Забравена парола

Страница 3 от 68

Общо: 3398

ВидЗаглавиеWebSciScopus
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по бизнес комуникации и преговори.., УХТ, П., 220 стр. ISBN 978-954-24-0140-7, 220 стр, 2008
Уч. пособиеХаджиев БИ, Курс по управление на маркетинга (статика и динамика през призмата на комплексен реинженеринг), УХТ, Пловдив, 285 стр, ISBN 978-954-24-0210-7, 2012
МонографияХаджиев БИ, Д. Грибачев, Оптимистична история и теория на предприемачеството - книга първа. Истината и заблудите в съвременния свят., ISBN 954-9752-42-9, ЦРХЦ Анима, Пловдив, 2005г., 319 стр., 2005
МонографияХаджиев БИ, Европейска икономическа интеграция / монографично изследване, УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0146-9, П. 2009, 176 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условия на глобализация на икономиката, изд. УИ УХТ, ISBN 978 -954-24-0117-9, П. 2008, 640 стр., 2008
МонографияХаджиев БИ, Ръководство за разработване на реинженерингов бизнес план / монографично изследване предназначено за предприемачи и мениджъри ... /.,, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0136-0, П 2009), 113 стр., 2009
МонографияХаджиев БИ, Реинженеринг на е-бизнеса, изд. УИ УХТ, ISBN 978-954-24-0212-1, П. 2013, 82 стр;, 2013
МонографияХаджиев БИ, Българското предприемачество и пътят напред, ISBN 954-9752-32-1, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима м. март 2004, 380 стр;, 2004
МонографияХаджиев БИ, Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България, ISBN 954-9752-25-9, ТК- Пловдив, ЦРХЦ Анима 2002, 84 стр.;, 2002
МонографияХаджиев БИ, Разумното управление - реинженеринг, ISBN 954-9752-20-8, ТК- Пловдив” и ЦРХЦ Анима, Пловдив, 412стр., 2000
МонографияХаджиев БИ, Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката (по примера на индустриалните организации от ХИ), ISBN 978-954-24-0215-2, УИ УХТ, 310стр., 2012
СтатияB. Georgieva, D. Karashanova, R. Angelov, AM Slavov, IN Vasileva, TM Dodevska, TEM characterization of silver and gold nanoparticles synthesized by a “green” method using water extract of Rosa Damascena petals waste and beer weast, Bulgarian Chemical Communications, 50 (F), 2018, ISSN ISSN: 0324-1130, 158 - 1621
СтатияIvanov I., R. Vrancheva, N. Petkova, Y. Tumbarski, I. Dincheva, I. Badjakov, Phytochemical compounds of anise hyssop (Agastache foeniculum) and antibacterial, antioxidant, and acetylcholinesterase inhibitory properties of its essential oil, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 9 (02), 2019, ISSN 2231-3354., 072 - 0781
СтатияPetkova N., Popova A, I. Alexieva, Antioxidant properties and some phytochemical components of the edible medicinal Malva sylvestris L,, Journal of Medicinal Plants Studies, 7 (1), 2019, ISSN ISSN (E): 2320-3862 ISSN (P): 2394-0530., 96 - 99
СтатияMG Georgieva, AI Tashev, DG Atanasov, Energy efficiency of impulse drying regimes of beetroot, Bulgarian Chemical Communications, Volume 50 (Special Issue G), 2018, ISSN 0324-1130, 230 - 23511
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, M Stoyanova, A Pavlov, T Rustad, CLM Silva, VI Chalova, Valorization of rapeseed meal: Influence of ethanol antinutrients removal on protein extractability, amino acid composition and fractional profile, Waste and Biomass Valorization, 2019, 1 - 1111
СтатияIvanova P, H Kalaydzhiev, TTz Dessev, CLM Silva, T Rustad, VI Chalova, Foaming properties of acid-soluble protein-rich ingradient obtained from industrial rapeseed meal, Journal of Food Science and Technology, 55 (9), 2018, 3792 - 379811
СтатияKalaydzhiev H, P Ivanova, G Uzunova, I Manolov, V Chalova, Biuret and Bradford methods suitability for protein quantification in rapeseed meal, Serbian Journal of Agricultural Sciences, 67 (1), 2018, ISSN 0350-1205, 87 - 92
СтатияIvanova P, VI Chalova, H Kalaydzhiev, M Perifanova - Nemska, T Rustad, L Koleva, Pepsin-assisted transglutaminase modification of functional properties of a protein isolate obtained from industrial sunflower meal, Food Technology and Biotechnology, 55 (3), 2017, 420 - 42811
СтатияIvanova P, H Kalaydzhiev, T Rustad, CLM Silva, VI Chalova, Comparative biochemical profile of protein-rich products obtained from industrial rapeseed meal, Emirates Journal of Food and Agriculture, 29 (3), 2017, 170 - 17811
СтатияIvanova P, V Chalova, G Uzunova, L Koleva, I Manolov, Biochemical characterization of industrially produced rapeseed meal as a protein source in food industry, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 10, 2016, ISSN 2210-7843, 55 - 621
СтатияИванова П, Хр Калайджиев, В Чалова, Л Колева, Влияние на протеолизата върху трансглутаминазната модификация на слънчогледови белтъчни изолати, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 321 - 326
СтатияStrinska HN, GT Dobrev, VT Dobreva, BY Zhekova, P Ivanova, Optimization of Salt Composition of Nutrient Medium for Lipase Production by Rhizopus Arrhizus, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61, 2014, ISSN 1314-7102, 491 - 496
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, Functional properties of protein isolated from industrially produced sunflower meal, International Journal of Food Studies, 3 (2), 2014, 203 - 2121
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, I Pishtiyski, Amino acid composition and solubility of proteins isolated from sunflower meal produced in Bulgaria, International Food Research Journal, 20 (6), 2013, 2995 - 30001
СтатияИванова П, Л Колева, ВИ Чалова, Приложимост на биуретов метод и метод на Брейдфорд за количествено определяне на белтъци в слънчогледови продукти, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 694 - 699
СтатияIvanova P, V Chalova, L Koleva, I Pishtiyski, M Perifanova - Nemska, Optimization of protein extraction from sunflower meal produced in Bulgaria, Bulg. J. Agric. Sci., 18, 2012, 153 - 16011
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, Output and Power Characteristics of LLC Resonant DC-DC Converters for Photovoltaic Applications, International Journal of Engineering Innovation & Research, 8 (1), 2019, ISSN 2277-5668, 40 - 51
СтатияS. Minkova, VP Vladev, N. Hristova-Aqakumova, RN Gabrova, K. Nikolova, T. Evtimov, V. Hadjimitova, Comparative study of the characteristics of red Bulgarian and French wines using applied photonics methods, Proc. SPIE, 11047, 2019, ISSN 9781510627697, 110470O-1 - 110470O-611
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Artificial Neural Network for Identification of Multicomponent Mixtures of Tea, Proceedings of the 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 2017, ISSN 2603-3259 (Print), ISSN 2603-3267 (Online), 409 - 412
СтатияСестримска М., Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход, Списание Автоматика и информатика, 3, 2016, ISSN 0861-7562, 13 - 19
ДокладSestrimska M.,, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Self-Organizing Artificial Neural Network a Kohonen to be Multifactorial Classification of „English Breakfast“ Tea, with Different Geographical Origin of Components, Proceedings of the 63rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2016”, Vol. 63 (Is.2), 2016, ISSN 1314-7102, 313 - 320
СтатияProkopov TV, VM Chonova, AM Slavov, T Dessev, ND Dimitrov, N. Petkova, Effects on the Quality and Health-enchancing Properties of Industrial Onion Waste Powder on Bread, Journal of Food Science and Technology, 55 (12), 2018, ISSN 0022-1155, 5091 - 509711
СтатияIA Kiryakov, TV Prokopov, MG Georgieva, AI Tashev, LV Lazarov, Equilibrium Moisture Content of Onion Processing Waste Powder, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II Forestry-Wood Industry-Agricultural Food Engineering, 11(60) (No.2), 2018, ISSN 2065-2135, 115 - 1201
ДокладObreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological Properties of Pumpkin Fruit Puree Emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 2015, 48 - 51
ДокладGlushkova V, I Obreshkov, Terzieva V, Sensory evaluation of cakes with non-traditional flours, 80 Міжнародна Наукова Конференція Молодих Учених, Аспірантів і Студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2014, 232 - 233
СтатияObreshkov I, N Kravchenko, Statistical Approach to the Quality of Some Bulgarian Honeys, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 2012, ISSN 1311-3321, 22 - 26
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
СтатияMenkov ND, IO Obreshkov, Application possibilities of the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) model by means of interpolation and extrapolation, Bulgarian Chemical Communications, 31 (3-4), 1999, 626 - 634
ДокладРайнов П, Приложение на софтуерния продукт Flow Simulation в хранителната промишленост, ХВП (4), 2018, 29 - 33
СтатияLuizova-Horeva TH, The Commercial Transaction Frame and English and Bulgarian Terms Denoting Prices in Tourism and Hospitality, Annales de l’université de Craïova, Seria ştiinţe filologice lingvistică, XL (1-2), 2018, ISSN 1224-5712, 318 - 3301
ДокладLuizova-Horeva TH, Kostov, G.A., Storing or Stirring: Containment vs Action in English and Bulgarian container terms, Scientific Works of University of Food Technologies, LXIV (1), 2017, ISSN 2535-1311, 340 - 346
СтатияLuizova-Horeva TH, Metaphor in the semantics of some food-related nominal compounds, Indian Journal of Applied Research, 6 (4), 2016, ISSN 2249-555X, 751 - 753
Уч. пособиеKornelia Choroleeva, Учебно помагало по английски език за хранителни технологии, Част 3: Upper-Intermediate, Holistic Approach to Regional Vocational Sector-based Training No UK/06/B/F/LA-162_538, програма „Леонардо да Винчи”, 2008
ДокладAndreeva HT, Lena F. Kostadinova-Georgieva, N. Katrandzhiev, Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения, Proceedings of the 64th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology-2017”, Vol. LXIV (Issue 1), 2017, ISSN ISSN 1314-7102 CD, E-ISSN 2535-1311 online, 257 - 262
ДокладДанев А, HT Andreeva, A Bosakova-Ardenska, LF Kostadinova-Georgieva, Region of interest improvement by image processing in brown bread porosity evaluation, VII International Conference of Young Scientists – ICYS 2017, Научни трудове СУБ Пловдив, Серия В. Техника и технологии,, том ХV, 2017, ISSN ISSN 1311-9419, 43 - 46
ДокладObreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
СтатияД Христозов, ИЙ Влаева, ВП Владев, Пикнометър за определяне плътността на твърди тела., Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, XVIII, 2018, ISSN 1311-9192, 25 - 28
Уч. пособиеДинков ГД, НД Банков, ИМ Маслинков, МГ Динкова, ДС Спиров, ХП Динков, ПИ Никовски, АС Вучев, Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника, ЕЕ, УХТ-Пловдив, бул. Марица 26, 2010, ISBN 978-954-24-0159-9

Страница 3 от 68

Общо: 3398

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив