Забравена парола

Страница 31 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ТВ Дончева, ДН Градинарска, КР Данов, Д Инджелиева, Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 305 - 310
ДокладВълкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Тосева, Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти, Сборник с доклади от Национална научно-техническа конференция “Екология и здраве”, 2014, 297 - 303
СтатияВълкова-Йоргова КИ, ВН Градинарска-Иванова, ДН Градинарска, КР Данов, Д Тосева, МР Баева, Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине, Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25, 2014, ISSN 1311-2864, 5 - 9
ДокладВълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
ДокладВълева, КМ, Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори, ВУСИ, Годишник, XII, 2015, ISSN 1313-8472, 142 - 151
ДокладВълева КМ, Стратегически аспекти на иновациите в управлението на предприятията, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, 21 (2), 2015, ISSN 1310-8271, 275 - 278
ДокладВучев АС, ЯК Маданков, НД Банков, Експериментално определяне на собствения капацитет на високоволтови трансформатори в състава на резонансен DC-DC преобразувател, International Conference Engineering, Technologies and System – TECHSYS 2013, 29-31 May 2013, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volome 19 (Number 1), 2013, ISSN 1310-8271, 27 - 30
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част I, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 401 - 406
ДокладВучев АС, НД Банков, ТП Стаменов, Симулационно изследване на реверсивен резонансен DC-DC преобразувател, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив, Научни трудове, Том LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 597 - 602
ДокладВучев АС, НД Банков, Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране, Национална конференция с международно участие „Електроника 2014”, София, 15 Май 2014, 2014, ISSN 1313-3985, 333 - 338
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулево напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 276 - 281
ДокладВучев АС, НД Банков, Моделиране на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране и комутация при нулеви ток и напрежение, IX Национална конференция с международно участие „Електроника 2008”, София, 29-30 Май 2008, Доклади, 2008, ISSN 1313-3985, 282 - 287
ДокладВучев АС, НД Банков, ДС Спиров, Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 Октомври 2014, Пловдив, Научни трудове, Том LXI (Свитък 1), 2014, ISSN 1314-7102, 577 - 580
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
ДокладВучев АС, НД Банков, Аналитично изследване на последователно резонансен DC-DC преобразувател с несиметричен управляем изправител, IV Международна Научна Конференция – Техника, Технологии и Системи – „ТЕХСИС 2015”, 28-30 May 2015, BULGARIA, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, Volume 21 (Number 1), 2015, ISSN 1310-8271, 285 - 290
ДокладВучев АС, Личев АА, Георгиев ПН, Методика за проектиране на реверсивен последователно резонансен DC-DC преобразувател, Международна научна конференция УНИТЕХ’17 – Габрово, 17-18 Ноември 2017, Габрово, Сборник доклади, I, 2017, ISSN ISSN: 1313-230X, I-237 - I-243
ДокладВучев АС, Изследване и проектиране на последователно резонансен DC-DC преобразувател при фазово управление, Международна научна конференция УНИТЕХ’19 – Габрово, 15-16 Ноември 2019, Габрово, Сборник доклади, Том I, 2019, ISSN 1313-230X, I-171 - I-176
ДокладВучев АС, ДС Спиров, НД Банков, Проектиране и изследване на високочестотен преобразувател за захранване на луминисцентна лампа, Национална конференция с международно участие „Автоматизация на процесите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост – 2013”, 17 - 19 Октомври 2013, Пловдив, Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том 60 (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 193 - 196
Уч. пособиеВуцова, АХ, СА Топлева, Учебно помагало по Европейска интеграция, Агенция Стратегма ООД, 2015, ISBN 978-954-9506-38-9
Уч. пособиеВуцова АХ, СА Топлева, Ръководство за управление на проекти в хранително-вкусовата и туристическата индустрия, Агенция Стратегма ООД, 2017, ISBN 978-954-9506-40-2
ДокладВуцова АХ, СА Топлева, Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм, Международна научна конференция "Развитие на регионите в българия – Хоризонт 2020", 17 - 19 Септември 2015, Равда (УОБ) ,УНСС, 2015, 45 - 50
СтатияВуцова АХ, СА Топлева, Global challenges and entrepreneurial spirit development through public-private partnership, Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses, Collective monograph, ISMA University, Riga, Latvia, 2016, ISSN 1877-0444, 42 - 50
СтатияВуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
СтатияВуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
СтатияВуцова АХ, М.Арабаджиева, Финансово управление на ВО в България, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики - управленска наука, икономика и бизнес практики- съвременни ракурси и предизвикателства", 1, 2016
СтатияВуцова АХ, Е.Митов, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, Професионално образование, 18 (3), 2016
СтатияВуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
МонографияВуцова АХ, Влияние на европейските инструменти върху институционалното развитие на системата на висшето образование и науката, Звезди АД, 2014
СтатияВуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
СтатияВуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
ДокладВранчева Р, А Марчев, И Иванов, В Георгиев, А Павлов, HPLC Метод за качествен и количествен анализ на моно- и дизахариди с рефрактометричен детектор, Сборник с доклади от 9-та научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве" 2012, 2012, 411 - 416
ДокладВМ Хаджийски, Господинов Д, Стефанов С, Д Нихтянов, Геометрични характеристики на повърхнини получени в процеса на водно рязане, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 47 - 51
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, Ш Абжанова, СГ Драгоев, Влияние на вида на мариноването върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Scientific Works of University of Food Technologies, 60 (1), 2013, ISSN Online: 1314-7102, 237 - 241
ДокладВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, Ш Абжанова, Влияние на вида на мариноване върху морфологичните и органолептичните характеристики на овче месо, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 237 - 241
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, Подобряване на технологичните и органолептичните характеристики на месо чрез мариноване със суроватка, Научни трудове на Университета по хранителни технологии, 63 (1), 2016, ISSN 1314-7102, 7 - 13
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, СГ Драгоев, ДК Балев, БК Асенова, КЖ Амирханов, Эффект маринования на цветовых харастеристик конина, Республиканской научно-практической конференции „Современвные проблемы развития текстильной и легкой промышленности“, 27 ноября 2015 г., Семей, Казахстан, Вестник Государственого университета города Семей имени Шакарима,, 2 (73), 2016
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, Т Бакаливанова, Мариноването, технологичен метод за обработка на месо: Част II, Списание „Птицевъдство”, 6, 2018, 22 - 27
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, Т Бакаливанова, Мариноването, технологичен метод за обработка на месо: Част I, Списание „Птицевъдство”, 4, 2018, 12 - 17
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, СГ Драгоев, Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и технологичните характеристики на месо. Обзор, ХВП, 65 (4), 2015, 25 - 28
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, Д Балев, С Драгоев, Приложение на дестилиран розов цвят в месната индустрия, Научно-информационен бюлетин на Българска Национална Асоциация Етерични масла (77), 2018
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ГД Киришева, БП Капитански, , , Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси, Научни трудове на Университет по хранителни технологии, LXІ, 2014
ДокладВласева РВ, Функционални характеристики на каротеноидите и приложението им в млечната промишленост, Научни Трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 313 - 317
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Получаване и изследване на нискокалоричен продукт с добавка на стевия, Научни Трудове на УХТ, 59 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 167 - 170
ДокладВласева РВ, ТБ Балабанова, МГ Иванова, Влияние на различни фактори върху добива на видове сирене, Научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 10 (1), 2014, 359 - 362
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, Проучване възможностите за получаване на стабилни емулсии за производство на млечни продукти обогатени с омега-3 и омега-6 мастни киселини, Научни Трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 1314-7102, 15 - 19
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
СтатияВласева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
ДокладВласева РВ, МГ Иванова, БГ Марков, НС Ненов, МА Душкова, А Стоянова, M. Schreiner, Влияние некоторых технологических параметров на процессе сычужно-кислотной коагуляции для подготовки свежего сыра с добавлением кукурузного масла, Международная научно-практическая и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Aктуальные проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности», 10-11 Апреля 2014, Белгород, Россия, 1 (1), 2014, 359 - 370
СтатияВласева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174

Страница 31 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив