Забравена парола

Страница 3 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладMatev G., Petkova N, R. Vranchevа, I. Ivanov, A. Pavlov, P. Denev, Synthesis, characterization and application of sucroesters as antimicrobial agents, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” Bulgaria, Scinetific papers, 39 (5), 2014, ISSN 0204-5346, 17 - 23
ДокладPetkova N, P. Denev, M. Ivanova, R. Vlaseva, M. Todorova, Influence of harvest time on fructan content in the tubers of Helianthus tuberosus L., Nutrihort proceeding papers: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality September 16-18, 2013, Ghent, 2013, ISSN 978-9040303463, 284 - 289
ДокладPetkova N, P. Brabant, A. Masson, P. Denev, HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products, Scientific works of UFT, “Food Science, engineering and technologies”, 18-19 October 2013, Plovdiv, LX, 2013, 761 - 765
ДокладИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, П. Денев, В. Георгиев, А. Павлов, Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalis и Fumaria thuretii Bioss, Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии 2013”, 60, 2013, 638 - 642
ДокладДенев П, Н. Петкова, И. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на Русенския университет, Биотехнологии и хранителни технологии, 52 (10.2), 2013, 174 - 178
ДокладPetkova N, Eh. Ehlimanov, I. Ivanov, P. Denev, Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Proceeding book of International Scientific-Practical Conference, "Food, Technologies & Health", 2013, 142 - 146
ДокладПешлова М, Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
ДокладПеткова H, М. Саватинова, Б. Витанова, П. Денев, Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 45 - 53
ДокладМатев Г, Н. Петкова, П. Денев, В. Попова, Ст. Актерян, Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии (серия В:), IX, 2012, ISSN 1311-9419, 106 - 109
ДокладPetkova N, M. Todorova, Kr. Nikovska, P. Denev, New fatty esters of soluble dietary fibers with emulsifying properties, 18th International conference NAROSSA, Magdeburg, Germany, Proceeding papers, CD, 2012, 1 - 6
ДокладИванова М, Р. Власева, М. Перифанова-Немска, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава и свойствата на растителните масла с цел влагане във функционални млечни продукти, Хранително вкусова промишленост, 3, 2012, 29 - 32
ДокладПеткова H, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (инулин и олигофруктози) в лечебни растения, Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет - Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 399 - 404
ДокладВитанова Б, Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula helenium L.), Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет. Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 353 - 358
ДокладPencheva D, N. Petkova, P. Denev, Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, “Food Science, engineering and technologies”, LIX, 2012, 339 - 344
ДокладПеткова H, Р. Вранчева, И. Иванов, П. Денев, А. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ", 2012, 49 - 54
ДокладПеткова H, М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери, Научни трудове на съюза на учените Пловдив, серия Б, Естестверни и хуманитарни науки, XII, 2010, 303 - 306
ДокладДенев П, В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, А. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, AC Стоянова, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини 1. плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.), Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Техника и технологии, VIII ((Серия В)), 2010, 125 - 129
ДокладTemkov M, N. Petkova, P. Denev, А. Krastanov, Characterization of inulin from Helianthus tuberosus L. obtained by different extraction methods – Comparative study, Scientific Works of University of Food Technologies, LXII, 2015, 461 - 464
ДокладPetkova N, P. Denev, Methods for determination of inulin, Proceedings Book of International Scientific-Practical Conference "Food, Technologies & Health", 2015, ISSN 2367-6213, 135 - 140
ДокладKolaneva S, I. Ivanov, N. Petkova, D. Mihaylova, Polyphenolic profile and in vitro antioxidant activities of herbal infusions from commercially available Mentha piperita, Proceedings of the XIII National Conference “Natural Science” 2015, 25-27 September, Varna, 2016, 11 - 15
ДокладYanakieva K, N. Petkova, I. Ivanov, In vitro antioxidant activity of herbal infusions, Proceedings of Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“April 24, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2015, 122 - 128
ДокладPetkova N, D. Vassilev, R. Grudeva, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of undecylenoyl sucrose esters, International Scientific Conference “Unitech 2015” 20 – 21 November 2015 Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov” – Gabrovo, 2015, ISSN 1313-230X, 517 - 521
ДокладMurdzheva D, Iv. Vasileva, N. Petkova, I. Ivanov, M. Todorova, P. Denev, New approach for synthesis of amidated alginic acids, Proceedings of the 12th International Conference on Polysacchrides-Glycoscience, Prague, 19th -21st October 2016, 2016, ISSN 2336-6796, 208 - 2121
ДокладMurdzheva D, N. Petkova, Iv. Vasileva, M. Todorova, M. Ognyanov, I. Ivanov, P. Denev, Accelarated modification of low-methoxylated celery pectin, Proceedings of the 12th International Conference on Polysacchrides-Glycoscience, Prague, 19th -21st October 2016, 2016, ISSN 2336-6796, 213 - 2171
ДокладKolev KI, Novel Computer Vision System for Food Quality Monitoring, III Международной научно-технической конференции “Инновационные технологии в пищевой промышленности наука, образование и производство”, ВГУИТ, Воронеж, 2016, ISSN 2500-0683, 607 - 611
ДокладPetkova N, G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of inulin esters with potential antimicrobial activity, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 408 - 412
ДокладVassilev D, N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Morphology of polyvinylchloride containing sucrose palmitate as bio-plasticizer, Proceeding of International Scientific Conference “Unitech 2016”- Gabrovo, I, 2016, ISSN 1313-230X, 374 - 378
ДокладPetkova N, D. Vassilev, R. Grudeva, Iv. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “Green” synthesis of sucrose acetates and characterization of their foaming and emulsifying properties, 4 th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, Book of Proceedings, Zagreb, Croatia, 2016, 113 - 119
ДокладTaneva DS, TV Prokopov, DK Balev, MV Hadjikinova, DS Stoev, Investigation of working environment parameters in meat processing, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012. Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 190 - 194
ДокладHadzhiev BI, TV Prokopov, A Pasheva, Increasing of eco-efficiency in food industry by processes reengineering, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry-2012, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova, II, 2012, 369 - 374
ДокладДворянинова ОП, ДГ Йорданов, АВ Соколов, АЛ Боякова, МВ Бобрешова, Перспективы применения глубокой разделки при переработке гидробионтов, Материалы Международной научно-практической конференции "Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса", ВГУИТ, Воронеж, 2015, ISSN 978-5-00032-111-9, 246 - 251
ДокладGradinarska DN, KR Danov, KI Valkova-Jorgova, DG Yordanov, KV Vasilev, Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry–cured sausages, Proc. 56 International Congress of Meat Science and Technology, August 15-20, 2010, Jeju, South Korea (E057), 2010
ДокладЙорданов ДГ, Сравнителен анализ на методи за дране на свине, Сборник доклади от VIII-ма Национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве’2010”, 2010, 305 - 310
ДокладКостова И, С Дамянова, M Ergezen, П Мерджанов, А Стоянова, Антимикробная активность экстрактов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb.), Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промышлености и индурстрии гостеприимства”, Аламатинский технологический университет 12 - 13 октября, 2012, 87 - 89
ДокладDamianova S, S Tasheva, M Ergezen, P Merdzhanov, A Stoyanova, Extracts from hawthorn (Crataegus orientalis Pall. ex. Bıeb.) grown in Turkey for application in cosmetic, International Conference “Modern Technologies in the Food Industry – 2012”, Chisinau, Republic of Moldova, 1 – 3 November, 1, 2012, 322 - 327
ДокладTasheva S, S Damianova, M Ergezen, P Merdzhanov, A Stoyanova, Coefficient of diffusion of aromatic products from hawthorn (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb.), International Conference “Modern Technologies in the Food Industry – 2012”, Chisinau, Republic of Moldova, 1 – 3 November, 2, 2012, 181 - 186
ДокладTasheva S, T Atanasova, G Valchev, V Rasheva, A Stoyanova, Thermodynamic diagrams for vapor-liquid phase equilibrium of the systems “essential oil-water” 10. Anise, Мiжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку мясноi, олiежировiта молочноi галузей, 22 – 23 березня, Киев, 2012, 86 - 90
ДокладErgezen M, П Мерджанов, Н Начева, А Стоянова, Получение экстрактов из листьев и плодов боярышника, Сборник материалы Первая международная студенчесская научно-практическая конференция “«Студенчество в науке – инновационный потенциал будещeго”, 12.04.2013 , Набережные Челны, Республика Татарстан, 2013, 16 - 17
ДокладМерджанов П, М Какалова, Г Тончева, А Стоянова, Минерален състав на пресовки от плодове на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot)), Сборник материали на международна конференция на младите учени, Съюз на учените – Пловдив, 13 – 16 юни 2013, 2013
ДокладДамянова С, С Ташева, А Колева, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растениях. 1. Листья пауловнии, боярышника обыкновенного и боярышника восточного, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан), 2014, 134 - 136
ДокладKakalova M, P Merdzhanov, M Stoyanova, A Stoyanova, Obtaining enriched extracts of triterpen compounds. 2. Hawthorn (Crataegus spp.), Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприемства”, 16 – 17 октября, Алматы (Казахстан, 2014, 152 - 154
ДокладДамянова С, С Ташева, Ж Набиева, М Стоянова, Т Атанасова, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. Боярышник, анис и тмин, Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции “Производство и переработка сельскохозяюственной продукции: Менеджмент качества и безопасности”, 11 – 13 февраля, Воронеж, Россия,, 2015, 158 - 162
ДокладВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 363 - 368
ДокладПрокопов ЦВ, Влияние на изменението на климата върху качеството и безопасността на храните, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 411 - 418
ДокладПрокопов ЦВ, Биосорбция на Cd(II) от водни разтвори с брашно от топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – Моделиране на адсорбционна изотерма, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 405 - 410
ДокладПрокопов ЦВ, МИ Николова, ДС Танева, ИВ Милкова-Томова, Оптимизация процесса экстракций каротеноидов из кожуры болгарских помидоров сорта „Каробета“, Сборник материалов II Международной научно-технической конференции „Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство“, ФГБОУ ВО „Воронежский государственны университет инженерных технологии“, 2015, 352 - 357
ДокладКиряков ИИ, ДГ Йорданов, Масовлагообменни параметри на гроздови семки, Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии’ 2010”, ТУ - Сливен, 25-27 юни, 2010, Топлотехника №1, 1 (1), 2010, 39 - 42
ДокладМитев ПС, НБ Благоева, НС Стоянов, ДГ Йорданов, Оптимизиране на режима на третиране на дъбова дървесина в експериментална уредба за термична обработка, Научни трудове УХТ „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, LVII (1), 2010, 300 - 306
ДокладYordanov DG, M Ivanova, AI Angelov, GV Angelova, Traceability and Food Safety of Poultry Meat, Book of Abstracts - 2nd MoniQA International Conference, Energing and persisting food hazards:Analytical challenges and socio-ecomonic impact, Krakow, Poland, 8 - 10 June 2010, 2010
ДокладFikiin KA, Akterian SG, Should raw eggs be refrigerated? Does the current EU regulation ensure high-quality shell eggs for the European consumers?, 30th International Conference of the European Federation of Food Science and Technology, Vienna, EFFoST, 28-30 Nov 2016 (Abstract No. 0477), 2016

Страница 3 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив