Забравена парола

Страница 33 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладKonstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Optimization of corporate growth financing, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 185 - 181
СтатияНиковска Кр., П. Денев, Ст. Стамов, , Възможности за използване на инулин в масленоводни емулсии, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 61 - 66
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.), Хранително-вкусова промишленост, 2, 2014, 36 - 40
ДокладЧочков РМ, RP Nedelcheva, Влияние на орехово брашно върху някои хлебопекарни свойства на пшенично брашно, Научни трудове УХТ – Пловдив,, LXII, 2015, ISSN 1314 – 7102, 30 - 33
СтатияHadjikinova RD, RB Mihov, DY Hrusavov, KN Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol like sugar substitute in cocoa dressings, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 3 (1), 2016, 41 - 43
Уч. пособиеКолева А., Технология на комбинираните фуражи, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-8835-7
СтатияДимитров НД, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Зависимост между основните качествени показатели н обикновена пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки година IV (12), 2013, 5 - 11
ДокладБалабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
СтатияПетров СтП, ВО Славова, МР Баева, Изследване промяната на специфичната ензимна активност на ензима уреаза при използване на процеса на диафилтрация, «Хранителна наука, техника и технологии - 2007» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 54 (1), 2007, ISSN 0477-0250, 455 - 460
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, KM Mihalev, Doncheva TV, Development of New Functional Cooked Sausages by Addition of Rose Petal Extract, Food Tech Congress, Novi Sad, Serbia, ІІ International Congress Food Technology, Quality and Safety, Proceedings, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 111 - 117
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, V Karpacheva, M Katzarova, Influence of the concentration of ethanol in the solvent on the composition and stability of Alchemilla mollis extracts, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2014” 24 – 25 октомври, Пловдив, Научни трудове УХТ, LXI (I), 2014, 217 - 221
СтатияХаджикинова РД, ДН Хрусавов, Ив. Петрова, ВЦ Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, Хранитено-вкусова промишленост (3), 2017, 28 - 32
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
СтатияМ. Тодорова, Р. Власева, П. Денев, Тодорова М., Р. Власева, П. Денев. Проучване възможностите за влагане на инулин в млечно-кисели продукти., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 385 - 388
СтатияТашева С, А Стоянова, Н Королькова, Термодинамични диаграми за фазовото равновесие на системата вода-етерично масло от босилек и определяне височината на кохобационната колона, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции,, 4 (1), 2015, 48 - 52
ДокладProkopov TV, K Onkov, SS Tanchev, Pectolitic activity of some industrial enzyme preparations used for pressing of fruits and vegetables. In: Oliveira, J., Oliveira, F., Gorris, L. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Processes, Porto, Portugal, 5, 1998, 159 - 162
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни и енергийни характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими и натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Списание "Известия на ТУ-Габрово", 36, 2008, ISSN 1310-6686, 54 - 58
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, В Бок, Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 38 (4), 2013, ISSN 0861-0029, 67 - 73
СтатияИванов ГЙ, TB Balabanova, МА Baltadzhieva, KP Vasilev, Effect of ripening temperature on the fermentation process in Bulgarian white brined cheese produced form cow and buffalo milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,, 18 (1), 2015, 47 - 60
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, НН Ненов, Изследване влиянието на режимите на ферментация и съзряване в цилиндрично-конични апарати върху качеството на пивото, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, 15 - 16
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba, otrzymanego zamrozonego ciasta wzbogaconego zialomi, Cukiernictwo, piecarstwo, 3, 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
СтатияVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, B Kapitanski, KM Mihalev, TV Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 1 - 6
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Electrocatalytic properties of ruthenium electrodeposited on glassy carbon and graphite: effect of the deposition conditions, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series В. Natural Sciences and the Humanities, XVIII, 2018, 10 - 13
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладAntova DL, IO Obreshkov, Lom as destination for cultural tourism, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 66 - 69
СтатияН. Делчев, П. Денев, Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед, Хранително-вкусова промишленост (10), 2011, 49 - 51
СтатияProkopov TV, MI Nikolova, DS Taneva, Wastewater COD reduction by adsorption on commercial activated carbon, The Journal of Eurasian Technological University, Kazahstan, 4 (18), 2014, 5 - 15
СтатияЧонова ВМ, РМ Чочков, Установяване на зависимости между някои методи за определяне на преснотата на хляб, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 54 (9.2), 2015, ISSN 1311-3321, 186 - 189
СтатияПашамов Е., Т. Джурков, Развитие сахарной промышленности в Болгарии после демократических перемен и вступления в ЕС 1990 - 2011 года, VI Международная научно - практическая конференция, " Иновации в технологиях и образовании, Сборник статей, часть 3, 2013, 237 - 241
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, Микрокапиляра с флуоресциращо багрило на основата на възходящи едностранно-скосени оптични влакна, Научни трудове на СУБ - Пловдив, XVI, 2014, ISSN 1311-9192, 73 - 78
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, МА Балтаджиева, , Липолиза в хладилно съхраняванобяло саламурено сирене от краве и биволско мляко, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 139 - 144
СтатияMilev M, Georgieva S, Markovska V, Valuation of Exotic Options in the Framework of Levy Processes, 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE13), AIP Conference Proceedings (1570), 2013, 65 - 731
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху физичните и механичните показатели на диетичен пандишпанов блатов без захар в процес на съхранение, Машиностроене и машинознание, 3, 2007, ISSN 1312-8612, 84 - 87
СтатияBalev DK, GY Ivanov, KP Vassilev, , Effect of refrigeration treatment regimes on the morphology and microstructure of chicken breast meat, Proceedings of the International Conference “Agri-food sciences, processes and technologies” Agri-food 2014, May 14-15, Sibiu, Romania., 6 (7), 2014, 48 - 57
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Подходът Шест сигма – основен инструмент на реинженеринговата система, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 10, 2008
ДокладTanchev SS, K Onkov, M Haydutov, P Paraskova, TV Prokopov, S Haralampiev, M Ruinova, Correlation between surface, least lethality point and average quality of foods during sterilisation or cooling after packaging without sterilization, In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 114 - 118
ДокладСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Динамични характеристики на асинхронна машина при задвижване на механизми с променливи съпротивителен и инерционен моменти., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 47 (3.1), 2008, ISSN 1311-3321, 28 - 32
СтатияДуракова АГ, АП Кръстева, А Изембаева, Сорбционные ьарактеристики мучной смеси из цельных семян тыквы, Международная научно-прктическая конференнция „Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века, 2013, 128 - 132
ДокладИванов ГЙ, ТБ Балабанова, ИВ Иванова, МА Балтаджиева, Протеолиза в бяло саламурено сиренеот краве и биволско мляко в процеса на хладилно съхранение, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 158 - 161
СтатияMarkovska VM, SI Kabaivanov, MN Milev, Using Real Options Analysis to Support Strategic Management Decisions, АMEE'13 - AIP, 1570, 2013, 87 - 961
Уч. пособиеГТ.Сомов, Сн.Иванова, Ресторантьорство-Управление, организация, технология, Академично издателство на УХТ - Пловдив, Първи, 2011, ISBN 978-954-24-0185-8, 1 - 479
СтатияВлахова-Вангелова ДБ, ДК Балев, СГ Драгоев, Влияние на различни видове мариноване върху органолептичните и технологичните характеристики на месо. Обзор, ХВП, 65 (4), 2015, 25 - 28
ДокладЕкснер Г, И. Влаева, Ю. Белчева, П. Божков, Н. Мерджанова, Р. Караиванова, Изследване на адхезионните свойства на полимерни материали използвани за бита, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 211 - 214
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Amperometric detection of hydrogen peroxide in alkaline medium using rhodium-modified glassy carbon, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series С. Teсhnics and technologies, XV, 2017, 188 - 191
ДокладХаджиев БИ, Алексиева Йор., Василева, Е., Интегрална система за управление на туристическата индустрия в България, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 10, 2008
ДокладAtanasova EA, IO Obreshkov, Rediscovering the old family traditions and uniting the family through food, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 117 - 119
СтатияН. Делчев, П. Денев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Экстракция пектиновых веществ из различных частей растения топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Англо-русскоязычныи научны химическии журнал "Бутлеровские сообщения", 18 (7), 2009, 48 - 50
ДокладВълчев СЕ, НС Ненов, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 363 - 368

Страница 33 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив