Забравена парола

Страница 32 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, ГИ Караджов, Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексовете, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 130 - 134
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Оптимизиране разхода на вар за очистване при преработване на сурова тръстикова захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 78 - 83
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Импулсно модулирани светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, 37 (4), 2012, ISSN 0861-0029, 19 - 24
СтатияЙовчев Ал, АП Кръстева, БВ Бозаджиев, Гранулометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", LVII (1), 2010, 147 - 152
СтатияVutsova AH, Impact of the European Instruments on Institutional Development of Higher Education and Science Higher Education and Science in Bulgaria before and during the European Policies and Instruments, Conference Proceedings International Conference “New perspectives in Science Education “ (6), 20171
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, AG Durakova, Franchois JA, Developement des melanges farineaux enrechi en cannelle, Научни трудове УХТ, 2, 2011, 469 - 474
СтатияDishliev S, G Mishev, V Rupetsov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, R Minchev, Study of the properties of multilayered gradient TiAlSiN nanocomposite coating deposited on 1.2343 steel, Bulgarian Chemical Communications, vol. 48, 2016, ISSN 0324-1130, 373 - 377
ДокладЛюбомир Аврадалиев, С Константинова, Проект "Екологична ефективност на тролейбусния транспорт в град Пловдив", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 133 - 138
СтатияДенев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, ЦВ Прокопов, Термодинамична диаграма „Енталпия-съдържание на пари на ацетон” за смес от влажен въздух и пари на ацетон, Топлотехника, 5 (1), 2014, 28 - 31
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Деконтаминиращ ефект при преработката на замърсени с пестициди череши, Хранително-вкусова промишленост, София, 12, 2006, 24 - 27
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Нова технологична схема за съвместна преработка на захарно цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В, Техника и технологии, Х, 2013, 231 - 234
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Флуоресцентни багрилни разтвори, възбуждани чрез импулсни светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2013, ISSN 1311-9192, 68 - 71
СтатияDurakova AG, NG Toshkov, A Yovchev, Moisture sorption characteristics of a floury mix with addition of Jerusalem Artichoke flour, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (2), 2013, 215 - 219
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Установяване появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 16 - 19
СтатияKrasteva AP, MR Baeva, Tzv Gogova, AG Durakova, BV Bozadzhiev, Flour mixes with herb additives, Научни трудове УХТ, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, An Approach for Engineering Tuning of Smith Predictor with Dynamic Object from High Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (5), 2018, ISSN 2277-5668, 231 - 235
СтатияХаджиев БИ, V. Alexieva, Solutions flexibles de réingénierie pour l’intégration inter-organisationelle à l'aide de systèmes ERP, Revue de Génie Industriel, ISSN 1313-8871, 2009, 5 р.,, 20091
СтатияKonare A, S Konstantinova, GV-Georgieva, Return and total factor productivity of public industrial companies, Trakia Journal of Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 1313-3551 (online), 361 - 3641
СтатияTasheva S, A Stoyanova, V Rasheva, G Valchev, Height of cohobation columns manufacturing distillation water from grain raw materials, Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России, 72 (2), 2015, 119 - 224
ДокладTanchev SS, P Paraskova, M Haydutov, TV Prokopov, A Kostov, A Kalnev, Utilization of anthocyans as an indicator of the effect of thermal processing on food quality, In: Oliveira, J. (Ed.), Process optimisation and minimal processing of foods, . CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1995, 69 - 72
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване в установен режим., Списание “Инженерни науки” (3), 2008, ISSN 1312-5702, 32 - 41
СтатияChochkov RM, TI Gogova, GI Karadzhov, Pain Fonctionel avec farine de mais et germe de ble, Научни трудове УХТ (2), 2008, 342 - 346
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Водна активност на хляб с топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, I, 2011, 30 - 33
СтатияВуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
ДокладKonstantinova S, A Konarev, Corporate Growth under Crisis Conditions, Trakia Journal of Sciences, Vol. 11 (Suppl. 1), 2013, ISSN 1313-3551 (online), 578 - 5811
СтатияRupetsov V, G Mishev, , V Kopanov, V Chitanov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, Increasing in the wear resistance of injection molds made of 1.2343 steel using Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C nanocomposite coating, Materials Science and Engineering, 174 (012064), 2017
СтатияLekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling electrical conductivity of the dilution of Bulgarian linden honey, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (2), 2018, ISSN 2603-3380, 96 - 103
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
СтатияKonarev A, S Konstantinova, Technological park in regional entrepreneureship ecosystems, Trakia Journal of Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 1313-3551 (online), 165 - 1701
СтатияДенев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
СтатияProkopov TV, ND Delchev, DS Taneva, Biosorption of Fe(III) from aqueous solution by Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.) powder, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 64 - 68
СтатияChochkov RM, IS Sopotenska, VM Chonova, GI Karadzhov, Investigation of lipase from Aspergillus carbonarius upon the quality of bread, Journal of Science, Technique and Technologies, Food and Packaging, 3 (5), 2014, ISSN 1314-7773, 73 - 76
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Пренастройваема овлакнена флуоресцентно-багрилна микротръбичка, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 280 - 285
СтатияДуракова АГ, Сорбционни характеристики на брашнена смес с картофено брашно, Хранително-вкусова промишленост (5), 2013, ISSN 1311-0179, 37 - 40
ДокладБалабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Zamarozone ciasta. Przechowywanie ciastawzbogaconego ziolami w stanie zamarozonym, Cukiernictwo, piecarstwo, 1-2, 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладKonstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Problems of the corporate growth of public companies in the food industry, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 178 - 184
СтатияДенев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
СтатияСтоянова M, П Мерджанов, А Стоянова, Н Королькова, Аминокиселинен състав на плодове от пипер (Piper nigrum L.), Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4 (1), 2015, 44 - 47
ДокладProkopov TV, SS Tanchev, Effect of enzyme maceration and homogenisation upon apricots nectar sedimentation during storage. In: Shelf life prediction for improved safety and quality of foods, CIPA-CT-0120, Final Workshop, Wageningen, The Netherlands, 1997, 28 - 31
СтатияSpirov DS, PY Vladimirov, Determination of Induction Machine Parameters in Case of Dynamic and Steady-State Operating Modes., Списание „Електротехника и електроника” (11-12), 2008, ISSN 0861-4717, 24 - 27
ДокладКолева А., ЛА Колева, БВ Бозаджиев, Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета, Научни трудове на съюза на учените, Пловдив, VIII, 2011, 106 - 110
ДокладСн. Иванова, Георги Сомов, Изследване процесите на меланоидинообразуване във фритюрна мазнина при пържене на полуфабрикати от смляно месо, Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни, Четвърти, 2011, 229 - 234
СтатияDinkova R., Shikov V., Mihalev K., Velchev Z., Dinkov H., Penov N., Mollov P., Optimizing enzymatic maceration of bilberry mash by response surface methodology., Journal of mountain agriculture on the Balkans,, 16 (1), 2013, ISSN 1311-0489, 327 - 339
СтатияIserliyska D, MM Dzhivoderova, KN Nikovska, Application of penalty analysis to interpret jar data - A case study on orange juices, Current Trends in Natural Sciences, 6 (11), 2017, ISSN 2284-953X, 06 - 12
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Amperometric sensing of hydrogen peroxide using glassy carbon electrode modified with rhodium, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (1), 2018, 63 - 69

Страница 32 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив