Забравена парола

Страница 29 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияLuizova-Horeva TH, The Commercial Transaction Frame and English and Bulgarian Terms Denoting Prices in Tourism and Hospitality, Annales de l’université de Craïova, Seria ştiinţe filologice lingvistică, XL (1-2), 2018, ISSN 1224-5712, 318 - 3301
СтатияA. Bogoeva, AG Durakova, VB Yanakieva, BV Bozadzhiev, Moisture sorption characteristics and storage study of grape seeds flakes., Food Science and Applied Biotechnology, 2 (2), 91-98., 2 (2), 2019, ISSN Doi:10.30721/fsab2019.v2.i2.63, 91 - 98
СтатияКрачанова М., Ел.Павлова, Л.Рачева, В.Късовски, П. Денев, Имунологично активни пектинови полизахариди от растителен произход, Научни трудове на ВИХВП, 44 (1), 2000, 208 - 214
СтатияТошков, НГ, МА Душкова, АТ Симитчиев, АЖ Колева, К Балкански, НД Менков, Экструзия риса и ягод Годжи бери, Вестник ЧГАА, 70 (6), 2014, 123 - 126
ДокладDragoev SG, DK Balev, KP Vassilev, NS Nenov, Effect of new pepper and cummin freon extracts on the proximate composition and sensory properties of ‎Bulgarian type fermented sausage (sudjuk)‎, Proceedings of 56th International Congress of Meat Science and Technology, August 15-20, 2010, Jeju, South Korea‎, E (034), 2010, ISSN ISBN 9782550628927, 1 - 4
ДокладТошков, НГ, ИН Панчев, АТ Симитчиев, Сорбционни характеристики на екструдати от царевичен грис и какаови люспи, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 759 - 762
СтатияIvanova V., A Tonkova, P Petrova, G Pin, P Gencheva, Immobilisation de la cyclodextrine glucanotransferase synthétisée par des bactéries génétiquement modifiées sur des silices et des particules magnétiques, Sci. Works of UFT, 59, 2012, 567 - 572
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Determining Food Quality based on their Colors Characteristics, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 160 - 163
ДокладНесторова Д., Перспективи за развитие на гимнастическата активност на студените в УФТ-Пловдив (актуализиране на учебната програма по „аеробика и каланетика“), Сб доклади Научна конференция, ПУ „П. Хилендарски“, 2010, 119 - 126
ДокладВасилев С., И. Илиева, Влияние на дебелината на разрязвания продукт върху въртящия момент при рязане на хранителни продукти с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В. „Техника и технологии”, XVI, 2017, 89 - 92
ДокладРайнов П, Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителната промишленост, ХВП (4), 2018, 29 - 33
СтатияДуракова АГ, АЛ. Богоева, Р. Кръстева, В. Янакиева, Р. Вранчева, Брашно от субтропичен плод Лукума (Pouteria Lucuma)., Хранително-Вкусова Промишленост. (бр. 7), 2019, ISSN ISSN: 1311-0179, 32 - 35
СтатияДенев П., В. Карагьозов, Хр. Крачанов,, Влияние на катионите върху реологичните свойства на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 375 - 380
СтатияЙорданов ДГ, Възможности за приложение на ултрафилтрация като метод за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателни предприятия, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 311 - 316
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 11. Oriental tobacco – liquid extracts, Vestnik MGUP, 1 (16), 2014, 67 - 69
ДокладKazakova KG, IO Obreshkov, Contemporary aspects of high category restaurant service, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 99 - 100
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Влияние на краткотрайното настойване върху протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Международен енологичен семинар-Приморско, 2012
ДокладДушкова МА, НГ Тошков, АТ Симитчиев, Плътност и експанзионен индекс на екструдирани храни за риби с включването на слънчогледов протеинов концентрат „Сънпро”, Научна конференция на УХТ „Хранителна наука, техника и технологи”, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1266 - 1269
ДокладМ. Илиев, Е. Мечева, Й. Ламбрев, Холистичен изследователски подход в обучението по приложна статистика, Симпозиум "Иновации и бизнес процеси 2014", 2014, 23 - 28
СтатияGentscheva, G., I. Karadjova, I. Alexieva, A. Predoeva, Kr. Nikolova, I. Alexieva, Investigation on the essential and toxic elements in berries from Bulgaria (Plovdiv region), Comptes Rendus de l’Acadеmie Bulgare des Sciences, 67 (9), 2014, ISSN 1310–1331, 1241 - 1248
СтатияЛазаров Л. В., Джурков Т. Г., Експериментално изследване на процеса сушене на рязан тютюн в ротационно-импулсен кипящ слой, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2015“, 2015, ISSN 2367-8569, 62 - 72
СтатияLuizova-Horeva TH, In the frames of translation: a glance at equivalence and translation mechanisms from a cognitive perspective, Актуални проблеми на съвременната лингвистика, 2016, ISSN 978-954-322-872-0, 277 - 284
СтатияMenkov ND, IO Obreshkov, Application possibilities of the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) model by means of interpolation and extrapolation, Bulgarian Chemical Communications, 31 (3-4), 1999, 626 - 634
ДокладDurakova AG, A. Bogoeva, R. Krasteva, T. Gogova, A. Krasteva, N. Georgieva, Sorption characteristics of subtropical fruit – Lucuma powder., The XXIInd National Conference on Termodynamics with International Participation. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering., 595, 2019, ISSN Doi: 10.1088/1757-899X/595/1/012058.1
СтатияВ. Карагьозов, П. Денев, Хр.Крачанов, Пенообразуващи свойства на модифицирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 405 - 410
МонографияMilev M, A. Tagliani, Quantitative methods for pricing options with exotic characteristics and under non-standard hypotheses, Eudaimonia Production Ltd., 79 Rakovski Street, Sofia 1000, 2012, ISBN 978-954-92924-1-1
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Количествено и качествено определяне на протеини в мъст и вино, Студентска научна сесия, 2012
СтатияGogova Tzv, BV Bozadzhiev, D Hrusavov, Technological Characteristics of primitive Cereal of type Triticum Turgidum L.Subsp.Turanicum: Kamut, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 53 - 56
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Instrumental Information Fusion in Expert Systems for Food Classification, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 164 - 167
СтатияStefanov S., H. Hristov, D. Stoeva, Effect of modified atmosphere on the shelf life of pasteurized milk, Conference journal of EcoAgriTourism. Proceeding of BIOATLAS 2012 Conference, 8, (1 (24)), 2012, ISSN 1844-8577, 131 - 136
ДокладIlieva F, VP Oetroupolus, V Dimovska, S Mitrev, I Karov, , Influence of authochtonous yeasts on the quality of wines from Vranec and Cabernet Sauvignon varieties, 24-th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraevo, september 25-28, 2013q Book of abstracts, 2013
СтатияTerziyski GP, VS. Terziyska, An Approach for Engineering Tuning of PID - Controller with Dynamic Object from Second Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 77 - 80
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
ДокладDushkova MA, A. Koleva, AT Simitchiev, D Genev, S Grozdanova, Investigation of mass flow rate during extrusion of rice flour enriched with carrot, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 57 - 62
СтатияДенев П., Хр.Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІ Промени във въглехидратния състав, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 81 - 85
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damyanova, A Stoyanova, Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 7. Burley light air-cured tobacco – liquid extracts, Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
ДокладKostadinov IS, IO Obreshkov, The influence of John Maynard Keynes, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 257 - 259
СтатияЧобанова ДВ, ИЧ Бакърджийски, КГ Бамбалов, ЛА Колева, Влияние на крат-котрайното настойване върху основния състав и протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Лозарство и винарство, 60 (5), 2012, 42 - 48
СтатияКаменов Л, РЙ Кръстева, Сравнителен анализ на тренировъчните програми по плуване преди Сеул-88 и Сидни-2000, Спорт и наука (4), 2001, ISSN 1310-3393, 111 - 117
СтатияБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЦвИ Гогова, ЖТ Горанова, , Физические и сензорные характеристики бисквита без сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.), III Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Сборников материалов конференции, 2013, 61 - 65
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладAlexieva I., Food Cultural Dimensions In Hospitality, XIV th International Conference of Partner Institutions “Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and Events, 2014
ДокладIlieva F, VP Oetroupolus, V Dimovska, S Mitrev, I Karov, , Influence of authochtonous yeasts on the quality of wines from Vranec and Cabernet Sauvignon varieties, 24-th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraevo, september 25-28, 2013q Book of abstracts, 2013
СтатияКатранджиев Н., Н. Карнобатев, Микропроцесорно устройство за измерване на влажност с аналогов сензор HIH-4030, Научни трудове на СУБ-Пловдив, ХIII (серия В), 2016, ISSN 1311-9419, 161 - 164
СтатияTrushanov EG, JT. Stoychev, GP. Terziyski, Automated Control System of Greenhouses, International Journal of Engineering Innovation & Research, Volume 7 (Issue 2), 2018, ISSN 2277 – 5668, 81 - 83
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
СтатияDurakova AG, A. Bogoeva, V. Yanakieva, T. Gogova, I. Dimov, R. Krasteva, K. Dosheva, Storage studies of subtropical fruit Lucuma in powdered form., Bulgarian Journal of Agricultural Science,, 25 (No 6), 2019, ISSN 1310-0351, 1287 - 12921
СтатияДенев П., М.Крачанова, Хр. Крачанов, Върху реакцията на пектин с амоняк. ІІІ Ензимен анализ на амидирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 87 - 91
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Изследване влиянието на процеса на ултрафилтрация за очистване на отпадни води от месодобивната промишленост, Научно списание за селскостопанска и горска наука ”Екология и бъдеще”, 9 (2), 2010, ISSN 1312-0751, 14 - 17
Уч. пособиеМилев М, Приложение на matlab за моделиране и анализ на финансови деривати (ръководство по иконометрия), „Евдемония продъкшън”, България, София, 2012, ISBN 978-954- 92924-2- 8

Страница 29 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив