Забравена парола

Страница 29 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияVutsova AH, O.Ignatova, “The role of public-private partnership for effective technology transfer”, Technology Transfer and Innovations, PRADEC Conference Proceedings, 2 (2), 2013, 11 - 18
ДокладTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus, ІІІ Международная научно-практическая конференция, Воронеж (Россия), 1, 2015, ISSN 2311-6870, 334 - 338
СтатияMishev G, V Rupetsov, S Dishliev, Ch Pashinski, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF MULTILAYER COATING Ti/TiN/TiCrN-ml ON 1.2343 STEEL, 2014, ISSN 978-960-98780-8-1
ДокладТодорова НП, Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език, „Текстове и прочити – приключението продължава“ – сборник доклади от Десетата научна конференция за студенти и докторанти, СУБ - Пловдив, 2009, ISSN 978-954-8238-09-0, 123 - 135
СтатияPetkova N., I. Ivanov, P. Denev, Polyphenolic content and antioxidant activity of different green tea brands available in the bulgarian market – comparative study, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 26 - 32
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
СтатияVelikanov M, V Kamburova, , Energy Еfficiency Project for a Factory Producing Sweets and Baked Goods, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf), 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941,, 163 - 168
СтатияР. Власева, П. Денев, Изследвания върху мастнокиселинния състав на млечно-маслени смеси за функционални млечни продукти, , LVI,.437-442, (2009)., Научни трудове на УХТ, 56, 2009, 437 - 442
СтатияRasheva VD, DS Taneva, GI Valchev, TV Prokopov, Thermodynamic diagram “Enthalpy-hexane vapor content” for humid air-hexane vapor mixture, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 372 - 375
Уч. пособиеАтанасова Т, П Мерджанов, А Стоянова, Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0244-2
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество II, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 79 - 84
ДокладПерифанова- Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, , Київ, НУХТ, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
СтатияВуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
ДокладКонстантинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
СтатияDishliev S, V Rupetsov, G Mishev, M Angelov, Ch Pashinski, Research the Wear Resistance of Multilayer Nanocomposite Coating Ti/TiN/TiCN-ml on 1.2767 Steel, 2014, ISSN 978-973-719-571-5
ДокладTodorova NP, Translation Correspondence of Words with Negative Prefixes from English into Bulgarian, Сборник доклади от Третата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 277 - 283
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, Physicochemical Characterization of pectin from orange peels obtained after different extraction conditions, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 21 - 25
ДокладГрадинарска ДН, Вълкова-Йоргова КИ, Данов КР, ДГ Йорданов, ПБ Боянова, Дворянинова ОП, Соколов АВ, Сравнительная оценка различных по виду натуральных красителей на цветовую характеристику вареных колбас с редуцированным содержанием нитратов, Материалы IV Международной научно- технической конференции „Продовольственная Безопасность: Научное, Кадровое и Информационное Обеспечение”, 2017, ISSN 978-5-00032-310-6, 120 - 132
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по хранителни технологии, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 55 - 60
СтатияН. Делчев, П. Денев, Г. Добрев, Н. Кирчев, Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии, Хранително-вкусова промишленост (4), 2010, 49 - 53
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 6. Обикновен глог – конкрет и резиноид, Технологии и товароведение сельскохозяюственной продукции, (Россия) (3), 2014, 46 - 50
СтатияChochkov RМ, VM Chonova, SV Valova, GI Karadzhov, Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2304-974X, 320 - 326
ДокладСпиров ДС, ДК Господинов, Система за управление на трифазен асинхронен двигател чрез ориентация на магнитното поле., Международна научна конференция “УНИТЕХ’05”, Габрово, I, 2005, ISSN 954-683-325-8, 126 - 130
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum turgidum L. Subsp. Turanicum, II част "Египетска пшеница", Научни трудове УХТ (1), 2007, 148 - 153
СтатияВуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
СтатияRupetsov V, S Dishliev, G Mishev, R Majchrowski, Ch Pashinski, J Javorova, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF NANOCOMPOSITE COATING Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C ON 1.2343 STEEL, 2015, ISSN 1224-029X
ДокладTodorova NP, Structure of the English Absolute Construction, „Съвременният поглед на докторанта към науката“ – сборник доклади от научния форум за докторанти „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение“, Благоевград, 2011, ISSN 978-954-680-787-8, 177 - 181
СтатияЦанева Д., Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 128 - 135
ДокладЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, ИГ Янчев, Изследване реологичните свойства на пълнежна маса за безструктурни колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIII, 1998, 317 - 323
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от енергийната ефективност на учебен корпус І на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 61 - 64
СтатияМ. Иванова, Р. Власева, М. Перифанова, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава е свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални храни, Хранително-вкусова промишленост (3), 2012, 29 - 32
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
Уч. пособиеАтанасова Т, М Перифанова-Немска, А Стоянова, Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24.0287-9
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
ДокладIvanova P, V Chalova, GT Dobrev, L Koleva, I Pishtiyski, Transglutaminase modification of sunflower proteins, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie, 100 (4), 2015, 82 - 95
СтатияVutsova AH, Й.Минова, Financing of secondary education in the Netherlands and Bulgaria – comparative analysi, Pedagogy, 86 (1), 2014, 144 - 154
СтатияКonarev A, Konstantinova S, Security and Investments in the Industry, Yearbook CEA - Plovdiv, Vol. X, 2014, ISSN 1313–8472, 48 - 59
ДокладТодорова НП, Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие, Сборник доклади от Осмата научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, София, 2012, ISSN 1314-3948, 37 - 45
СтатияTumbarski YD, V. Lincheva, N. Petkova, R. Nikolova, R. Vrancheva, I. Ivanov, Antimicrobial activity of extracts from areal parts of Potentilla (Potentilla reptans L.), Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 37 - 43
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Математическое моделирование процесса деаэрации фарша для колбасы, Пищевая технология, 1, 2000, 77 - 80
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
СтатияБинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
СтатияДамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
СтатияProkopov TV, G Mechenov, Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Ukrainian Food Journal, 2 (4), 2013, 489 - 498
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, A Kostov, Influence of enzyme maceration and homogenisation pressure upon nectar sedimentation during storage, In: Oliveira, J. (Ed.). Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Process, Porto, Portugal, 5, 1995, 85 - 87
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Methodics for calculation and control of purification lime consumption in row cane sugar processing, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 41 - 44
СтатияUzunova GP, M Perifanova - Nemska, Chemical composition of walnut oil from fruits on different years old branches, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (34), 2015, 494 - 497

Страница 29 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив