Забравена парола

Страница 34 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияДуракова АГ, Сорбционни характеристики на брашнена смес с картофено брашно, Хранително-вкусова промишленост (5), 2013, ISSN 1311-0179, 37 - 40
ДокладБалабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Zamarozone ciasta. Przechowywanie ciastawzbogaconego ziolami w stanie zamarozonym, Cukiernictwo, piecarstwo, 1-2, 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
СтатияStaykov AS, SG Dragoev, DK Balev, DB. Vlahova-Vangelova, MR Pavlova, Preserving the quality and prolongation the shelf-life of beef packed under vacuum or modified atmosphere using ternary antioxidant blend, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science‎,, 5 (6), 2016, ISSN ISSN 1338-5178, 617 - 6221
СтатияMilev M, S. Zlatev, A Note about Stability of Fractional Retarded Linear System with Distributed Delays, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 115 (4), 2017, ISSN 1311-8080, 873 - 8811
СтатияMihaylova DS, Popova A., Alexieva I., Krastanov AI, Lante A, Polyphenols as suitable control for obesity and diabetes, The Open Biotechnology Journal (12), 2018, 219 - 2281
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Интегрирани реинженерингови системи за управление на бизнеса и ефекта от тях за Българските МСП, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 9 стр. том 11, 2008
ДокладKonstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Problems of the corporate growth of public companies in the food industry, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 178 - 184
СтатияДенев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Денев П., Н. Петкова, Ив. Петрова, Ст. Стамов, Изследване върху емулгиращо-стабилизиращите свойства на прeбиотични инулинови препарати с различна степен на полимеризация, Научни трудове на русенския университет ”Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 174 - 178
СтатияСтоянова M, П Мерджанов, А Стоянова, Н Королькова, Аминокиселинен състав на плодове от пипер (Piper nigrum L.), Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 4 (1), 2015, 44 - 47
ДокладProkopov TV, SS Tanchev, Effect of enzyme maceration and homogenisation upon apricots nectar sedimentation during storage. In: Shelf life prediction for improved safety and quality of foods, CIPA-CT-0120, Final Workshop, Wageningen, The Netherlands, 1997, 28 - 31
СтатияSpirov DS, PY Vladimirov, Determination of Induction Machine Parameters in Case of Dynamic and Steady-State Operating Modes., Списание „Електротехника и електроника” (11-12), 2008, ISSN 0861-4717, 24 - 27
СтатияKoev CH, TG Cojocaru, TI Gogova, Cinetique d'oxidation pour emulsionstabilisees par le casenate de sodium, Научни трудове УХТ, 1, 2009, 501 - 5061
ДокладКолева А., ЛА Колева, БВ Бозаджиев, Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета, Научни трудове на съюза на учените, Пловдив, VIII, 2011, 106 - 110
ДокладСн. Иванова, Георги Сомов, Изследване процесите на меланоидинообразуване във фритюрна мазнина при пържене на полуфабрикати от смляно месо, Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни, Четвърти, 2011, 229 - 234
СтатияDinkova R., Shikov V., Mihalev K., Velchev Z., Dinkov H., Penov N., Mollov P., Optimizing enzymatic maceration of bilberry mash by response surface methodology., Journal of mountain agriculture on the Balkans,, 16 (1), 2013, ISSN 1311-0489, 327 - 339
СтатияIserliyska D, MM Dzhivoderova, KN Nikovska, Application of penalty analysis to interpret jar data - A case study on orange juices, Current Trends in Natural Sciences, 6 (11), 2017, ISSN 2284-953X, 06 - 12
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Amperometric sensing of hydrogen peroxide using glassy carbon electrode modified with rhodium, Food Science and Applied Biotechnology, 1 (1), 2018, 63 - 69
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Алгоритъм за реинженерингов програмен продукт, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр. ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр. том 11, 2008
ДокладKonstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Optimization of corporate growth financing, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311 online version, 185 - 181
СтатияНиковска Кр., П. Денев, Ст. Стамов, , Възможности за използване на инулин в масленоводни емулсии, Научни трудове на УХТ, 55 (2), 2008, 61 - 66
СтатияДелчев НД, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.), Хранително-вкусова промишленост, 2, 2014, 36 - 40
ДокладЧочков РМ, RP Nedelcheva, Влияние на орехово брашно върху някои хлебопекарни свойства на пшенично брашно, Научни трудове УХТ – Пловдив,, LXII, 2015, ISSN 1314 – 7102, 30 - 33
СтатияHadjikinova RD, RB Mihov, DY Hrusavov, KN Nikovska, MM Dzhivoderova, Erythritol like sugar substitute in cocoa dressings, International Journal of Research in Agricultural Sciences, 3 (1), 2016, 41 - 43
Уч. пособиеКолева А., Технология на комбинираните фуражи, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-8835-7
СтатияДимитров НД, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Зависимост между основните качествени показатели н обикновена пшеница (Triticum aestivum L.), Аграрни науки година IV (12), 2013, 5 - 11
ДокладБалабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
СтатияПетров СтП, ВО Славова, МР Баева, Изследване промяната на специфичната ензимна активност на ензима уреаза при използване на процеса на диафилтрация, «Хранителна наука, техника и технологии - 2007» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 54 (1), 2007, ISSN 0477-0250, 455 - 460
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, SG Dragoev, KM Mihalev, Doncheva TV, Development of New Functional Cooked Sausages by Addition of Rose Petal Extract, Food Tech Congress, Novi Sad, Serbia, ІІ International Congress Food Technology, Quality and Safety, Proceedings, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 111 - 117
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, V Karpacheva, M Katzarova, Influence of the concentration of ethanol in the solvent on the composition and stability of Alchemilla mollis extracts, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2014” 24 – 25 октомври, Пловдив, Научни трудове УХТ, LXI (I), 2014, 217 - 221
СтатияХаджикинова РД, ДН Хрусавов, Ив. Петрова, ВЦ Добрева, ММ Дживодерова, РБ Михов, Еритритолът като захарозаместител в състава на нишестени кремове, Хранитено-вкусова промишленост (3), 2017, 28 - 32
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Практико-приложни аспекти за използване на АСУ за повишаване ефективността на БО, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 5 стр., том 11, 2008
СтатияKonstantinova S, A Konarev, GV-Georgieva, Technological innovations and total factor productivity in dairy industry, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 618 (1), 2019, 1 - 51
СтатияМ. Тодорова, Р. Власева, П. Денев, Тодорова М., Р. Власева, П. Денев. Проучване възможностите за влагане на инулин в млечно-кисели продукти., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 385 - 388
СтатияТашева С, А Стоянова, Н Королькова, Термодинамични диаграми за фазовото равновесие на системата вода-етерично масло от босилек и определяне височината на кохобационната колона, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции,, 4 (1), 2015, 48 - 52
ДокладProkopov TV, K Onkov, SS Tanchev, Pectolitic activity of some industrial enzyme preparations used for pressing of fruits and vegetables. In: Oliveira, J., Oliveira, F., Gorris, L. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Minimal and Combined Processes, Porto, Portugal, 5, 1998, 159 - 162
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, Работни и енергийни характеристики на асинхронни машини при динамични и установени режими и натоварване със зависещи от скоростта съпротивителни моменти., Списание "Известия на ТУ-Габрово", 36, 2008, ISSN 1310-6686, 54 - 58
СтатияВладев ВП, Т Ефтимов, В Бок, Флуоресцираща микрокапиляра съвместима с влакна с фотонни кристали и кухи оптични влакна, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 38 (4), 2013, ISSN 0861-0029, 67 - 73
СтатияYordanov MA, TG Cojocaru, TI Gogova, L'effet du fer sur la stabilite oxydative d'une emulsion alimentaire huil - eau stabilisee par la proteine laitiere, Научни трудове УХТ, 1, 2009, 507 - 5121
СтатияИванов ГЙ, TB Balabanova, МА Baltadzhieva, KP Vasilev, Effect of ripening temperature on the fermentation process in Bulgarian white brined cheese produced form cow and buffalo milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,, 18 (1), 2015, 47 - 60
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, НН Ненов, Изследване влиянието на режимите на ферментация и съзряване в цилиндрично-конични апарати върху качеството на пивото, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, 15 - 16
СтатияGogova Tzv, MR Baeva, LM Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba, otrzymanego zamrozonego ciasta wzbogaconego zialomi, Cukiernictwo, piecarstwo, 3, 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
СтатияVlahova-Vangelova DB, DK Balev, SG Dragoev, B Kapitanski, KM Mihalev, TV Doncheva, Influence of goji berry, pumpik powder and rose petal extract on the quality of cooked sausages with reduced nitrite content, Proceedings of II International Congres “Food Technology, Quality and Safety”, Novi Sad 2014, Serbia, 2014, ISBN 978-86-7994-043-8, 2014, 1 - 6
СтатияChalova VI, IG Manolov, VS Manolova, Challenges for commercial organic production of oil-bearing rose in Bulgaria., Biological Agriculture & Horticulture, 33 (3), 2017, 183 - 1941
СтатияYL Lazarova, TM Dodevska, Electrocatalytic properties of ruthenium electrodeposited on glassy carbon and graphite: effect of the deposition conditions, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series В. Natural Sciences and the Humanities, XVIII, 2018, 10 - 13
ДокладХаджиев БИ, Е. Василева, Световните кризи и тяхното влияние върху туризма, ISBN 1311-9192,СУ П. 2008; 6 стр., том 11, 2008
ДокладAntova DL, IO Obreshkov, Lom as destination for cultural tourism, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 66 - 69
СтатияН. Делчев, П. Денев, Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед, Хранително-вкусова промишленост (10), 2011, 49 - 51

Страница 34 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив