Забравена парола

Страница 29 от 71

Общо: 3528

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияSanches-Silva A., P. Finglas, L. F. D'Antuono, A. Trichopoulou, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, G. Dubtsov, K. Fedosova, O. Hayran, Z. Kilasonia, H. S. Costa, T. G. Albuquerque, Carotenoids of Traditional Foods from Black Sea Area Countries and their relation with Immune Response, Proceedings of The Nutrition Society, 72 (OCE1), 20131
СтатияДерекювлиев Т Й, Етнолингвистичният профил на говорещия, Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016
СтатияTumbarski YD, VB Yanakieva, R Nikolova, G Mineva, I Ivanov, , , APPLICATION OF A BACTERIOCIN ISOLATED FROM BACILLUS METHYLOTROPHICUS BM47 AS A BIOPRESERVATIVE IN RAW COW’S MILK, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 20 - 25
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
СтатияДенев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
ДокладДамянова С, С Ташева, А Колева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. 1. Листья пауловнии, боярышника обыкновенного и боярышника восточного, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан), 2014, 134 - 136
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Изследване работата на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, I, 2011, 64 - 67
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, SR Rachev, Influence of induction machine and mechanism parameters on starting transient processes in case of constant load conditions., ANALELE UNIVERSITĂŢII “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, ROMANIA, XII (I), 2005, ISSN 1453-7394, 15 - 23
ДокладИванова П, ГТ Добрев, Л Колева, Фракционен състав на белтъчни изолати от слънчогледов шрот, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 370 - 375
СтатияGavrailov S, V. Ivanova, Effects of nitrogen and carbon sources on the production of inulinase from strain Bacillus sp. SG113, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 68 - 73
МонографияКонарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество., КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
СтатияСтоева Д., Т. Николов, Т. Янев, Изследване КПД на хидроагрегат, "Топлотехника", 8, година 5 (3), 2014, ISSN 1314-2550, 38 - 41
ДокладТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Сборник доклади от юбилейната научна конференция „Науката, образованието и времето като грижа“, Смолян, 2007, ISSN 978-954-8767-23-1, 210 - 214
СтатияIvanov I, N. Petkova, YD Tumbarski, R Vrancheva, M Stoyanova, LAVENDER WASTE – PROMISING SOURCE OF TRITERPENOIDS AND POLYPHENOLS WITH ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY, Industrial Technologies, 5 (1), 2018, ISSN 13149911, 26 - 32
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
ДокладН. Петкова, М. Тодорова, П. Денев, Синтез и исследование физикохимических свойств ацетата инулина, Первая международная студенческая научно-практическая конференция студенчество в науке - инновационный потенциал будущего, 2013, 306 - 309
СтатияTaneva DS, TV Prokopov, Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the food industry, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 393 - 398
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технология за производство на натурални захарни изделия тип пралини „Nature Line”, Сборник статей, I, 2015, ISSN 978-619-208-017-4, 250 - 252
СтатияКараджов ГИ, Т Николов, ВМ Чонова, Цв Гогова, ГТ Добрев, Влияние на ксиланазни препарати върху някои показатели на брашното и хляба, Научни трудове УХТ, LIII (1), 2006, 113 - 118
СтатияVutsova AH, Лиляна Павлова, Coherence of policies, Икономически алтернативи, 2, 2012
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж и несигурност, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 62 - 70
СтатияMishev G, S Dishliev, V Rupetsov, Increase the wear resistance of injection molds using PVD coatings, 2014, ISSN 978-3-943563-10-8
СтатияТодорова НП, Един ефективен начин на преподаване на some, any и no, Чуждоезиково обучение, 2, 2008, ISSN 0205-1834, 72 - 76
ДокладДерекювлиев Т Й, Сатурация на субективността, // Доклад, изнесен на научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2016“, 21 октомври, 2016
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по реинженеринг, УХТ, П., ISBN 978-954-24-0116-2, 180, 2007
СтатияКатранджиев Н., НА Шопов, П. Денев, Ал. Гълбулев, On-line регистрационна форма за конференция,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1186 - 1191
ДокладKakalova M, P Merdzhanov, M Stoyanova, A Stoyanova, Obtaining enriched extracts of triterpen compounds. 2. Hawthorn (Crataegus spp.), Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан, 2014, 152 - 154
СтатияРашева ВД, ЦВ Прокопов, ГИ Вълчев, ДС Танева, Еколого-икономически анализ на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух, Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, II, 2011, 38 - 43
Уч. пособиеПашамов Е., Технологични изчисления при преработване на сурова тръстикова захар, Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0275-6
СтатияУзунова ГП, Характеристика на твърд тоалетен сапун, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, 24 - 27
СтатияVutsova AH, Т.Георгиева;Т.Галев;Д чонкова, Impact of 7FP, Innovation BG, 2012
СтатияTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2313-5891, 210 - 214
СтатияТодорова НП, Трудности при превода: филмовите заглавия, Чуждоезиково обучение, 1, 2008, ISSN 0205-1834, 53 - 57
СтатияДерекювлиев Т Й, 3. Части на речта или структуро-семантични класове?, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура. Том III, 2017
СтатияPoirieux M, GA Kostov, RS Denkova, VN Shopska, MG Ivanova, TB Balabanova, RV Vlaseva, Optimization of Conditions for Obtaining Alginate/Olive Oil Capsules for Application in Dairy Industry, Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology, 21 (1), 2017, 11 - 22
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт., изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр, 2009
СтатияТанева И., Н. Петкова, Кр. Добрева, П. Денев, , Выделение и характеристика пектиновых веществ из RosacaninaL, Пищевая наука и технология, 3 (24), 2014, ISSN УДК 664:613. 2:006. 015. 8, 38 - 40
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, ЦВ Прокопов, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на хексан, ацетон и етанол, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1296 - 1299
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Възможности за оползотворяване на растителни отпадъци в биогаз, Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Институт по Розата и Етеричномаслените култури, Казанлък, 2007, 116 - 120
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
СтатияУзунова ГП, МН Перифанова- Немска, Влияние на вегетациoнния период и възрастта на дървесината върху мастно-киселинния състав на орехово масло, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, ISSN ISSN 1311 -9192, 36 - 40
СтатияVutsova AH, . Transfer of technology as way for sustainable development and building up knowledge society, PRADEC Conference Proceedings, 1 (1), 2012
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
ДокладТодорова НП, Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите, Сборник доклади от Петата международна научна конференция „Езикът – феномен без граници“, Варна, 2008, ISSN 978-954-9685-43-5, 407 - 409
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
СтатияН. Делчев, М. Тодорова, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) I. Екстракция на пектиновите вещества от различните части на растението, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 373 - 376
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 4. Източен глог – конкрет и резиноид, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 269 - 274
МонографияПрокопов ЦВ, Изследване върху приложението на ензимни препарати при преработката на растителни суровини, Дисертация, ВИХВП-Пловдив, 2000

Страница 29 от 71

Общо: 3528

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив