Забравена парола

Страница 36 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладАтанасова СИ, Алгоритъм за избор на тръбопроводна арматура, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 764 - 769
ДокладАтанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291
ДокладАтанасова В, П Певичаров, Субективна оценка на умората и стреса при студенти от Технически колеж, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, VII (Г), 2006, 34 - 37
СтатияАтанасов П, ВС Станчев, Информационно-измервателна система за наблюдение и контрол на температура в цех „Електроснабдяване” на КЦМ – гр. Пловдив, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 270 - 275
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19
СтатияАнтонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
ДокладАндреева ХТ, Определяне готовността на бисквити за опаковане чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 717 - 720
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне влиянието на маята върху качеството на хляба чрез анализ на изображения, Международна конференция на младите учени, СУБ - Пловдив, 2013, 28 - 33
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Окачествяване на бисквити чрез система за машинно зрение, Годишна университетска научна конференция в НВУ - Велико Търново, 2014, 164 - 169
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение пористости хлеба в програмной среде MАTLAB, Международная научнопрактическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 84 - 86
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, А Босакова-Арденска, Оценяване шупливостта на хляб чрез обработка на изображения, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1136 - 1139
СтатияАндреева ХТ, Катранджиев Н., Определяне качествените характеристики на хранителни продукти по морфологични показатели в програмната среда MatLab, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 680 - 684
ДокладАндреева ХТ, Исследование основных показателей качества хлеба и хлебных изделий с помощью компьютерных методов, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 460 - 462
ДокладАндреева ХТ, Анализ и окачествяване на макаронени изделия чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 705 - 708
ДокладАндреева ХТ, А Босакова-Арденска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Приложение на алгоритъма „Moment-Preserving Thresholding“ при оценяване шупливостта на бял хляб, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 28 - 31
ДокладАнгелова ЕА, Н. Петкова, Определяне на биологично активни вещества в екстракти от седем лечебни растения, Сборник с доклади, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2019 пролет, Дом на науката и техниката - Пловдив, 30-31 май 2019, 2019, ISSN 2367 - 8569, 66 - 71
СтатияАнгелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
СтатияАнгелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576
ДокладАнгелов М., Д. Бодурова, Кавитационна ерозия на машиностроителни материали, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХV, 1 (67), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0286-2
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0233-6
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, БХ Миленков, Моделни изследвания на аеродинамиката и топлообмена в сървърно помещение, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 1229 - 1234
ДокладАнвар А, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Създаване на българо-йеменски електронен речник, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 308 - 310
ДокладАлтуньян М, Иванова E, Алтуньян C, Мандрик E, , Функциональные продукты питания на основе рыбного сырья и нетрадиционных видов растительного сырья, Сборник на доклади от V Национална научна конференция` 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, 2013, ISSN 1314-9547, 104 - 109
СтатияАлексиева, Й, МР Баева, Ив. Петрова, Попова А, Фидан, Х., Ил. Милкова-Томова, Хранителни емулсионни покрития с полизахариди и кокосово масло, Известия на Съюза на Учените-Сливен, 31 (1), 2019, ISSN 2682-9827, 95 - 103
ДокладАлексиева ЙН, СА Топлева, М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 828 - 833
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
Уч. пособиеАлексиева Й., Ил. Милкова-Томова, Основи на кулинарната технология, І част, Академично издателство на УХТ, 2013
СтатияАктерян СГ, Чернев СП, Чернева СС, Дестилационен апарат с интегриран парогенератор за преработка на етеричномаслени суровини, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 12 (Серия В. Техника и технологии), 2014, ISSN 1311-9419, 54 - 57
СтатияАктерян СГ, Типов ред на капкоотделители от инерционен тип за хранителната и вкусовата промишленост, Научни трудове на УХТ, 59, 2012, ISSN 1314-7102, 759 - 763
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2018, ISBN 978-954-24-0307-4
Уч. пособиеАктерян СГ, Технологично обзавеждане за производство на растителни масла, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2017, ISBN 978-954-24-0296-1
СтатияАктерян СГ, Сравнителен анализ на продуктивността и значимостта на научноизследователската дейност посредством H-индекса 2. Място на УХТ и учените и´ в научната карта на България, Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 506 - 511
СтатияАктерян СГ, Сравнителен анализ на продуктивността и значимостта на научноиз¬следователската дейност посредством H-индекса 1. Място на България в световната научна карта., Научни трудове на УХТ-Пловдив, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 500 - 505
ДокладАктерян СГ, Сравнителен анализ на националната и институционалната научноизследователска активност посредством съвременни наукометрични показатели, 60-та юбилейна научна конференция на УХТ с международно участие, 60, 2013, ISSN 1314-7102, 1 - 46
Уч. пособиеАктерян СГ, Разработка и защита на дисертационен труд, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2015, ISBN 978-954-24-0259-6
СтатияАктерян СГ, Наукометрични показатели за оценка на престижа на научни списания, Scientific works of the Union of scientists in Bulgaria – Plovdiv, 17 (Series B. Natural Sciences and Humanities), 2015, ISSN 1311-9192, 4 - 11
СтатияАктерян СГ, Милева И, Нанокозметика – прилагане на наноматериали в козметиката. Същност, области на приложение, проблеми и регулативни рамки, Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика (64), 2015, ISSN 2367-7996, 40 - 43
ДокладАктерян СГ, Костадин Фикиин, Борислав Станков, Адекватност на европейския регламент относно температурно-влажностния контрол в хранителната верига за яйца, 22-ра Научна Конференция ЕМФ 2017, Технически университет - София, 1 (2017), 2017, 175 - 181
СтатияАктерян СГ, Етерични масла: Изкуство, агротехника, наука, производство и предприемачество (Представяне на книга), Научно-информационен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика (63), 2015, ISSN 2367-7996, 59 - 60
Уч. пособиеАктерян СГ, Дичев СП, Машини и апарати за хранителната промишленост. Книга 2 Машини за опаковане, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2012, ISBN 978-954-24-0191-9
ДокладАктерян СГ, Георгиев С, Повишаване енергийната ефективност на дестилационни уредби за преработка на етеричномаслени суровини, Научна сесия на Съюза на учените в България - Пловдив, Секция Техника и технология, Пловдив, 2-3 XI 2018 г. ., 2018, ISSN 1311-9419
ДокладАктерян СГ, Владимиров ВМ, Усовершенствование технологических схем для производства сахара в Болгарии, Материалы международной научно-практической конференции «Инновации в науке, образовании и производстве Казахстана» Алматы, Евразийский Технологический Университет, 18-19 ноября 2015 года, 1, 2015, 5 - 9
СтатияАктерян СГ, Анализ на козметични продукти (Представяне на книга), Научно-информа¬ционен бюлетин Етерични масла, парфюмерия и козметика, (66), 2015, ISSN 2367-7996, 56 - 58
СтатияАктерян СГ, ISO 9001:2015 Какво ново в последната версия на този стандарт?, Хранително-вкусова промишленост, 65 (1-2), 2016, ISSN 1311-0179, 26 - 29
СтатияАктерян СГ, Food product design. Проектиране на хранителни продукти със зададени характеристики, Хранително-вкусова промишленост, 65 (9), 2016, ISSN 1311-0179, 9 - 13

Страница 36 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив