Забравена парола

Страница 31 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, Емулгиращи и пенообразуващи свойства на модифицирани алгинати, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 58 - 62
СтатияДенев П., М. Кунчева, Н. Кирчев, М. Кирчева, Получаване на производни на ксантана, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 63 - 67
СтатияДенев П., M. Кунчева, M. Попова-Иванова, ИЧ-спектри на алгинат амиди, Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив, 5, 2005, 68 - 73
СтатияМатев Г., Н. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, Ат. Павлов, П. Денев, Характеристика и приложение на сукроестери като антимикробни агенти., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”-България, Научни трудове,, 40,– Химия, 2012
СтатияПеткова Н., М. Кунчева, П. Денев, Физикохимична характеристика на инулнови естери,, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 303 - 306
СтатияDenev P., M. Kuncheva, M. Popova-Ivanova, Synthesis and characteristics of alginate amides., Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 4 (6), 2005, ISSN ISSN: 1579-4377, 1143 - 11491
СтатияКунчева М., В. Иванова, М. Тодорова, П. Денев, Приложение на амидиран пектин и метилов естер на алгиновата киселина за имобилизация на алфа-амилази от търговски препарати., Научни трудове на СУБ-Пловдив, Техника и технологии, XII (серия В), 2010, 147 - 150
СтатияИванова В., М. Кунчева, Н. Атанасова, П. Денев, Имобилизиране на циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди, Сборник материали от VІІІ Национална конференция с международно участие “Природни науки”, ХХ (В2), 2010, 52 - 62
СтатияVlahova V., I. Slavov, Denev P., Preliminary study on the use of edible covers for apples, Ecology. Scientific Articles, 2, 2007, 302 - 311
СтатияVlahova V., P.Denev, K. Kolev, Use of edible covers upon cherries, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety,, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563,, 557 - 574
СтатияVlahova V., П. Денев, K. Kolev, Study on the use of edible covers upon peaches, Journal of International Scientific Publication:Ecology & Safety, 3 (1), 2009, ISSN 1313-2563, 575 - 589
СтатияДенев П., Кр. Никовска, М. Тодорова, Ст. Стамав, Функционалните свойства на инулинови препарати и хранителните продукти, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 55 - 60
СтатияКатранджиев Н., НА Шопов, П. Денев, Ал. Гълбулев, On-line регистрационна форма за конференция,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1186 - 1191
СтатияТанева И., Н. Петкова, Кр. Добрева, П. Денев, , Выделение и характеристика пектиновых веществ из RosacaninaL, Пищевая наука и технология, 3 (24), 2014, ISSN УДК 664:613. 2:006. 015. 8, 38 - 40
СтатияН. Делчев, М. Тодорова, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) I. Екстракция на пектиновите вещества от различните части на растението, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 373 - 376
СтатияР. Власева, П. Денев, Изследвания върху мастнокиселинния състав на млечно-маслени смеси за функционални млечни продукти, , LVI,.437-442, (2009)., Научни трудове на УХТ, 56, 2009, 437 - 442
СтатияН. Делчев, П. Денев, Г. Добрев, Н. Кирчев, Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии, Хранително-вкусова промишленост (4), 2010, 49 - 53
СтатияМ. Иванова, Р. Власева, М. Перифанова, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава е свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални храни, Хранително-вкусова промишленост (3), 2012, 29 - 32
СтатияДамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
СтатияIvanov I, R. Vrancheva, A. Marchev, Denev P., I. Aneva, , V. Georgiev, , Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, International Journal of Current microbiology and applied science, 3 (02), 2014, ISSN ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, Ат. Павлов, В. Георгиев, , Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalisL. и Fumaria thuretii Bioss,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 638 - 642
СтатияН. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, П. Денев, Ат. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (HelianthustuberosusL.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ, 2012, 49 - 54
СтатияAngelova-Romova M., A. Koleva,, G. Antova, M. Zlatanov, Stoyanova AS, K. Dobreva, Denev P., St. Damianova, B. AngeIov, Stoyanova AS, Lipid Composition of PaulowniaSeeds Grown in Bulgaria, Trakya Univ. J. Sci., 13 (2), 2011, ISSN 1305-6468, 101 - 111
СтатияТ. Атанасова, А. Колева, П. Денев, Стоянова АС, Атанасова Т., А. Колева, П. Денев, Алб. Стоянова, Пауловнята, източник на биологично-активни вещества. 6. Етерично масло от цветове,, Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 89 - 93
СтатияВ. Попова, П. Денев, Т. Иванова, Стоянова АС, Ст. Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
СтатияKoleva A., K. Dobreva, Denev P., S. Tasheva,, S. Damianova, A. Ilchev, , G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, , A. Stoyanova, Paulownia – a source of biologically active substances 2. Amino acidcomposition of leaves, J. of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1078 - 1086
СтатияKoleva A., K. Dobreva, M. Stoyanova, Denev P., S. Damianova, A. Ilchev, S. Tasheva, G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, Stoyanova AS, Paulownia – a source of biologically active substances 1. Compositionofleaves,, J. Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1061 - 1068
СтатияДенев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
СтатияStoilova I., A. Krastanov, Stoyanova AS, Denev P., S. Gargova, Antioxidant activity of a ginger extract (Zingiber officinale), Food Chemistry, 102 (3), 2007, 764 - 77011
СтатияДенев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
СтатияДенев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
СтатияНиковска Кр., П. Денев, Ст. Стамов, , Възможности за използване на инулин в масленоводни емулсии, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 61 - 66
СтатияМ. Тодорова, Р. Власева, П. Денев, Тодорова М., Р. Власева, П. Денев. Проучване възможностите за влагане на инулин в млечно-кисели продукти., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 385 - 388
СтатияН. Делчев, П. Денев, Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед, Хранително-вкусова промишленост (10), 2011, 49 - 51
СтатияManev, Z., Denev P., G. Zsivanovits, D. Ludneva, Structural mechanical and gelling properties of alginate beads, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, (4), 775-779, (2013)., 19 (4), 2013, 775 - 77911
СтатияН. Делчев, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Экстракция пектиновых веществ из различных частей растения топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Англо-русскоязычныи научны химическии журнал "Бутлеровские сообщения", 18 (7), 2009, 48 - 50
СтатияДенев П., Н. Делчев, Г. Добрев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур, Хранително-вкусова промишленост (3), 2010, 48 - 51
СтатияДенев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
СтатияН. Петкова, М.Саватинова, Б.Витанова, , Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни -, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Научни трудове, – Химия, 38 (5), 2011, 47 - 55
СтатияPencheva D., Petkova N., Denev P., Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, 59, 2012, 339 - 344
СтатияPetkova, N., Brabant A. P., Masson A., , HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products,, Scientific works of UFT, 60, 2013, 761 - 765
СтатияPetkova N., Denev P., Evaluation of fructan contents in the taproots of plants Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XVII, 2013, 117 - 122
СтатияPetkova N., Eh. Ehlimanov, , Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Храни, технологии и здраве, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните,, 2013, 142 - 146
СтатияПешлова М., Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
СтатияVlaseva R., Denev P., M. G. Ivanova, Application of dietary fibers in dairy products,, Food science, engineering and technology, 1, 2011, 79 - 82
СтатияPetrova I., Petkova N., Kyobashieva K., Denev P., Apostol Simitchiev, Todorova M., Dencheva N., Isolation of Pectic Polysaccharides from Celery (Apium Graveolens Var. Rapaceum D. C) and Their Application in Food Emulsions, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1, 2014, 1818 - 1824
СтатияPetkova N., Ivanov I., Denev P., Pavlov A., Bioactive Substances And Free Radical Scavenging Activities Of Flour From Jerusalem Artichoke (Helianthus Tuberosus L.) Tubers – A Comparative Study., Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1 (2), 2014, 1773 - 1778
СтатияВасилев Д, П. Денев, Колева М., Ултразвуков синтез на естери, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014
СтатияPetrova I, N. Petkova, I. Ivanov, Five edible flowers – Valuable source of antioxidants in human nutrition, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 8 (4), 2016, ISSN 0975-4873, 604 - 6101
СтатияTaneva I, N. Petkova, I Dimov, I. Ivanov, P. Denev, Characterization of Rose Hip (Rosa canina L.) Fruits Extracts and Evaluation of Their in vitro Antioxidant Activity, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5 (2), 2016, ISSN 2278-4136, 35 - 38

Страница 31 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив