Забравена парола

Страница 38 от 72

Общо: 3585

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Симулационно изследване на динамичен модел на векторно управление на линеен асинхронен двигател при постоянство на роторното потокосцепление, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 93 - 98
ДокладБ.Г.Марков, В.К.Панов, Създаване на симулационен модел на трифазен линеен асинхронен двигател в реална трифазна координатна система, Механика на машините (102), 2013, ISSN 0861-9727, 99 - 106
ДокладБ.Г.Марков, Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVII (Свитък 2), 2010, ISSN 1314-7102, 355 - 360
ДокладБ.Г.Марков, Изчисляване на роторните токове, електромагнитния момент и избора на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 211, ISSN 1314-7102, 369 - 374
ДокладБ.Г.Марков, Линейни електрозадвижвания в промишлеността, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 381 - 386
ДокладБ.Г.Марков, Математичен модел на линеен асинхронен двигател, Хранителна наука, техника и технологии, LVIII (Свитък 3), 2011, ISSN 1314-7102, 375 - 388
ДокладБабриков Т., Т. Билева, П. Цветков, Н. Петкова, И. Иванов, П. Денев, ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕ И БИОПЕСТИЦИДИ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА НА НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, Научно-практическа конференция Биологичното земеделие – история и перспективи, LX (кн. 2), 2016, ISSN 2367-5845, 61 - 70
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
ДокладБадев Й.А., Марков Б.Г., Маслинков И.М., Выбор MPL нейронных сетей для класиффкаторов оптических изображении сельскохозяйственных продуктов, Первая международнная научно-практическая конференция „Актуалнные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг 22 марта 2013г, г. Набережнные Челны, татарская республика, РФ., 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 219 - 225
ДокладБадев ЙА, ЖТ. Стойчев, Оценка на статистическите характеристики на определящите технологични величини на процеса на оцетнокисела ферментация, САИ, I, 2012, 145 - 148
СтатияБаева МР, АП Кръстева, Брашно от клубените на топинамбура и приложението му в хлебни изделия, Хранително - вкусова промишленост (4), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 48
СтатияБаева МР, АП Кръстева, Физиологично значение на биологичноактивните вещества в топинамбура за човека, Хранително - вкусова промишленост (10-11), 2009, ISSN 1311-0179, 58 - 64
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за намаляване енергийната стойност и подобряване качеството на изделията от бисквитено тесто, Доклад на V Национален конгрес по хранене с международно участие, 15-17.04., Пловдив, 1993
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, ИН Панчев, Пандишпанов блат без захар с брашно от клубените на топинамбур, «Хранителна наука, техника и технологии - 2009» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 56 (2), 2009, ISSN 0477-0250, 22 - 28
ДокладБаева МР, ВВ Терзиева, Н Генов, Н Йончева, Термична стабилност на ацесулфам-К в бисквитено тесто, Юбилейна научна сесия, 11-12.11.1993, ВИХВП, Пловдив, Сборник на резюмета, 1993, 42 - 42
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, СМ Марков, Влияние на захарта върху клейстеризацията на скорбялата в бисквитени (пандишпанови) теста, Хранителна наука и технологии (4-6), 1997, ISSN 310-8646, 16 - 18
СтатияБаева МР, ВВ Терзиева, Физични и сензорни характеристики на диетични пандишпанови блатове с аспартам, Хранителна наука и технологии (1-6), 1998, ISSN 310-8646, 7 - 10
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
Уч. пособиеБаева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
СтатияБаева МР, ЖТ Горанова, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Приложение на функционален растителен компонент – червени боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.) в пандишпанов блат със захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1324 - 1328
СтатияБаева МР, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху преснотата на малко хлебче, Известия на ТУ - Сливен, 2, 2013, ISSN 1312-3920, 60 - 65
Уч. пособиеБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
СтатияБаева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЦвИ Гогова, ЖТ Горанова, , Физические и сензорные характеристики бисквита без сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.), III Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Сборников материалов конференции, 2013, 61 - 65
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
СтатияБаева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху физичните и механичните показатели на диетичен пандишпанов блатов без захар в процес на съхранение, Машиностроене и машинознание, 3, 2007, ISSN 1312-8612, 84 - 87
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди, Механика на машините, 48 (4), 2003, ISSN 0861-9727, 46 - 49
СтатияБаева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 1. Изследване на зависимостта на структурно-механичните показатели на блатовете с различни покрития от продължителността на съхранение, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 80 - 83
СтатияБаева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 2. Взаимовръзка между структурно-механичните показатели на блатовете, състоянието на водата им в процес на съхранение и тяхната микроструктура, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 84 - 87
СтатияБаева МР, Исследование возможности использования муки из пшеницы однозернянки при производстве бисквита, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 2 (15), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 65
СтатияБаева МР, Полиолите като заместители на захарта в тестените сладкарски изделия, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 21 - 26
СтатияБаева МР, Приложение на барицентричен метод за определяне стабилността на пандишпанови пени (със и без захар), Известия на съюза на учените – Сливен, 20, 2012, ISSN 1311- 2864, 83 - 86
СтатияБаева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
СтатияБаева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45
Уч. пособиеБаева МР, Технология ня сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0227-5
СтатияБаева МР, ТН Сапунджиева, ИлВ Милкова-Томова, Технология на традиционна българска тархана и проследяване на физико-химичните и микробиологичните й характеристики по време на технологичния процес, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 9 - 14
СтатияБакалов ИЙ, ТВ Петрова, НД Пенов, ММ Рускова, АТ Симитчиев, ВБ Ненов, Влияние на независимите променливи на процеса върху плътността на екструдати на бобова основа, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 383 - 386
СтатияБакърджийски ИЧ, Влияние на ултрафилтрацията върху протеиновия фракционен профил на бели вина. Част ІІ, Лозарство и винарство, 62 (3), 2014, 16 - 20
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Въздействие на някои стабилизиращи об-работки върху протеиновия профил на вино от сорта Траминер, Хранително-вкусова про-мишленост, 62 (1), 2013, 49 - 52
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, КГ Бамбалов, Влияние на краткотрайното настойване върху протеиновия профил на мъст от Траминер и Совиньон блан, Международен енологичен семинар-Приморско, 2012
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Количествено и качествено определяне на протеини в мъст и вино, Студентска научна сесия, 2012
ДокладБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Протеини в мъст и вино, Международен енологичен семинар-Приморско, 2013
СтатияБакърджийски ИЧ, ДВ Чобанова, Проучване на протеиновия профил на вина от сорта Траминер, получени при различни технологични режими на алкохолна ферментация, Лозарство и винарство, 61 (1), 2013, 25 - 35
СтатияБакърджийски ИЧ, Изследване върху протеиновия профил на мъст от бели сортове грозде, отглеждани в долината на река Струма, Лозарство и винарство, 63 (1), 2015, 34 - 41

Страница 38 от 72

Общо: 3585

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив