Забравена парола

Страница 32 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияН. Петкова, Р. Вранчева, Иванов И, П. Денев, Ат. Павлов, Й. Алексиева, Определяне на биологично активни вещества в клубени на топинамбур (HelianthustuberosusL.), Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве”, Сборник с доклади „50 години ИИРХ, 2012, 49 - 54
СтатияNikolova MI, TV Prokopov, D Ganeva, G Pevicharova, Effect of treatment parameters on the carotenoid extraction from tomato peels of Bulgarian industrial varieties, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (4), 2014, 283 - 289
ДокладChochkov RM, GI Karadzhov, Research on the barley bread staling, Селскостопанска академия институт за изследване и развитие на храните Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве”, 2013, ISSN 978-954-24-0229-9, 65 - 69
ДокладPashamov ER, TG Djurkov, MM Dzhivoderova, Process flow with two and three yellow products in the cristalization compartment, Journal of food and packaging Sciences technique and technologies (7), 2015, 44 - 47
СтатияГогова Цв, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, Научни трудове УХТ (1), 2011, 225 - 231
СтатияDinkova, R., Shikov, V., Mihalev, K., Velchev, Z., Dinkov, H., Mollov, P., Changes in the total anthocyanins and polyphenols during processing of wild berries into freshly pressed juices, Journal of EcoAgriTourism, 8 (1), 2012, ISSN 1844-8577, 254 - 259
СтатияTodorova NP, The Absolute Construction: Some English-Bulgarian Parallels, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 51 (1-Б), 2014, ISSN 0861-0029, 60 - 70
ДокладВълкова-Йоргова КИ, А Кузелов, ДГ Йорданов, КР Данов, , Влияние на микробиален ензимен препрат върху разтворимостта на миофибрилярните белтъци на пълнежна маса за месни консерви, Н. тр. на УХТ, LІІ, 2005, 25 - 30
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на комплексния реинженеринг за решаване на два основни проблема в развитието на обществото, сборник с доклади на СУП, Пловдив, pp.374-358, ISBN/ ISSN: 1311-9192; ISBN 2534-9376 (on-line), 2018
СтатияВълчев Г, Н. Калоянов, М Минчев, С Ташева, , Ефектът от предприетите мерки по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното обслужване”, Сп. Инсталации, Год. ХІІ, Бр. 2 (available at: http://www.nisbg.org/magazine.aspx), 2015, ISSN ISSN 1321-2584, 4 - 7
СтатияAngelova-Romova M., A. Koleva,, G. Antova, M. Zlatanov, Stoyanova AS, K. Dobreva, Denev P., St. Damianova, B. AngeIov, Stoyanova AS, Lipid Composition of PaulowniaSeeds Grown in Bulgaria, Trakya Univ. J. Sci., 13 (2), 2011, ISSN 1305-6468, 101 - 111
СтатияХаджиев БИ, ЦВ Прокопов, Реинженеринговите иновации в екологията – основен фактор за предвижване на бизнеса в бъдещето, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, LVI, 2014, 196 - 200
ДокладПетков ТЗ, КТ Динков, ЦВ Прокопов, Екологоикономически и технологически аспекти в опазване на околната среда при производство на храни, Международен симпозиум “Екология-2004”, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, 1, 2004, 260 - 266
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Определяне на функцията на загубите в асинхронни машини и електрозадвижвания при динамични и установени режими., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 62 - 66
ДокладДушкова М., Н. Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (I), 2014, 449 - 453
СтатияDurakova AG, TzvI Gogova, Caracteristiques de sorption du mélange de farine avec topinambour, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии 2012″, LIX, 2012, 113 - 117
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Микробиология – учебник за ВУЗ – ІV преработено и допълнено издание, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0184-1
СтатияВуцова АХ, М.Арабаджиева, Финансово управление на ВО в България, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики - управленска наука, икономика и бизнес практики- съвременни ракурси и предизвикателства", 1, 2016
ДокладКонарев А, Константинова С, Човешките ресурси в триъгълника на знанието и развитието на икономиката на България, Научна конференция: „Основни тенденции в развитието на човешките ресурси”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, Сборник с доклади, 2014, ISSN 978-619-90178-4-5, 20 - 29
СтатияРупецов В, С Дишлиев, Р Минчев, Г. Мишев, И Янчев, М Ангелов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА МНОГОСЛОЙНО ПОКРИТИЕ Ti/TiN/CrN-ml ОТЛОЖЕНО ВЪРХУ СТОМАНА 1.7034, 2015, ISSN 1313-9878
СтатияTodorova NP, Bulgarian Functional Equivalents of the English Absolute Constructions with Adjectival Predicative Element, Contributions to English Studies: Literature, Culture, Film, Translation and Communications – сборник статии на млади учени на Филологическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014
СтатияЙорданов ДГ, КИ Вълкова-Йоргова, КР Данов, Влияние на карбонатен кутиращ препарат върху реологичните свойства на пълнежна маса за малотрайни колбаси, специализирано издание на сп. “Хранително-вкусова промишленост” (“Хранителна наука”), 4, 2006, 31 - 35
ДокладХаджиев БИ, Три основни модела в системата за прилагане на комплексен реинженеринг, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 6. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладЕвгения Чакърова, Сребрина Кекенова, Станислава Драганова, С Константинова, Таймшеъринг в екотуризма, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 179 - 184
СтатияТ. Атанасова, А. Колева, П. Денев, Стоянова АС, Атанасова Т., А. Колева, П. Денев, Алб. Стоянова, Пауловнята, източник на биологично-активни вещества. 6. Етерично масло от цветове,, Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 89 - 93
ДокладДамянова С, С Ташева, Ж Набиева, М Стоянова, Т Атанасова, А Стоянова, Кинетика экстрагирования дубильных веществ из эфирномасличных растений. Боярышник, анис и тмин, Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции “Производство и переработка сельскохозяюственной продукции: Менеджмент качества и безопасности”, 11 – 13 февраля, Воронеж, Россия,, 2015, 158 - 162
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Особености при внедряването на моделът за “Чисто производство” в хранителната индустрия, Международен симпозиум “Екология-2005”, 13-17 юни, Сл. Бряг, Наука Инвест – клон Бургас, III (3), 2005, 26 - 32
СтатияСпиров ДС, Енергоикономично регулиране на скоростта на асинхронните електрозадвижвания чрез ориентация на магнитното поле., Известия на ТУ-Габрово, 33, 2006, ISSN 1310-6686, 67 - 72
ДокладТошков Н., М. Душкова, А. Колева, А. Симитчиев, Т. Петрова, К. Балкански, Физични характеристики на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (1), 2014, 444 - 448
Уч. пособиеМургов И, ЗР Денкова, Генетика и селекция на микроорганизмите – учебник за ВУЗ- І издание, Академично издателство на УХТ, 2007
СтатияVutsova AH, А.Марков, Synergy effect due to the common milieu for FM and HR - way to the better competitiveness and effectiveness, International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice", 1, 2016
МонографияКонарев А, Константинова С, Финанси и финансов мениджмънт на фирмата., „Жанет 45” (второ преработено и допълнено издание), 2013, ISBN 978-954-92776-6-1
СтатияTodorova NP, On the English Absolute Constructions with Verbal Infinitival and Non-verbal Nominal Predicative Elements and Their Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Университета по хранителни технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 911 - 914
ДокладБабриков Т., Т. Билева, П. Цветков, Н. Петкова, И. Иванов, П. Денев, ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕ И БИОПЕСТИЦИДИ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи, LX (кн. 2), 2016, ISSN 2367-5845, 61 - 70
ДокладДанов КР, ДГ Йорданов, Технологични аспекти при добива и преработката на заешко месо, Н. тр. На СУБ, VII, 2006, 81 - 86
ДокладХаджиев БИ, Фактори за оценка и анализ на индустриалното развитие, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 8. ISBN 1311-9192;, 2014
ДокладГергана Георгиева, Теодор Станчев, Мария Божкова, С Константинова, Насекомите - суперхраната на бъдещето, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 192 - 197
СтатияВ. Попова, П. Денев, Т. Иванова, Стоянова АС, Ст. Актерян, Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн, Научни трудове на УХТ, 58, 2011, 54 - 59
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и туризма, Хранително-вкусова промишленост, 1, 2014, 37 - 41
СтатияХаджикинова МВ, Е Пьотровска, ЦВ Прокопов, Деконтаминиращ ефект при производството на пресов и бистър сок от замърсени с пестициди малини, Хранително-вкусова промишленост, София, 6, 2005, 8 - 11
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Методика за изчисляване на количеството сатурационна вар при производството на захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 73 - 78
ДокладКолева А., И. Танева, Влияние на влажността и количеството на шрот от шипка (Rosa cannina L.) при гранулиране на комбинирани фуражи, Сборник научни трудове от XXIV международна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени, 15-16 октомври, Ямбол, 2015, 199 - 204
СтатияDurakova AG, MR Baeva, NG Toshkov, Water sorption kinetics of a Flour mix prepared from type 1150 flour and 5% flour of topinambur tubers, Международной научно-практической конференции „Иновационное развитие пищевой, легкой промишленности и индустрии гостеприимства”, Посвещенной 55-летию Алматинского Технологического Университета, 2012, 228 - 290
МонографияKrastanov AI, ZR Denkova, Development of New Products: Probiotics and Probiotic Foods, Probiotics, Prof. Everlon Rigobelo (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/47827, 2012
СтатияВуцова АХ, Е.Митов, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, Професионално образование, 18 (3), 2016
ДокладKonstantinova S, Diversification in tourism, International scientific and practical conference “Actual problems of modern economy development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 93 - 95
СтатияДишлиев С, В Хаджийски, С Стефанов, Смазочни материали, предназначени за случаен контакт с храни, 2016, ISSN 2367-8569
СтатияТодорова НП, Български функционални еквиваленти на английската абсолютна конструкция с предложен предикативен елемент, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, III, 2017, ISSN 1311-9400 (Print), 2534-9368 (On-line), 128 - 137
СтатияGeorgieva-Krasteva L, IN Desseva, DS Mihaylova, Dobreva K, Spelt (Triticum aestivum ssp. spelta)– from field to cosmetics, International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9 (5), 2017, ISSN 0975-4873, 613 - 617
ДокладЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, КР Данов, Идентификация и проследяемост на заешко месо, Н. тр. на СУБ, VII, 2006, 87 - 93

Страница 32 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив