Забравена парола

Страница 30 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
СтатияKonstantinova S, Optimization and Balance of Corporate Growth, V International Research and Practice Conference “Science and Education”, Munich, Germany. // Vela Verlag Waldkraiburg, Vol. I, 2014, ISSN 978-3941352-86-5, 111 - 117
СтатияKalcheva - Karadzhova Krasimira, Ludneva Danka, Dinkova Rada, Shikov Vasil, , INFLUENCE OF EXTRACTION DURATION ON THE COLOR CHARACTERISTIC OF AQUEOUS EXTRACTS FROM LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS L.) LEAVES, "Food, Technologies & Health", 2015, 76 - 80
СтатияТодорова НП, Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции, Многообразие в единството: Съвременни предизвикателства пред науката, 1, 2012, ISSN 1314-0825
СтатияСтефанова Г., С Ташева, Л Стефанов, С Дамянова, А Стоянова, Получаване и анализ на екстракти от листа на лавър (Laurus nobilis L.), Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 136 - 142
ДокладЙорданов ДГ, ИГ Янчев, СГ Драгоев, Ю Пилчева, Изследване върху лепливостта на пълнежни маси за варени малотрайни колбаси, Н. тр. на СУБ, 1, 2000, 321 - 324
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Енергийни спестявания в учебен блок 4 на УХТ, след изпълнение на енергоспестяващи мерки, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN 799-803, ISSN 2535-1311, 799 - 803
СтатияIvanov I, R. Vrancheva, A. Marchev, Denev P., I. Aneva, , V. Georgiev, , Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, International Journal of Current microbiology and applied science, 3 (02), 2014, ISSN ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, Characteristics and functional properties of natural origin lycopene: A Review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 115 - 120
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, Kinetics of the enzymic maceration of fruits and vegetables, Seventh International Congress on Engineering and Food, 13 - 17 April, Brighton, England, In: Jowitt R. (Ed.) Engineering & Food at ICEF7 Supplement, Academic Press, 1997, SB9 - SB12
СтатияПашамов Е., Д. Хаджикинов, Т. Джурков, Методика за сваряване на захарни маси по предварително зададена чистота, Научни трудове на УХТ, LIX -2012, 2012, 324 - 329
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, Н Ненов, Исследование возможности извлечения хлопкового масла 1,1,1,2 тетрафторэтан экстракцией, Сборник материалов I Mеждународной научно-практической конференции „Инновационные технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности ”г. Краснодар, 2012, 201 - 205
СтатияVutsova AH, М.Арабаджиева, Innovative tools supporting higher education development, good practices and possible solutions, International Conference, “Growth, competitiveness and inequity -proceedings, 1 (1), 2015
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
СтатияRupetsov V, L Kolaklieva, V Kopanov, V Chitanov, Ch Pashinski, S Dishliev, DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL PARAMETERS OF Ti/TiN/CrN ml COATING APPLIED ON 1.2343 STEEL, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies, IV (6), 2015, ISSN 1314-7773
СтатияTodorova NP, On the Semantic Indeterminacy of the English Absolute Construction, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 50 (1-В), 2013, ISSN 0861-0029, 466 - 479
СтатияЦанева Д, Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, "Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 128 - 135
ДокладЯнчев ИГ, М Трайков, ДГ Йорданов, Анализ на енергоемкостта на пълначни машини за колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 179 - 184
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
СтатияМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ в УХТ – Пловдив на учебен корпус 3, Сп. Топлотехника/Национален комитет по теория на механизмите и машините – Варна, №10, Год. 6, Кн. 2, 2015, ISSN ISSN 1314-2550, 16 - 19
СтатияИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, Ат. Павлов, В. Георгиев, , Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalisL. и Fumaria thuretii Bioss,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 638 - 642
СтатияПрокопов ЦВ, Приложение на антоциани за оценка на микробиологичната стабилност и безопасност на кондуктивно загрявани храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 542 - 545
СтатияПрокопов ЦВ, Изследване влиянието на ензимната мацерация върху стабилността на разслояване на плодови нектари по време на съхранение, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIII (1), 1998, 455 - 460
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
СтатияDenkova RS, B Goranov, VN Shopska, ZR Denkova, GA Kostov, Determination of the kinetic parameters of batch fermentation of Lactobacillus plantarum strains with probiotic potential, Journal of food and packaging science, technique and technologies, 6, 2015, 52 - 57
СтатияВуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
ДокладКонстантинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
СтатияTodorova NP, Types of Absolute Constructions in Modern English, BAS Journal, Timisoara, Romania, XIX, 2013, ISSN 1224-3086, 183 - 192
ДокладЯнчев ИГ, ДГ Йорданов, М Трайков, Конструктивно-технологични предпоставки за повишаване ефективността на вакуумиране на пълнежната маса за колбаси във вакуумпълначните машини, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 191 - 196
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
СтатияРашева В, Енергия от отпадъци – предимства и недостатъци, Семинар на тема „Енергия от биомаса”- 19.03.2015 г., Дом на науката и техниката – Пловдив, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 1 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 20 - 23
СтатияН. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, П. Денев, Ат. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (HelianthustuberosusL.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ, 2012, 49 - 54
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, D Ganeva, G Pevicharova, Effect of treatment parameters on the carotenoid extraction from tomato peels of Bulgarian industrial varieties, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (4), 2014, 283 - 289
ДокладChochkov RM, GI Karadzhov, Research on the barley bread staling, Селскостопанска академия институт за изследване и развитие на храните Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 65 - 69
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Process flow with two and three yellow products in the cristalization compartment, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 44 - 47
СтатияVutsova AH, О.Игнатова, Public-private partnership and smart growth – principles, challenges, and mechanisms for effective action, , Journal of Business and Economics, USA, 2, 2015, ISSN JBE20150612-21
СтатияГогова Цв, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, Научни трудове УХТ (1), 2011, 225 - 231
СтатияDinkova, R., Shikov, V., Mihalev, K., Velchev, Z., Dinkov, H., Mollov, P., Changes in the total anthocyanins and polyphenols during processing of wild berries into freshly pressed juices, Journal of EcoAgriTourism, 8 (1), 2012, ISSN 1844-8577, 254 - 259
СтатияTodorova NP, The Absolute Construction: Some English-Bulgarian Parallels, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 51 (1-Б), 2014, ISSN 0861-0029, 60 - 70
ДокладВълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
СтатияВълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
СтатияAngelova-Romova M., A. Koleva,, G. Antova, M. Zlatanov, Stoyanova AS, K. Dobreva, Denev P., St. Damianova, B. AngeIov, Stoyanova AS, Lipid Composition of PaulowniaSeeds Grown in Bulgaria, Trakya Univ. J. Sci., 13 (2), 2011, ISSN 1305-6468, 101 - 111
СтатияХаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията – основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, LVI, 2014, 196 - 200
ДокладПетков ТЗ, КТ Динков, ЦВ Прокопов, Екологоикономически и технологически аспекти в опазване на околната среда при производство на храни, Международен симпозиум “Екология-2004”, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, 1, 2004, 260 - 266
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
ДокладДушкова М., Н. Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (I), 2014, 449 - 453
СтатияDurakova AG, TzvI Gogova, Caracteristiques de sorption du mélange de farine avec topinambour, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии 2012″, LIX, 2012, 113 - 117
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Микробиология – учебник за ВУЗ – ІV преработено и допълнено издание, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0184-1

Страница 30 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив