Забравена парола

Страница 37 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
СтатияАлексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
ДокладАлексиева ЙН, СА Топлева, М Милев, Потребителските нагласи към ГМО – страхове, избор и ползи, Хранителна наука, техника и технологии, 62, 2015, ISSN 1314-7102, 828 - 833
СтатияАлексиева, Й, МР Баева, Ив. Петрова, Попова А, Фидан, Х., Ил. Милкова-Томова, Хранителни емулсионни покрития с полизахариди и кокосово масло, Известия на Съюза на Учените-Сливен, 31 (1), 2019, ISSN 2682-9827, 95 - 103
ДокладАлтуньян М, Иванова E, Алтуньян C, Мандрик E, , Функциональные продукты питания на основе рыбного сырья и нетрадиционных видов растительного сырья, Сборник на доклади от V Национална научна конференция` 2013 за студенти, докторанти и млади научни работници, 2013, ISSN 1314-9547, 104 - 109
ДокладАнвар А, Ц Луизова-Хорева, ПИ Несторова, КБ Чоролеева, Създаване на българо-йеменски електронен речник, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LX, 2013, 308 - 310
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, БХ Миленков, Моделни изследвания на аеродинамиката и топлообмена в сървърно помещение, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 1229 - 1234
ДокладАнгелов М, ПР Райнов, Д Стоева, Възможности за моделни изследвания на обменните процеси в двуходов топлообменник, Научни трудове УХТ, LIX, 2012, 768 - 773
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2013, ISBN 978-954-24-0233-6
Уч. пособиеАнгелов М, ПР Райнов, Ръководство за упражнения по моделиране и симулиране, Академично издателство на УХТ – Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0286-2
ДокладАнгелов М., Д. Бодурова, Кавитационна ерозия на машиностроителни материали, Сборник доклади “Механика на машините”, година ХV, 1 (67), 2007, ISSN 0861-9727, 15 - 18
СтатияАнгелова В, В Попова, К Иванов, Влияние на органичните мелиоранти върху състава и качеството на ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90, Научни трудове на УХТ, 60, 2013, ISSN 0477-250, 571 - 576
СтатияАнгелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
ДокладАнгелова ЕА, Н. Петкова, Определяне на биологично активни вещества в екстракти от седем лечебни растения, Сборник с доклади, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2019 пролет, Дом на науката и техниката - Пловдив, 30-31 май 2019, 2019, ISSN 2367 - 8569, 66 - 71
ДокладАндреева ХТ, А Босакова-Арденска, ЛФ Костадинова-Георгиева, Приложение на алгоритъма „Moment-Preserving Thresholding“ при оценяване шупливостта на бял хляб, Научни трудове на СУБ - Пловдив, Серия В, XVII, 2015, 28 - 31
ДокладАндреева ХТ, Анализ и окачествяване на макаронени изделия чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI, 2014, 705 - 708
ДокладАндреева ХТ, Исследование основных показателей качества хлеба и хлебных изделий с помощью компьютерных методов, Научно-практической конференции “Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего”, Татарстан, 2013, 460 - 462
СтатияАндреева ХТ, Катранджиев Н., Определяне качествените характеристики на хранителни продукти по морфологични показатели в програмната среда MatLab, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 680 - 684
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, А Босакова-Арденска, Оценяване шупливостта на хляб чрез обработка на изображения, Научни трудове на УХТ - Пловдив, LX, 2013, 1136 - 1139
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Объективное определение пористости хлеба в програмной среде MАTLAB, Международная научнопрактическая конференция Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг, Татарстан, 2014, 84 - 86
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Окачествяване на бисквити чрез система за машинно зрение, Годишна университетска научна конференция в НВУ - Велико Търново, 2014, 164 - 169
ДокладАндреева ХТ, ЛФ Костадинова-Георгиева, Определяне влиянието на маята върху качеството на хляба чрез анализ на изображения, Международна конференция на младите учени, СУБ - Пловдив, 2013, 28 - 33
ДокладАндреева ХТ, Определяне готовността на бисквити за опаковане чрез система за машинно зрение, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 717 - 720
СтатияАнтонова М, МВ Хаджикинова, ДГ Хаджикинова, ДС Танева, Кристална фруктоза – функционални свойства, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVI (1), 2009, 497 - 502
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Ж Попова, ИИ Игнатов, Проучване за подобряване качеството на пивната мъст, получена от малц и ориз., Хранително-вкусова промишленост (1), 2004, 15 - 19
СтатияАнх ХТ, ЙМ Кабзев, Й Кожаманов, ИИ Игнатов, Екструзия на ориз за пивопроизводство, Хранително-вкусова промишленост (2), 2004, 18 - 21
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
СтатияАтанасов П, ВС Станчев, Информационно-измервателна система за наблюдение и контрол на температура в цех „Електроснабдяване” на КЦМ – гр. Пловдив, Научни трудове на УХТ, LX (2), 2013, 270 - 275
ДокладАтанасова В, П Певичаров, Субективна оценка на умората и стреса при студенти от Технически колеж, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, VII (Г), 2006, 34 - 37
ДокладАтанасова М., Т. Титова, Разработване на графичен потребителски интерфейс за решаване на оптимизационни задачи, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”, 40 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 285 - 291
ДокладАтанасова СИ, Алгоритъм за избор на тръбопроводна арматура, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 764 - 769
ДокладАтанасова СИ, Аспекти на геометрично моделиране на многотелни обекти в SolidWorks, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Научни трудове на УХТ, LXІ, 2014, ISSN 1314-7102, 770 - 775
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Методика за тримерно cad моделиране на конусна зъбна предавка с кръгови зъби, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 767 - 771
ДокладАтанасова СИ, ВД Златанов, Проектиране на компютърен тримерен модел на глобоидна червячна предавка, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2015”, 23-24 Октомври 2015, Пловдив. Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, ISSN 1314-776, 772 - 776
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2010, ISBN 978-954-0155-1, 1 - 156
Уч. пособиеАтанасова СИ, ДГ Ганчовска, ЗИ Ходжева, ИМ Михайлов, Основи на конструирането –Ръководство за упражнения и курсови задачи по Инженерна графика, Техническо документиране и Приложна геометрия и инженерна графика, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2013, ISBN 978-954-0015-2, 1 - 160
ДокладАтанасова СИ, ИМ Михайлов, Eдно изследване на спирателен прав вентил с FLOW SIMULATION, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1235 - 1239
ДокладАтанасова СИ, Основни техники за тримерно моделиране на обекти в Solidworks, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, XI, 2013, 99 - 102
ДокладАтанасова СИ, Параметрично моделиране на червячна предавка в среда на SolidWorks, Научна конференция с международно участие ”Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, LX, 2013, 1241 - 1244
ДокладАтанасова СИ, Сравнителен анализ на тръбопроводна арматура, Н. тр. на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия В Техника и технологии, XIII, 2016, 108 - 113
Уч. пособиеАтанасова Т, М Перифанова-Немска, А Стоянова, Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24.0287-9
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 1. Градински чай, Научни трудове УХТ, 61 (1), 2014, 275 - 278
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, И Димитрова-Дюлгерова, В Миладинова, В Илиев, А Стоянова, Химичен състав на ароматични продукти. 2. Смрадлика, Научни трудове РУ "А. Кънчев", 53 (10.2), 2014, 107 - 110
СтатияАтанасова Т, Н Ненов, Т Джурков, И Стоилова, В Гочев, Т Гирова, А Стоянова, Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. Плодове от хвойна (Juniperus communis L.), Научни трудове УХТ, 62, 2015, 259 - 263
Уч. пособиеАтанасова Т, П Мерджанов, А Стоянова, Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2016, ISBN 978-954-24-0244-2
ДокладАтанасова, В, П Певичаров, Хранене и хранителен статус на жени, работещи с пестициди, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (1), 2003, ISSN 0477-0250, 250 - 256
ДокладБ. Марков, Симулационно изследване на стъпков двигател с векторно управление и разширен филтър на Калман, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 613
ДокладБ. Марков, Симулационно реализиране на модел на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти в Simulink среда, Science & Technologies, volume V (Number 4), 2013, ISSN 1314-4111, 27 - 31
ДокладБ. Марков, Управление на линеен асинхронен двигател с отчитане на краевите ефекти, Хранителна наука, техника и технологии, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 603 - 608
ДокладБ.Г.Марков, Без сензорно управление на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LX (Свитък 2), 2013, ISSN 1314-7102, 211 - 216

Страница 37 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив