Забравена парола

Страница 31 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияМ. Иванова, Р. Власева, М. Перифанова, П. Денев, Н. Петкова, Сравнителен анализ на състава е свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални храни, Хранително-вкусова промишленост (3), 2012, 29 - 32
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, Изследване адсорбционните свойства на брашно от Helianthus tuberosus L. спрямо йони на Cu2+, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия В. Хранителна техника и технологии, XI, 2013, 170 - 177
Уч. пособиеАтанасова Т, М Перифанова-Немска, А Стоянова, Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24.0287-9
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
ДокладIvanova P, V Chalova, GT Dobrev, L Koleva, I Pishtiyski, Transglutaminase modification of sunflower proteins, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie, 100 (4), 2015, 82 - 95
СтатияVutsova AH, Й.Минова, Financing of secondary education in the Netherlands and Bulgaria – comparative analysi, Pedagogy, 86 (1), 2014, 144 - 154
СтатияКonarev A, Konstantinova S, Security and Investments in the Industry, Yearbook CEA - Plovdiv, Vol. X, 2014, ISSN 1313–8472, 48 - 59
ДокладТодорова НП, Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие, Сборник доклади от Осмата научна конференция на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, София, 2012, ISSN 1314-3948, 37 - 45
СтатияTumbarski YD, V. Lincheva, N. Petkova, R. Nikolova, R. Vrancheva, I. Ivanov, Antimicrobial activity of extracts from areal parts of Potentilla (Potentilla reptans L.), Industrial Technologies, 4 (1), 2017, ISSN 1314-9911, 37 - 43
СтатияЙорданов ДГ, КТ Динков, Математическое моделирование процесса деаэрации фарша для колбасы, Пищевая технология, 1, 2000, 77 - 80
Уч. пособиеХаджиев БИ, Отворената икономика, Човекът и пазарът., ЦРХЦ Анима и ТК, рецензент проф. Огнян Панов, редактор П. Димов, 128стр.., 1996
СтатияБинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
СтатияДамянова С., Ст. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, Стоянова АС, Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 49 (9,2), 2010, ISSN 1311-3321, 109 - 113
СтатияProkopov TV, G Mechenov, Utilization of spent bleaching earth from vegetable oil processing, Ukrainian Food Journal, 2 (4), 2013, 489 - 498
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, A Kostov, Influence of enzyme maceration and homogenisation pressure upon nectar sedimentation during storage, In: Oliveira, J. (Ed.). Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Process, Porto, Portugal, 5, 1995, 85 - 87
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Methodics for calculation and control of purification lime consumption in row cane sugar processing, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 41 - 44
СтатияUzunova GP, M Perifanova - Nemska, Chemical composition of walnut oil from fruits on different years old branches, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (34), 2015, 494 - 497
СтатияВуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
СтатияKonstantinova S, Optimization and Balance of Corporate Growth, V International Research and Practice Conference “Science and Education”, Munich, Germany. // Vela Verlag Waldkraiburg, Vol. I, 2014, ISSN 978-3941352-86-5, 111 - 117
СтатияKalcheva - Karadzhova Krasimira, Ludneva Danka, Dinkova Rada, Shikov Vasil, , INFLUENCE OF EXTRACTION DURATION ON THE COLOR CHARACTERISTIC OF AQUEOUS EXTRACTS FROM LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS L.) LEAVES, "Food, Technologies & Health", 2015, 76 - 80
СтатияТодорова НП, Английската абсолютна конструкция в сравнение с други подобни конструкции, Многообразие в единството: Съвременни предизвикателства пред науката, 1, 2012, ISSN 1314-0825
СтатияСтефанова Г., С Ташева, Л Стефанов, С Дамянова, А Стоянова, Получаване и анализ на екстракти от листа на лавър (Laurus nobilis L.), Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 136 - 142
ДокладЙорданов ДГ, ИГ Янчев, СГ Драгоев, Ю Пилчева, Изследване върху лепливостта на пълнежни маси за варени малотрайни колбаси, Н. тр. на СУБ, 1, 2000, 321 - 324
Уч. пособиеХаджиев БИ, Приложна икономика и мениджмънт., Пловдив, ЦРХЦ Анима, ТК Р№ ТК 1005,. 440 стр, 1997
СтатияРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Енергийни спестявания в учебен блок 4 на УХТ, след изпълнение на енергоспестяващи мерки, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN 799-803, ISSN 2535-1311, 799 - 803
СтатияIvanov I, R. Vrancheva, A. Marchev, Denev P., I. Aneva, , V. Georgiev, , Antioxidant activities and phenolic compounds in Bulgarian Fumaria species, International Journal of Current microbiology and applied science, 3 (02), 2014, ISSN ISSN 2319-7706, 296 - 306
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, Characteristics and functional properties of natural origin lycopene: A Review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2, 2013, 115 - 120
ДокладTanchev SS, TV Prokopov, Kinetics of the enzymic maceration of fruits and vegetables, Seventh International Congress on Engineering and Food, 13 - 17 April, Brighton, England, In: Jowitt R. (Ed.) Engineering & Food at ICEF7 Supplement, Academic Press, 1997, SB9 - SB12
СтатияПашамов Е., Д. Хаджикинов, Т. Джурков, Методика за сваряване на захарни маси по предварително зададена чистота, Научни трудове на УХТ, LIX -2012, 2012, 324 - 329
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, Н Ненов, Исследование возможности извлечения хлопкового масла 1,1,1,2 тетрафторэтан экстракцией, Сборник материалов I Mеждународной научно-практической конференции „Инновационные технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности ”г. Краснодар, 2012, 201 - 205
СтатияVutsova AH, М.Арабаджиева, Innovative tools supporting higher education development, good practices and possible solutions, International Conference, “Growth, competitiveness and inequity -proceedings, 1 (1), 2015
ДокладКонарев А, Константинова С, Реиндустриализация и финансови иновации, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 337 - 342
СтатияRupetsov V, L Kolaklieva, V Kopanov, V Chitanov, Ch Pashinski, S Dishliev, DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL PARAMETERS OF Ti/TiN/CrN ml COATING APPLIED ON 1.2343 STEEL, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies, IV (6), 2015, ISSN 1314-7773
СтатияTodorova NP, On the Semantic Indeterminacy of the English Absolute Construction, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 50 (1-В), 2013, ISSN 0861-0029, 466 - 479
СтатияЦанева Д, Н. Петкова, А Стоянова, П. Денев, "Зелен" синтез на шифови бази от хитозан, Индустриални технологии, 4 (1), 2017, 128 - 135
ДокладЯнчев ИГ, М Трайков, ДГ Йорданов, Анализ на енергоемкостта на пълначни машини за колбаси, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 179 - 184
Уч. пособиеХаджиев БИ, Зони за икономически растеж., ЦРХЦ Анима, П., 96 стр., 2003
СтатияМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ в УХТ – Пловдив на учебен корпус 3, Сп. Топлотехника/Национален комитет по теория на механизмите и машините – Варна, №10, Год. 6, Кн. 2, 2015, ISSN ISSN 1314-2550, 16 - 19
СтатияИванов И, Р. Вранчева, Н. Петкова, И. Анева, Ат. Павлов, В. Георгиев, , Сравнително изследване на полифенолния профил на две популации от Fumaria officinalisL. и Fumaria thuretii Bioss,, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 638 - 642
СтатияПрокопов ЦВ, Приложение на антоциани за оценка на микробиологичната стабилност и безопасност на кондуктивно загрявани храни, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 542 - 545
СтатияПрокопов ЦВ, Изследване влиянието на ензимната мацерация върху стабилността на разслояване на плодови нектари по време на съхранение, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIII (1), 1998, 455 - 460
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
СтатияDenkova RS, B Goranov, VN Shopska, ZR Denkova, GA Kostov, Determination of the kinetic parameters of batch fermentation of Lactobacillus plantarum strains with probiotic potential, Journal of food and packaging science, technique and technologies, 6, 2015, 52 - 57
СтатияВуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
ДокладКонстантинова С, Таймшеър в туризма, Десета Международна научно-приложна конференция „Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики”. Варна: Ларго сити, 2014, ISSN 978-619-7026-08-05, 343 - 350
СтатияDragoev SG, Staykov AS, Vassilev KP, DK Balev, Vlahova-Vangelova DB, Improvement the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by superficial spraying with dihydroquercetin solution, International Journal of Food Science (Hindawi), Article ID 629062, 10 pages, 20141
СтатияTodorova NP, Types of Absolute Constructions in Modern English, BAS Journal, Timisoara, Romania, XIX, 2013, ISSN 1224-3086, 183 - 192
ДокладЯнчев ИГ, ДГ Йорданов, М Трайков, Конструктивно-технологични предпоставки за повишаване ефективността на вакуумиране на пълнежната маса за колбаси във вакуумпълначните машини, Н. тр. на ВИХВП, XLIV, 2000, 191 - 196
Уч. пособиеХаджиев БИ, Бизнесът за някои необходимости за бизнес, ЦРХЦ Анима и ТК, рецензенти проф. Огнян Панов, 80 стр.., 1994
СтатияРашева В, Енергия от отпадъци – предимства и недостатъци, Семинар на тема „Енергия от биомаса”- 19.03.2015 г., Дом на науката и техниката – Пловдив, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 1 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 20 - 23

Страница 31 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив