Забравена парола

Страница 33 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияВ. Карагьозов, П. Денев, Хр.Крачанов, Пенообразуващи свойства на модифицирани пектини, Научни трудове на ВИХВП, 43, 1998, 405 - 410
СтатияБъчварова, И., Реинженерингов комуникационен микс ., Хранително-вкусова промишленост, LXVII (5), 2018, ISSN 1311-0179, 33 - 38
МонографияБъчваров СН, СГ Николов, ВД Златанов, Механика ІІІ част /Аналитична механика/, Академично издателство на Аграрния Университет Пловдив, 2016, ISBN 978-954-517-248-9
Уч. пособиеБъчваров СН, ВД Златанов, Съпротивление на материалите /вътрешни усилия, теория на напреженията/, Академично издателство на УХТ—Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0250-3
ДокладБъчваров СН, ВД Златанов, Метод инверсии в кинематике твердого тела, 3-я Международная научно-практическая конференция „Современное машиностроение. Наука и образование“, 20-21 Юни 2013, Санкт Петербург, Русия. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, Издательство Политехнического университета, 2013, ISSN 2223-0807, 642 - 650
ДокладБухарова ЕН, НМ Птичкина, МР Баева, ИН Панчев, Сравнительное изучение влияния пищевых пленок из ксантана и полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Доклад на ІІІ-ри Международен конгрес “Биотехнология – состояние и перспективы развития”, 14-18.03.05, Москва, Сборник на резюметата, 2005
СтатияБухалова Д., Р. Денкова, П. Дойкина, И. Милкова-Томова, З. Денкова, Хляб с „LB - подкислители” без консерванти, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, 2014, 279 - 283
СтатияБухалова Д., Николова Кр., Томова Ил., Алексиева Й., Масански С., Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.), Аграрни науки, 7 (17), 2015, ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияБухалова Д., Й. Алексиева, Л. Георгиева, А. Павлов, Ил. Милкова-Томова, Исследование антиоксидантной активности водных экстрактов из плодов клюквы vaccinium vitis-ideal L. III, Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, №1 (16), 2014, ISSN УДК 664.87.112.1, 45 - 48
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Перспективи в биодеградацията на бисфенол А с плесенни гъби, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 930 - 935
СтатияБръзкова МС, АИ Кръстанов, Влияние на различни индуктори върху синтеза на лакказа, продуцирана от Trametes versicolor 1, Хранителна наука, техника и технологии. Научни трудове на УХТ, 60, 2013, 1031 - 1033
ДокладБояджиев Д., С. Василев, И. Илиева, Аналитичен метод за определяне на силата на съпротивление при рязане с дисков нож, породена от триенето между материала и страничните стени на ножа, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. „Техника и технологии”, X, 2013, 119 - 122
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Приложение на алгоритъма “Moment preserving thresholding” при оценяване разрезната повърхност на бяло саламурено сирене, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 725 - 730
ДокладБосакова-Арденска А, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Оценяване разрезната повърхност на бели саламурени сирена чрез обработка на изображения, Научни трудове на СУБ, 12 ((серия В)), 2015, 107 - 111
ДокладБосакова-Арденска А, АМ Данев, ПТ Панайотов, ПБ Боянова, Реализация на електронен речник в областта на млякото и млечните продукти, Научни трудове на УХТ, 1 (1), 2014, 672 - 675
СтатияБорисенко ДИ, МР Баева, ИлВ Милкова-Томова, Некоторые вопросы коммерциализации инновационных решений технических задач пищевой отрасли в российско-болгарском партнёрстве, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1335 - 1336
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Сравнителен анализ на компютърна платформа и програма за тестово изпитване и оценяване на студенти по чуждоезиково обучение, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 299 - 305
ДокладБозуков НХ, ПИ Несторова, НЙ Желязков, ИВ Маринова, ТЙ Дерекювлиев, Генериране на тестове с език за програмиране, Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 1, 2012, 292 - 298
ДокладБозуков НХ, ДС Спиров, НГ Комитов, Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията, Международна научна конференция ТЕХСИС'13, 2013, ISSN 1310-8271, 181 - 184
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Цв Гогова, Исследование влияния шлифования кукурузы на эффективность отделения зародыша от эндосперма., Науковi працi, II (30), 2007, 34 - 38
Уч. пособиеБозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, Сравнителна характеристика на млевното качество на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, VII (Б), 2006, ISSN 1311-9192, 67 - 71
СтатияБозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
ДокладБозаджиев БВ, АП Кръстева, B Handreck, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 136 - 140
СтатияБозаджиев БВ, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част I: Физикохимични свойства., Научни трудове на Съюз на учените - Стара Загора, I, 2009, 274 - 277
СтатияБозаджиев Б., Н. Димитров, А. Колева, Плътност на шлифована царевица, накисната във вода, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2013, ISSN 1311-0179, 38 - 40
ДокладБожидар Марков, Симулационно изследване на линеен асинхронен двигател с система на пряко управление на електромагнитната сила, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications", 21 (book 1), 2015, ISSN 1310 - 8271, 99 - 104
ДокладБожидар Марков, Симулационнен динамичен модел на система линеен синхронен двигател с постоянни магнити задвижващ гъвкав товар, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216
ДокладБожидар Марков, Модулно реализиране на асинхронен двигател в Simulink среда, Хранителна наука, техника и технологии, LXI (part 1), 2014, ISSN 1314-7102, 581 - 586
ДокладБожидар Марков, Иван Маслинков, Векторно управление на линеен асинхронен двигател с PI регулатор, Машиностроене и Машинознание, книга 3 (25), 2015, ISSN 1312-8612, 35 - 38
Уч. пособиеБожидар Георгиев Марков, Практикум по Автоматизирано Електрозадвижване (Решени практически задачи), Академично издателство на УХТ Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0022-6
ДокладБодурова Д., И. Димов, Моделиране на въздухообмена при климатизаране на спортната зала при УХТ – Пловдив.,Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 172-177, 2007
ДокладБодурова Д., O Карабаджев, Изследване на аеродинамичните характеристики на вертикален въздушен канал, Сборник доклади, Студентска научна сесия „Хранителна наука техника и технология ” Пловдив, 2007, 166-171, 2007
СтатияБлажева Д, П Неделчева, П Денев, М Крачанова, Сравнителна характеристика на антиоксидантната и антимикробна активност на билкови екстракти, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 650 - 655
СтатияБлажева Д, ВС Станчев, С Гаргова, АИ Кръстанов, Биосинтез на вътреклетъчна захарозоизомераза от Serratia plymuthica ATCC 15928, Scientific Researches of the Union of Scientifists, V, 2005, 164 - 169
СтатияБлажева Д, Б Горанов, А Славчев, Н Джебир, Й Германова, Получаване и характеристика на имобилизирани препарати на Lactobacillus helveticus subsp. rhamnosus ATCC 11981, Научни трудове на УХТ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 503 - 508
СтатияБлагоева НД, ХС Спасов, М Маринов, И Бажлекова, Б Сахатчиев, Проучване на ароматния състав на грозде от сорт Мускат Отонел, Лозарство и винарство (4), 2016, 11 - 20
ДокладБлагоева НБ, НС Стоянов, ПС Митев, ХС Спасов, ЕИ Цавков, И Мелник, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на физико-химические характеристики красного вина сорта Мерло.”, Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна, 28, 2012, ISSN 2079-4827, 3 - 9
ДокладБлагоева НБ, ИЧ Бакърджийски, Д Хитова, Белтъчни вещества в бели вина – възможности за намаляване дозата на бентонита за максимално запазване органолептичните характеристики на виното, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, 2013
ДокладБичурова, И., „Икономически подход към устойчивото развитие”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 168 - 170
ДокладБичурова, И., „Възможности за интегриране на бенчмаркинга и балалансираната матрица на резултатите в единен инструментариум”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 127 - 130
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., „Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура (Том II), 2016, ISSN 1311-9400, 164 - 167
СтатияБичурова, И., Тосков, Г., “An assessment of the Bulgarian privatization”, Science & Technologies, V (7), 2015, 99 - 1041
ДокладБичурова, И., Тосков, Г., Румяна Николова, Ивалина Иванова, „Лейбъл био като инструмент за повишаване на конкурентоспособността”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 343 - 346
ДокладБичурова, И., Евелин Дичев, Валери Дочев, „Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив”, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве”, 2016, ISSN 2367-9530, 337 - 342
ДокладБичурова, И., Ани Янева, „ Industrial cluster – opportunity for regional development of dairy sector in Bulgaria”, International Journal Scientificpapers (Vol. 14.2), 2016, ISSN 1857-92, 532 - 5371
ДокладБичурова, И., "Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност", Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуства и култура (Том I), 2015, ISSN 1311-9400, 123 - 126

Страница 33 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив