Забравена парола

Страница 30 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладГеоргиева МГ, ГР Раичков, ИА Киряков, Влияние на параметрите на влажния въздух върху енергийните разходи за сушене на влагобезинерционни материали, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В. Техника и технология, II, 2003, ISSN 1311-9419, 12 - 18
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ДГ Атанасов, Н Данчева, Изследване на енегийната ефективност на режими на сушене на тиква, V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18 май, 2013, 1, 2013, 208 - 212
ДокладГеоргиева МГ, АИ Ташев, ГР Раичков, Изследване на енергийната ефективност на несиметрични импулсни режими на сушене на картофи, Научни трудове на СУБ - Пловдив, 1, 2012
СтатияГеоргиева ЛД, АИв Павлов, МР Баева, ДВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клюквы Vaccinium vitis-ideae L., Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 67 - 69
ДокладГеоргиева Л, А Марчев, И Иванов, Д Ганева, Б Божинов, А Павлов, Адаптирани HPLC методи за определяне на каротеноиди и токофероли в различни сортове домати, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 632 - 637
ДокладГеоргиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
СтатияГеоргиева Д, ТМ Додевска, ЕГ Хорозова, НД Димчева, Електрохимия на миоглобин хемисорбиран върху позлатен графит, Научни трудове на ПУ”Паисий Хилендарски”, 38 (5), 2011, ISSN 0204-5346, 167 - 175
ДокладГеоргиева Г, Т Станчев, С Константинова, Община Родопи като туристическа дестинация., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 52 - 56
ДокладГеоргиев Н, ГП. Терзийски, Автоматизация на процеса при производство на кашкавал във фирма “Милк инженеринг” ООД – гр. Смолян, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, LXII, 2015, 638 - 642
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Лъскова И., Ангелов А., Ангелов А., Проучване на микотоксин-синтезиращия потенциал на плесенни гъби, изолирани от плодове Aronia Melanocarpa (Michx.) Ell.), Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, 536 - 541
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Гочева В., Ангелов А., Изолиране и идентификация на плесенни гъби от плодове на арония (Aronia melanocarpa),, Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 2011, 159 - 164
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Ангелов А., Проучване на възможността за преминаване на микотоксини от инфектирана тъкан на плодове на арония (Aronia melanocarpa(Mitchx) ELL.) и влиянието на технологичните операции, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 471 - 476
СтатияГенчев Р., Ангелова Г., Ангелов А., Микотоксини – опасни естествени замърсители в храните, Научни трудове на УХТ, LVII (1), 2010, 563 - 569
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, Якостни показатели на стъклените опаковки за хранителната индустрия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том X, 2012, ISSN 1311-9419, 113 - 117
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Сравнителен анализ на якостните характеристики на стъклени опаковки за хранителни продукти, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, VOL. III (4), 2013, ISSN 1314-4111, 146 - 149
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Определяне на критичните зони за разрушаване на стъклена опаковка за хранителни продукти в среда на SolidWorks, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XI, 2013, ISSN 1311-9192, 41 - 45
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Напрежение на разрушаване на един тип стъклена бутилка за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора, Vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, pag. 61 - 66
ДокладГанчовска ДГ, КГ Ангелов, ЗИ Ходжева, Прилагане на SOLOD WORKS SIMULATION за определяне на еквивалентните напрежения на стъклена бутилка за пиво при натоварване с вътрешно налягане и температура, Научни трудове на СУ Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XIV, 2017, ISSN 1311-9419, стр.112 - 115
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 37 - 41
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими, VІ International conference of young scientists 11-13 June 2015, Plovdiv, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities,, Vol. XVII, 2015, ISSN 1311-9192, pag. 124 - 127
ДокладГанчовска ВК, ЛФ Костадинова-Георгиева, ПБ Боянова, ПТ Панайотов, Определяне на някои характеристики на качеството на сирене на базата на изображения във видимата област на спектъра, Научни трудове на УХТ, 59 (1), 2012, 123 - 127
СтатияГаненко СВ, ЕИ Столбовая, НА Старикова, ЦВ Прокопов, Разработка кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств, Научный журнал АПК России, 72 (2), 2015, 91 - 96
СтатияГандев С, М Перифанова-Немска, В Арнаудов, Оценка на френския сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България, Растениевъдни науки,, XLIX (5), 2012, 79 - 861
СтатияГавраилов С, В. Иванова, Инулинази - значение, приложение, получаване, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 155 - 162
ДокладВътева РД, ГИ Караджов, МН Манджуков, РМ Чочков, , Характеристика на някои основни показатели на царевично брашно, Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, Русия, 2009, ISSN 978-5-8333-0359-7, 42 - 45
ДокладВълчев, С.Е., Минчев, М.С., Арнаудов, М.Н, Климатична инсталация на директно изпарение с рекуперативен топлообменен апарат, Научни трудове на Съюз на учените Пловдив Серия В Техника и технологии, XVII, 2019, ISSN 1311-9419, 14 - 17
СтатияВълчев СЕ, Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства, Научни трудове на Съюз на учените - Пловдив, Серия В, Техника и технологии, XII, 2014, ISSN 1311-9419, 86 - 92
СтатияВълчев СЕ, НС. Ненов, Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води, Топлотехника (2), 2014, ISSN 1314-2550, 72 - 75
ДокладВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 363 - 368
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” (10), 2014, ISSN 1314-1880, 363 - 368
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част II - определяне на основни физико - химични показатели, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 2016, ISSN 2367-9530, 266 - 271
СтатияВълчев СЕ, НС Ненов, Д Блажева, Оценка на екологичния ефект от пречистването на промишлени отпадъчни води чрез термопомпена система. Част I - Определяне концентрацията на общо сухо вещество и микробиологичен анализ, Сборник от докладите от Национална научно - техническа конференция с международно участие "Екология и здраве"Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 2016, ISSN 2367-9530, 259 - 265
СтатияВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Перманентното вентилиране на помещения и сгради – фактор на здравословен комфорт, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 7 - 9
ДокладВълчев МС, ГР Раичков, МГ Георгиева, Изследване динамиката на топлопреносния процес в регенеративен апарат с топлоакумулиращ пълнеж, Топлотехника, Издателство на Технически университет- Варна, Национално Научно техническо дружество по ТММ, 1 (6), 2014, ISSN 1314-2550, 3 - 6
СтатияВълчев ДГ, НА Шопов, Уейвлетно базирана класификация в терахерцов анализ на захари, Сборник с доклади от международна научна конференция “Унитех’2016”, Габрово, ТОМ II, 2016, ISSN ISSN 1313-230X, II-371 - II-374
ДокладВълчев ГИ, ЕИ Шалапатова, ИА Киряков, ВД Рашева, Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух, Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив на тема "Науката пред прага на новото хилядолетие", Секция "Селскостопански и технически науки", Том I, 1998, 389 - 392
ДокладВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители, XV Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, 16-19 септември, гр. Созопол, Сборник доклади, ТУ–София, Специално издание на сп. „Топлотехника за бита”, I, 2010, 279 - 285
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, СЦ Ташева, Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Механика на машините, ТУ-Варна, XVIII (4), 2010, 73 - 76
СтатияВълчев ГИ, ДС Танева, ВД Рашева, Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIII (2), 2006, 183 - 188
СтатияВълчев ГИ, ВД Рашева, СЦ Ташева, ДС Танева, Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, 334 - 339
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений, VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Могилев, Беларус, Teзисы докладов, 1, 2011, 22 - 26
ДокладВълчев ГИ, ВД Рашева, ДС Танева, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат, Научна конференция "Механика на машините" 2004, ТУ-Варна, XII (54), 2004, 18 - 21
СтатияВълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на Университета по хранителни технологии, Топлотехника, 4, 2013, 7 - 10
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика, Топлотехника, 5 (2), 2014, 76 - 79
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и опазване на околната среда, Инсталации (2), 2014, ISSN 1312-2584, 4 - 7
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Анализ на енергийните спестявания получени в резултат от внедряването на енергоспестяващи мерки в учебен корпус 4 на УХТ, Научни трудове УХТ, 60, 2013, 1282 - 1286
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25

Страница 30 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив