Забравена парола

Страница 32 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладDinkov Hr., N. Bozukov, S. Madzharova, Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition, Journal of food and packaging science technique and technologies, 2015, ISSN 1314-7773
СтатияBadev J., Iv. Maslinkov, S. Madzharova, Research on an estimation method for the coefficients of discrete models, Indian journal of applied research,(IF: 3,6241), 5 (7), 2015, ISSN 2249-555X, 556 - 560
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, Хр. Динков, Симулиране и изследване на система за управление по регулируема програма, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 659 - 658
ДокладМаджарова С., Й. Бадев, Хр. Динков, Идентификация на топлинни обекти по „Метода на площите”, Научни трудове на УХТ–Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 654 - 658
ДокладМаджарова С., З. Велчев, Р. Динкова, Информационно-измервателни системи при топлинната стерилизация на храни, Международно on-line списание „Наука и Технологии, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 119 - 123
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, И. Маслинков, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред II част, Международно on-line списание „Наука и Технологии", 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 128 - 134
ДокладМаджарова С., Й.Бадев, З. Кавазов, Програмна реализация на метода по "площите" за изчисляване коефициентите в линейни модели от произволен ред I част, Международно on-line списание „Наука и Технологии“,, 5 (4), 2015, ISSN 1314 - 4111, 124 - 127
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
ДокладАтанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291
ДокладГеоргиева Ив., Т. Титова, Разработване на лабораторен стенд за измерване на хидростатично налягане, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 276 - 280
ДокладК. Велчена-Иванова, Д. Цанкова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ VIS-NIR спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 51 - 56
СтатияCh. Damyanov, T. Titova, V. Nachev, A Quality Evaluation of Fruit and Vegetable based on their Spectral Reflectance and Transmittance Characteristics, Journal: Information, Communication and Control Systems and Technologies, 1, 2013, 2 - 6
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov, Neuro-Genetic Algorithm for Non-Destructive Food Quality Determination, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 809 - 812
ДокладN. Bozukov, T. Titova, V. Nachev, Information technology to calculate energy savings using solar panels and home appliances, Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 1 (2), 2013, ISSN 978-9989-786-90-7, 623 - 624
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Combined production of electricity and heat energy, I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 323 - 325
ДокладСтоянов НС, И Динчева, Е Цавков, ПС Митев, ХС Спасов, НБ Благоева, Приложение на дъбовата дървесина при производството на бъчви. Влияние на вида дъб и сушенето на дървесината върху съдържанието на екстрактни и летливи компоненти,, Научни трудове УХТ, Хранителна наука и технологии,, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 364 - 369
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, Technologies for heat, basic requirement for combined heat and power., I Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 321 - 323
СтатияПетрова Ив., Ст. Стамов, Т. Петрова, Изследвания върху реологията на екструдати от елда, Наука Диететика, 2, 2011, ISSN 1313-9304
СтатияYanev V, S Tasheva, V Rasheva, G Valchev, Biomass – Energy soure., Международная студенская научно-практическая конференция „Студенчество в науке-иннова¬ционный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 289 - 291
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Анализ на енергийните спестявания получени в резултат от внедряването на енергоспестяващи мерки в учебен корпус 4 на УХТ, Научни трудове УХТ, 60, 2013, 1282 - 1286
ДокладГлушкова В., РБ Михов, В. Терзиева, Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто, Сб. доклади X Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, ISSN 1314 – 1880
ДокладПетрова Ив., Ир. Михайлова, Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 228 - 232
ДокладРашева В, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Отчитане резултати от внедряване на енергоспестяващи мерки в три от учебните сгради на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 335 - 339
ДокладПетрова Ив., Ст. Стамов, Кулинарният кетъринг и производ¬ството на здравословни и безопасни продукти, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 127 - 131
ДокладМинчев М, Г Вълчев, Н Калоянов, С Ташева, , Резултати от обследване за енергийна ефективност на учебен корпус 3 на УХТ, Сборник доклади “ЕМФ`2013” ТУ – София, 2013, 254 - 260
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2014, ISSN 2367-6231
ДокладПетрова Ив., ЦТ Десев, Ст. Стамов, Изследвания върху дисперзитета на дисперсни системи от емулсионен тип с елда, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве” -2012, 2012, ISSN 978-954-24-0204-6, 39 - 42
СтатияВълчев Г, Н Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Енергийна ефективност на учебен корпус 4 на УХТ, Топлотехника, 4 (2), 2013, 7 - 10
ДокладПетрова Ив., М. Чамова, Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години, Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 223 - 227
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“; сб. доклади, 2013
СтатияВълчев Г, М Минчев, В Рашева, С Ташева, Д Калчев, Енергийна ефективност-обучение и практика, Инсталации (5), 2012, ISSN 1312-2584, 20 - 25
ДокладМихов РБ, КН Никовска, Ив. Петрова, СН Стамов, Процесите на пър¬жене в кулинарната технология, Сб. доклади IX Нац. научно-тех¬ни¬чес¬ка кон¬фе¬ренция с международно участие „Екология и здраве ’2012”, НТС – Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 375 - 380
СтатияПетрова Ив., М. Перифанова- Немска, Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно, Наука Диететика, 2, 2013, ISSN 1313-9304, 24 - 26
СтатияТашева С, Сравнителен анализ на термодинамични параметри, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, БНАЕМПК - Пловдив, (60), 2014, 37 - 45
ДокладПетрова Ив., Nikovska K., Mihov R., Стамов Ст., Относно контрола върху здравословните характеристики на емулсионни хранителни продукти, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве" - 2014, 2014, ISSN 2367-6213, 195 - 199
СтатияMihov RВ, KN Nikovska, NS Nenov, AК Slavchev, Evaluation of Mayonnaise-like Food Emulsions with Extracts of Herbs and Spices, Emir. J. Food Agric., 24 (3), 2012, ISSN 2079-0538, 191 - 199
СтатияСтоянов НС, ПС Митев, ХС Спасов, А Чиликов, И Мелник, „Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на физико-химические характеристики вин сортов - “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Напитки, технологии иновации, Украйна, (11-12), 2013, 74 - 77
СтатияPopova V, S Tasheva, S Damianova, , Thermodynamic parameters by extraction of essential oils and medicine raw materials – liquid extraxts 7. Tobacco kind of Burley, Вестник Евразийского технологическото университета (2), 2014, ISSN 2313-7614, 9 - 13
СтатияNoncheva V, M. Dobreva, Iv. Chenchev, Bayesian Hierarchical Model of Width of Keratinized Gingiva, IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), 13 (1), 2016, ISSN 2319-765X, 14 - 181
СтатияPetrova I., Dobreva V., Hadjikinov D., Hadjikinova M., Etude des caractéristiques de dispersion et des propriétés rhéologiques des dressings de cacao et sarrasin avec maltitol, Revue de Génie Industriel, 9, 2015, ISSN 1313-8871, 1 - 9
СтатияTasheva S, S Damyanova, A Stoyanova, , N Korolkova, Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 5. Обикновен глог – конкрет и резиноид, Технологии и товароведение селскохозяйственной продукции, Технологии и товароведение селскохозяйственной продукции, Воронеж (3), 2014, 46 - 50
СтатияNoncheva V, M. Dobreva, Iv. Chenchev, Is Treatment of Gingival Recession Predictable?, IOSR Journal of Mathematics, 12 (5), 2016, ISSN 231-765X, 07 - 111
СтатияDobreva M, V. Noncheva, Iv. Chenchev, Clinical Evaluation of Treatment of Gingival Recessions supported by Bayesian Statistics, Математически Билтен, 40 (1), 2016, ISSN 1857-9914
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Сравнителен анализ на модели за определяне на напрегнатото и деформационно състояние на стъклени опаковки, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, 16 - 23
ДокладKolev V, Veska Noncheva, Venelin Valkov, Elica Ilieva, , Direct Ascription of Missing Categorical Values in Survey Research Data, 113th European Study Group with Industry (ESGI’113), 2015, ISSN 978-619-72-23-125
СтатияTasheva S, Thermodynamic parameters by extraction of essential oils and medicine raw materials. 3. Oriental Hawthorn (C. orientalis M. Bieb.) - liquid extracts, Agri-Food sciences, processes and technologies, Agri-Food 2014, Sibiu, 7-10, 2014, ISSN 1843-0694, 271 - 278
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, СД Кемилев, Т Тенев, Измерване на вътрешното налягане в стъклени опаковки чрез тензометричен преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, VII, 2006, 20 - 23
ДокладДобрева М., В. Нончева, Ив. Ченчев, Сравняване на два метода на лечение с Бейсов подход, Юбилейна международна научна конференция 25 години факултет по “Математика и информатика”, ВТУ “Св. Св Кирил и Методий", 2015, 107 - 112
ДокладВасилев СВ, И Илкова, , Класификация на външните натоварвания върху стъклени опаковки, възникващи при експлоатационни условия, Научни трудове на СУБ – Пловдив, сер. Б, VII, 2007, 19 - 23
СтатияNikolova Kr, I. Ivanova, D. Buhalova, I. Tomova, M. Dobreva, Оценка на екстракти от плодове и листа на червена боровинка чрез кластер и факторен анализ, Natural & Mathematical science, 3 (2), 2015

Страница 32 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив