюметата и докладите, 1, 1998, 421 - 424
СтатияBaeva MR, IN Panchev, VV Terzieva, Comparative study of texture of normal and energy reduced sponge cakes, Food/Nahrung, 44 (4), 2000, ISSN 0027-769Х, 242 - 24611
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
СтатияТерзиева ВВ, МР Баева, Я Янев, Нетрадиционни сладкарски изделия, «40 години Колеж - Сливен» - Юбилейна научна конференция - Сливен, Сборник доклади, 2, 2001, ISSN 954-90907-2-8, 246 - 249
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване влиянието на хранителен филм съдържащ ксантан върху преснотата на пандишпанов блат без захар, «Храни, здраве, дълголетие - 2002» - Научна конференция с международно участие - Смолян, Научни трудове на ВИХВП, 48 (1), 2002, ISSN 0477-0250, 101 - 111
СтатияБаева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
СтатияBaeva MR, VV Terzieva, IN Panchev, Structural development of sucrose-sweetened and sucrose-free sponge cakes during baking, Food/Nahrung, 47 (3), 2003, ISSN 0027-769Х, 154 - 16011
СтатияПанчев ИН, МР Баева, Изследване на хранително покритие съдържащо карбоксиметилцелулоза като фактор за удължаване трайността на диетичен пандишпанов блат без захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 373 - 378
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди, Механика на машините, 48 (4), 2003, ISSN 0861-9727, 46 - 49
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 1. Изследване на зависимостта на структурно-механичните показатели на блатовете с различни покрития от продължителността на съхранение, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 80 - 83
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 2. Взаимовръзка между структурно-механичните показатели на блатовете, състоянието на водата им в процес на съхранение и тяхната микроструктура, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 84 - 87
СтатияПанчев ИН, МР Баева, СИ Ламбов, Цветови показатели на диетични пандишпанови блатове без захар с хранителни филми в процес на съхранение, «Техника, аграрни науки и технологии - 2003» - Научна сесия - Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В «Техника и технологии», 3, 2003, ISSN 1311-9419, 120 - 125

Страница 29 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив