Забравена парола

Страница 36 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладМаданков ЯК, НД Банков, АС Вучев, Анализ на LCC резонансен DC/DC преобразувател в MATLAB, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15” – Габрово, 1, 2015, ISSN 1313-230X, 276 - 281
СтатияАкова В, М Перифанова - Немска, Р Иванова, Ж Тодоров, Г Узунова, Кр Иванов, Възможности за отглеждане на сафлор (Carthamus tinctorus L.) върху замърсени с тежки метали почви, Аграрни науки, IV (11), 2012, 171 - 176
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
ДокладKostov GA, RS Denkova-Kostova, VN Shopska, PN Nedyalkov, ZR Denkova, BG Goranov, VK Iliev, KA Ivanova, DG Teneva, New approach to modelling the kinetics of the fermentation process in cultivation of lactic acid bacteria, Proceedings of 32nd European Conference on Modelling and Simulation, 22-25 May, Wilhelmshaven, Germany, 2018, ISSN 2522-2422, 212 - 219
ДокладХаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
СтатияPetkova N., Denev P., Evaluation of fructan contents in the taproots of plants Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XVII, 2013, 117 - 122
ДокладПрокопов ЦВ, Биосорбция на Cd(II) от водни разтвори с брашно от топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – Моделиране на адсорбционна изотерма, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 405 - 410
ДокладБадев ЙА, ЖТ. Стойчев, Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация, САИ, I, 2012, 145 - 148
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 61 - 65
ДокладKirilov YY, IO Obreshkov, Supernatural as resource for tourism, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 387 - 389
СтатияDushkova MA, NG Toshkov, AT Simitchiev, GT Dobrev, MA Stoynova, Product characteristics of corn extrudates enriched with goji berry (lycium barbarum l.), The journal of almaty humanitarian Technical university, 4 (14), 2013, ISSN 978-601-7166-19-9, 120 - 120
ДокладМиленков БХ, М. В. Хаджикинова, Д. Г. Хаджикинов, Д. Й. Хрусавов, ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТНИЯ ГРАДИЕНТ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИЯ ВИСКОЗИТ ПО CASSON НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 267 - 271
ДокладКостова Е, ИИ Игнатов, С Милева, В Алексиева, С Иванов, Промени в антиоксидантното съдържание по време на майшуване., Българско дружество по хранене и диететика VI Национална конференция по хранене – Варна, 2013, 1 - 15
ДокладKaradzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
ДокладЗлатанов ВД, Янев М, ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНАЛИТИЧНИТE АСИМПТОТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, Сборник доклади от Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес -2018", Пловдив ,26.04.2018, 2018, ISSN 2367- 8569, 13 - 18
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
СтатияKrasteva RY, AG Durakova, AL Bogoeva, KB Choroleeva, Influence of a Lucuma-based carbohydrate beverage on athletes, JOURNAL of Applied Sports Sciences (1), 2020, ISSN DOI: 10.37393/JASS.2020.01.8, 99 - 112
ДокладPetkova N., Denev P., Influence of harvest time on fructans content in the tubers of Helianthus tuberosus L., NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality,, Proceeding, 2013, 284 - 288
СтатияProkopov TV, Utilization of by-products from fruit and vegetable processing: a review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 49 - 54
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Функционални храни, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 92 - 102
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
ДокладPetkov NM, IO Obreshkov, Attractiveness of Gurkovo as destination for tourists, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 394 - 399
СтатияDurakova AG, VM Chonova, MG Georgieva, AI Tashev, BV Bozadzhiev, ND Delcev, Y Topuzova, Moisture sorption characteristics of chestnut flour (Castanea sativa), Международной научно-практической конференции „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”. Казакстан, 2013, 64 - 67
ДокладМиленков БХ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА E-LEARNING SHELL ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ, LXI (II), 2014, ISSN 1314-7102, 724 - 728
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, И Стоилова, Л Кръстев, Антиоксидантна активност и стабилност на слънчогледово масло, стабилизирано с естествени антиоксиданти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 527 - 531
ДокладGogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
СтатияKomitov GG, VD Rasheva, IG Binev, IA Kiryakov, Inovation technology for using of disposals automobile tyres, Europien Journal of Technical and Natural Sciences (4), 2016, ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияBosakova-Ardenska A, One approach for parallel algorithms representation, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 5 (2), 2017, ISSN 2147-284X, 30 - 33
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингови структури и модели за икономическа оценка, Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ ISBN 0477-0250,, 23.10.09,., 2009
ДокладБарбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
СтатияPetkova N., Eh. Ehlimanov, , Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Храни, технологии и здраве, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните,, 2013, 142 - 146
СтатияПрокопов ЦВ, ДС Танева, В Говедаров, МИ Николова, Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз, Инсталации, 1, 2015, 14 - 16
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Current Control for a CO2 Laser using LCC Resonant DC-DC Converter, XXI International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2012”, 19-21 September 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 6 (Number 1), 2012, ISSN 1314-0078, 140 - 143
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
ДокладSedyankova MG, IO Obreshkov, Cultural tourism as an alternative to mass tourism in Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 399 - 401
СтатияYovchev AG, MR Baeva, AZ Koleva, AG Durakova, AP Krasteva, Impact of adding flour from Jerusalem Artichoke (Topinambur, Helianthus Tuberosus L.) tubers to wheat flour on the nutritional value of bread, The Journal of almaty technological university, 3 (99), 2013, 41 - 45
СтатияАнгелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, A New Sorting Algorithm with filling to the left and right, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 3 (3), 2015, ISSN 2147-284X, 135 - 141
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Algorithme de produit logiciel de réingénierie, ISBN 0477-0250 UHT, 2009.,, 2009
СтатияПешлова М., Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, МИ Николова, Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 562 - 565
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Витамините С, А и Е като антиоксиданти, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 110 - 118
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
ДокладChakarova EI, IO Obreshkov, Sandanski – a land kissed by God, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 404 - 407

Страница 36 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив