Забравена парола

Страница 38 от 72

Общо: 3577

ВидЗаглавиеWebSciScopus
ДокладPetkova N., Denev P., Influence of harvest time on fructans content in the tubers of Helianthus tuberosus L., NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality,, Proceeding, 2013, 284 - 288
СтатияProkopov TV, Utilization of by-products from fruit and vegetable processing: a review, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 2014, 49 - 54
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Функционални храни, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 92 - 102
СтатияВучев АС, НД Банков, Аналитично моделиране и изследване на резонансни DC/DC преобразуватели при фазово регулиране, Инженерни науки (№2), 2010, ISSN 1312-5702, 36 - 50
ДокладPetkov NM, IO Obreshkov, Attractiveness of Gurkovo as destination for tourists, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 394 - 399
СтатияDurakova AG, VM Chonova, MG Georgieva, AI Tashev, BV Bozadzhiev, ND Delcev, Y Topuzova, Moisture sorption characteristics of chestnut flour (Castanea sativa), Международной научно-практической конференции „Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”. Казакстан, 2013, 64 - 67
ДокладМиленков БХ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА E-LEARNING SHELL ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ, LXI (II), 2014, ISSN 1314-7102, 724 - 728
СтатияПерифанова - Немска МН, Г Узунова, И Стоилова, Л Кръстев, Антиоксидантна активност и стабилност на слънчогледово масло, стабилизирано с естествени антиоксиданти, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LX, 2013, 527 - 531
ДокладGogova Tzv, Technological caracterization of primitive wheats from the form Triticum turgidum L. subsp. Turanicum, Trends in cereal science and technology - industrial application, 2008
Уч. пособиеБадев И, П Певичаров, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия, Пловдив, 2004, 1 - 84
СтатияKomitov GG, VD Rasheva, IG Binev, IA Kiryakov, Inovation technology for using of disposals automobile tyres, Europien Journal of Technical and Natural Sciences (4), 2016, ISSN 2414-2352, 20 - 22
СтатияBosakova-Ardenska A, One approach for parallel algorithms representation, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 5 (2), 2017, ISSN 2147-284X, 30 - 33
ДокладХаджиев БИ, Реинженерингови структури и модели за икономическа оценка, Научна конференция с международно участие ‘FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 2009’ ISBN 0477-0250,, 23.10.09,., 2009
ДокладБарбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
СтатияPetkova N., Eh. Ehlimanov, , Еvaluation of Bulgarian medicinal plants as а potential source of inulin-type prebiotics, Храни, технологии и здраве, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните,, 2013, 142 - 146
СтатияПрокопов ЦВ, ДС Танева, В Говедаров, МИ Николова, Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз, Инсталации, 1, 2015, 14 - 16
ДокладVuchev AS, ND Bankov, YK Madankov, Current Control for a CO2 Laser using LCC Resonant DC-DC Converter, XXI International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ET’2012”, 19-21 September 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, Volume 6 (Number 1), 2012, ISSN 1314-0078, 140 - 143
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Динамични режими при степенно изменение на скоростта на асинхронни машини, задвижващи подемни механизми., Списание “Инженерни науки” (1), 2009, ISSN 1312-5702, 17 - 25
ДокладSedyankova MG, IO Obreshkov, Cultural tourism as an alternative to mass tourism in Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 399 - 401
СтатияYovchev AG, MR Baeva, AZ Koleva, AG Durakova, AP Krasteva, Impact of adding flour from Jerusalem Artichoke (Topinambur, Helianthus Tuberosus L.) tubers to wheat flour on the nutritional value of bread, The Journal of almaty technological university, 3 (99), 2013, 41 - 45
СтатияАнгелова В, М Перифанова - Немска, Г Узунова, Р Иванова, Ж Тодоров, Кр Иванов, , Възможности за ремедиация на замърсени с тежки метали почви чрез отглеждане на рапица, Научни трудове на УХТ-Пловдив,, LX, 2013, 533 - 538
СтатияБаева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
ДокладKaneva M, A Trendafilova, A Vitkova, St Kemilev, H Spasov, M Todorova, Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania, 6 (3), 2010, 120 - 125
СтатияBosakova-Ardenska A, N. Vasilev, A New Sorting Algorithm with filling to the left and right, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 3 (3), 2015, ISSN 2147-284X, 135 - 141
ДокладХаджиев БИ, Д. Куманова, Algorithme de produit logiciel de réingénierie, ISBN 0477-0250 UHT, 2009.,, 2009
СтатияПешлова М., Н. Петкова, П. Денев, Р. Власева, М. Иванова, М. Тодорова, Фракционна ултразвукова екстракция на фруктоолигозахариди и инулин от клубени на топинамбур (Helianthus tuberosus L.), Храни, технологии и здраве, Сборник доклади отмеждународна научно-практическа конференция, Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив, 2013, 147 - 151
СтатияТанева ДС, ЦВ Прокопов, МВ Хаджикинова, МИ Николова, Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXII, 2015, 562 - 565
СтатияПрокопов ЦВ, И Фурлински, П Параскова, СС Танчев, Витамините С, А и Е като антиоксиданти, Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, XLV, 2001, 110 - 118
СтатияВладимиров ПЙ, ДС Спиров, Повторно включване на асинхронна машина с незатихнало магнитно поле., Списание “Инженерни науки” (2), 2009, ISSN 1312-5702, 5 - 15
ДокладChakarova EI, IO Obreshkov, Sandanski – a land kissed by God, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 404 - 407
СтатияDelcev ND, V Stamatovska, GT Dobrev, AG Durakova, G Nakov, Izolacija I Karakteristike Inulina iz Cikorije (Cichorium Intybus L.) With Food to Health, Book of abstracts and papers of 6th International symposium. Tuzla – Trondheim – Osijek – Novi Sad, 2013, 51 - 56
ДокладTanya Titova, V. Nachev, Ch. Damyanov, Non-destructive Determination of Eggs Quality using Intelligent Classifiers, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 451 - 454
СтатияИгнатов ИИ, МА Стоянова, А Йорданов, Изследване на промените в свойствата на пивна мъст, получена с участието на пшеничен малц., Хранително-вкусова промишленост (9-10), 2013, 43 - 45
СтатияГогова Цв, Историята на кифлата, Хляб (4), 1993, 8 - 10
Уч. пособиеПевичаров П, М Милев, Ръководство за решаване на задачи по Висша математика I, Блаком Пловдив, 2016, ISBN 978-619-7010-47-3, 1 - 80
ДокладDanev A., A Bosakova-Ardenska, R. Gabrova, Review of software for agarose gel electrophoresis image analysis, IV Международная студенческая научно-практическа конференция „Студенчество в науке – инновационый потенциал будещего“, Набережые Челны, 2016, 138 - 146
ДокладBosakova-Ardenska A, S. Chalamova, Performance of parallel sorting with MPI and division in non-overlapping sub-sets on multicore architecture, Education Science Innovations - ESI’2017, 2017, ISSN 1314-5711, 515 - 524
ДокладХаджиев БИ, Комплексният реинженеринг-основен фактор за развитие на българската хранителна индустрия в условията на глобализация на икономиката, ISBN 0477-0250, МНПК, УХТ, Пловдив, 2008
СтатияVlaseva R., Denev P., M. G. Ivanova, Application of dietary fibers in dairy products,, Food science, engineering and technology, 1, 2011, 79 - 82
СтатияHorozova EG, TM Dodevska, ND Dimcheva, Adsorptivity and characteristics of the energy status of hydrogen and oxygen, hemosorbed on modified graphite, Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria, Series C. Technics and Technologies, 5, 2005, ISSN 1311-9419, 309 - 314
Уч. пособиеГинов НП, ЖТ. Стойчев, ВС. Станчев, Автоматизация на производствени процеси. Ръководство за лабораторни упражнения., Ак. изд. на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0202-2, 1 - 147
ДокладВучев АС, Унифициран анализ на резонансни DC-DC преобразуватели при фазово управление – част II, Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, 23-24 Октомври 2009, Пловдив, Научни трудове, Том LVI (Свитък 2), 2009, ISSN 0477-0250, 407 - 412
ДокладКатранжи ЕМ, ИО Обрешков, Туристические предложения в Пампорово, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 249 - 253
СтатияДелчев НД, АГ Дуракова, Д Костова, Въглехидратен състав на вегетативните части на Helianthus Tuberosus L., V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 2013, 92 - 98
ДокладV. Nachev, T. Titova, Ch. Damyanov, Increasing the Accuracy of Neural Classifiers in Collective Classification Schemes, Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, 2012, ISSN 978-86-6125-072-9, 479 - 482
СтатияДжингилбаев С, Г Узунова, М Перифанова - Немска, Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В, XI, 2013, 210 - 213
СтатияКръстева А, Цв Гогова, Зърненото съкровище на фараоните, Хляб плюс (6), 2003, 37 - 39
СтатияKaneva M, A Trendafilova, St Kemilev, M Todorova, Аqueous ethanolic extracts of Achillea millefolium Proa for incorporation into soft drinks, Харчова наука i технологiя, 3 (12), 2010, 54 - 57
СтатияКиряков ИА, Вълчев ГИ, Рашева ВД, Равновесна влажност на гроздови семки, Хранително-вкусова промишленост (6), 2005, ISSN 1311-0179, 17 - 19
СтатияBosakova-Ardenska A, Application of global thresholding in bread porosity evaluation, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 3 (3), 2015, ISSN 2147-6799, 111 - 115

Страница 38 от 72

Общо: 3577

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив