Забравена парола

Страница 34 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияЧочков РМ, Характеристика и приложение на орехово брашно, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 54 (9.2), 2015, ISSN 1311-3321, 208 - 212
ДокладDzhivoderova MM, IV Petrova, RD Hadjikinova, KN Nikovska, Dispersion characteristics of oil-in-water emulsions with modified starches, Scientific Works of University of Food Technologies, 1 (63), 2016, ISSN 1314-7102, 30 - 36
СтатияGogova Tzv, AP Krasteva, MR Baeva, T Dessev, Etude sur le parametres de congelation appliques sur la pate crue, non fermente enrichie du farine de topinambour, Научни трудове УХТ, 1, 2010, 639 - 643
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв. Гогова, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Flour mixes with Herb Additives, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
СтатияКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, МД Динев, Изследване влиянието на методите на майшуване върху качеството на пивната мъст при използване на филтрационен апарат “Pegasus” и варилна система “Merlin”, Хранително-вкусова промишленост (2), 2005, 17 - 20
СтатияБаева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45
СтатияBalev DK, DB. Vlahova-Vangelova, KM Mihalev, VT Shikov, SG Dragoev, V Nikolov, Application of natural dietary antioxidants in broiler feeds, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18 (2), 2015, 224 - 232
ДокладВиранева А, Т. Йовчева, И. Влаева, К. Палийски, Ц. Калпаков, И. Георгиев, С. Дуран, Модифициране на полимерни материали чрез коронен разряд, XLI Конференция по въпросите на обучението по физика, 2013, 42 - 45
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингов маркетинг, ISBN 1311-9192,СУ в България, П., Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007г.; 6 стр., 2007
ДокладIndzhelieva D, KI Valkova-Yorgova, DN Gradinarska, Application of dietary fiber in raw-smoked sausage type „Petrohan”, Научни Трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 56 (10.2), 2017, ISSN 1311-3321, 40 - 45
ДокладДенев П., Н. Делчев, М. Тодорова, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Върху въглехидратния състав на растението топинамбур (Heliantustuberosus L.) II. Характеристика на пектиновите вещества., Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2008, 377 - 380
СтатияСтефанов Л, А Стоянова, Влияние на съхранението върху показателите и химичния състав на абсолю „Розино–1300”, Информационен бюлетин БНАЕМПК, 67, 2016, 49 - 51
ДокладTanchev SS, K Onkov, P Richardson, P Paraskova, M Haydutov, S Phylipov, S Haralampiev, TV Prokopov, T Petrova, Lethality and quality retention distribution in in-pack batch sterilised foods,. In: Oliveira, J., Oliveira, F. (Eds.), Process optimisation and minimal processing of foods, CIPA-CT94-0195, Thermal Processing, Porto, Portugal, 1, 1998, 109 - 113
ДокладVladimirov PY, DS Spirov, Dynamic modes under speed pitch alteration of induction machine with residual magnetic field in case of load lowering., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 406 - 410
СтатияIN Hristova, Tzv Gogova, Developpement du pain enrechi en fibres et proteines, Научни трудове УХТ, 1, 2010, 633 - 638
ДокладКолева А., БВ Бозаджиев, НД Димитров, Проучване на възможностите за смилане на листа от пауловния, Научни трудове на русенски университет "Ангел Кънчев", 50 (9.2), 2011, ISSN 1311-3321, 118 - 122
Уч. пособиеРадомирова И, ЙМ Кабзев, Г Маринова, ИИ Игнатов, Н Ненова, Т Тодорова, Ц Атанасова, Ръководство за добра практика в пивоварната индустрия, Съюз на пивоварите в България, 2006, 1 - 200
СтатияGogova Tzv, BV Bozadzhiev, DI Hrusavov, Technological Characteristics of Primitive type L. susp. Turanicum, Part I Kamut, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 18448577, 53 - 56
ДокладYL Lazarova, TM Dodevska, Applications of electrochemical biosensors in food industry, 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Equipment and Technology – 2018”, Vol. II, “Food chemistry, microbiology, biotechnology and safety”, 2018
ДокладХаджиев БИ, Комплекс от реинженерингови модели за развитие на бизнес дейността в региона, НПФ/2006 « Икономически модели за развитие на бизнес дейността в региона» ISBN 1311-9192,СУБ-П., 2006; 5 стр., 2006
СтатияGradinarska DN, Mitreva D., DB Vlahova-Vangelova, , A Kuzelov, Effect of extended aging upon textural aspects of traditional bulgarian dry-cured ham, Journal of Agriculture and Plant Sciences, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 2545-4447, 67 - 76
СтатияДенев П., Н. Делчев, Г. Добрев, Ив. Панчев, Н. Кирчев, Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур, Хранително-вкусова промишленост (3), 2010, 48 - 51
СтатияНиколова МИ, ЦВ Прокопов, ДС Танева, Оптимизиране екстракцията на каротеноиди от кожици на български домати, Известия на Съюза на учените-Сливен, 25, 2014, 10 - 15
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Проучване втечняващите възможности на някои ензимни препарати спрямо пектина и нишестето в моделни разтвори и в плодови каши, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 111 - 116
СтатияПашамов Е.Р., Т. Джурков, Статистическая связь между ценами на сахар и цены на топливо, VI Международная научно - практическая конференция " Инновации в технологиях и образовании", Сборник статей, часть 3, Белово, 2013, 241 - 244
ДокладКулинская МО, ИО Обрешков, Туризм в Болгарии глазами международного студента, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 268 - 271
ДокладТошков НГ, Влияние на някои параметри на екструдиране на храни за риби върху основни инженерни параметри на процеса, Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 317 - 323
ДокладМаданков ЯК, АС Вучев, НД Банков, Високоволтов трансформатор за LCC резонансен преобразувател, Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2012", доклади, 2012, ISSN 1313-3985, 176 - 181
Уч. пособиеСтоева Д, М Симова, И Радомирова, ИИ Игнатов, П Делибеев, Ефектът от умерената консумация на бира., Съюз на пивоварите в България и Пивоварите на Европа, 2008, 1 - 32
ДокладСн. Иванова, Фритюрното пържене и факторите влияещи по време на топлинната обработка на пържените хранителни полуфабрикати ползвани в ресторантите и кетъринга,, Хранителна наука, техника и технологии. Пловдив, 3 (5), 201, 42 - 45
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, G Kostov, K Micheva, P Poneva, Influence of the temperature and the duration of extraction on the composition and the properties of extracts from Alchemilla mollis, Scientific works of University of Food Technologies, Plovdiv, LXII (I), 2015, 198 - 203
Уч. пособиеЩерев ИГ, ТМ Додевска, Ръководство по Неорганична химия (стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения), Блаком, 2018, ISBN 978-619-7010-5-2
ДокладХаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
СтатияMomchilova MM, DN Gradinarska, DG Yordanov, T.Petrova, I.Bakalov, , Influence of the sterilization process on the physicochemical and nutritional properties of meat vegetable pate, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 2545-4447, 125 - 133
СтатияДенев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
СтатияMollova S, S Tasheva, S Damianova, M Stoyanova, A Stoyanova, Investigation of extracts from sage (Salvia officinalis L.) for application in cosmetics, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (8), 2016, 40 - 42
ДокладSopotenska IS, RM Chochkov, GI Karadzhov, GT Dobrev, VT Dobreva, Détermination de l’influence de lipase, produite par Aspergillus carbonarius sur la capacité de formation de gaz de la farine de froment et sur les propriétés rhéologiques de la pâte, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314 – 7102, 179 - 183
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Dynamic modes under reversing of induction machine with residual magnetic field., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 411 - 415
ДокладDervish DM, IO Obreshkov, Traditional cuisine from North East Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 79 - 80
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв Гогова, АГ Дуракова, М Тодорова, Изследване на възможностите за добавка на брашно от клубените на топинамбур към пшенични брашна, Хранително - вкусова промишленост (5), 2010, 46 - 50
ДокладMadankov YK, AS Vuchev, ND Bankov, Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube, ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 235 - 238
Уч. пособиеКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, Технология на пивото, Академично издателство на УХТ, 2011, ISBN 978-954-24-0175-9, 1 - 386
СтатияGogova Tzv, Comparative technological characteristics of two primitive wheat ot type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844 - 8577, 49 - 52
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
СтатияН. Петкова, М.Саватинова, Б.Витанова, , Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни -, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Научни трудове, – Химия, 38 (5), 2011, 47 - 55
ДокладПрокопов ЦВ, Влияние на изменението на климата върху качеството и безопасността на храните, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 411 - 418
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Кинетика на изменение цвета на млян червен пипер и на брашна от моркови, доматени люспи и кромид при съхранението им, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 117 - 121
ДокладСпиров ДС, Динамични изследвания на еднофазен асинхронен електродвигател с трифазна намотка., Международна научна конференция “УНИТЕХ’08”, Габрово, I, 2008, ISSN 1313-230X, 45 - 49

Страница 34 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив