Забравена парола

Страница 34 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБичурова И., Тосков Г., Корпоративната социална отговорност и значението на знанието като конкурентно предимство, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2016
ДокладБичурова И., Тосков Г., Дичев Е., Дочев В., Инвестиция в социално-отговорни практики за екологична безопасност и превенция на здравето в КЦМ АД Пловдив, Национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 2015
СтатияБинев И, В Рашева, С Ташева, Н Георгиева, М Константинов, Анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, ARTTE, 3 (3), 2015, ISSN 1314-8788, 258 - 264
СтатияБинев И, В Рашева, Н Георгиева, Технико-икономическа оценка на енергоспестяващите мерки за сградата на факултет "Техника и технологии" Ямбол, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”, 13-14 октомври 2015, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив,, Том LXII (available at: http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/napravlenia-06-ener.htm), 2015, ISSN ISSN 2535-1311, 786 - 790
ДокладБахчеванска СТ, С Добрева, Д Михайлова, П Костуркова, Растителни флавоноиди с антиоксидантно действие - компонент за козметични продукти срещу старееща кожа, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 287 - 292
ДокладБахчеванска СТ, ДС Михайлова, Е Короткова, Влияние на хидролитични ензими върху процеса на изолиране на биофлавоноиди от цветовете на Sophora japonica, Хранителна наука, техника и технологии, LVI (1), 2009, ISSN 0477-0250, 281 - 286
ДокладБарбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
СтатияБараков Т. (студент), А Босакова-Арденска, АИ Кансъзов, НА Шопов, И. Симеонов, Проектиране на лабораторен стенд по „АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ”, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2014”, Пловдив, Том LXI, 2014, ISSN ISSN 1314-7102, 690 - 694
Уч. пособиеБанков НД, Теоретична електротехника - I част, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0263-3
СтатияБанков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Товарни характеристики на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
СтатияБанков НД, Ст Табаков, ВС Станчев, Изследване на транзисторен резонансен инвертор с хибридни механизми на комутация, Електронна техника ЕТ ‘2000 ІХ Созопол, 2000
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Работни характеристики и проектиране на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 390 - 395
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, ХП. Динков, Анализ на последователно-паралелен резонансен DC/DC преобразувател по метода на първия хармоник, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, 56, 2009, ISSN 0477-0250, 385 - 389
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Регулировъчни свойства на LCC резонансен DC-DC преобразувател с капацитивен филтър в товарната верига, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 68 - 73
ДокладБанков НД, ГП. Терзийски, АС. Вучев, Анализ на LCC резонансен DC-DC преобразувател с индуктивен филтър в товарната верига по метода на първия хармоник, “ЕЛЕКТРОНИКА - 2010”, 2010, ISSN 1313-3985, 74 - 79
СтатияБанков НД, АС. Вучев, ГП. Терзийски, Изследване на резонансен преобразувател на постоянно напрежение с капацитивен изходен филтър, Инженерни науки (София, БАН) (3), 2011, 15 - 25
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Високоволтов транзисторен преобразувател за захранване на мощен СО2 лазер, Международна научна конференция “УНИТЕХ′12”, Габрово, 2012, ISSN 1313-230Х, I-228 - I-233
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при основен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 224 - 229
ДокладБанков НД, АС Вучев, ЯК Маданков, Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при граничен режим на работа, Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, София, 2013, ISSN 1314-8605, 230 - 235
Уч. пособиеБанков НД, АС Вучев, Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0194-0
ДокладБанков НД, АС Вучев, Анализ на реверсивен резонансен DC/DC преобразувател, Национален форум „Електроника 2015”, София, 2015, ISSN 1314-8605, 110 - 115
ДокладБангиров М, Ф Кямил, М Божкова, С Константинова, Проект за производство на „червено злато“ във Велинград., – В: Младежки форум – есен, 2018, „Наука, технологии, иновации, бизнес“, ДНТ – Пловдив, сборник доклади, октомври, 2018, ISSN 2367-8569, 63 - 68
СтатияБамбалов КГ, Намаление на количеството на някои тежки метали при алкохолна ферментация с различни щамове дрожди, Лозарство и винарство (1), 2014, 16 - 22
СтатияБамбалов КГ, ВГ Бамбалова, Отражение на броят гроздове върху плодните леторасти върху химичния състав на гроздето и съставът и качеството на получените вина, Лозарство и винарство (1), 2016, 30 - 34
ДокладБалев ДК, СГ Драгоев, ДБ Влахова-Вангелова, Подобряване на функционалните характеристики на птиче месо чрез обогатяване на фуража на пилета бройлери с натурални биологичноактивни компоненти, VII годишна Научна конференция с международно участие "Иновации в аграрната наука за ефективно земеделие", 29-30 Септември 2016 г., Земеделски инстут, ССА, Шумен, България., 2016
ДокладБалабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151
ДокладБалабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното, Лозарство и винарство, 64 (2), 2016, 27 - 32
ДокладБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес - 2015", ТО на НТС, 2015
СтатияБакърджийски ИЧ, НБ Благоева, ХС Спасов, И Бажлекова, Д Хитова, Влияние на електродиализата върху някои параметри на физикохимичния състав и органолептичните характеристики на вина, Лозарство и винарство, 63 (5), 2015, 20 - 26
СтатияБакърджийски ИЧ, МА Душкова, ДВ Чобанова, М Делчева, С Петров, М Бриан, Влияние на ултрафилтрацията върху някои физико-химични показатели на бели вина. Част І, Лозарство и винарство, 62 (2), 2014, 15 - 20
СтатияБакърджийски ИЧ, Изследване върху протеиновия профил на мъст от бели сортове грозде, отглеждани в долината на река Струма, Лозарство и винарство, 63 (1), 2015, 34 - 41
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Проучване на протеиновия профил на вина от сорта Траминер, получени при различни технологични режими на алкохолна ферментация, Лозарство и винарство, 61 (1), 2013, 25 - 35
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Протеини в мъст и вино, Международен енологичен семинар-Приморско, 2013
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Количествено и качествено определяне на протеини в мъст и вино, Студентска научна сесия, 2012
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Влияние на краткотрайното настойване върху протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Международен енологичен семинар-Приморско, 2012
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Въздействие на някои стабилизиращи об-работки върху протеиновия профил на вино от сорта Траминер, Хранително-вкусова про-мишленост, 62 (1), 2013, 49 - 52
СтатияБакърджийски ИЧ, Влияние на ултрафилтрацията върху протеиновия фракционен профил на бели вина. Част ІІ, Лозарство и винарство, 62 (3), 2014, 16 - 20
СтатияБакалов ИЙ, ТВ Петрова, НД Пенов, ММ Рускова, АТ Симитчиев, ВБ Ненов, Влияние на независимите променливи на процеса върху плътността на екструдати на бобова основа, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 383 - 386
СтатияБаева МР, ТН Сапунджиева, ИлВ Милкова-Томова, Технология на традиционна българска тархана и проследяване на физико-химичните и микробиологичните й характеристики по време на технологичния процес, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 9 - 14
Уч. пособиеБаева МР, Технология ня сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0227-5
СтатияБаева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45
СтатияБаева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
СтатияБаева МР, Приложение на барицентричен метод за определяне стабилността на пандишпанови пени (със и без захар), Известия на съюза на учените – Сливен, 20, 2012, ISSN 1311- 2864, 83 - 86
СтатияБаева МР, Полиолите като заместители на захарта в тестените сладкарски изделия, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 21 - 26
СтатияБаева МР, Исследование возможности использования муки из пшеницы однозернянки при производстве бисквита, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 2 (15), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 65
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 2. Взаимовръзка между структурно-механичните показатели на блатовете, състоянието на водата им в процес на съхранение и тяхната микроструктура, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 84 - 87
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 1. Изследване на зависимостта на структурно-механичните показатели на блатовете с различни покрития от продължителността на съхранение, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 80 - 83
СтатияБаева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди, Механика на машините, 48 (4), 2003, ISSN 0861-9727, 46 - 49

Страница 34 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив