Забравена парола

Страница 36 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладСн. Иванова, Фритюрното пържене и факторите влияещи по време на топлинната обработка на пържените хранителни полуфабрикати ползвани в ресторантите и кетъринга,, Хранителна наука, техника и технологии. Пловдив, 3 (5), 201, 42 - 45
ДокладNedyalkov P, M Kaneva, St Kemilev, G Kostov, K Micheva, P Poneva, Influence of the temperature and the duration of extraction on the composition and the properties of extracts from Alchemilla mollis, Scientific works of University of Food Technologies, Plovdiv, LXII (I), 2015, 198 - 203
Уч. пособиеЩерев ИГ, ТМ Додевска, Ръководство по Неорганична химия (стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения), Блаком, 2018, ISBN 978-619-7010-5-2
ДокладХаджиев БИ, Широколентовото бизнес предприемачество, като нова технология на комплексния реинженеринг, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
СтатияMomchilova MM, DN Gradinarska, DG Yordanov, T.Petrova, I.Bakalov, , Influence of the sterilization process on the physicochemical and nutritional properties of meat vegetable pate, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 17 (1), 2019, ISSN 2545-4447, 125 - 133
СтатияДенев П., Н. Делчев, Моно- и олигозахариден състав на HelianthustuberosusL., Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, 385 - 390
СтатияMollova S, S Tasheva, S Damianova, M Stoyanova, A Stoyanova, Investigation of extracts from sage (Salvia officinalis L.) for application in cosmetics, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (8), 2016, 40 - 42
ДокладSopotenska IS, RM Chochkov, GI Karadzhov, GT Dobrev, VT Dobreva, Détermination de l’influence de lipase, produite par Aspergillus carbonarius sur la capacité de formation de gaz de la farine de froment et sur les propriétés rhéologiques de la pâte, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, ISSN 1314 – 7102, 179 - 183
ДокладSpirov DS, PY Vladimirov, Dynamic modes under reversing of induction machine with residual magnetic field., Twelfth International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA, 2008, ISSN 1313-4965, 411 - 415
ДокладDervish DM, IO Obreshkov, Traditional cuisine from North East Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 79 - 80
СтатияКръстева АП, МР Баева, Цв Гогова, АГ Дуракова, М Тодорова, Изследване на възможностите за добавка на брашно от клубените на топинамбур към пшенични брашна, Хранително - вкусова промишленост (5), 2010, 46 - 50
ДокладMadankov YK, AS Vuchev, ND Bankov, Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube, ANNUAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 8, 2014, ISSN 1314-0078, 235 - 238
Уч. пособиеКабзев ЙМ, ИИ Игнатов, Технология на пивото, Академично издателство на УХТ, 2011, ISBN 978-954-24-0175-9, 1 - 386
СтатияGogova Tzv, Comparative technological characteristics of two primitive wheat ot type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat, Journal of EcoAgry Tourism, Bulletin of Agry - ecology, Agri - food, Bioengineering and Agritourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844 - 8577, 49 - 52
СтатияБухалова Д., Милкова-Томова Ил., Бояджиев Д., Алексиева Й., Применение математическо-статистических методов при разработке состава и технологии напитка типа «Чай» из красной клюквы Vaccinium Vitis – Ideale L., II Международной научно-технической конференции (заочной), посвященной 85-летию, ФГБОУ ВО ВГУИТ 4 декабря 2015 г. Воронеж, 2015 г., ISSN УДК 663, 490 - 497
СтатияКънева М, И Върбанова, Р Трендафилова, П Неделчева, Г Костов, Валидиране на HPLC метод за определяне на кофеин в безалкохолни напитки, Хранително-вкусова промишленост (4), 2015, 29 - 33
СтатияHadjikinova R., N. Petkova, D. Hadjikonov, Denev P., D. Hursavov, Development and Validation of HPLC-RID method for Determination of Sugars and Polyols, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1263 - 12691
ДокладVuchev AS, TG Grigorova, Investigation of Snubber Capacitors Influence on the Operation of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter with Zero-Voltage Switching, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 5 - 81
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, Ив. Бъчварова, CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY, сборник с доклади от ЮНПК, София 2018, УНСС, / ISSN: 978-619-7009-12-, 2018
СтатияН. Петкова, М.Саватинова, Б.Витанова, , Спектрофотометричен метод за определяне на фруктани в храни -, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Научни трудове, – Химия, 38 (5), 2011, 47 - 55
ДокладПрокопов ЦВ, Влияние на изменението на климата върху качеството и безопасността на храните, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 411 - 418
СтатияПрокопов ЦВ, СС Танчев, Кинетика на изменение цвета на млян червен пипер и на брашна от моркови, доматени люспи и кромид при съхранението им, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 117 - 121
ДокладСпиров ДС, Динамични изследвания на еднофазен асинхронен електродвигател с трифазна намотка., Международна научна конференция “УНИТЕХ’08”, Габрово, I, 2008, ISSN 1313-230X, 45 - 49
ДокладHristov TG, IO Obreshkov, Traditional food and beverages of Primorsko, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 126 - 128
ДокладТошков НГ, МА Душкова, АТСимитчиев, К Вание, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от царевичен грис, обогатени със суроватъчно-протеинов изолат, Сборник доклади, XXIV Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014", Созопол 7-11 септември, 2014, ISSN 1313-9126, 312 - 316
СтатияКолева А., НД Димитров, БВ Бозаджиев, Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVIII (1), 2011, 247 - 252
Уч. пособиеКънева МП, ИИ Игнатов, Безалкохолни напитки и пиво - суровини и технологии., Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0272-5, 1 - 154
СтатияЙочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
СтатияБухалова Д., Ил. Милкова - Томова, Кр. Николова, Й. Алексиева, С. Масански, Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS -IDEAE L ), Аграрен университет, 7 (17), 2015, ISSN , ISSN 1313-6577, 99 - 104
СтатияMdrudova M, T. Eftimov, K. Nikolova, I. Bodurov, I. Vlaeva, C. Grancharova, T. Yovcheva, Advanced physics methods for honey’s quality estimation, Proc. of International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health 2013”, 2013, 231 - 236
ДокладVuchev AS, TG Grigorova, Extending the Zero Voltage Switching Range of a Phase-Shift Controlled Series Resonant DC/DC Converter, IX National Conference with International Participation ELECTRONICA 2018, 17-18 May 2018, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 2018, ISSN ISBN 978-1-5386-5801-7, 9 - 121
ДокладХаджиев БИ, И. Кулова, И. Бъчварова, Complex reengineering of business operations - a key factor for successful international business, УХТ Пловдив, Юбилейна научно-приложна конференция: SCIENTIFIC WORKS OF UNIVERSITY OF FOOD , TECHNOLOGIES, 2018, VOLUME 65 ISSUE 1, ISBN 1313-731Х, 2018
СтатияChorbadzhiev P., DN Gradinarska, KI Valkova-Yorgova, A Kuzelov, D. Indjelieva, Effect of the type and level of collagen supplements on the morphological characteristics of cooked sausages, Journal of Hygienic Engineering and Design, 30, 2020, ISSN 1857- 8489, 40 - 471
СтатияPencheva D., Petkova N., Denev P., Determination of inulin in dough products, Scientific works of UFT, 59, 2012, 339 - 344
СтатияBozov P, T Atanasova, P Merdzhanov, A Stoyanova, Chemical composition of the essential oils of Salvia amplexicaulis Lam. and Ajuga laxmanii Benth. from Bulgaria, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 5 (10), 2016, 14 - 17
СтатияСтойчев ЖТ, ЙА. Бадев, Автоматизация на процесите при производство на оцет, Лозарство и винарство (4), 2012, 40 - 44
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Load Characteristics of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 849 - 852
ДокладStoykova GT, IO Obreshkov, Relationship between tourism and the puppet in human life, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 308 - 310
СтатияDurakova AG, ND Delchev, MR Baeva, VN Ivanova, Sorption Data and Kinetic Curves of Jerusalem Artichoke Flour, International Review of Chemical Engineering (I.RE.CH.E.), 5 (5), 2013, 330 - 336
ДокладIvanov GI, E Bilgucu, TB Balabanova, A Vzatici, , Monitoring of the Somatic Cells Count for Improving Milk and Dairy Products Quality, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 90 - 97
ДокладСн. Иванова, ГТ.Сомов, Ил.В.Милкова-Томова, Изследване процесите на окисление в растително масло и зехтин при пържене на продукти от месен произход – панирани пилешки шницели чрез физико химични методи,, Хранителна наука, техника и технологии, Пловдив, Трети (5), 2011, 38 - 41
СтатияНиколова Кр, Г Узунова, М Перифанова-Немска, И. Влаева, Т. Ефтимов, Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орехово масло, Списание на Технически университет Габрово, 49, 2015, ISSN 1310-6686, 51 - 54
СтатияPetrova I., N. Petkova, M. Ognyanov, Ap. Simitchiev, M. Todorova, P. Denev, Food emulsions with amidated pectin from celery (Apium graveolens var. rapaceum D. C.) tubers, Agricultural Science and Technology, 9 (3), 2017, ISSN 1314-412X, 246 - 249
ДокладBosakova-Ardenska A, S. Petrov, N. Vasilev, Implementation of parallel algorithm "Conveyer Processing" for images processing by filter 'mean', ACM International Conference Proceeding Series, 285 (20), 2007, II.13-1 - II.13-61
ДокладХаджиев БИ, В. Алексиева, И. Бъчварова, Необходимост от комплексен реинженеринг на туристическия бизнес в България, сборник с доклади от МНПК, Варна, Наука и икономика ИУ pp.528-76, ISBN 978-954-21-0982-2;, 2018
ДокладМомчилова ММ, ДН Градинарска, ДГ Йорданов, Т Петрова, Влияние тепловой обработки на физико-химические и органолептические показатели мясорастительного паштета с пониженным содержанием жира, обогащенного пребиотиками, Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, Барнаул: Алтайски ГУ, 4 (15), 2019, ISSN 2414-0244, 235 - 243
СтатияPetkova, N., Brabant A. P., Masson A., , HPLC analysis of mono- and disaccharides in food products,, Scientific works of UFT, 60, 2013, 761 - 765
СтатияТанчев СС, ЦВ Прокопов, Кинетика на топлинно разграждане на каротиноидите съдържащи се в млян червен пипер, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (1), 2000, 107 - 110
ДокладVuchev AS, ND Bankov, GP. Terziyski, Analysis of LCC Resonant DC-DC Converter with Capacity Filter in the Load Circuit, XLV ICEST 2010, 23-26 June 2010, Bitola, Macedonia, Proceedings of Papers, Volume 2, 2010, ISSN ISBN 978-9989-786-58-7, 845 - 848
ДокладIvanova MK, IO Obreshkov, Diversification of tourism product in Hisarya municipality, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 379 - 381

Страница 36 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив