Забравена парола

Страница 30 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияТанева И., Н. Петкова, Кр. Добрева, П. Денев, , Выделение и характеристика пектиновых веществ из RosacaninaL, Пищевая наука и технология, 3 (24), 2014, ISSN УДК 664:613. 2:006. 015. 8, 38 - 40
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, ЦВ Прокопов, Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на хексан, ацетон и етанол, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 1296 - 1299
ДокладЗлатев Т, МВ Хаджикинова, ЦВ Прокопов, Възможности за оползотворяване на растителни отпадъци в биогаз, Сборник с доклади на Юбилейна научна сесия “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Институт по Розата и Етеричномаслените култури, Казанлък, 2007, 116 - 120
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
СтатияУзунова ГП, МН Перифанова- Немска, Влияние на вегетациoнния период и възрастта на дървесината върху мастно-киселинния състав на орехово масло, VI Международна конференция на младите учени, 11- 13 Юни 2015 г., Научни трудове СУБ-Пловдив, (Серия В. Техника и технологии), XVII, 2015, ISSN ISSN 1311 -9192, 36 - 40
СтатияVutsova AH, . Transfer of technology as way for sustainable development and building up knowledge society, PRADEC Conference Proceedings, 1 (1), 2012
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и интелигентна специализация на България, Научно-приложна конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие”, Том 1, 2014, ISSN 978-619-202-037-8, 359 - 366
ДокладТодорова НП, Презентацията в часовете по английски език за специфични цели – ефективно средство за развиване на комуникативните умения на студентите, Сборник доклади от Петата международна научна конференция „Езикът – феномен без граници“, Варна, 2008, ISSN 978-954-9685-43-5, 407 - 409
СтатияКръстева РЙ, Антропометричен статус и хранителни навици на ученици от първи клас в начален етап на основната образователна степен., Спорт и наука (бр. 2), 2017, ISSN 1310-3393, 153 - 160
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по управление на иновациите., изд. УИ УХТ, П , 113 стр. ISBN 978-954-24-0137-7, 2013
СтатияBinev I, V Rasheva, S Tasheva, N Georgieva, M Konstantinov, Analysis of Measures to Improve Energy Efficiency of Faculty "Technics and Technologies" of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Applied Researches in Technics, Technologies and Education AETTE, Journal of the Facultyof Technics and Technoligies, Trakia University, vol. 3, (No 3 - doi: 10.15547/artte.2015.03.007, available at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/)), 2015, ISSN ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (on line), 258 - 264
СтатияН. Делчев, М. Тодорова, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) I. Екстракция на пектиновите вещества от различните части на растението, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 373 - 376
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 4. Източен глог – конкрет и резиноид, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 269 - 274
МонографияПрокопов ЦВ, Изследване върху приложението на ензимни препарати при преработката на растителни суровини, Дисертация, ВИХВП-Пловдив, 2000
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество I, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 75 - 79
СтатияГогова Цв, ГИ Караджов, , Технология на малки хлебчета тип "Земел" от замразено тесто, Хранително - вкусова промишленост (7), 2007, 46 - 50
СтатияVutsova AH, O.Ignatova, “The role of public-private partnership for effective technology transfer”, Technology Transfer and Innovations, PRADEC Conference Proceedings, 2 (2), 2013, 11 - 18
ДокладTasheva S, Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Mobiledistillation apparatus, ІІІ Международная научно-практическая конференция, Воронеж (Россия), 1, 2015, ISSN 2311-6870, 334 - 338
СтатияMishev G, V Rupetsov, S Dishliev, Ch Pashinski, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF MULTILAYER COATING Ti/TiN/TiCrN-ml ON 1.2343 STEEL, 2014, ISSN 978-960-98780-8-1
ДокладТодорова НП, Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език, „Текстове и прочити – приключението продължава“ – сборник доклади от Десетата научна конференция за студенти и докторанти, СУБ - Пловдив, 2009, ISSN 978-954-8238-09-0, 123 - 135
СтатияPetkova N., I. Ivanov, P. Denev, Polyphenolic content and antioxidant activity of different green tea brands available in the bulgarian market – comparative study, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 26 - 32
СтатияParzhanova A.B, N. Petkova, I Ivanov, S. Ivanova, Evaluation of Biologically Active Substance and Antioxidant Potential of Medicinal Plants Extracts for Food and Cosmetic Purposes, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10 (7), 2018, ISSN 0975-1459, 1804 - 18091
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по теоретични основи на управлението, ЦХЦ Анима и ТК . ISBN 954-9752-39-9, 276 стр, 2003
СтатияVelikanov M, V Kamburova, , Energy Еfficiency Project for a Factory Producing Sweets and Baked Goods, 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, Arges County, Romania, June 4-6, 2015, Proceedings (available at: http://www.tererd.pub.ro/wp-content/uploads/2015/01/Proceedings-TERERD-2015-printed.pdf), 2015, ISSN ISSN 2359-7941, ISSN-L 2359-7941,, 163 - 168
СтатияР. Власева, П. Денев, Изследвания върху мастнокиселинния състав на млечно-маслени смеси за функционални млечни продукти, , LVI,.437-442, (2009)., Научни трудове на УХТ, 56, 2009, 437 - 442
СтатияRasheva VD, DS Taneva, GI Valchev, TV Prokopov, Thermodynamic diagram “Enthalpy-hexane vapor content” for humid air-hexane vapor mixture, Науковi Працi ОНАХТ, Украина, 44 (2), 2013, 372 - 375
Уч. пособиеАтанасова Т, П Мерджанов, А Стоянова, Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0244-2
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Технологични схеми при преработване на сурова тръстикова захар с високо технологично качество II, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv (XVII), 2015, 79 - 84
ДокладПерифанова- Немска МН, Г Узунова, Aминокислотный состав шрота болгарских сортов хлопка, Програма та матерiали Другої мiжнародної науково-тенiчної конференцiї „Tехнiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м’ясної, олiєжирової та молочної галузей”, , Київ, НУХТ, 20-21 березня, 2013, 22 - 28
СтатияВуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
ДокладКонстантинова С, Приносът на бизнес пътуванията за развитието на вътрешния туризъм, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 154 - 157
СтатияDishliev S, V Rupetsov, G Mishev, M Angelov, Ch Pashinski, Research the Wear Resistance of Multilayer Nanocomposite Coating Ti/TiN/TiCN-ml on 1.2767 Steel, 2014, ISSN 978-973-719-571-5
ДокладTodorova NP, Translation Correspondence of Words with Negative Prefixes from English into Bulgarian, Сборник доклади от Третата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 2009, ISSN 978-954-9449-25-9, 277 - 283
СтатияIvanov I, N. Petkova, P. Denev, Physicochemical Characterization of pectin from orange peels obtained after different extraction conditions, Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 21 - 25
ДокладГрадинарска ДН, Вълкова-Йоргова КИ, Данов КР, ДГ Йорданов, ПБ Боянова, Дворянинова ОП, Соколов АВ, Сравнительная оценка различных по виду натуральных красителей на цветовую характеристику вареных колбас с редуцированным содержанием нитратов, Материалы IV Международной научно- технической конференции „Продовольственная Безопасность: Научное, Кадровое и Информационное Обеспечение”, 2017, ISSN 978-5-00032-310-6, 120 - 132
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по икономика на индустриалното предприятие., изд. ЦРХЦ Анима. ISBN 954-9752-38-0, 292 стр., 2004
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по хранителни технологии, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 55 - 60
СтатияН. Делчев, П. Денев, Г. Добрев, Н. Кирчев, Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии, Хранително-вкусова промишленост (4), 2010, 49 - 53
СтатияТашева С, С Дамянова, М Стоянова, А Стоянова, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 6. Обикновен глог – конкрет и резиноид, Технологии и товароведение сельскохозяюственной продукции, (Россия) (3), 2014, 46 - 50
СтатияChochkov RМ, VM Chonova, SV Valova, GI Karadzhov, Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Ukrainian Food Journal, 2 (2), 2013, ISSN 2304-974X, 320 - 326
ДокладСпиров ДС, ДК Господинов, Система за управление на трифазен асинхронен двигател чрез ориентация на магнитното поле., Международна научна конференция “УНИТЕХ’05”, Габрово, I, 2005, ISSN 954-683-325-8, 126 - 130
СтатияКръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum turgidum L. Subsp. Turanicum, II част "Египетска пшеница", Научни трудове УХТ (1), 2007, 148 - 153
СтатияВуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
ДокладКонстантинова С, Корпоративен растеж в туризма, Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2014, ISSN 1311-9400, 89 - 92
СтатияRupetsov V, S Dishliev, G Mishev, R Majchrowski, Ch Pashinski, J Javorova, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF NANOCOMPOSITE COATING Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C ON 1.2343 STEEL, 2015, ISSN 1224-029X
ДокладTodorova NP, Structure of the English Absolute Construction, „Съвременният поглед на докторанта към науката“ – сборник доклади от научния форум за докторанти „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение“, Благоевград, 2011, ISSN 978-954-680-787-8, 177 - 181
СтатияЦанева Д., Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 128 - 135
ДокладЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, ИГ Янчев, Изследване реологичните свойства на пълнежна маса за безструктурни колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIII, 1998, 317 - 323
Уч. пособиеХаджиев БИ, Кратък курс по стратегически мениджмънт, изд. УИ УХТ, П ,. ISBN 978-954-24-0138-4, 311 стр., 2009
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от енергийната ефективност на учебен корпус І на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Научни трудове на Русенския университет - 2015, Том 54, серия 1.2 (available at: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dpage&pid=proc15-1.2), 2015, ISSN ISSN 1311-3321, 61 - 64

Страница 30 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив