Забравена парола

Страница 32 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладВласева Р, М. Иванова, Т. Балабанова, П. Денев, Н. Петкова, М. Тодорова, Получаване на млечнокисели продукти с добавка на лактулоза, Сборник на докладите от X Юбилейна научо-техническа конференция, с международно участие ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ, 2014, 353 - 357
СтатияВлаева И, Т Йовчева, С Съйнов, Холографски запис в наноразмерни материали при прилагане на коронен разряд, Научни трудове на ПУ "П. Хилендарски", 36 (4), 2011, ISSN 0861-0029, 41 - 48
ДокладВлаева И, К. Николова, И. Бодуров, Т. Йовчева, Рефератът по физика – мост между науката и обучението във висшите училища, XLIV Конференция по въпросите на обучението по физика, 2016, 146 - 149
СтатияВладимиров ПЙ, ТД Петров, СР Рачев, , Енергийни характеристики на асинхронна машина за динамичен режим при пускане в режим на повдигане на окачен товар., Списание „Енергетика” (8), 2005, ISSN 0324-1521, 38 - 44
ДокладВладимиров ПЙ, СР Рачев, ХН Христов, , Преходни процеси при пускането на центробежен помпен агрегат, задвижван от асинхронен електродвигател., Международна научна конференция “УНИТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 64 - 69
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Работни и енергийни характеристики на асинхронна машина в динамични и установени режими при спускане на окачен товар., Списание „Енергетика” (6), 2006, ISSN 0324-1521, 23 - 28
СтатияВладимиров ПЙ, СР Рачев, , Определяне на работните и енергийните характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими., Списание "Енергетика" (2-3), 2006, ISSN 0324-1521, 46 - 53
ДокладВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СР Рачев, Начини за безсензорно определяне на скоростта при регулируемите асинхронни електрозадвижвания., Международна научна конференция “УНУТЕХ’03”, Габрово, 2003, ISSN 954-683-167-0, 59 - 63
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, МГ Дочев, Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател., Списание “Механика на машините” (2), 2010, ISSN 0861-9727, 17 - 20
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Плавно пускане на асинхронни машини, Списание “Инженерни науки” (4), 2008, ISSN 1312-5702, 35 - 48
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
ДокладВладимиров ПЙ, ДП Петров, СВ Генчев, ДС Спиров, Работа на трифазен асинхронен електродвигател при захранване от еднофазна мрежа по схемата на Смит., Годишник на ТУ-Варна, 2004, ISSN 1311- 896X, 569 - 576
СтатияВладева Ст., Цв Гогова, Д. Генев, Възможности за приложение на обогатен с грахов протеин хляб в оптимизиране на хранителния режим при захарен диабет, Научни трудове УХТ, XL, 2013, 170 - 173
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Флуоресцентни багрилни разтвори, възбуждани чрез импулсни светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2013, ISSN 1311-9192, 68 - 71
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Пренастройваема овлакнена флуоресцентно-багрилна микротръбичка, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 280 - 285
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Микрокапиляра с флуоресциращо багрило на основата на възходящи едностранно-скосени оптични влакна, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2014, ISSN 1311-9192, 73 - 78
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Импулсно модулирани светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, 37 (4), 2012, ISSN 0861-0029, 19 - 24
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, В Бок, Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 38 (4), 2013, ISSN 0861-0029, 67 - 73
ДокладВитанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
ДокладВитанова Б, Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula helenium L.), Екология и здраве. Сборник на докладите от деветата научно-техническа конференция с международно участие. Академично издателство на Аграрния университет. Пловдив, 2012, ISSN 1314-1880, 353 - 358
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладВеселин Начев, Т. Тодоров, Ч. Дамянов, , Технологията „електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия, ХХІІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 1 (1), 2014, 53 - 57
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров, „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 2014, ISSN 0861 -7562, 30 - 36
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, Разработване на мултисензорни техники за оценка на качеството на храни с електронен нос и обобщен прокруст анализ, ХХVІ Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи” (УТЕОС), Сборник с доклади, 2018, 43 - 46
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Ч. Дамянов, К. Велчева-Иванова, Селекция на признаци при формиране на признакови пространства в задачите за класификация, Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’13, 1 (1), 2013, І-267 - І-270
ДокладВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Технологията „електронен нос” за проследяване на качеството на пилешко месо, Международна конференция „Автоматика и информатика“ ’2017, 2017, 97 - 100
СтатияВеселин Начев, Т. Титова, Стоянчев Т., Атанасова Ст., Дамянов Ч., Изследване на електронен нос за оценяване на качеството на пилешко месо, базирано на мултисензорен анализ на данни и SVM класификатор, Автоматика и информатика, 1, 2018, 11 - 17
ДокладВеселин Начев, Пламена Маджарова, Т. Титова, Ч. Дамянов, Технологична платформа за спектрофотометричен анализ на уиски, Списание на ТУ-София, филиал Пловдив, "Фундаментални науки и приложения", 19 (1), 2013, ISSN 1310-8271, 299 - 302
ДокладВербина НО, ИО Обрешков, Болгарская общность в Молдове - место, где сохранены традиции болгарского народа, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
ДокладВелчева К, Д Цанкова, Т. Титова, Ч Дамянов, Невронен класификатор на цитрусови сокове, използващ UV-VIS спектроскопия с възможности за инспекция на преснота, Научни трудове: “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, LX (2), 2013, 51 - 56
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладВеликова Т, Ю Попова, EЗИКОВИ ЗАЕМКИ И ДУМИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НЕМСКИ ЕЗИК В СФЕРАТА НА КУЛИНАРИЯТА И КУЛИНАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LXII, 2015, 930 - 932
ДокладВеликова Т, Ökonomie und Verdeutlichung als Entwicklungstendenzen in adjektivischen Wortbildungskonstruktionen, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, LII, 2005, 83 - 86
ДокладВасилев СВ, КГ Ангелов, ДГ Ганчовска, Влияние на аксиалното натоварване върху меридианните напрежения при изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия В Техника и технологии, ХIII, 2015, ISSN 1311-9419, 237 - 240
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Сравнителен анализ на модели за определяне на напрегнатото и деформационно състояние на стъклени опаковки, Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, 16 - 23
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, СД Кемилев, Т Тенев, Измерване на вътрешното налягане в стъклени опаковки чрез тензометричен преобразувател, Научни трудове на Съюза на учените, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, VII, 2006, 20 - 23
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, Рязане на хранителни продукти чрез нож с криволинеен режещ ръб, НТ на СУБ – Пловдив, сер.В, XII, 2015, 178 - 181
ДокладВасилев СВ, ЙВ Мунев, В Кинова-Царева, Т Будаков, Тариране на тензометричен преобразувател за измерване на вътрешно налягане в опаковки за течни хранителни продукти, НТ на СУБ – Пловдив, сер.Б, VIII, 2007, 24 - 27
ДокладВасилев СВ, И Илкова, , Класификация на външните натоварвания върху стъклени опаковки, възникващи при експлоатационни условия, Научни трудове на СУБ – Пловдив, сер. Б, VII, 2007, 19 - 23
ДокладВасилев С., И. Илиева, Влияние на дебелината на разрязвания продукт върху въртящия момент при рязане на хранителни продукти с дисков нож, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В. „Техника и технологии”, XVI, 2017, 89 - 92
СтатияВасилев Р. (докторант), Катранджиев Н., НА Шопов, АИ Кансъзов, Компютърни метoди за мултисензорно окачествяване на храни., Сборник научни трудове на УХТ., Том LXII, 2015, ISSN ISSN 1314-7102, 685 - 690
СтатияВасилев Д, П. Денев, Колева М., Ултразвуков синтез на естери, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, LXI, 2014
СтатияВалкова-Йоргова КИ, ДН Градинарска, КР Данов, Д Митрев, Д Инджелиева, КВ Василев, Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо, Хранително-вкусова промишленост, 5, 2014, ISSN 1311-0179, 37 - 41
СтатияВ. Попова, П. Денев, Т. Иванова, Стоянова АС, Ст. Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
СтатияВ. Попова, А.К.Омар, П. Денев, Влияние на някои химични вещества върху технологични показатели на тютюневи блендове, Научни трудове на УХТ, 51 (3), 2004, 133 - 136
СтатияВ. Карагьозов, П.Денев, Хр.Крачанов, Реологични свойства на плодови и млечно-плодови продукти, съдържащи пектин, Научни трудове на ВИХВП, 46, 2001, 109 - 113

Страница 32 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив