Забравена парола

Страница 33 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, И. Хаджиев, Индустриалното развитие, като функция от процесите на глобализация, Научен сборник, издание на СУБ, серия Б, том 16, стр. 7. ISBN 1311-9192-70%;, 2014
ДокладЛюдмила Иванова, Анелия Гоговска, С Константинова, Екстравагантен туризъм, - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 198 - 202
СтатияKoleva A., K. Dobreva, Denev P., S. Tasheva,, S. Damianova, A. Ilchev, , G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, , A. Stoyanova, Paulownia – a source of biologically active substances 2. Amino acidcomposition of leaves, J. of Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1078 - 1086
СтатияМиленков БХ, ДС Танева, ЦВ Прокопов, Компютърна програма за прогнозиране загубата на слух при експозиция на производствен шум, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 676 - 679
ДокладПрокопов ЦВ, Т Златев, Екологосъобразни технологии за производство на безопасни храни на млечна основа, Международен симпозиум “Екология-2006”, 5-9 юни, Сл. Бряг, Наука инвест – bклон Бургас, 2, 2006, 121 - 128
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Технология за получаване на захар на бучки с различни аромати, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серияВ, Техника и технологии, Х, 2013, 227 - 230
СтатияStoyanova M, R Vrancheva, A Stoyanova, M Perifanova-Nemska, HPLC Analysis of terpenoid content of flowers of lavender, Научни трудове УХТ, 63 (1), 2016, 187 - 192
СтатияДуракова АГ, АЖ Колева, Сорбционни характеристика набрашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост (9), 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
СтатияКолева А., БВ Бозаджиев, АП Кръстева, Проучване на възможностите за смилане на сушени клубени от топинамбур и билки, Научни трудове на УХТ "Хранителна техника и технологии", LVI (1), 2009, 83 - 87
МонографияВуцова АХ, Влияние на европейските инструменти върху институционалното развитие на системата на висшето образование и науката, Звезди АД, 2014
ДокладKonstantinova S, Occupancy of the Bulgarian Tourism Facilities in a Crisis Situation, International Scientific and Practical Internet Conference “Actual Problems of Modern Economy Development”. UDK, 330, Ukraine. Dnepropetrovsk: Gerda, 2013, ISSN 978-966-8856-82-2, 25 - 27
СтатияДинкова РХ, Георгиева М, Василев К, , Йончева Н, , АНТИОКСИДАНТЕН КАПАЦИТЕТ НА ПЛОДОВЕ НА ЧЕРНА БОРОВИНКА, НАУЧНИ ТРУДОВЕ - Химия, 38 (5), 2011, ISSN 0204–5346, 205 - 211
СтатияTodorova NP, The English Absolute Construction with Adverbial Predicative Element and Its Bulgarian Functional Equivalents, Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2017, ISSN 0861-0029
СтатияЙорданов ДГ, ГВ Ангелова, Идентификация и проследяемост на месо и месни продукти, Месо и месни продукти, 3, 2006, ISSN 0861-6655, 7 - 10
ДокладМирослав Бангиров, Ради Карапеев, Цветелина Димитрова, С Константинова, Проект "Морски иновации - подводни ферми", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 209 - 213
СтатияKoleva A., K. Dobreva, M. Stoyanova, Denev P., S. Damianova, A. Ilchev, S. Tasheva, G. Ganchev, D. Pavlov, B. Angelov, Stoyanova AS, Paulownia – a source of biologically active substances 1. Compositionofleaves,, J. Mountain Agriculture on the Balkans, 14 (5), 2011, 1061 - 1068
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, ГИ Караджов, Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексовете, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 130 - 134
ДокладПашамов ЕР, ТГ Джурков, ММ Дживодерова, Оптимизиране разхода на вар за очистване при преработване на сурова тръстикова захар, IX Международная научно-практическая интернет конференция „Рекультивация выработонного пространства – проблемы и переспективы“, 2016, 78 - 83
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Импулсно модулирани светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, 37 (4), 2012, ISSN 0861-0029, 19 - 24
МонографияShopska VN, RS Denkova, GA Kostov, Beer production with encapsulated yeast cells, Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY, Beer: Production, Consumption and Health Effects, 2016, ISBN 978-1-63485-715-4, 27 - 1001
СтатияЙовчев Ал, АП Кръстева, БВ Бозаджиев, Гранулометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", LVII (1), 2010, 147 - 152
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, AG Durakova, Franchois JA, Developement des melanges farineaux enrechi en cannelle, Научни трудове УХТ, 2, 2011, 469 - 474
СтатияDishliev S, G Mishev, V Rupetsov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, R Minchev, Study of the properties of multilayered gradient TiAlSiN nanocomposite coating deposited on 1.2343 steel, Bulgarian Chemical Communications, vol. 48, 2016, ISSN 0324-1130, 373 - 377
СтатияХаджиев БИ, Re-enginering marketing (RM), Pecvnia, Monografico, 6 р., ISBN 1699-9495, http://www3:unileon.es/pecvnia/ pecvnia. Htm, 20101
ДокладЛюбомир Аврадалиев, С Константинова, Проект "Екологична ефективност на тролейбусния транспорт в град Пловдив", - В: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 2019 пролет, 2019, ISSN 2367-8569, 133 - 138
СтатияДенев П., В. Попова, М. Стоянова, Н. Петкова, Ат. Павлов, А. Кръстанов, И. Стоилова, Стоянова АС, Изолиране на тритерпеноиди от растителни суровини. 1. Плодове на глог (Crataegus monogyna Jacq.),, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив,, Техника и технологии, VIII (Серия В), 2010, 125 - 129
СтатияРашева ВД, ДС Танева, ГИ Вълчев, СЦ Ташева, ЦВ Прокопов, Термодинамична диаграма „Енталпия-съдържание на пари на ацетон” за смес от влажен въздух и пари на ацетон, Топлотехника, 5 (1), 2014, 28 - 31
СтатияХаджикинова МВ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Деконтаминиращ ефект при преработката на замърсени с пестициди череши, Хранително-вкусова промишленост, София, 12, 2006, 24 - 27
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Нова технологична схема за съвместна преработка на захарно цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В, Техника и технологии, Х, 2013, 231 - 234
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Флуоресцентни багрилни разтвори, възбуждани чрез импулсни светоизлъчвателни диоди, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XV, 2013, ISSN 1311-9192, 68 - 71
СтатияDurakova AG, NG Toshkov, A Yovchev, Moisture sorption characteristics of a floury mix with addition of Jerusalem Artichoke flour, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (2), 2013, 215 - 219
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Установяване появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 16 - 19
СтатияVutsova AH, Д.Негохосян, The 2014–2020 European Regional Development Fund Indicators, "Social Indicators Research.” ss part of the Springer Nature SharedIt initiative, 20171
СтатияKrasteva AP, MR Baeva, Tzv Gogova, AG Durakova, BV Bozadzhiev, Flour mixes with herb additives, Научни трудове УХТ, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияSlavov A, I Vasileva, L Stefanov, A Stoyanova, Valorization of wastes from the rose oil industry, Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 16 (2), 2017, 309 - 3251
СтатияTerziyski GP, SD. Lekova, An Approach for Engineering Tuning of Smith Predictor with Dynamic Object from High Order, International Journal of Engineering Innovation & Research, 7 (5), 2018, ISSN 2277-5668, 231 - 235
СтатияTasheva S, A Stoyanova, V Rasheva, G Valchev, Height of cohobation columns manufacturing distillation water from grain raw materials, Научный журнал для професисионалов агропромышленного комплекса, АПК России, 72 (2), 2015, 119 - 224
ДокладTanchev SS, P Paraskova, M Haydutov, TV Prokopov, A Kostov, A Kalnev, Utilization of anthocyans as an indicator of the effect of thermal processing on food quality, In: Oliveira, J. (Ed.), Process optimisation and minimal processing of foods, . CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1995, 69 - 72
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни характеристики на регулируемо асинхронно електрозадвижване в установен режим., Списание “Инженерни науки” (3), 2008, ISSN 1312-5702, 32 - 41
СтатияChochkov RM, TI Gogova, GI Karadzhov, Pain Fonctionel avec farine de mais et germe de ble, Научни трудове УХТ (2), 2008, 342 - 346
СтатияДимитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Водна активност на хляб с топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, I, 2011, 30 - 33
СтатияВуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
СтатияRupetsov V, G Mishev, , V Kopanov, V Chitanov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, Increasing in the wear resistance of injection molds made of 1.2343 steel using Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C nanocomposite coating, Materials Science and Engineering, 174 (012064), 2017
СтатияLekova SD, GP. Terziyski, DD Tsankova, Modelling electrical conductivity of the dilution of Bulgarian linden honey, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (2), 2018, ISSN 2603-3380, 96 - 103
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг, като средство за изход от кризите, ISBN 1311-9192, СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
СтатияДенев П., М. Тодорова, Кр. Никовска, Ст. Стамов, Относно получаването на химически модифициран инулин и използването му в O/W емулсии., Годишник на Шуменския университет, 19 (В2), 2009, 71 - 80
СтатияProkopov TV, ND Delchev, DS Taneva, Biosorption of Fe(III) from aqueous solution by Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.) powder, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 64 - 68
СтатияChochkov RM, IS Sopotenska, VM Chonova, GI Karadzhov, Investigation of lipase from Aspergillus carbonarius upon the quality of bread, Journal of Science, Technique and Technologies, Food and Packaging, 3 (5), 2014, ISSN 1314-7773, 73 - 76
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Енергийни характеристики на асинхронни машини за подемни механизми при циклични режими., Списание „Машини, технологии, материали” (10-11), 2008, ISSN 1313-0226, 14 - 17
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Пренастройваема овлакнена флуоресцентно-багрилна микротръбичка, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2013, ISSN 1311-9192, 280 - 285

Страница 33 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив