Забравена парола

Страница 37 от 72

Общо: 3578

ВидЗаглавиеWebSciScopus
СтатияDelchev ND, AG Durakova, NG Toshkov, VN Ivanova, Extraction of Inulin from the Tubers of Jerusalem Artichoke and an Analysis of its Sorption Characteristics, International Review of Chemical Engineering (I.RE.CH.E.), 5 (5), 2013, 337 - 341
ДокладMadankov YK, AA Lichev, ND Bankov, AS Vuchev, Gate Driver Circuit for ZVS Mode, XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016, Proc., 2016, ISSN 978-1-5090-2881-8, 254 - 2571
ДокладIgnatov II, Status and development of the brewery industry in Bulgaria., International Training Workshop in Beer Production and Management, Dalian Polytechnic University, 2008, 1 - 15
ДокладГогова Цв, АА Вангелов, И Мургов, М Димитрова, , Получаване на суха закваска на бза хмелова мая Част 1 Получаване на традиционна хмелова мая и охарактеризирането й по технологични показатели, Сборник резюмета, 2003, 177 - 177
СтатияБухалова Д., Д. Бояджиев, „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО”, Eкология и здраве 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014, НТС – Пловдив, Сборник доклади, 2014, 273 - 277
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, K Михалев, Н Пенов, М Кънева, В Шиков, Влияние на условията на водна екстракция върху антиоксидантната активност на екстракти от листа на маточина (Melissa Officianalis L.), СА, ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве - 2013”, Пловдив 7-8 ноември 2013, Сборник доклади, 2013, 113 - 117
СтатияTzaneva D, MM Dzhivoderova, N. Petkova, P. Denev, D Hadjikinov, A Stoyanova, Rheological Properties of the Cosmetic Gel Including Carboxymethyl Chitosan, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (8), 2017, 1383 - 13871
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, Algorithms for sorting by left inversions table, International Review on Computers and Software (IReCoS), 7, 2012, ISSN 1828-6003, 642 - 6501
СтатияХаджиев БИ, Два основни проблема в развитието на човешката цивилизация, Научно-приложно списание „Храната на 21 век”, бр.4, ноември ISBN 2535-0072, 2017
СтатияMitreva M, DN Gradinarska, KI Valkova-Yorgova, The gradual development of quality complex of Bulgarian dry-cured ham during aging under natural climatic conditions, Scientific Works of University of Food Technologies, 66 (1), 2019, ISSN 1314-7102, 16 - 24
ДокладВитанова Б., Н. Петкова, П. Денев, Ултразвукова екстракция на инулин от бял оман (Inula Helenium L.), Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 353 - 358
Уч. пособиеChochkov RM, Travaux pratiques de technologie du pain, Академично издателство на УХТ, 2016, ISBN 978-954-24-0242-8
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 57 - 60
ДокладKekenova SS, IO Obreshkov, Tourism cultural landmarks of Assenovgrad, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 383 - 387
СтатияДуракова АГ, Изследване влиянието на типове брашна върху сорбционната характеристика на готови брашнени смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 146 - 149
Уч. пособиеБозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
СтатияМитев ПС, И Мельник, М Штырболова, ИИ Игнатов, Обосновка на технологични свойства на „бариерни” РЕТ бутилки в сравнение с конвенционалните РЕТ бутилки за съхранение на пиво., Научни трудове НТС - Пловдив, 2012, 423 - 428
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
ДокладКалчева - Караджова К, М Кънева, Д Луднева, К Михалев, Органолептична оценка на водни екстракти от сушени листа на маточина (Melissa Officianalis L.), 60-та юбилейна научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 18–19 октомври 2013, Пловдив, Научни трудове УХТ, LX, 2013, 398 - 401
СтатияTsaneva D., MI Nikolova, TV Prokopov, N. Petkova, A Stoyanova, Denev P., Evaluation of Adsorption Capacity of Chitosan Cinnamaldehyde Schiff Base, Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 9 (9), 2017, ISSN 0975–1459, 1609 - 16141
ДокладBosakova-Ardenska A, HT Andreeva, PB Boyanova, PT Panayotov, CutSurf – a software tool for cut surface evaluation of white cheese, ACM International Conference Proceeding Series, F132086 (23), 2017, 241 - 2481
ДокладХаджиев БИ, Развитие на българската икономика чрез комплексен реинженеринг. (КР), НПК на УНСС „Предпоставки и възможности за индустриалния растеж на България” посветена на 65 годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС ISBN 978-054-644-494-3;., 2013
ДокладMomchilova MM, T Petrova, DN Gradinarska, DG Yordanov, Effect of different sterilization modes upon the quality characteristics of low-fat meat pâtés, In Proceedings of 3rd International Conference on Biosystems and Food Engineering in Budapest, Hungary (on 4th December, 2019). (ISBN 978-963-269-878-6)., 2019
ДокладН. Петкова, П. Денев, Екстракция и определяне на фруктани (олигофруктози и инулин) в лечебни растения, Екология и здраве, Сборник на докладите от седма национална научно-техническа конференция с международно участие, 2012, 399 - 404
СтатияProkopov TV, DS Mihaylova, N Mihalkov, Physicochemical monitoring and performance evaluation of SBR municipal wastewater treatment, Journal Food and Environment Safety of the Suceava University, Romania, XIII (3), 2014, 207 - 213
СтатияТанчев СС, ДГ Хаджикинов, ЧИ Дамянов, П Параскова, ЦВ Прокопов, Оценка на опасността чрез критичните контролни точки или системата НАССР, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLIV (2), 2000, 25 - 35
СтатияПашамов Е., Т.Г. Джурков, Изследване изменението на цветността на междинните продукти и ефекта на обезцветяване на суровата тръстикова захар, Научни трудове на УХТ - Пловдив, IX, 2013, 566 - 570
ДокладKirilov YY, IO Obreshkov, The unique museums of Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 389 - 391
СтатияДимов ИЕ, АП Кръстева, АГ Дуракова, Гранулометричен състав и физикохимични показатели на брашнено-билкови смеси, УХТ-Пловдив, научна конференция с международно участие, ″Хранителна наука техника и технилогии, 2013, 156 - 161
ДокладМаданков ЯК, НД Банков, АС Вучев, Анализ на LCC резонансен DC/DC преобразувател в MATLAB, Международна научна конференция “УНИТЕХ’15” – Габрово, 1, 2015, ISSN 1313-230X, 276 - 281
СтатияАкова В, М Перифанова - Немска, Р Иванова, Ж Тодоров, Г Узунова, Кр Иванов, Възможности за отглеждане на сафлор (Carthamus tinctorus L.) върху замърсени с тежки метали почви, Аграрни науки, IV (11), 2012, 171 - 176
ДокладКръстева А, ДН Балджиев, Д Фердинандов, , Камут, Сборник резюмета, 2003, 178 - 178
СтатияАтанасов ДГ, Експериментално изследване и моделиране на въздушен слънчев колектор., Топлотехника, 10 (2), 2015, ISSN 1314-2550, 20 - 23
ДокладKostov GA, RS Denkova-Kostova, VN Shopska, PN Nedyalkov, ZR Denkova, BG Goranov, VK Iliev, KA Ivanova, DG Teneva, New approach to modelling the kinetics of the fermentation process in cultivation of lactic acid bacteria, Proceedings of 32nd European Conference on Modelling and Simulation, 22-25 May, Wilhelmshaven, Germany, 2018, ISSN 2522-2422, 212 - 219
ДокладХаджиев БИ, V. Alexieva, Modèle de la réingénierie de gestion de réseau de fournitures, ISBN 0477-0250, UHT, 2009, 6 стр., 2009
СтатияGradinarska DN, D Mitreva, P. Hadzhiyska, , Evolution of safety and quality aspects of dry-cured ham during aging under natural climatic conditions, Journal of Hygienic Engineering and Design, 31, 2020, ISSN 1857- 8489, 53 - 601
СтатияPetkova N., Denev P., Evaluation of fructan contents in the taproots of plants Lactuca serriola L. and Sonchus oleraceus L., Scientific Bulletin, Series F. Biotechnologies, XVII, 2013, 117 - 122
ДокладПрокопов ЦВ, Биосорбция на Cd(II) от водни разтвори с брашно от топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – Моделиране на адсорбционна изотерма, Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, 10, 2014, 405 - 410
ДокладБадев ЙА, ЖТ. Стойчев, Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация, САИ, I, 2012, 145 - 148
СтатияСпиров ДС, ПЙ Владимиров, СВ Стойчев, ИИ Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина., Списание “Механика на машините” (1), 2009, ISSN 0861-9727, 61 - 65
ДокладKirilov YY, IO Obreshkov, Supernatural as resource for tourism, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 387 - 389
СтатияDushkova MA, NG Toshkov, AT Simitchiev, GT Dobrev, MA Stoynova, Product characteristics of corn extrudates enriched with goji berry (lycium barbarum l.), The journal of almaty humanitarian Technical university, 4 (14), 2013, ISSN 978-601-7166-19-9, 120 - 120
ДокладМиленков БХ, М. В. Хаджикинова, Д. Г. Хаджикинов, Д. Й. Хрусавов, ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТНИЯ ГРАДИЕНТ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИЯ ВИСКОЗИТ ПО CASSON НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 267 - 271
ДокладКостова Е, ИИ Игнатов, С Милева, В Алексиева, С Иванов, Промени в антиоксидантното съдържание по време на майшуване., Българско дружество по хранене и диететика VI Национална конференция по хранене – Варна, 2013, 1 - 15
ДокладKaradzov Gr, D Isserliyska, Tzv Gogova, , Rheological properties of aminoacids fortified dough, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
ДокладКалчева - Караджова К, Д Луднева, К Михалев, М Кънева, Антиоксидантен капацитет на водни екстракти от листа на маточинa (Melissa officinalis L.), Сборник доклади 50 години ИИРХ, Международна научно-практическа конференция “Храни, технологии и здраве” , Пловдив, 2012, 27 - 32
СтатияКартелов ЯГ, ИА Киряков, Промишлена инсталация за топлинна обработка на мокросепарирано сусамово семе в псевдокипящ слой, Хранително-вкусова промишленост (2), 2017, ISSN 1311-0179, 29 - 33
ДокладЗлатанов ВД, Янев М, ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНАЛИТИЧНИТE АСИМПТОТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ, Сборник доклади от Младежки форум "Наука, технологии, иновации, бизнес -2018", Пловдив ,26.04.2018, 2018, ISSN 2367- 8569, 13 - 18
ДокладХаджиев БИ, Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономическите кризи, П. Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ , ISBN 0477-0250, 23.10.09,, 2009
СтатияKrasteva RY, AG Durakova, AL Bogoeva, KB Choroleeva, Influence of a Lucuma-based carbohydrate beverage on athletes, JOURNAL of Applied Sports Sciences (1), 2020, ISSN DOI: 10.37393/JASS.2020.01.8, 99 - 112

Страница 37 от 72

Общо: 3578

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив