Забравена парола

Страница 31 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
МонографияКонарев А, Константинова С, Бизнес предприемачество., КСИ, 2015, ISBN 978-954-2942-14-6
СтатияТашева С, З Ходжева, В Рашева, Г Вълчев, БХ Миленков, Изследване на хидродинамиката на топлообменник с плаваща глава., Топлотехника, 4 (2), 2013, 11 - 15
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., "Жанет-45" (трето преработено и допълнено издание), 2015, ISBN 978-619-186-107-1
СтатияTasheva S, Energy efficiency of different technological regims in distilleries processing of fennel, Miжнародна науково-технiчна конференция „Технiчнi науки: стан, досягнення I перспективи розвитку м`ьсноï, олiєжипоноï та молочноï галузей”. Киïв НУХТ, 2013, 132 - 136
СтатияRasheva V, S Tasheva, G Valchev, A Stoyanova, Comparative analysis of decanters used in processing of essential raw materials II. Decanter for secondary essential oil., Trakya University, Journal of Engineering Science, 13 (1), 2012, 57 - 63
СтатияTasheva S, Technology regime of distillation plants as process coriander., Proceeding of the international conference Modern Technologies, in the Food Industry-2012, 2, 2012, 187 - 191
СтатияTasheva S, Energy efficiency for distillations. 2. Processing of salvia (Salvia sclarea L.), 2 (42), 2012, 448 - 452
ДокладKonstantinova S, Konarev A, Reindustrialization and National Economic Models., Trakia Journal of Science, Vol. 13 (Suppl. 1), 2015, ISSN 1313-3551 (online), 358 - 3611
ДокладKonstantinova S, Analysis and Modeling of Industrial Companies Cash Flows Under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, 2015, ISSN 1313-3551 (online), 306 - 3111
СтатияБинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
СтатияКонарев А, Константинова С, Управление на паричните потоци в корпоративните финанси, Годишник на ВУСИ - Пловдив, УИ „П. Хилендарски”, XIII, 2016, ISSN 2367-8798, 161 - 169
СтатияКонарев А, С Константинова, Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост. (студия), II, 2016, 36 - 68
ДокладTasheva S, I Binev, , Results from an energy audit of municipal buildings in the municipality of Sliven., TE-RE-RD 2015, 2015, ISSN 2457 – 3302, 129 - 134
СтатияТашева С, Г Вълчев, Н Калоянов, В Рашева, , Резултати от Енергийната ефективност на Учебен корпус І на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, Научни трудове РУ Ангел Кънчев, 54 (1.2), 2015, ISSN 1311-3321, 61 - 64
ДокладKonstantinova S, Return on Equity of Travel Companies, „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, „80 години Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов: АИ „Ценов”, 2016, ISSN 978-954-23-1150-8, 265 - 270
ДокладКонарев А, Константинова С, Ликвидност и делова активност на индустриалните компании, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”. Академично издателство „Ценов” - Свищов., 2016, ISSN 978-954-2942-26-9, 298 - 303
МонографияКонстантинова С, Планиране на дейността на фирмата., Издателство КСИ, 2017, ISBN 978-954-2942-26-9
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и опазване на околната среда, Инсталации (2), 2014, ISSN 1312-2584, 4 - 7
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика, Топлотехника, 5 (2), 2014, 76 - 79
СтатияРашева В, И Бинев, Р Георгиев, , М Константинов, АНАЛИЗ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, Научна конференция „ Техника, технологиии, образование”, 2014, 2014, 511 - 520
ДокладRasheva V, N Kaloyanov, M Minchev, G Valchev, , Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4, 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 2014, 2014, ISSN 2359-7941, 303 - 306
СтатияТашева С, Г Вълчев, М Минчев, В Рашева, Резултати от внедряване на Енергийна ефективност на Учебен корпус І на УХТ – Пловдив, Топлотехника, 5 (1), 2014, 32 - 35
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на Университета по хранителни технологии, Топлотехника, 4, 2013, 7 - 10
СтатияМ. Илиев, Модели на образователни формати "Природните науки и гражданското образование", Гражданско образование в природните науки, 2016, 105 - 110
ДокладМ. Сестримска, В. Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част II, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 65 - 68
ДокладМ. Сестримска, Т. Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Невронен класификатор за билков чай с различни съставки и произход. Част I, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016, 1 (1), 2016, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 61 - 64
ДокладGanchovska DG, SV Vasilev, IM Mihaylov, Investigation of the behavior of glass packaging for food liquids subjected to internal pressure, 14th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” 2014, Topola, Serbia, 2, 2014, 839 - 841
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, PI Nikovski, Laboratory stand for experiments in real time with applications in training on control non-linear systems, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 467 - 470
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, Якостни показатели на стъклените опаковки за хранителната индустрия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том X, 2012, ISSN 1311-9419, 113 - 117
ДокладM. Sestrimska, T. Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Multicomponent Analysis of Basic Physico-chemical Parameters of Bulgarian Yoghurt, Proceedings of 51st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 1 (1), 2016, ISSN 978-9989-786-78-5, 381 - 384
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Сравнителен анализ на якостните характеристики на стъклени опаковки за хранителни продукти, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, VOL. III (4), 2013, ISSN 1314-4111, 146 - 149
ДокладТаня Титова, В. Начев, Ч. Дамянов, Интегрална оценка на качеството на храни посредством мултисензорно обединяване на данни, Международна конференция Автоматика и информатика’15, 1 (1), 2015, ISSN 1313-1850 ISBN CD 1313-1869, 103 - 106
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Определяне на критичните зони за разрушаване на стъклена опаковка за хранителни продукти в среда на SolidWorks, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XI, 2013, ISSN 1311-9192, 41 - 45
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Food Quality Evaluation According to their Color Characteristics, Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 1, 2015, ISSN 1820-6417 Online ISSN: 1820-6425, 1 - 10
ДокладГанчовска ДГ, СВ Василев, ИМ Михайлов, Напрежение на разрушаване на един тип стъклена бутилка за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора, Vol. IV (4), 2014, ISSN 1314-4111, pag. 61 - 66
СтатияTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Diagnosis of Food Products using Neural-Genetic Algorithm, International Journal Reasoning-based Intelligent Systems, 7 (1/2), 2015, ISSN online: 1755-0564 и ISSN print: 1755-0556, 55 - 611
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, СВ Василев, КГ Ангелов, Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливоста на многооборотни стъклени бутилки за пиво, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XII, 2014, ISSN 1311-9419, стр. 174 - 177
ДокладVesselin Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Instrumental Information Fusion in Expert Systems for Food Classification, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 164 - 167
ДокладМ. Илиев, Е. Мечева, Й. Ламбрев, Холистичен изследователски подход в обучението по приложна статистика, Симпозиум "Иновации и бизнес процеси 2014", 2014, 23 - 28
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Determining Food Quality based on their Colors Characteristics, Proceedings of XIІ International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 1 (1), 2014, ISSN 978-86-6125-117-7, 160 - 163
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров, „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 2014, ISSN 0861 -7562, 30 - 36
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво, НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ, СУБ Стара Загора,, Vol.V (4), 2015, ISSN 1314-4111, 37 - 41
ДокладГанчовска ДГ, ИМ Михайлов, КГ Ангелов, СВ Василев, Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими, VІ International conference of young scientists 11-13 June 2015, Plovdiv, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities,, Vol. XVII, 2015, ISSN 1311-9192, pag. 124 - 127
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part II, Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.10 - 13
ДокладGanchovska DG, MI Boteva, IM Mihaylov, Equivalent stress distribution along the height of a beer glass bottle - part I,, , Proceedings of the II nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30-31, 2016, Abu Dhabi, UAE)”, International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 9(13), Vol. I, 2016, ISSN 2413-1032, pag.5 - 9
ДокладГанчовска ДГ, КГ Ангелов, ЗИ Ходжева, Прилагане на SOLOD WORKS SIMULATION за определяне на еквивалентните напрежения на стъклена бутилка за пиво при натоварване с вътрешно налягане и температура, Научни трудове на СУ Пловдив, серия В Техника и технологии, Том XIV, 2017, ISSN 1311-9419, стр.112 - 115
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Improve the Characteristics of the Classifiers Based on Hybrid Neural Structures, Международна конференция Автоматика и информатика’14, 1 (1), 2014, І-55 - І-58
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
СтатияMadzharova S., J. Badev, I. Maslinkov, Hr. Dinkov, Horizontal batch retort control through time delay compensation, International Education and Research Journal, (IF: 3.563), 2 (6), 2016, ISSN 2454-9916, 50 - 54
ДокладМаджарова С., И. Маслинков, Й. Бадев, Методи за окачествяване на вина по цвят, Technics,Tecnology, Education, Safety, 2 (9), 2016, ISSN 1310-3946, 62 - 65

Страница 31 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив